Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

"cinsel eðitim" isimli iz yayýncýlýktan –tel: 0 212 520 72 10- çýkan Prof. Dr. ali ihsan taþçý’ya ait kitabý - uzmanýndan - okumanýzý tavsiye ederim - evli / bekar herkese…

Expand Messages
 • Cemil Celepci
  İstanbul, 2005-02-17 Kıymetli arkadaşlar, Esselamü Aleyküm cinsel eğitim isimli iz yayıncılıktan –tel: 0 212 520 72 10- çıkan Prof. Dr. ali
  Message 1 of 1 , Mar 1, 2005
   �stanbul, 2005-02-17

   K�ymetli arkada�lar,

   Esselam� Aleyk�m

   "cinsel e�itim" isimli iz yay�nc�l�ktan �tel: 0 212
   520 72 10- ��kan Prof. Dr. ali ihsan ta����ya ait
   kitab� - uzman�ndan - okuman�z� tavsiye ederim - evli
   / bekar herkese�

   ali r�za demircan��n �islam�a g�re cinsel hayat�
   kitab��n� da tabi ki�

   ilki, hadisenin ilmi yan�n� (islami hususlara da
   nispeten de�inmi� tabi ki�), ikincisi ise daha �ok,
   hadiseye islami a��dan yakla�m��. Esasen, bir husus
   do�ru ise o islamidir de ayn� zamanda� islami /
   �slam-d��� ayr�m� yok �slam�da!�

   ai�e validemiz, devrinin m�sl�man kad�nlar�na allah
   onlardan raz� olsun mealinde dua etmi�tir.

   dua ederken de �u gerek�eyi ileri s�rm��t�r:
   "hayalar�, dinlerini ��renmelerine engel olmam��t�r."

   evet, cinsel konularda bilinen t�m yanl��lar bu
   kitaplarda uzmanca d�zeltilmektedir...

   kulaktan dolma bilgilerle cinsel mutlulu�a
   eri�emezsiniz.

   ya okuyacaks�n, ya okuyacaks�n. hem de bilenden.
   bilmeyen ancak bilmedi�ini de bilmeyenden okursan sen
   de bir bilmeyen olursun.

   Bir de �evlenen dininin yar�s�n� korur�, diyor
   peygamber efendimiz hz. Muhammed Aleyhisselam. Demek,
   sadedinde oldu�umuz konu �dinin yar�s�n�n
   korunmas�nda� hayli �nemli. Bu a��dan, konuyu
   uzman�ndan ��renmek de o nispette m�him� Osman
   karabulut�un �islam�a g�re evlilik ve mahremiyetleri�
   adl� kitap da piyasan�n �nde gelen kitaplar� aras�nda
   yer almaktad�r�

   evet, hayal� olmak g�zel.

   Lakin, bir s�z vard�r. �her do�ruyu her yerde s�yleme�
   diye; aynen bunun gibi, haya da yerinde olursa
   g�zeldir. Neredeyse �hele de yazlar�- ��plak dola�an�n
   �en az�ndan o an i�in, zira o an�n d���nda ne oldu�unu
   ancak Allah bilir- hayadan dem vurmas� ne derece sa�ma
   ise, cinsel hayat� ile ilgili problemlerini gerek
   e�ine gerekse (bayan�n bayan, erke�in erkek) doktora
   s�ylememesi de o denli sa�mad�r�

   Evet, �slam g�zeldir. En g�zel davran�� ve d���nceleri
   de i�inde bar�nd�r�r. Fertlerin mutlulu�unu da en
   �nceleyen din islam�d�r�

   Allah ger�e�i s�ylemekten haya etmez, mealindeki ayeti
   de bunlar� okurken l�tfen akl�m�zda tutal�m�

   Evet, ge�ekler apa��k ortada iken toplum halen mutsuz�

   Neden mi?

   Aha burada a��k s�yl�yorum.

