Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

RE: [islam-kristen] Waktu dan Tempat yang Baik untuk Bershalawat

Expand Messages
 • Rizal Vahlaivi
  ok Islam jadi banyak mantera kayak mistik begini ? Yesus mengatakan itu namanya doa bertele-tele. Bukan karena banyaknya kata suatu doa didengar, karena Bapa
  Message 1 of 5 , Aug 29, 2003
   ok Islam jadi banyak mantera kayak mistik begini ? Yesus mengatakan itu
   namanya doa bertele-tele. Bukan karena banyaknya kata suatu doa didengar,
   karena Bapa di sorga mengetahui maksud dan isi hati kita sebelum kita
   mengucapkannya.


   +Silakan saja anda berdoa di wc sambil buang air kalau menurut anda itu
   memang bagus

   -----Original Message-----
   From: webmaster@... [mailto:webmaster@...]
   Sent: Fri, August 29, 2003 12:38 PM
   To: islam-kristen@yahoogroups.com
   Subject: RE: [islam-kristen] Waktu dan Tempat yang Baik untuk
   Bershalawat   Kok Islam jadi banyak mantera kayak mistik begini ? Yesus mengatakan itu
   namanya doa bertele-tele. Bukan karena banyaknya kata suatu doa didengar,
   karena Bapa di sorga mengetahui maksud dan isi hati kita sebelum kita
   mengucapkannya.

   Nug

   -----Original Message-----
   From: retno_wahyudiaty [mailto:retno_wahyudiaty@...]
   Sent: Thursday, August 28, 2003 11:29 PM
   To: islam-kristen@yahoogroups.com
   Subject: [islam-kristen] Waktu dan Tempat yang Baik untuk Bershalawat


   Waktu dan Tempat yang Baik untuk Bershalawat
   Shalawat atas Nabi Saw. disyariatkan pada waktu-waktu, tempat-tempat,
   dan keadaan-keadaan tertentu. Hal ini telah dibicarakan panjang lebar
   oleh Ibn Al-Qayyim di dalam kitab Jalâ \'u al-Afhâm fî Fadhli al-
   Shalâti wa al-Salâmi \'alâ Muhammad Khayr al-Anâm, Syaikh Islam
   Quthbuddin al-Haydhari al-Syâfi\'i di dalam kitab Al-Liwâ al-Muallim
   bi Mawâthin al-Shalâh \'alâ al-Nabî Saw., Al-Hâfizh Al-Sakhâwi di
   dalam kitab Al-Qawl al-Badî\', dan Al-Qasthallânî di dalam kitab
   Masâlik al-Hunafâ\'.

   Al-Khâtib di dalam kitab Syarh al-Minhâj, dan yang lainnya, berkata:
   \"Disunnahkan memperbanyak membaca Surah Al-Kahfi dan shalawat atas
   Nabi Saw. pada hari Jumat dan malam Jumat; paling sedikit, untuk yang
   pertama tiga kali dan untuk yang kedua tiga ratus kali.\"

   Sementaraa itu, telah sah riwayat yang bersumber dari Imam Al-
   Syâfi\'i r.a., yang mengatakan bahwa, barang-siapa yang membaca Surah
   Al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan diterangi oleh cahaya yang ada di
   antara dua Jumat.

   Diriwayatkan pula bahwa barangsiapa yang membaca Surah Al-Kahfi pada
   malam Jumat, ia akan diterangi oleh suatu cahaya antara dirinya dan
   Kabah. Membaca Surah Al-Kahfi di waktu siang lebih di-utamakan, dan
   lebih utama lagi bila ia dibaca sesudah selesai mengerjakan salat
   subuh, guna menyegerakan berbuat baik sebisa-bisanya.

   Hikmah diperintahkannya membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jum\'at
   adalah karena didalam Surah itu Allah menggambarkan suasana Hari
   Kiamat, sementara hari Jum\'at mirip dengan Hari Kiamat, karena orang
   banyak berkumpul untuk melaksanakan salat bersama-sama; juga karena
   Hari Kiamat itu terjadi pada hari Jum\'at, seperti yang diriwayatkan
   oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahih-nya.

