Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ýstanbul ve farkettiniz mi??

Expand Messages
 • irmak ulutasli
  Her yerde gördüğümüz FARKETTİNİZ Mİ DžVREMİZ HİǠBU KADAR TEMİZ OLMAMIŞTI afişleri üzerine ; Farklar: Fark ettiniz mi? Parklara, bah祬ere,
  Message 1 of 4 , Oct 5 2:13 AM
   Her yerde g�rd���m�z "FARKETT�N�Z M� DžVREM�Z H�ǠBU KADAR TEM�Z
   OLMAMI�TI" afi�leri �zerine ;

   Farklar:


   Fark ettiniz mi?

   Parklara, bah祬ere, halk�n bir yudum da olsa nefes almaya
   硬��t��� ye�il alanlara birer cami kondurmaya kalk��t�lar. �stanbul
   hi砢u kadar dinselle�tirilmemi�ti!

   Fark ettiniz mi?

   D�nyan�n en g�zde limanlar�ndan Galata r�ht�m�n� yok pahas�na sat�yorlar.
   �stanbul hi砢u kadar ya�malanmam��t�!


   Fark ettiniz mi?

   Haydarpa�a Gar�'n� ve tarihten s�z�l�p gelen onlarca yap�y� satacaklar.
   �stanbul hi砢u kadar pe�ke� 祫ilmemi�ti!


   Fark ettiniz mi?

   Atat�rk K�lt�r Merkezi'ni y�kacaklar. �stanbul hi砢u kadar tahrip
   edilmemi�ti!

   Fark ettiniz mi?

   Beklenen b�y�k depreme kar�� elle tutulur hi碩r 硬��ma
   yapmad�lar. �stanbul hi砢u kadar sahipsiz kalmam��t�!


   Fark ettiniz mi?

   Belediye otob�sleri, dolmu�lardan daha pahal� ta��mac�l�k yap�yor. �stanbul
   hi砢u kadar kazan砫ap�s� olmam��t�!


   Fark ettiniz mi?

   Vapurlar� ald�lar, i�letiyorlar. �stanbul'da deniz ula��m� hi砢u kadar
   tehlikeli olmam��t�!

   Fark ettiniz mi?

   T�rbanl�lar� kamusal alanda 硬��t�rmaya ba�lad�lar; sosyal tesislerde
   i竩yi yasaklad�lar. �stanbul hi砢u kadar laik cumhuriyete meydan
   okumam��t�!

   Fark ettiniz mi?

   M�teahhitlere kald�r�m ta�lar�n� s�kt�r�p kald�r�m ta�� d��etiyorlar.
   �stanbul hi砢u kadar birilerini zengin etmemi�ti!


   Fark ettiniz mi?

   Hay�rs�z adaya Mevlana heykeli dikmeyi d���n�yorlar. �stanbul hi砢u
   kadar komik duruma d��memi�ti!


   Fark ettiniz mi?

   Caddeler delik de�ik. �stanbul hi獊bu kadar ihmal edilmemi�ti!


   Fark ettiniz mi?

   H�rs�zl�k, gasp, kapka砡ld� ba��n� gidiyor. �stanbul hi砢u kadar
   g�vensiz olmam��t�!

   Fark ettiniz mi?

   Kald�r�mlar, �st ge穴ler, alt ge穴ler seyyar sat�c�lar�n i�gali
   alt�nda. �stanbul hi砢u kadar denetimsiz kalmam��t�!


   Fark ettiniz mi?

   Mahalle aras�ndaki sokaklardan otopark paras� toplamak istiyorlar. �stanbul
   hi砢u kadar s�m�r�lmemi�ti!

   Fark ettiniz mi?

   Yollara ''wellcome'' diye afi�ler ast�lar. �stanbul hi砢u kadar
   kendine yabanc�la�mam�� ve a�a��l�k duygusuna kap�lmam��t�!


   Fark ettiniz mi?

   Alanlara ''Fark ettiniz mi'' panolar� yerle�tirdiler. �stanbul hi砢u
   kadar enayi yerine konmam��t�!

