Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

deprem için hatýrlatma

Expand Messages
 • Timur Ali Kaan
  arkadaşlar aşağıdaki metin ilginizi çekebliri diye düşündüm, doğruluğu kesin değildir. lütfen internete DUYDUKLARIMIZA İNANMAYALIM;
  Message 1 of 1 , Oct 1, 2004    

   arkada�lar a�a��daki metin ilginizi �ekebliri diye d���nd�m, do�rulu�u kesin de�ildir.

   l�tfen internete DUYDUKLARIMIZA �NANMAYALIM; G�RD�KLER�M�Z�N DE YARISINA �NANALIM! bu hayar i�in de kulland���m prensibimdir, i�e yar�yabilir :)

   TE�EKK�RLER

   T�M


    

    

    

    

    

    

    

    

   >

   >L�tfen Okuyun
   >
   >
   >
   >Paranoyak de�ilim, sadece ger�ek�iyim ve bir �ok kez depreme maruz kald���m ve (aptalca) kap� �er�evesi alt�nda bekledi�imden dolay� bu bilgi i�in minnettar olabilece�inizi d���nd�m.
   >
   >
   >
   >Malesef, patlak veren/havaya u�an  �sevimli� f�rt�na, kas�rga ve tornadolar�m�z ve binalar�m�z olduk�a ihtiyac�n�z olabilir.
   >
   >
   >
   >(�nternette kontrol edildi, Doug Copp her yerde al�nt� yap�lan  birisidir)
   >
   >
   >Ad�m Doug Copp.  D�nyan�n en tecr�beli kurtarma birimi Amerikan Uluslararas� Kurtarma Ekibinin Kurtarma �efi ve afet olaylar� m�d�r�y�m. Bu makaledeki bilgiler bir deprem an�nda hayat kurtaracakt�r.
   >
   >875 y�k�lm�� binaya s�r�nerek girdim, 60 �lkeden kurtarma ekipleriyle �al��t�m, bir�ok �lkede kurtarma ekipleri olu�turdum, ve �ok say�da �lkede bir�ok kurtarma ekibinin �yesiyim.  2 Y�l boyunca birle�mi� milletler  felaket �azaltma�  uzman�yd�m.  1985�ten beri ayn� anda ger�ekle�enler hari� d�nyadaki b�t�n b�y�k felaketlerde �al��t�m.
   >
   >
   >
   >1996�da benim hayatta kalma metodumun ge�erlili�ini ortaya koyan bir film yapt�k. T�rk h�k�meti, �stanbul belediyesi, �stanbul �niversitesi, Case yap�mc�l�k, ve ARTI bu pratik ve bilimsel testin filme al�nmas�nda i�birli�i yapt�lar.
   >
   >
   >
   >��inde 20 maket (mannequis)  olan bir okulu ve evi y�kt�k. On maket ���mel ve korun� metodunu uygularken, 10 maket �hayat ��geni� metodumu uygulad�. Tasarlanm�� y�k�mdan sonra  g�r�nt�leri filme almak ve sonu�lar� belgelemek i�in enkaz� ge�ip binaya girdik.  Bina y�k�mlar�nda olu�abilecek �artlar dahilinde direct olarak g�zlemlenebilen ve bilimsel �artlar alt�nda hayatta kalma tekniklerimi uygulad���m film ���melip korunan/saklanan� ki�iler i�in hayatta kalma �ans�n�n s�f�r oldu�unu ortaya koydu. Hayat ��geni metodumu kullananlar i�in hayatta kalabilme �ans� yakla��k  olarak % 100 oldu. Bu film T�rkiyede ve Avrupan�n geri kalan k�sm�nda milyonlarca izleyici taraf�ndan izlendi. Bu film ABD, Kanada ve G�ney Amerikada RealTV program�nda izlendi.
   >
   >
   >