   Ramli mengatakan bahwa anjuran supaya memperbanyak pembacaan shalawat
   pada malam dan hari Jum\'at itu didasarkan pada hadis yang berbunyi,
   \"Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Oleh
   karena itu, perbanyaklah kalian membaca shalawat atasku, sebab
   shalawat yang kalian baca itu diperlihatkan kepadaku.\"

   Nabi Saw. bersabda, \"Sesungguhnya semua amal itu diangkat pada hari
   Senin dan hari Kamis. Oleh karena itu, aku berhasrat agar amalku
   diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa.\"

   Tentang hadis di atas, Al-Manawi, di dalam kitab Syarh Al-Jamî al-
   Shghîr; permulaan jilid III, berkata, \"Disyariatkan berkumpul untuk
   membaca shalawat atas Nabi Saw. pada malam Jumat dan malam Senin,
   sebagaimana yang dikerjakan di masjid Jami\' Al-Azhar dan disuarakan
   dengan suara yang keras.\"
   Dikatakan bahwa shalawat atas Nabi Saw. itu sudah mencakup doa di
   dalamnya.
   Ibn Marzûq berkata, \"Malam Jumat lebih utama dan malam Qadar.\"


   Jamâl kembali menyatakan bahwa disunnahkan membaca Surah Ali \'Imrân
   atas dasar hadis, \"Barangsiapa yang membaca Surah Ali \'Imrân pada
   hari Jumat, niscaya dosa-dosanya ikut terbenam dengan tenggelamnya
   matahari pada hari itu.\"

   Hikmahnya, kata Jamâl, adalah karena Allah menyebutkan di dalam surah
   itu penciptaan Nabi Adam a.s., sedangkan Adam a.s. diciptakan pada
   hari Jumat.

   Disunnahkan juga membaca Surah Hûd dan Hâ Mîm Dukhân. Namun, bagi
   mereka yang hanya ingin memilih salah satu dari surah-surah yang
   disebutkan di atas, hendaklah ia memilih Surah Al-Kahfi karena
   banyaknya hadis yang meriwayatkannya

   Adapun hadis-hadis lain yang menjelaskan waktu-waktu tertentu untuk
   membaca shalawat sebagai berikut:

   Pertama, sesudah adzan.

   Rersabda Rasulullâh Saw.


   Artinya: \"Apabila kamu mendengar muadzin membacakan adzan, sambutlah
   ucapannya. Sesudah selesai menyambut adzan, maka bershalawatlah kamu
   untukku.\"(HR. Muslim)

   Nabi Saw. bersabda:


   Artinya: \"Apabila kamu mendengar seorang muadzin (tukang membaca
   adzan itu) bacalah (sambutlah bacaan adzan itu) seperti yang
   dibacakan olehnya. Kemudian (sesudah selesai adzan dibacakan),
   bershalawatlah kamu kepadaku. Sebenarnya barangsiapa bershalawat
   kepadaku dengan suatu shalawal, niscaya Allah bershalawat ke-padanya
   dengan sepuluh shalawat. Sesudah itu mohonlah kepada Allah wasilah
   untukku. Wasilah itu suatu ke-dudukan yang paling tinggi dalam
   syurga. Tidak dapat diperoleh, melainkan oleh seorang saja dari hamba-
   hamba Allah. Aku berharap semoga akulah yang mendapat ke-dudukan itu.
   Karena itu barang siapa memohonkan wasilah untukku, wajiblah baginya
   syafaatku. \"(HR. Muslim).

   Kedua, ketika hendak masuk ke dalam mesjid dan ketika hendak keluar
   daripadanya.

   Rersahda Rasulullah Saw.:


   Artinya: \"Apabila seseorang kamu masuk ke dalam mesjid, maka
   hendaklah ia membaca \"salam\" kepadaku (membaca selwat dan salam).
   Sesudah itu hendaklah ia membaca: Allâhummaftah lî Abwâba Rahmatika
   (Wahai Tuhanku, bukakanlah untukku segala pintu rahmatmu). Dan
   apabila ia hendak keluar, hendaklah ia membaca (sesudah bershalawat):
   Allâhumma Innî As aluka min Fadhlika. (Wahai Tuhanku, aku memohon
   kepada-Mu limpahan rahmat-Mu).\" (HR. Abû Dâud).

   Diberitakan oleh Ibn Al-Sunnî, bahwa Rasulullah apabila masuk ke
   dalam mesiid. maka beliau membaca:


   Artinya: \"Dengan nama Allah wahai tuhanku, berilah kebesaran kepada
   Muhammad.\"

   Dan apabila beliau hendak keluar dari mesiid, maka beliau membaca

   Ketiga, sudah membaca tasyahhud di dalam tasyahhud akhir.

   Telah ditahqikkan oleh Al-Imâm Ibn Al-Qayyim dalam Jalâ\'u al-Afhâm,
   bahwa madzhab yang haq dalam soal bershalawat dalam tasyahhud yang
   akhir, ialah madzhab Al-Syâfi\'i. Yaitu mewajibkan shalawat kepada
   Nabi di dalamnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim berpendapat, bahwa shalawat
   itu dituntut juga di dalam tasyahhud yang pertama, walaupun tidak
   sekeras tuntutan seperti di dalam tasyahhud yang akhir.