   Esasen, mutsuzlu�un hayli fazla nedenleri var da, bir
   di�er BA� sebebi de bence cinsel konularda kad�n-erkek
   t�m T�rkiyeli vatanda�lar�n genel itibariyle (tabi ki
   hepsi de�il �o�unlu�u diyebiliriz) sorma ve bilgi
   edinmede hayli �ekingen ve dahi hayli hayal�(!)
   olmas�d�r�

   ��te haya burada gereksiz. Mamafih, kime neyi nas�l
   soraca��n� da iyi bilmelisin� �nce bilene sormaktan
   �ekinme� bu bilen �ncelikle hem cins olmal�� i�in
   ger�e�i, hem cinse ve doktor gibi bilene ve hatta
   e�lere bile sormaya �ekinildi�ine g�re durumun
   vehametini art�k siz anlay�n�

   O halde, bari �u kitab� edinelim de ne kadar yanl��
   bilgilerle sa�dan/soldan (bu sa�-sola en �ok hemen her
   hususta bilgi�lik taslayan �slam-d��man� bas�n-yay�n
   dahildir) maalesef donat�lm���z g�relim, l�tfen�

   "cinsel e�itim" - iz yay�nc�l�k �tel: 0 212 520 72 10-
   Prof. Dr. ali ihsan ta���.

   Bu bir reklam de�il.

   �nsan�m�z� do�ru bilgiye y�neltmek istiyoruz� o
   kadar�

   D�n (2005-02-16) bir yahoo grup �yesi (moderat�r�
   oldu�umuz islamicdialogue�dan de�il, ba�ka bir gruptan
   biri) �g�nderdi�in yorumlar� okuyup onlara kat�lmak
   zorunda m�y�z da s�rekli mesaj g�nderiyorsun�,
   mealinde s�zland�� bendeniz de dedim ki, okumak
   zorunda de�ilsin ve de sen de yorum g�nderebilirsin�
   hem �stelik, sen olmazsan yorumumuzun kendini
   ba�lad��� en az�ndan biri illaki ��kabilir, binlerce
   insan i�inden� bu da yeter bize�

   Meseleyi �uraya getirmek i�in yukar�daki notu d��t�m.
   �nan�n, �lkemizdeki insanlar�n �o�u, biliyorum dedi�i
   bir �ok konuda hayli cahil. Sadece okumam��lar m��
   hay�r okuyanlar�n �o�u bile� sadece o dal�n uzman�
   olmayanlar m�? Hay�r o dal�n uzman� olanlar�n bir
   k�sm� da� ve hatta o dal�n azman� oldu�unu iddia
   edenler de� asl�nda do�ru s�yl�yor: o dal�n belki
   azman�d�r, fakat uzman� de�ildir� as�l konumuzdan
   (cinsel hayattan/e�itimden/mutluluktan) �rnek vermeden
   �nce ba�ka bir konudan misal vereyim: Bug�n
   (17.02.2005), yaz�lar�n� severek okudu�um vakit�ten
   abdurrahim karako� de�il c�mle kurulu�unda, kelimeyi
   c�mle i�inde kullanmada bile s�zde dil uzmanlar�(!)n�n
   vahim hatalar yapt���ndan bahsederek bunlar�n kendini
   deli edece�ini s�yl�yor. �u �rnekleri veriyor:
   �ba�bakan�n mahiyetindekiler� diyen �ahs�n asl�nda
   �ba�bakan�n maiyetindekiler� demesi gerek. Maiyet
   arap�a�daki maa (beraber) kelimesinden geliyor. Mahzur
   kullan�lacak yerde mahsur kullanan bir dil uzman�na
   sadece a karako� de�il, ben de hayli k�zd�m. K�zmayan
   bilmeyendir ancak�

   Neyse bu �rnekler hayli uzayabilir�

   Sadede gelelim. Yap�lan bir istatistike g�re, bug�n
   �lkemizdeki lise ve �niversite mezunu olmayan
   bayanlar�n tamam�na yak�n�, lise ve �niversite e�itimi
   alanlar�n ise yar�dan �o�u cinsel mutluluk konusunda
   hayli dertli imi�� bunlar, ankete yans�yanlar�

   Ya yans�mayanlar!�

   Bu �lkemiz erke�i a��s�ndan utan�lacak bir durum�

   Laf� fazla uzatmadan hemen bahsetti�imiz kitaplardaki
   ger�eklerle y�z-g�z olmaktan ba�ka �are yok.

   Bay/bayan t�m ilk-orta-lise-�niversite mezunlar�na
   (mezun olamayanlara/olmayanlara da tabi�) tavsiye
   ederim.