   _________________________________________________________________
   Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today - it's FREE!
   http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
  • kadir altntp
   Öncelikle gruptaki herkeze sevgilerimi iletiyorum ve eklemek istiyorum, İstanbul belediyesi ve parçası olduğu hükümeti yerden yere vurmak için
   Message 2 of 4 , Oct 8 11:18 AM
       Öncelikle gruptaki herkeze sevgilerimi iletiyorum ve eklemek istiyorum, Ýstanbul belediyesi ve parçasý olduðu hükümeti yerden yere vurmak için derlenmiþ aþaðýdaki metne kesinlikle katýlmadýðýmý belirtmek için bu iletiyi yazýyorum. Nasýl ki bazýlarý, birçok insan tarafýndan yoruma açýk olan birsürü konuyu bir araya toplayýp bunlarý kesin doðrularmýþ gibi lanse edebiliyorlarsa buna katýlmadýðýný ( bu þekilde bu bütünün bir parçasý olmadýðýný ) belirtmenin de herkezin hakký ve hatta görevi olduðunu düþünüyorum. Metnin içeriðine girerek hükümetin avukatý rolüne bürünmek gibi bir niyetim kesinlikle yok. 
        Eðer amacýmýz hükümeti eleþtirmekse bunu maddeler üzerinden yapmalýyýz. Parçasý olmadýðý bir ideolojiyi hükümete yaftalayarak ve bu ideoloji üzerinden ona savaþ acarak deil. Kaldýki niye savaþ açýyoruz, benim 22 yýllýk yaþamým ve yaklaþýk 15 yýllýk benliðim boyunca yönetime gelen baþarýlý tek hükümet, baþka bir deyiþiyle en baþarýlý hükümet bu deilmidir.
      ( Bu doðrultuda, adýna özelleþtirme denen ve yýllardýr yapýlan þeyin "peþkeþ çekilme" olarak yazýlmasýný okumaya katlanamýyorum ).
      Sað- sol ideolojisinde yazýlmýþ kendi toplumumuzu bölücüðe götürmekten baþka bi amaca hizmet edemeyecek aþaðýdaki metni bizler gibi bi üniversite öðrencisinin yazmadýðýný tahmin ediyorum ( inanýn ki bütün kalbimle bunu ümit ediyorum þu anda ), sizlerin de bu tür ideolojileri içeren metinleri asla ( ya da en azýndan bana doðru ) forward etmemenizi rica ediyorum.
         Hepinize hayýrlý ve bereketli ramazanlar diliyorum. Sevgi ve saðlýkla kalmanýz temenniimle..
     


    irmak ulutasli <geronimo_290@...> wrote:
    Her yerde gördüðümüz "FARKETTÝNÝZ MÝ DžVREMÝZ HÝǠBU KADAR TEMÝZ
    OLMAMIÞTI" afiþleri üzerine ;

    Farklar:


    Fark ettiniz mi?

    Parklara, bah祬ere, halkýn bir yudum da olsa nefes almaya
    硬ýþtýðý yeþil alanlara birer cami kondurmaya kalkýþtýlar. Ýstanbul
    hi砢u kadar dinselleþtirilmemiþti!

    Fark ettiniz mi?

    Dünyanýn en gözde limanlarýndan Galata rýhtýmýný yok pahasýna satýyorlar.
    Ýstanbul hi砢u kadar yaðmalanmamýþtý!


    Fark ettiniz mi?

    Haydarpaþa Garý'ný ve tarihten süzülüp gelen onlarca yapýyý satacaklar.
    Ýstanbul hi砢u kadar peþkeþ 祫ilmemiþti!


    Fark ettiniz mi?

    Atatürk Kültür Merkezi'ni yýkacaklar. Ýstanbul hi砢u kadar tahrip
    edilmemiþti!

    Fark ettiniz mi?

    Beklenen büyük depreme karþý elle tutulur hi碩r 硬ýþma
    yapmadýlar. Ýstanbul hi砢u kadar sahipsiz kalmamýþtý!


    Fark ettiniz mi?

    Belediye otobüsleri, dolmuþlardan daha pahalý taþýmacýlýk yapýyor. Ýstanbul
    hi砢u kadar kazan砫apýsý olmamýþtý!


    Fark ettiniz mi?

    Vapurlarý aldýlar, iþletiyorlar. Ýstanbul'da deniz ulaþýmý hi砢u kadar
    tehlikeli olmamýþtý!

    Fark ettiniz mi?

    Türbanlýlarý kamusal alanda 硬ýþtýrmaya baþladýlar; sosyal tesislerde
    i竩yi yasakladýlar. Ýstanbul hi砢u kadar laik cumhuriyete meydan
    okumamýþtý!

    Fark ettiniz mi?