   Bersabda Rasulullah Saw.:


   Artinya: \"Apabila salah seorang kamu bertasayahhud di dalam
   sembahyang, maka hendaklah ia mengucapkan: Allâhumma Shalli \'alâ
   Muhammadin wa \'alâ Âli Muham-madin, Kamâ Shallayta wa Bârakta wa
   Tarahamta \'alâ Ibrâhîm wa Âli Ibrâhîm, Innaka Hamîdun Majîd.\" (HR.
   Al-Baihaqî ).

   Keempat, di dalam sembahyang jenazah.

   Berkata Al-Syâfi\'i di dalam Al-Musnad: \"Sunnah Nabi Saw. di dalam
   melaksanakan sembahyang jenazah ialah, bertakbir pada permulaannya,
   sesudah itu membaca Al-Fâtihah dengan tidak mengeraskan suara,
   kemudian sesudah takbir kedua membaca shalawat, sesudah bershalawat
   bertakbir lagi, takbir yang ketiga. Sesudah takbir yang ketiga ini
   membaca doa dengan sepenuh keikhlasan untuk jenazah itu. Dalam
   sembahyang jenazah tidak dibacakan surah (ayat-ayat Al-Quran).
   Sesudah itu bertakbir dan lalu memberi salam dengan suara yang tidak
   dikeraskan.\"

   Kelima, diantara takbir-takbir sembahyang hari-raya.

   Berkata para ulama: \"Disukai kita membaca di antara takbir-takbir
   sembahyang hari-raya:


   Artinya: \"Saya akui kesucian Allah, segala puji dan sanjung
   kepunyaan Allah juga. Tak ada Tuhan yang seebenarnya berhak disembah,
   melainkan Allah senndiri-Nya dan Allah itu Maha Besar. Ya Allah,
   wahai Tuhanku, muliakan oleh-Mu akan Muhammad dan akan keluarganya,
   Ya Allah, Wahai Tuhanku, ampuniah akan aku dan beri rahmatlah
   kepadaku.\"

   Keenam, di permulaan doa dan di akhirnya.

   Bersabda Rasulullah Saw.:


   Artinya:\"Bahwasannya doa itu berhenti antara langit dan bumi, tiada
   naik, barang sedikit juga daripadanya sehingga engkau bershalawat
   kepada Nabi engkau.\" (HR. Al-Turmudzî).

   Fadlalah Ibn \'Ubadi berkata: \"Bahwasanya Rasulullah Saw. mendengar
   seorang laki-laki langsung berdoa dalam sembahyang (yakni dalam duduk
   tahiyat sesudah membaca tasyahhud), sebelum ia bershalawat. Maka
   Rasulullah berkata kepada orang yang di sisinya: Orang ini telah
   bergegas-gegas. Sesudah orang itu selesai sembahyang, Nabipun
   memanggil lalu mengatakan kepada-nya: Apabila bersembahyang seseorang
   kamu dan hendak berdoa di dalamnya, hendaklah ia memulai doanya
   dengan memuji Allah dan membesarkan-Nya. Sesudah itu bershalawat
   kepada Nabi Sesudah bershalawat, barulah mendoa memohon sesuatu yang
   dihajati.\" (HR. Abû Dâud dan Al-Nasâ\'i).

   Telah mufakat semua ulama, bahwa amat disukai memulai doa dengan
   memuji Allah (membaca Alhamdulillah). Di dalam sembahyang, maka
   tasyahhud adalah menggantikan kalimah puji (hamdalah). Sesudah memuji
   Tuhan bershalawat.

   Demikian pula halnya ketika mengakhiri doa. Amat disukai kita
   mengakhirinya dengan shalawat dan memuji Allah.

   Ketujuh, ketika hendak memulai sesuatu urusan penting dan berharga.

   Diberitakan oleh Abû Hurairah, bahwa Nabi Saw. bersabda:   Artinya: \"Tiap-tiap urusan penting yang berarti dan berharga yang
   tidak dimulai dengan hamdalah dan shalawat, maka urusan itu hilang
   berkatnya.\"(HR. Al-Rahawî).

   Pengarang Syarah Dalâ\'il, --menukil pernyataan yang diberikan oleh
   Qâdhi \'Iyâdh di dalam kitabnya Al-Syifâ\'--mengatakan bahwa maksud
   pembacaan shalawat dalam pembukaan segala sesuatu itu adalah untuk
   bertabaruk (memohon berkah), sesuai dengan sabda Nabi Saw., \"Setiap
   perbuatan penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah dan
   bershalawat kepadaku niscaya kurang sempurna.\"

   Juga didasarkan atas firman Allah Swt. di dalam surah Al-Insyirah
   ayat 4, yang berbunyi:


   Artinya: \"Kami meninggikan bagimu sebutan (nama)-Mu.\" (OS. Al-
   Insyirah:4).