   >Enkaz�na girdi�im ilk bina 1985 Mexico City depreminde bir okuldu. B�t�n �ocuklar s�ralar�n�n alt�ndayd�. Her bir �ocuk kemiklerinin kal�nl���na kadar ezilmi�lerdi. S�ralar�n�n yan�ndaki koridorlara uzanm�� olsalard� hayatta kalm�� olabilirlerdi.  Bu �ay�pt�, gereksizdi� ve  �ocuklar�n neden koridorlarda (s�ralar�n aras�nda)  olmad���n� merak ettim. O an, �ocuklara bir �eyin/e�yan�n alt�na saklanmalar�n�n s�ylendi�ini bilmiyordum.
   >
   >
   >
   >Basit�e ifade edilirse, binalar y�k�l�rken, objelerin �zerine d��en tavan a��rl�g�  veya i�erideki mobilyalar bu nesnelere �arparken yanlar�nda bir yer, bo�luk b�rak�rlar. Bu bo�luk benim  �hayat ��geni� dedi�im aland�r.
   >
   >
   >
   >Nesne ne kadar b�y�k ve na kadar dayan�kl� olursa daha az ezilecektir. Nesneler ne kadar az ezilirse bo�luk ve bu bo�lu�u kullanan ki�inin yaralanmama olas�l��� o kadar artar.  Bir dahaki sefere televizyonda y�k�lan bina izlerken g�rd���n ��genleri say. Heryerdeler. Y�k�lan bir binada g�rece�iniz en yayg�n bi�imdir.
   >
   >
   >
   >Deprem an�nda hayatta kalma, ailelerine bakma ve ba�kalar�n� kurtarma hakk�nda 750 bin n�f�slu Trujillo kentinin �tfaiye b�l�m�n� e�ittim. Trujillo �tfaiye Departman�n�n kurtarma �efi �niversitede profes�rd�r. Bana her yerde e�lik etti. Ki�isel ifadeleridir:
   >
   >
   >
   >�Ad�m Roberto  Rosales. Trujillo kurtarma ekibi �efiyim. 11 ya��ndayken ��ken bir binada mahsur kald�m. Mahsur kal���m 1972 y�l�nda 70.000 ki�ini �ld��� depremde oldu. Erkek Karde�imin motosikletinin yan�nda olu�an �hayat ��geni� i�inde hayatta kald�m. Yataklar�n�n veya s�ralar�n, masalar�n alt�na giren arkada�lar�m ezilerek �ld�ler (isim, adres vb detaylar� anlat�yor). Ben hayat ��geninin ya�ayan �rne�iyim. �len arkada�lar�m ���mel ve korun� �rnekleridir.
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >DOUG COPP�UN �NER�LER�
   >
   >
   >
   >1) �Binalar ��kerken  basit�e  ���melen ve korunan� ki�iler istisnas�z her defas�nda ezilerek �l�yorlar. Masa, araba gibi nesnelerin alt�na giren ki�iler her zaman ezilirler.
   >
   >
   >
   >2) Kediler, k�pekler ve bebekler�in hepsi do�al bir �ekilde dizlerini ana rahmindeki gibi kar�nlar�na do�ru �ekerek k�vr�l�rlar. Deprem an�nda siz de bu �ekilde k�vr�lmal�s�n�z. Bu do�al bir g�venlik ve hayatta kalma i�g�d�s�d�r. Daha k���k bir bo�lukta hayatta kalabilirsiniz. Hafif�e ezilecek ama yan�nda bo�luk yaratacak bir kanepe, geni� b�y�k bir e�yan�n yan�nda dur.
   >
   >  3) Ah�ap evler deprem an�ndaki en g�venli yap�lard�r. Sebebi basittir; ah�ap esnektir ve depremin zorlamas�yla hareket eder. E�er ah�ap bina ��kerse geni� ya�am bo�luklar� olu�ur. Ayr�ca, ah�ap binalar  daha az yo�unlukta y�k�l�� a��rl���na sahiptir. Tu�la binalar ayr� tu�la par�alar�na ayr�lacaklard�r. Tu�lalar bir �ok yaralanmalara sebep olacakt�r, ama (beton) bloklardan daha az ezilmi� v�cutlar yarat�rlar.
   >