    Müteahhitlere kaldýrým taþlarýný söktürüp kaldýrým taþý döþetiyorlar.
    Ýstanbul hi砢u kadar birilerini zengin etmemiþti!


    Fark ettiniz mi?

    Hayýrsýz adaya Mevlana heykeli dikmeyi düþünüyorlar. Ýstanbul hi砢u
    kadar komik duruma düþmemiþti!


    Fark ettiniz mi?

    Caddeler delik deþik. Ýstanbul hi獊bu kadar ihmal edilmemiþti!


    Fark ettiniz mi?

    Hýrsýzlýk, gasp, kapka砡ldý baþýný gidiyor. Ýstanbul hi砢u kadar
    güvensiz olmamýþtý!

    Fark ettiniz mi?

    Kaldýrýmlar, üst ge穴ler, alt ge穴ler seyyar satýcýlarýn iþgali
    altýnda. Ýstanbul hi砢u kadar denetimsiz kalmamýþtý!


    Fark ettiniz mi?

    Mahalle arasýndaki sokaklardan otopark parasý toplamak istiyorlar. Ýstanbul
    hi砢u kadar sömürülmemiþti!

    Fark ettiniz mi?

    Yollara ''wellcome'' diye afiþler astýlar. Ýstanbul hi砢u kadar
    kendine yabancýlaþmamýþ ve aþaðýlýk duygusuna kapýlmamýþtý!


    Fark ettiniz mi?

    Alanlara ''Fark ettiniz mi'' panolarý yerleþtirdiler. Ýstanbul hi砢u
    kadar enayi yerine konmamýþtý!

    _________________________________________________________________
    Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today - it's FREE!
    http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/    ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
    Help tsunami villages rebuild at GlobalGiving. The real work starts now.
    http://us.click.yahoo.com/T8WM1C/KbOLAA/E2hLAA/sJBrlB/TM
    --------------------------------------------------------------------~->


    Yahoo! Groups Links

    <*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/ist04/

    <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    ist04-unsubscribe@yahoogroups.com

    <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
    Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.

   • fatih
    Aşağıdaki ileti ile ilgili Kadir arkadaşımızın söylediklerine katılıyorum. Ayrıca bu grubun siyasi amaclı maillere alet edilmesinden yana da
    Message 3 of 4 , Oct 10 3:40 AM
     Aþaðýdaki ileti ile ilgili Kadir arkadaþýmýzýn söylediklerine katýlýyorum. Ayrýca bu grubun siyasi amaclý maillere alet edilmesinden yana da deðilim. Tekrar etmemesini temenni ediyorum.  Hepiniz saðlýcakla kalýn. Herkese hayatta baþarýlar.

     irmak ulutasli <geronimo_290@...> wrote:
     Her yerde gördüðümüz "FARKETTÝNÝZ MÝ DžVREMÝZ HÝǠBU KADAR TEMÝZ
     OLMAMIÞTI" afiþleri üzerine ;

     Farklar:


     Fark ettiniz mi?

     Parklara, bah祬ere, halkýn bir yudum da olsa nefes almaya
     硬ýþtýðý yeþil alanlara birer cami kondurmaya kalkýþtýlar. Ýstanbul
     hi砢u kadar dinselleþtirilmemiþti!

     Fark ettiniz mi?

     Dünyanýn en gözde limanlarýndan Galata rýhtýmýný yok pahasýna satýyorlar.
     Ýstanbul hi砢u kadar yaðmalanmamýþtý!


     Fark ettiniz mi?

     Haydarpaþa Garý'ný ve tarihten süzülüp gelen onlarca yapýyý satacaklar.
     Ýstanbul hi砢u kadar peþkeþ 祫ilmemiþti!


     Fark ettiniz mi?

     Atatürk Kültür Merkezi'ni yýkacaklar. Ýstanbul hi砢u kadar tahrip
     edilmemiþti!

     Fark ettiniz mi?

     Beklenen büyük depreme karþý elle tutulur hi碩r 硬ýþma
     yapmadýlar. Ýstanbul hi砢u kadar sahipsiz kalmamýþtý!


     Fark ettiniz mi?

     Belediye otobüsleri, dolmuþlardan daha pahalý taþýmacýlýk yapýyor. Ýstanbul
     hi砢u kadar kazan砫apýsý olmamýþtý!


     Fark ettiniz mi?

     Vapurlarý aldýlar, iþletiyorlar. Ýstanbul'da deniz ulaþýmý hi砢u kadar
     tehlikeli olmamýþtý!