   Tentang maksud ayat ini, sebagian ahli hadis meriwayatkan sebuah
   hadis dari salah seorang sahabat, yakni Abû Sad r.a., bahwa makna
   ayat tersebut adalah, \"Tidaklah Aku (Allah) disebut, melainkan
   engkau (Muhammad) pun disebut pula hersama-Ku.\"

   Memenuhi sebagian hak Rasulullah Saw., sebab beliau adalah perantara
   antara Allah Saw. dan hamba-hamba-Nya. Semua nikmat yang diterima
   oleh mereka -termasuk nikmat terbesar berupa hidayah kepada Islam-
   adalah dengan perantara dan melalui Rasulullah Saw.

   Di dalam salah satu hadis, Rasulullah Saw. Bersabda, \"Belumlah
   bersyukur kepada Allah orang yang tidak ber-terima kasih kepada
   manusia.\"

   Memelihara perintah Allah Swt. yang dituangkannya di dalam firman-Nya
   yang berbunyi:


   Artinya: \"Hai orang-orang yang Beriman, bershalawatlah kalian untuk
   Nabi, dan ucapkanlah salampenghormatan kepadanya.\" (QS. Al-Ahzâb:
   33).

   Kedelapan, di akhir qunut

   Diriwayatkan oleh Al-Nasâ\'i, bahwa disukai kita mengakhiri qunut
   dengan shalawat. Tegasnya, disukai supaya kita bershalawat di akhir
   Qunut dengan kalimah:


   Artinya: \"Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan shalawat-Nya atas
   Muhammad.\"

   Kesembilan, di malam dan hari Jumat.

   Bersabda Rasulullah Saw. :


   Artinya: \"Banyakkanlah olehmu membaca shalawat di malam hari Jumat
   dan siangnya karena shalawat itu dtkemukakan kepadaku. \" (HR. Al-
   Thabrânî).

   Dan sabdanya pula;


   Artinya: \"Banyakkanlah olehmu shalawat kepada-ku, karena shalawaatmu
   itu akan menjadi cahaya bagimu pada hari qiyamat.\" (HR Al-Thrmudzî
   dan Abû Dâud).

   Al-Ustâdz Mahmûd Sâmi dalam karyanya Mukhtashar fi Ma\'ânî Asmâ Allah
   al-Husnâ, bâbu al-Shalâh \'alâ al-Nabi, menceritakan \'Umar bin
   \'Abdul \'Azîz r.a. pernah menulis, \"sebarkanlah ilmu pada hari
   Jumat, sebab bencana ilmu itu adalah lupa. Perbanyaklah pula kalian
   membaca shalawat atas Nabi Saw. pada hari jumat.
   Sementara Imam Al-Syâfi\'i r.a. Berkata, \"Aku suka memperbanyak
   membaca shalawat dalam setiap keadaan. Namun, pada malam dan hari
   Jumat lebih aku sukai, karena ia merupakan hari yang paling baik.

   Kesepuluh, di dalam khutbbah.
   Menurut madzhab Al-Syâfi\'i, para khatib wajib membaca shalawat untuk
   Nabi Saw. pada permulaan khuthbah, sesudah membaca tahmid.
   Ibnu Katsîr herkata: \"demikianlah madzhab Al-Syâfi\'i dan Ahmad.\"

   Kesebelas, ketika berziarah ke kubur Nabi Saw.

   Bersabda Nabi Saw.


   Artinya: \"Tidak ada seorangpun di antara kamu yang memberikan
   salamnya kepadaku yakni di sisi kuburku, melainkan Allah
   mengembalikan kepadaku ruhku untuk mniawab salamnya itu.\" (HR. Abû
   Dâud).

   Kedua belas, sesudah bertalbiyah.

   Berkata Muhammad Ibn Al-Qasim:


   Artinya: \"Memang disuruh seseorang membaca shalawat kepada nabi
   apabila dia telah selesai membaca talbiyahnya dalam segala keadaan.\"
   (HR. Al-Syâfi\'i dan Al-Dâruquthnî).

   Ketiga belas, ketika telinga mendenging.

   Bersabda Rasulullah Saw :


   Artinya: \"Apabila mendenging telinga salah seorang di antaramu, maka
   hedaklah la mengingat dan bershalawat kepadaku.\" (HR. Ibn Al-Sunî)

   Keempat belas, tiap-tiap mengadakan majlis.

   Bersabda Ralulullah Saw :


   Artinya: \"Tidak duduk sesuatu kaum di dalam sesuatu majlis, sedang
   mereka tidak menyebut akan Allah dan tidak betshalawat kepda Nabinya,
   melainkan menderita kekuranganlah maka jika Allah mmghendaki niscaya
   Allah akan mengazab mereka dan jika Allah menghendaki, niscaya akan
   mengampuni mereka.\" (HR. Al-Thrmudzî Abû Dâud).

   Kelima belas, di kala tertimpa kesusahan dan kegundahan.

