Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

FW: genc bir kadin

Expand Messages
 • irmak ulutasli
  ... _________________________________________________________________ Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today - it s FREE!
  Message 1 of 1 , Apr 1, 2005
  • 0 Attachment
   >From: "Emek Ay�e Y�ld�z" <emekayseyildiz@...>
   >To: emekayse@..., geronimo_290@..., klaciner@...,
   >peri_meseli@...
   >Subject: FW: genc bir kadin
   >Date: Fri, 01 Apr 2005 07:38:12 +0000
   >
   >
   >
   >>From: engin cukuroglu <engonche@...>
   >>Reply-To: engin cukuroglu <engonche@...>
   >>Subject: genc bir kadin
   >>Date: Sun, 27 Mar 2005 15:08:49 +0300
   >>
   >>Kad�nlar y�zleriyle bar���kt� eskiden... Bir a�ac�n ya��, nas�l g�vdesinde
   >>gizledi�i �izgilerden okunursa bir kad�n�n hayat� da y�z hatlar�nda ele
   >>verirdi kendini...
   >>Her biri; insan suretinden bir papir�se d��enmi� elyazmalar�yd� o
   >>k�r���kl�klar�n; engin tecr�belerin alametiydi.
   >>G�n geldi, uzun ya�ama sevdas�na kap�ld� insano�lu...
   >>Gen�li�e tap�nd�k�a ya�ad���n� yalanlaman�n derdine d��t�.
   >>Madem ki o hatlard� ya��n� ele veren; o hatt� m�dafaa etmenin �lemi yoktu.
   >>�ehreler �nce yo�un pudra taarruzuyla maskelendi; yetmeyince gen� kalma
   >>h�rs�n�n �arm�h�na gerildi.
   >>Tecr�be, "kulak ard�" edildi.
   >>�imdi, "gergin anneler", a��r makyajla ya�l� g�r�nmeye �al��an k�zlar�n�n
   >>yan�nda, �izgilerinden ar�nd�r�lm�� anlams�z y�zlerine bak�p ya�lar�n�
   >>tahmin etmemizi ve kendilerini tebrik etmemizi bekliyorlar.
   >>* * *
   >>Leyla Umar'�n yeni ��kan an�lar kitab�n�n ("Geriye Yaz�lar Kald�",
   >>Epsilon)
   >>kapa��ndaki foto�rafa bak�yorum.
   >>Bu y�zde bir kitaba s��d�r�lm�� b�t�n an�lar�n, b�t�n ac�lar�n, b�t�n
   >>sevdalar�n izi var.
   >>Aln�n�, g�zlerinin kenar�n�, dudaklar�n�n �eperini �evreleyen her �izgi,
   >>"Bak ne �ok �ey ya�ad�m" diye ba��r�yor gururla...
   >>Ve g�zler c�mleyi tamaml�yor:
   >>"...ama h�l� dimdik ayaktay�m".
   >>Kapa�� �evirip sayfalara dald���n�zda onun neden "k�r���kl�klar�yla
   >>bar���k"
   >>ya�ad���n� anl�yorsunuz.
   >>��nk� o, gen� g�stermesini, kula��n�n ard�na gizledi�i �izgiye de�il,
   >>hayat�n inad�na izledi�i �izgiye bor�lu...
   >>Nik�h g�n� tek ba��na a�layan gelin foto�raf�n� nas�l �ektirdi�ini
   >>anlat�rken de, do�uraca�� gece kocas�ndan yedi�i dayaktan bahsederken de,
   >>e�inin ihanetini an�msarken de en ufak bir a��t yakma ya da pi�manl�k izi
   >>yok sat�rlar�nda...
   >>Tersine "Yine olsa yine ya�ard�m" meydan okumas� var.
   >>* * *
   >>Bir u�ak yolculu�u s�resinde okuyup bitirdi�im bu kitap, hayat�n�n hi�bir
   >>d�neminde muhabirlik heyecan�n� yitirmemi� 76 ya��nda bir gazetecinin
   >>meslek
   >>dersleriyle dolu...
   >>Ama ondan da �nemli hayat dersleri var:
   >>Y�l 1976...
   >>Umar, e�i roman yazabilsin diye kendini paral�yor. Onun gazete yaz�lar�n�
   >>daktilo ediyor. Rahat �al��s�n diye i�ini b�rak�p onunla Amerika'ya
   >>g���yor.
   >>Bir g�n evde yaln�zken telefon �al�yor.
   >>Arayan bir kad�n...
   >>"Kocan�zla birbirimize ���k olduk, bundan b�yle birlikte ya�ayaca��z"
   >>diyor.
   >>Sonra telefonu kocas�na veriyor. Kocas� durumu teyit ediyor. "...hem de
   >>inanmamas�na i�erleyerek..."
   >>Y�z gerdirme operasyonlar�na servet yat�ran kad�nlar bu durumda ne yapard�
   >>bilmiyorum.
   >>Leyla Umar, k�ymetli y�z�klerini sat�yor. Onlar�n paras�yla d�nya turu
   >>bileti al�yor, G�ney Amerika'dan Japonya'ya, oradan Hindistan ve �ran'a
   >>uzanan bir yolculu�a ��k�yor.
   >>�stelik gitti�i her �lkenin ba�bakan�yla r�portajlar yap�p gazetecili�e ve
   >>para kazanmaya devam ederek...
   >>* * *
   >>�nsan, �i�irilen kaslar, silinen k�r���kl�klarla gen� kalmaz.
   >>Gen�lik, g���s gerdirmek de�il, ihanetlere g���s gerebilmektir;
   >>ya�ad���yla �v�nebilmek, de�i�imi g�ze alabilmek, her an ba��n� al�p
   >>gidebilmek, hayata sil ba�tan ba�layabilmektir.
   >>Bunu anlayanlar, y�z�ndeki �izgilerle ya�lan�r, ama ihtiyarlamazlar.
   >>
   >>CAN D�NDAR
   >>
   >>--
   >>engin cukuroglu
   >>koc university
   >>engonche@...
   >

   _________________________________________________________________
   Express yourself instantly with MSN Messenger! Download today - it's FREE!
   http://messenger.msn.click-url.com/go/onm00200471ave/direct/01/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.