     Fark ettiniz mi?

     Türbanlýlarý kamusal alanda 硬ýþtýrmaya baþladýlar; sosyal tesislerde
     i竩yi yasakladýlar. Ýstanbul hi砢u kadar laik cumhuriyete meydan
     okumamýþtý!

     Fark ettiniz mi?

     Müteahhitlere kaldýrým taþlarýný söktürüp kaldýrým taþý döþetiyorlar.
     Ýstanbul hi砢u kadar birilerini zengin etmemiþti!


     Fark ettiniz mi?

     Hayýrsýz adaya Mevlana heykeli dikmeyi düþünüyorlar. Ýstanbul hi砢u
     kadar komik duruma düþmemiþti!


     Fark ettiniz mi?

     Caddeler delik deþik. Ýstanbul hi獊bu kadar ihmal edilmemiþti!


     Fark ettiniz mi?

     Hýrsýzlýk, gasp, kapka砡ldý baþýný gidiyor. Ýstanbul hi砢u kadar
     güvensiz olmamýþtý!

     Fark ettiniz mi?

     Kaldýrýmlar, üst ge穴ler, alt ge穴ler seyyar satýcýlarýn iþgali
     altýnda. Ýstanbul hi砢u kadar denetimsiz kalmamýþtý!


     Fark ettiniz mi?

     Mahalle arasýndaki sokaklardan otopark parasý toplamak istiyorlar. Ýstanbul
     hi砢u kadar sömürülmemiþti!

     Fark ettiniz mi?

     Yollara ''wellcome'' diye afiþler astýlar. Ýstanbul hi砢u kadar
     kendine yabancýlaþmamýþ ve aþaðýlýk duygusuna kapýlmamýþtý!


     Fark ettiniz mi?

     Alanlara ''Fark ettiniz mi'' panolarý yerleþtirdiler. Ýstanbul hi砢u
     kadar enayi yerine konmamýþtý!

     _________________________________________________________________
     Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today - it's FREE!
     http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/     ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
     Help tsunami villages rebuild at GlobalGiving. The real work starts now.
     http://us.click.yahoo.com/T8WM1C/KbOLAA/E2hLAA/sJBrlB/TM
     --------------------------------------------------------------------~->


     Yahoo! Groups Links

     <*> To visit your group on the web, go to:
     http://groups.yahoo.com/group/ist04/

     <*> To unsubscribe from this group, send an email to:
     ist04-unsubscribe@yahoogroups.com

     <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
     http://docs.yahoo.com/info/terms/
     Yahoo! Music Unlimited - Access over 1 million songs. Try it free.
    • Erhan Bayram
     hey hey neler oluyor burada ya???ben sorayım size FARKETTNİZMİ GRUBA ZARAR VERİYORSUNUZ? neyse bence bu konuyu kapatalım artık arkadaşlarımızın
     Message 4 of 4 , Oct 11 1:12 AM
      hey hey neler oluyor burada ya???ben soray�m size FARKETTN�ZM� GRUBA ZARAR VER�YORSUNUZ? neyse bence bu konuyu kapatal�m art�k arkada�lar�m�z�n hi�birinin k�t� niyetle b�yle bir ileti g�nderdigini sanm�yorum.

      Hem �u an �stanbul da hava da yagmurlu ve b�yle havalarda bu �ehir hi� �ekilmiyor; her�ey yaz�n g�rd���n�z istanbul gibi de�il anlayaca��n�z. Ayn� zamanda Fatih e bir ka� �z�r bor�luyum: s�rekli yanl��l�kla aray�p duuyorum adam� bi daha telefonuma cevap vermeyecek:-). ��retmen arkada�lar ne alemde bu arada?Figen, �i�dem ve �ahfer. Ben art�k Y�ld�z Teknik �niversitesinde �al��yorum hafta da 17 saat dersim var ve bu kadar bo� vakitte ne yapaca��m� �a��rm�� durumday�m. gelinde istanbul a gezelim biraz. Bir de askerimiz var, Timur, onuda karakolunda ziyaret edece�iz in�allah eee O ��MD� ASKER CANI... neyse bug�n �enem d��t� galiba. Kendinize iyi bak�n ve aran�za siyaset denilen o �ld�r�c� vir�s�n girmemesine de �zen g�sterin.

      erhan      Hazirliksiz yakalanmamak i�in MSN hava durumu hizmetinizde! Burayi tiklayin!
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.