   Diberitakan oleh Ubay Ibn Ka\'ab, bahwa seorang laki-laki bertanya
   kepada Rasulullah Saw. ujarnya: \"Ya Rasulallah, bagaimana pendapat
   engkau sekiranya saya jadikan shalawat saya untuk engkau semua?
   Rasulullah Saw. menjawab :
   \"Kalau demikian Allah akan memelihara engkau dari segala yang
   membimbangkan engkau, baik mengenai dunia, maupun mengenai akhirat
   engkau. \"(HR. Ahmad).

   Keenam belas, tiap-tiap waktu pagi dan petang.

   Bersabda Rasululullah Saw:


   Artinya: \"Barangsiapa bershalawat kepadaku waktu pagi sepuluh kali
   waktu petang sepuluh kali, maka ia akan mendapat syafa\'atku di hari
   qiamat, \" (HR. Al-Thabarî).

   Ketujuh belas, waktu berjumpa dengan para shahabat, handai dan tolan.

   Besabda Rasulullah Saw :


   Artinya: \"Tidak ada dua orang hamba yang berkasih-kasihan karena
   Allah, apabila berjumpa salah seorang dengan yang lainnya lalu
   berjabatan tangan dan bershalawat kepada Nabi Saw., melainkan Allah
   mengampuni dosanya sebelum mereka berpisah, baik yang telah lalu
   maupun yang akan datang. \" (HR Ibn Al-Sunnî).

   Kedelapan belas. ketika Orang menyebut nama Rasulullah Saw.:


   Artinya: \"Orang yang kikir ialah: Orang yang tidak mau bershalawat
   ketika orang menyebut namaku di sisinya.\" (HR. Ahmad).

   Inilah delapan belas tempat atau waktu yang ditentukan supaya kita
   bershalawat kepada Nabi, ketika kita berada pada tempat, waktu atau
   keadaan itu. Maka marilah kita wahai para pencinta Rasul, bershalawat
   kepadanya pada tempat-tempat, waktu-waktu dan keadaan-keadaan
   tertentu dengan sebaik-baiknya.

   Kemudian kita perhatikan makna hadis yang tersebut di bawah ini.
   Bersabdalah Rasulullah Saw :   Artinya: \"Tidak beriman salah seorang kamu, sehingga la mencintai
   aku lebih daripada anaknya, ayahnya dan manusia semua.\" (HR. Al-
   Bukhârî, Muslim, dan Ahmad)   Artinya: \"Diriwayatkan bahwasanya \'Umar pernah berkata kepada
   Rasulullah Saw.: Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai
   dari segala sesuatu, kecuali kecintaanku terhadap diriku. Menjawab
   Nabi: Ya \'Umar engkau belum lagi mencintai aku sebelum engkau
   melebihkan cintamu itu daripada kepada dirimu sendiri. Mendengar itu
   \'Umarpun berkata: Demi Allah, engkau ya Muhammd, lebih aku cintai
   daripada diriku sendiri! Nabi menjawab: barulah sekarang engkau
   mencintai aku hai \'Umar.\" (HR. Ahmad, Bukhârî, dan Muslim).

   Sebagai tanda mencintai Rasulllah Saw. itu, ialah: memperbanyak
   shalawat kepadanya. Dan marilah kita ber-shalawat kepadanya dengan
   khusyu\' dan khudlu\', terlepas dari riya. Karena sealawat yang
   dilakukan dengan riya, tiadalah diridlai oleh Allah dan tiada pula
   diterima-Nya.

   *******************************
   Tambahan :
   Bila ditanya mengapa umat Islam mengangkat jari ketika membaca
   tahiyat, saya akan menjawab - Kerana mengikut sunnah Rasulullah
   s.a.w. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahawa baginda s.a.w.
   berbuat demikian. Itulah sebab yang sebenar-benarnya.

   Hadis-hadis yang menyatakan mengenai perkara berkenaan, antaranya
   ialah:

   1. Dari Ibnu Umar r.a., katanya: "Adalah Rasulullah s.a.w. apabila
   duduk dalam sembahyang, baginda meletakkan kedua-dua tangannya di
   atas lutut dan mengangkat anak jarinya yang mengiringi ibu jari (jari
   telunjuk), lalu beliau berdoa dengannya, sedang tangannya yang kiri
   diletakkan di atas lutu kiri dengan menghamparkannya." (HR Ahmad, al-
   Nasa'I dan Abu Daud)

   2. Dari Wa'il bin Hujr r.a. katanya: "...kemudian Rasulullah duduk,
   lalu baginda menghamparkan kaki kirinya dengan meletakkan telapak
   tangan kiri di atas peha kiri dan mejadikan hujung siku kanan di atas
   peha kanan. Baginda menggenggam dua anak jarinya (jari kelingking dan
   jari manis) dan membuat gelungan, lalu baginda mengangkat-angkat anak
   jari telunjuk. Aku lihat baginda menggerak-gerakkannya sambil berdoa
   dengan dia." (HR Ahmad, al-Nasa'I dan Abu Daud)

   3. Dari Abdullah bin al-Zubair r.a., katanya: "Adalah Rasulullah
   s.a.w. apabila duduk dalam tahiyat, meletakkan tangan kanannya atas
   peha kanannya dan tangan kiri atas peha kirinya sambil berisyarat
   dengan telunjuk. Pandangannya tidak melampaui isyaratnya.