   >  4) E�er gece yataktayken deprem olursa, basitce yuvarlanarak yataktan d���n. Yata��n �evresinde g�venli bir bo�luk olu�acakt�r. Oteller m��terilerine deprem an�nda yataklar�n yan�nda yere uzanmalar�n� sal�k veren bir uyar� notunu  odalarda her kap�n�n arkas�na  asarlarsa depremlerde �ok b�y�k hayatta kalma oranlar�n� sa�layabilirler.
   >
   >  5) Televizyon izlerken deprem olursa ve kolayca kap�dan veya pencereden d��ar� ka�mak m�mk�n de�ilse, kanepe veya b�y�k bir koltu�un/sandalyenin yan�nda cenin pozisyonunda k�vr�larak yere uzan�n.
   >
   >  6) Bina ��kerken Kap� kiri�lerinin alt�na ge�en herkes �l�r�Nas�l m�?
   >
   >E�er kap� kiri�lerinin alt�na ge�erseniz ve kap� kiri�i �ne veya arkaya do�ru d���rse inen tavan�n alt�nda ezilirsiniz. E�er kap� kiri�i yana do�ru y�k�l�rsa ikiye b�l�n�rs�n�z. Her iki durumda da �l�rs�n�z!
   >
   >  7) Hi�bir zaman merdivenlere  gitmeyin/y�nelmeyin.  Merdivenler  (ana binadan) farkl� bir  �frekans aral���na� sahiptir; ana binadan ba��ms�z/ayr� olarak sars�l�rlar. Merdivenler ve binan�n geri kalan� devaml� olarak birbirlerine �arparlar, ta ki merdivenlerin y�k�l��� ger�ekle�ene kadar. Merdivenlere ula�an insanlar basamaklar y�z�nden yaralan�rlar. Korkun� �ekilde sakatlan�rlar.
   >
   >Bina y�k�lmasa dahi, merdivenlerden uzak durun. Merdivenler binan�n hasar g�rmesi en muhtemel k�sm�d�r. Depremde y�k�lmam�� olsa dahi, merdivenler ba��rarak ka�maya �al��an insanlar�n a��r� y�klenmesi ile ��kebilir. Merdivenler binan�n geri kalan k�sm� zarar g�rmemi� olsa dahi her zaman g�venlik a��s�ndan kontrolden ge�irilmelidir.
   >
   >  8) Binan�n d�� duvarlar�na yak�n yerlerde durun, m�mk�nse d���na ��k�n. Binan�n i� k�s�mlar�ndansa d�� k�s�mlar�na yak�n yerlerde olmak �ok daha iyidir.  Binan�n d�� �evresinden ne kadar i�eride olursan�z, ��k�� yolunuzun kapanma ihtimali o kadar artacakt�r.
   >
   >  9) Aynen Nimitz yolundaki katlar aras�ndaki (y�k�lan)  bloklar�n meydana getirdi�i gibi,  deprem an�nda �st yolun y�k�lmas�yla ezilen ara�lar�n i�inde bulunan insanlar ezilirler. SanFransisco depreminin kurbanlar�n�n hepsi ara�lar�n�n i�indeydiler. Hepsi �ld�. Ara�lar�n�n d���na ��k�p,arac�n yan�na uzan�p veya oturarak kolayl�kla hayatta kalabilirlerdi. �len herkes e�er ara�lar�ndan ��k�p, ara�lar�n�n yan�na oturabilseler veya uzanabilselerdi ya��yor olabilirdi. Ezilen b�t�n ara�lar�n yan�nda-kolonlar�n direkt olarak �zerine d��t��� ara�lar hari�- 3 feet y�kseklikte bo�luklar olu�mu�tu.
   >
   >  10) Enkaz halindeki gazete ofislerini ve �ok miktarda ka��d�n oldu�u ofisleri dola��rken ka��d�n s�k��mad���n�/ezilmedi�ini ke�fettim. Ka��t y���nlar�n�n/k�melerinin etraf�nda geni� bo�luklar bulunur/olu�ur.
   >
   >
   >
   >
   >---------------------------------
   >Do you Yahoo!?
   >Yahoo! Mail � CNET Editors' Choice 2004.  Tell them what you think. a


   The new MSN 8: smart spam protection and 2 months FREE*
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.