Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

e-mail adresin var mi?

Expand Messages
 • Timur Ali Kaan
  ... Hale gidip 10 kg domates almaya karar verir kapı kapı dolaşarak domatesleri satar ve sermayesini iki katına çıkarır. Bu işi üç kere
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2004
   > e-mail adresin var mi?
   >
   >  Bir i�siz Microsoft'un temizlik�i i�in verdi�i i� ilan�na ba�vurur.
   >  Personel �efi
   >  k�sa bir i� g�r��mesini takiben ve test (yer temizletme) yapt�ktan sonra
   >  �unu s�yler:
   >  "-��e kabul edildin, bana e-mail adresini ver, sana ba�lama tarihini ve
   >  getirece�in
   >  evraklar� bildirece�im"
   >  Adam boynu b�k�k bir �ekilde bilgisayar�n�n ve tabii ki e-mailinin
   >  olmad���n� s�yler.
   >  Personel �efi bu durumda ya�ayan birisi olarak d���n�lemeyece�ini ve
   >  ya�amayan
   >  birisini de i�e alamayaca��n� y�z�ne vurur. Adam ne yapaca��n� bilmez ve
   >  k�rg�n bir
   >  �ekilde ve cebinde sadece 10$ ile d��ar� ��kar.
   Hale gidip 10 kg domates
   >  almaya
   >  karar verir
   >  kap� kap� dola�arak domatesleri satar ve sermayesini iki kat�na ��kar�r.
   >  Bu i�i ��
   >  kere daha yapar ve sermayesini 160 $'a y�kseltir. Art�k bu �ekilde
   >  ya�am�n� devam
   >  ettirebilece�ine kanaat getirir.
   >  Her sabah evinden biraz daha erken ��kar ve daha ge� d�ner. Her g�n
   >  paras�n�
   >  katlamakla me�guld�r K�sa bir zaman sonra bir el arabas� sat�n al�r, daha
   >  sonra
   >  bunu bir kamyonla de�i�tirir. Bir s�re sonra bir sevk�yat filosunun
   >  sahibidir art�k.
   >  5 y�l sonra adam ABD'nin en b�y�k g�da distrib�t�r� olmu�tur. Art�k
   >  ailesini ve
   >  gelece�ini d���n�r ve bir hayat sigortas�na ba�vurur. G�r��menin sonunda
   sigortac� teklifini g�ndermek �zere e-mail adresini ister. Adam e-mail
   >  adresinin
   >  olmad���n� s�yleyince sigortac� ��yle der:
   >  "-�ok tuhaf, bir e-mailiniz olmadan b�yle bir imparatorluk kurmu�sunuz,
   >  hele bir de e-mailiniz olsayd� ne olurdunuz kim bilir.."
   >  Adam d���n�r ve ��yle cevap verir :
   >  "- Microsoft'da temizlik�i olurdum"
   >
   >  K�ssadan hisse no.1: Internet ya�am i�in bir ��z�m de�ildir.
   >  K�ssadan hisse no.2: E�er e-mailin yoksa ve �ok �al���rsan $ milyoneri
   >  olabilirsin.
   >  Kissadan hisse no.3: E�er bu mesaj� e-mail ile ald�ysan, temizlik�i olma
   >  olas�l���n
   >  $ milyoneri olmana g�re daha y�ksek.
   >  Hay�rl� ��ler
   >


   Don't just search. Find. MSN Search Check out the new MSN Search!
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.