   Dan ada beberapa hadis lain lagi...

   ********
   Bila masanya mengangkat/berisyarat jari telunjuk? Menurut mazhab
   Syafi'iyah ia hendaklah dilakukan ketika mengucapkan
   kalimat "illallah".

   Apakah hikmah mengangkat jari telunjuk ketika tahiyat? Menurut Ibnu
   Ruslan bahwa hikmah mengangkat/berisyarat jari telunjuk ialah
   mengisyaratkan keesaan Allah, agar berhimpunlah ketika itu - Tauhid
   qauli (ucapan), tauhid amali (amalan) dan tauhid I'tiqadi (hati).

   Menurut satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, bahawa maksud isyarat itu
   ialah ikhlas.

   Dan boleh juga dikatakan ia adalah sebagai isyarat tauhid dan ikhlas.

   Mungkin inilah yang ditanyakan oleh saudara...

   Wallahu a'lam

   Rujukan
   Nailul Authar
   Subulus Salam
   Mughnil Muhtaj
   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/   this message was sent from outside Lembaga Manajemen PPM
   this message was sent by Lembaga Manajemen PPM   Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/
  • Bagus Dj, SKAI-New
   Setuju ... From: Ivan Ko [mailto:ailnavi66@yahoo.com] Sent: Monday, September 01, 2003 7:56 AM To: islam-kristen@yahoogroups.com Subject: RE: [islam-kristen]
   Message 2 of 5 , Sep 1 3:15 AM
    Setuju
    -----Original Message-----
    From: Ivan Ko [mailto:ailnavi66@...]
    Sent: Monday, September 01, 2003 7:56 AM
    To: islam-kristen@yahoogroups.com
    Subject: RE: [islam-kristen] Waktu dan Tempat yang Baik untuk Bershalawat

    Masing-masing agama punya cara tersendiri. Kita tidak bisa melihat dari kacamata agama yang kita anut. Mau bertele-tele atau singkat, itu tergantung dari niat didalam hati masing-masing individu tsb.
    Yang terpenting, apakah dari cara berdoa seperti itu dapat membuat karakternya menjadi lebih baik.
     
    GBU

    webmaster@... wrote:

    Kok Islam jadi banyak mantera kayak mistik begini ?  Yesus mengatakan itu
    namanya doa bertele-tele. Bukan karena banyaknya kata suatu doa didengar,
    karena Bapa di sorga mengetahui maksud dan isi hati kita sebelum kita
    mengucapkannya. 

    Nug

    -----Original Message-----
    From: retno_wahyudiaty [mailto:retno_wahyudiaty@...]
    Sent: Thursday, August 28, 2003 11:29 PM
    To: islam-kristen@yahoogroups.com
    Subject: [islam-kristen] Waktu dan Tempat yang Baik untuk Bershalawat


    Waktu dan Tempat yang Baik untuk Bershalawat
    Shalawat atas Nabi Saw. disyariatkan pada waktu-waktu, tempat-tempat,
    dan keadaan-keadaan tertentu. Hal ini telah dibicarakan panjang lebar
    oleh Ibn Al-Qayyim di dalam kitab Jalâ \'u al-Afhâm fî Fadhli al-
    Shalâti wa al-Salâmi \'alâ Muhammad Khayr al-Anâm, Syaikh Islam
    Quthbuddin al-Haydhari al-Syâfi\'i di dalam kitab Al-Liwâ al-Muallim
    bi Mawâthin al-Shalâh \'alâ al-Nabî Saw., Al-Hâfizh Al-Sakhâwi di
    dalam kitab Al-Qawl al-Badî\', dan Al-Qasthallânî di dalam kitab
    Masâlik al-Hunafâ\'.

    Al-Khâtib di dalam kitab Syarh al-Minhâj, dan yang lainnya, berkata:
    \"Disunnahkan memperbanyak membaca Surah Al-Kahfi dan shalawat atas
    Nabi Saw. pada hari Jumat dan malam Jumat; paling sedikit, untuk yang
    pertama tiga kali dan untuk yang kedua tiga ratus kali.\"

    Sementaraa itu, telah sah riwayat yang bersumber dari Imam Al-
    Syâfi\'i r.a., yang mengatakan bahwa, barang-siapa yang membaca Surah
    Al-Kahfi pada hari Jumat, ia akan diterangi oleh cahaya yang ada di
    antara dua Jumat.

