Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

iþ ilaný

Expand Messages
 • sahfergazioğlu
  NATO da staj imkanıBu sene; NATO az sayıda oğrenci ve mezuna yönelik, Brüksel’deki merkezinde Uluslararası NATO Çalışanları ile staj yapma imkanı
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2005
  • 0 Attachment
   NATO'da staj imkan�Bu sene; NATO az say�da o�renci ve mezuna y�nelik,
   Br�ksel�deki merkezinde Uluslararas� NATO �al��anlar� ile staj yapma
   imkan� sa�layan yeni stajyerlik program� ba�latm��t�r. Ciddi anlamda
   ilgilenen ve siyasal bilgiler, uluslararas� ili�kiler, iktisat, m�hendislik,
   dil, hukuk, insan kaynaklar�, bilgilendirme teknolojileri, gazetecilik
   alanlar�nda e�itim alm�� adaylar aramaktay�z. T�m stajyer
   yerle�tirmeleri alt� ayl�k s�re�ler halinde yap�lacakt�r ve ilk grubun staj� Eyl�l
   2005 te ba�layacakt�r. Staj s�resince herhangi bir �cret �demesi
   yap�lmayacakt�r. Vize, sa�l�k sigortas� adaylar�n sorumlulu�unda olup,
   adaylardan sicil kayd� istenmektedir. Kriterler- Ba�vuru s�ras�nda 30 ya��n
   alt�nda olmak- NATO �yesi �lkenin vatanda�� olmak- En az 2 sene
   �niversite ��rencisi olmak- NATO�nun resmi iki dilinden (�ngilizce-Frans�zca) en
   az birine iyi derecede hakim olmakT�m ba�vurular
   intern.applications@... adresine mail yoluyla yap�lacakt�r.
   Program hakk�ndaki sorular�n�z i�in: internships@... Son ba�vuru
   tarihi: 1 Mart 2005 Basvuru formu ve daha detayl� bilgi
   i�in:http://www.nato.int/structur/interns/index.html

   [This message contained attachments]

   Subject: Yar��ma-Kamera...   �niversite ��rencileri i�in Yar��ma: Kameramla Kamp�steAnlatacak
   hik�yesi olan, eli kamera tutan �niversite ��rencileri bu f�rsat� ka��rmay�n!
   Eli kamera tutan b�t�n �niversite ��rencileri; e�er anlatacak hik�yeniz
   varsa, i�te f�rsat... 10 hafta boyunca, Bizim verece�imiz bir dijital
   video kamera (Panasonic NV-GS120EG) ile okulunuzu, okulunuzdaki g�nl�k
   ya�am�, insanlar�, ya da i�inde bir kamp�s hik�yesi olan her hangi bir
   olay� �ekip bize g�nderiyorsunuz; Biz oturup her hafta b�t�n kasetleri
   seyrediyor, en g�zel g�r�nt�leri se�ip "Kameramla Kamp�ste"
   adl� program�n i�inde CNN T�RK'te yay�nl�yoruz; 10 haftan�n sonunda en
   ilgi �ekici �ekimleri yapan, en iyi hikayeleri anlatan, k�saca en �ok
   g�r�nt�s� CNN T�RK ekranlar�nda yay�nlanan gen� y�netmen kulland���
   kameran�n sahibi oluyor! Gelece�in de�il, �imdiki zaman�n y�netmenleri: �imdi
   bir hikaye anlatma zaman�! Kat�l�m ko�ullar�: Yar��ma b�t�n �niversite
   ��rencilerine, ama sadece �niversite ��rencilerine a��kt�r. Kat�lmak
   isteyen adaylar en ge� 14 �ubat 2005 tarhine dek a�a��daki sorular�n 25
   kelimelik yan�tlar�n� kameramla@... adresine t�m ileti�im
   bilgileriyle birlikte g�ndermelidir. Soru 1: Mevcut b�t�n imk�nlar size
   sunulsa nas�l bir film yapmak isterdiniz? Neden? Soru 2: E�er m�mk�n
   olsayd�, hangi �zelli�inizden kurtulmak isterdiniz? Neden? Belirli say�da
   kamera da��t�laca��ndan, yaz�l� ba�vurular elenerek bir grup ��renci
   s�zl� g�r��meye davet edilecektir. G�r��meler �ubat ay�n�n son haftas�
   i�inde CNN T�RK st�dyolar�nda yap�lacakt�r.Daha Detayl� Bilgi Almak i�in:
   http://www.cnnturk.com/haber_detay.asp?PID=366&HID=1&haberID=65468#none


   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail - now with 250MB free storage. Learn more.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.