   Ad� ge�en kitaplar, �stanbul �niversitesi�nin
   beyaz�t�taki edebiyat fak�ltesi�nin vezneciler
   aya��nda yer alan kitap��lar �ar���s�ndan (ki dini
   kitaplar satar genelde�) temin edilebilir�

   Kimse demesin ki, bu fitne devrinde bu konuya ne gerek
   var�

   Ne gerek var diye diye, yukar�daki anketin bahsedilen
   o ac�kl� sonucu ile kar��la�t�k iyi mi!� Bu da b�yle
   biline� hem �stelik, evlenen dininin yar�s�n� korur�
   bu korumada evlilik vas�tas� ile ula��lan cinsel
   mutlulu�un da hayli katk�s� oldu�u ��phesiz� merhum
   esad co�an hocaefendi, evlenen bir gencin namazlar�n�
   daha bir �uurlu k�laca��n� beyan etmi�ti bir
   sohbetinde� g�n�m�z t�rkiyesi�ndeki mutsuzluklarda /
   problemlerde vs. ge� evlili�in de hayli katk�s�
   vard�r� bu da ayr� bir konu, ayr� bir dert� dert bir
   de�il, binbir t�rl�� aile i�i ge�imsizliklerde ise
   cinsel mutlulu�a ula��lamamas�n�n etkisi inkar
   edilemez� bunu e�ler pek de birbirine s�ylemez de ne
   hikmetse� e�lerin �evresindekiler de bunun b�yle
   oldu�unu �cehaletten- kestiremiyor tabi� bilenler de
   gizliyor�

   Evet, meselelerimizi gizleye, gizleye, utana utana
   nereye kadar ve ne zaman kadar�

   Unutmayal�m, herkesin �l�m� kendi k�yametidir�

   K�yametinle y�z-g�z olmadan d�nyadan da nasibini
   unutma�

   Hayattaki her nevi maddi ve manevi mutlulu�a lay�kt�r,
   M�sl�man�

   M�sl�man�n cinsel mutlulu�u ancak ve ancak evlilik
   vas�tas� ile elde etmeye �al��mas� gerekti�ini de
   �bilenler biliyor da- bilmeyenlere hat�rlatm�� olal�m�


   O halde, bu g�zel mutlulu�u (ki d�nya mutluluklar�n�n
   zirvesi oldu�u imam gazali -�. 1111 miladi-
   hazretlerince ifade edilmektedir ve d�nyadaki cinsel
   mutlulu�un, ahirette cinsel mutlulu�un �ok k���k bir
   numunesi oldu�u da not d���lmektedir bu b�y�k alimimiz
   taraf�ndan� ihya-u ulumi�d-din� adl� kitab�nda�)
   ink�taya u�ratabilecek sebepler de bilinmeli ve �aresi
   bulunmal�, vesselam�

   Sa�l�cakla ve mutlulukla kal�n�

   Allah�a emanet olun�

   Esselam� aleyk�m

   Cemil celepci
   cemilcelepci@...
   istanbul

   ///

   asagidaki haberin kaynagi: www.mynet.com

   En �ok �ikayet edilen cinsel sorunlar neler?
   21.02.2005 09:00 - Bu haber 15.037 ki�i, Mynet Haber
   bug�n 170.412 ki�i taraf�ndan okundu
   Cinsel hayat ni�in �nemlidir? Neden cinsel problemler
   insan hayat�n� bu denli etkiler? G�ncel problemler
   nelerdir? En �ok �ikayet edilen cinsel sorunlar
   nelerdir?

   Bunlara k�saca teker teker cevap vermeye �al��al�m...

   Hayat�n ba�lang�c� cinsellikle olur. Cinselli�in
   boyutu �ok y�nl�d�r.

   1. Haz verir.

   2. Hormonsal aks�n d�nmesini sa�lar, mutluluk
   hormonlar�n� artt�r�r.

   3. Genel iyilik hali sa�lar, v�cudun di�er
   fonksiyonlar�n�n d�zenli �al��mas�na yard�mc� olur.

   4. Psisik problemlerin d�zenlenmesine yard�mc� olur.

   5. En �nemlisi yeni bir canl�n�n meydana gelmesini
   sa�lar.

   Hayat�n ahenkli bir d�zen i�inde olmas� i�in
   aksamalar�n minimal d�zeyde olmas� gerekir. Bir
   insan�n hayat�nda kalp fonksiyonlar�, sindirim
   fonksiyonlar� ne kadar �nemliyse �rogenital sistem
   fonksiyonlar� da o derece �nemlidir. Yeni bir insan�n
   hayat�nda her�ey var fakat cinsellik yoksa bunun da
   belirtileri veya sonu�lar� bir �ekilde ahengi bozmaya
   yetecek kadar �nem ta��r.

   Cinsellikle var fakat cinsel fonksiyonlarda aksama
   varsa bunun da sonu�lar� insan sa�l���na olumsuz
   yans�malar yapar.