    Diriwayatkan pula bahwa barangsiapa yang membaca Surah Al-Kahfi pada
    malam Jumat, ia akan diterangi oleh suatu cahaya antara dirinya dan
    Kabah. Membaca Surah Al-Kahfi di waktu siang lebih di-utamakan, dan
    lebih utama lagi bila ia dibaca sesudah selesai mengerjakan salat
    subuh, guna menyegerakan berbuat baik sebisa-bisanya.

    Hikmah diperintahkannya membaca Surah Al-Kahfi pada hari Jum\'at
    adalah karena didalam Surah itu Allah menggambarkan suasana Hari
    Kiamat, sementara hari Jum\'at mirip dengan Hari Kiamat, karena orang
    banyak berkumpul untuk melaksanakan salat bersama-sama; juga karena
    Hari Kiamat itu terjadi pada hari Jum\'at, seperti yang diriwayatkan
    oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahih-nya.

    Ramli mengatakan bahwa anjuran supaya memperbanyak pembacaan shalawat
    pada malam dan hari Jum\'at itu didasarkan pada hadis yang berbunyi,
    \"Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Oleh
    karena itu, perbanyaklah kalian membaca shalawat atasku, sebab
    shalawat yang kalian baca itu diperlihatkan kepadaku.\"

    Nabi Saw. bersabda, \"Sesungguhnya semua amal itu diangkat pada hari
    Senin dan hari Kamis. Oleh karena itu, aku berhasrat agar amalku
    diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa.\"

    Tentang hadis di atas, Al-Manawi, di dalam kitab Syarh Al-Jamî al-
    Shghîr; permulaan jilid III, berkata, \"Disyariatkan berkumpul untuk
    membaca shalawat atas Nabi Saw. pada malam Jumat dan malam Senin,
    sebagaimana yang dikerjakan di masjid Jami\' Al-Azhar dan disuarakan
    dengan suara yang keras.\"
    Dikatakan bahwa shalawat atas Nabi Saw. itu sudah mencakup doa di
    dalamnya.
    Ibn Marzûq berkata, \"Malam Jumat lebih utama dan malam Qadar.\"


    Jamâl kembali menyatakan bahwa disunnahkan membaca Surah Ali \'Imrân
    atas dasar hadis, \"Barangsiapa yang membaca Surah Ali \'Imrân pada
    hari Jumat, niscaya dosa-dosanya ikut terbenam dengan tenggelamnya
    matahari pada hari itu.\"

    Hikmahnya, kata Jamâl, adalah karena Allah menyebutkan di dalam surah
    itu penciptaan Nabi Adam a.s., sedangkan Adam a.s. diciptakan pada
    hari Jumat.

    Disunnahkan juga membaca Surah Hûd dan Hâ Mîm Dukhân. Namun, bagi
    mereka yang hanya ingin memilih salah satu dari surah-surah yang
    disebutkan di atas, hendaklah ia memilih Surah Al-Kahfi karena
    banyaknya hadis yang meriwayatkannya

    Adapun hadis-hadis lain yang menjelaskan waktu-waktu tertentu untuk
    membaca shalawat sebagai berikut:

    Pertama, sesudah adzan.

    Rersabda Rasulullâh Saw.


    Artinya: \"Apabila kamu mendengar muadzin membacakan adzan, sambutlah
    ucapannya. Sesudah selesai menyambut adzan, maka bershalawatlah kamu
    untukku.\"(HR. Muslim)

    Nabi Saw. bersabda:


    Artinya: \"Apabila kamu mendengar seorang muadzin (tukang membaca
    adzan itu) bacalah (sambutlah bacaan adzan itu) seperti yang
    dibacakan olehnya. Kemudian (sesudah selesai adzan dibacakan),
    bershalawatlah kamu kepadaku. Sebenarnya barangsiapa bershalawat
    kepadaku dengan suatu shalawal, niscaya Allah bershalawat ke-padanya
    dengan sepuluh shalawat. Sesudah itu mohonlah kepada Allah wasilah
    untukku. Wasilah itu suatu ke-dudukan yang paling tinggi dalam
    syurga. Tidak dapat diperoleh, melainkan oleh seorang saja dari hamba-
    hamba Allah. Aku berharap semoga akulah yang mendapat ke-dudukan itu.
    Karena itu barang siapa memohonkan wasilah untukku, wajiblah baginya
    syafaatku. \"(HR. Muslim).

    Kedua, ketika hendak masuk ke dalam mesjid dan ketika hendak keluar
    daripadanya.