   Cinsel fonksiyonlardaki aksamalar �u �ekilde
   g�r�lebilir. Erken bo�alma, vaginismus, sertle�me
   kusurlar�, frigidite, libido kayb�, disparoni...

   Erken bo�alma sorunu evli �iftler aras�nda
   zannedildi�inden fazlad�r. ��nk� bu t�r sorunlar s�r
   olarak sakland��� i�in ger�ek say�s� hi�bir zaman
   bilinemez. Erken bo�alma, beraberinde kad�nda orgazm
   olamama sorurunu getirir. b�ylece e�ler aras�nda
   �iddetli ge�imsizli�e neden olur.

   Vaginismus da s�ylenmeyen, gizlenen sorunlardan
   biridir. Hep ��z�lecek diye beklenir, evlilikte
   seneler ge�er, sorun hi�bir �ekilde yard�ms�z
   ��z�lemez. Bunun i�in jinekolog ve psikolog i�birli�i
   i�inde olmal� ve sorunu birlikte ��zmeye
   �al��mal�d�rlar.

   Sertle�me kusurlar� gen� veya ya�l� her ya� grubunda
   g�r�lebilen ciddi bir problemdir. Sertle�me kusuru
   organik bir sebebe ba�l� olabildi�i gibi psikolojik
   sebeplerle de olabilir. Ge�ici olabildi�i gibi kal�c�
   da olabilir.

   �eker hastal���, damar sertli�i, sistemik hastal�klar,
   hipertansiyon, kalp hastal���, b�brek hastal�klar�
   gibi organik sebepler sertle�me kusuruna yol a�an
   ba�l�ca hastal�klard�r. S�rekli kullan�lan baz�
   ila�lar da bu problemlere yol a�abilir.

   Frigidite kad�nlardaki cinsel isteksizlik olun bir
   �e�it sertle�me sorudur. ��nk� isteksizlik oldu�u i�in
   zaten uyar�lara cevap verememekte ve cinsel birle�meye
   haz�rlanma d�nemi normal olamamaktad�r.

   Libido kayb� ge�i�i ve kal�c� olabilir. Ba�ang��tan
   itibaren hi� libida olmamas� frigidite olarak
   adland�r�l�r. Sonradan olan libido kay�plar�
   psikolojik, organik veya kullan�lan baz� ila�lara
   ba�l� olabilir.

   Cinsellikte psikolojik durumun r�l� �ok �nemlidir.
   Ayn� �ekilde cinselli�in de psikolojik durum �zerinde
   pozitif etkisi vard�r.

   Yaz�: mebrure.altug@...


   Jinekolog Dr. Mebrure Altu�'un b�t�n yaz�lar�n� okumak
   i�in l�tfen t�klay��n


   Okuyucu Yorumlar� [ Yorum Ekle ]


   Bu haberle ilgili 14 ki�inin yorumu bulunmaktad�r.
   cemilcelepci - 21.02.2005 11:02
   "cinsel e�itim" isimli iz yay�nc�l�ktan ��kan Prof.
   Dr. ali ihsan ta����ya ait kitab� - uzman�ndan -
   okuman�z� tavsiye ederim - evli / bekar herkese. ali
   r�za demircan��n �islam�a g�re cinsel hayat� kitab��n�
   da tabi ki. ilki, hadisenin ilmi yan�n� (islami
   hususlara da nispeten de�inmi� tabi ki), ikincisi ise
   daha �ok, hadiseye islami a��dan yakla�m��. ai�e
   validemiz, devrinin m�sl�man kad�nlar�na allah
   onlardan raz� olsun mealinde dua etmi�tir. dua ederken
   de �u gerek�eyi ileri s�rm��t�r: "hayalar�, dinlerini
   ��renmelerine engel olmam��t�r." evet, cinsel
   konularda bilinen t�m yanl��lar bu kitaplarda uzmanca
   d�zeltilmektedir... kulaktan dolma bilgilerle cinsel
   mutlulu�a eri�emezsiniz. ya okuyacaks�n, ya
   okuyacaks�n. hem de bilenden. bilmeyen ancak
   bilmedi�ini de bilmeyenden okursan sen de bir bilmeyen
   olursun. yukar�daki mynet haber'in sundu�u bilgileri
   de dikkate al�n...
   __________________________________
   Do you Yahoo!?
   Yahoo! Mail - Find what you need with new enhanced search.
   http://info.mail.yahoo.com/mail_250
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.