    Rersahda Rasulullah Saw.:


    Artinya: \"Apabila seseorang kamu masuk ke dalam mesjid, maka
    hendaklah ia membaca \"salam\" kepadaku (membaca selwat dan salam).
    Sesudah itu hendaklah ia membaca: Allâhummaftah lî Abwâba Rahmatika
    (Wahai Tuhanku, bukakanlah untukku segala pintu rahmatmu). Dan
    apabila ia hendak keluar, hendaklah ia membaca (sesudah bershalawat):
    Allâhumma Innî As aluka min Fadhlika. (Wahai Tuhanku, aku memohon
    kepada-Mu limpahan rahmat-Mu).\" (HR. Abû Dâud).

    Diberitakan oleh Ibn Al-Sunnî, bahwa Rasulullah apabila masuk ke
    dalam mesiid. maka beliau membaca:


    Artinya: \"Dengan nama Allah wahai tuhanku, berilah kebesaran kepada
    Muhammad.\"

    Dan apabila beliau hendak keluar dari mesiid, maka beliau membaca

    Ketiga, sudah membaca tasyahhud di dalam tasyahhud akhir.

    Telah ditahqikkan oleh Al-Imâm Ibn Al-Qayyim dalam Jalâ\'u al-Afhâm,
    bahwa madzhab yang haq dalam soal bershalawat dalam tasyahhud yang
    akhir, ialah madzhab Al-Syâfi\'i. Yaitu mewajibkan shalawat kepada
    Nabi di dalamnya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim berpendapat, bahwa shalawat
    itu dituntut juga di dalam tasyahhud yang pertama, walaupun tidak
    sekeras tuntutan seperti di dalam tasyahhud yang akhir.

    Bersabda Rasulullah Saw.:


    Artinya: \"Apabila salah seorang kamu bertasayahhud di dalam
    sembahyang, maka hendaklah ia mengucapkan: Allâhumma Shalli \'alâ
    Muhammadin wa \'alâ Âli Muham-madin, Kamâ Shallayta wa Bârakta wa
    Tarahamta \'alâ Ibrâhîm wa Âli Ibrâhîm, Innaka Hamîdun Majîd.\" (HR.
    Al-Baihaqî ).

    Keempat, di dalam sembahyang jenazah.

    Berkata Al-Syâfi\'i di dalam Al-Musnad: \"Sunnah Nabi Saw. di dalam
    melaksanakan sembahyang jenazah ialah, bertakbir pada permulaannya,
    sesudah itu membaca Al-Fâtihah dengan tidak mengeraskan suara,
    kemudian sesudah takbir kedua membaca shalawat, sesudah bershalawat
    bertakbir lagi, takbir yang ketiga. Sesudah takbir yang ketiga ini
    membaca doa dengan sepenuh keikhlasan untuk jenazah itu. Dalam
    sembahyang jenazah tidak dibacakan surah (ayat-ayat Al-Quran).
    Sesudah itu bertakbir dan lalu memberi salam dengan suara yang tidak
    dikeraskan.\"

    Kelima, diantara takbir-takbir sembahyang hari-raya.

    Berkata para ulama: \"Disukai kita membaca di antara takbir-takbir
    sembahyang hari-raya:


    Artinya: \"Saya akui kesucian Allah, segala puji dan sanjung
    kepunyaan Allah juga. Tak ada Tuhan yang seebenarnya berhak disembah,
    melainkan Allah senndiri-Nya dan Allah itu Maha Besar. Ya Allah,
    wahai Tuhanku, muliakan oleh-Mu akan Muhammad dan akan keluarganya,
    Ya Allah, Wahai Tuhanku, ampuniah akan aku dan beri rahmatlah
    kepadaku.\"

    Keenam, di permulaan doa dan di akhirnya.

    Bersabda Rasulullah Saw.:


    Artinya:\"Bahwasannya doa itu berhenti antara langit dan bumi, tiada
    naik, barang sedikit juga daripadanya sehingga engkau bershalawat
    kepada Nabi engkau.\" (HR. Al-Turmudzî).

    Fadlalah Ibn \'Ubadi berkata: \"Bahwasanya Rasulullah Saw. mendengar
    seorang laki-laki langsung berdoa dalam sembahyang (yakni dalam duduk
    tahiyat sesudah membaca tasyahhud), sebelum ia bershalawat. Maka
    Rasulullah berkata kepada orang yang di sisinya: Orang ini telah
    bergegas-gegas. Sesudah orang itu selesai sembahyang, Nabipun
    memanggil lalu mengatakan kepada-nya: Apabila bersembahyang seseorang
    kamu dan hendak berdoa di dalamnya, hendaklah ia memulai doanya
    dengan memuji Allah dan membesarkan-Nya. Sesudah itu bershalawat
    kepada Nabi Sesudah bershalawat, barulah mendoa memohon sesuatu yang
    dihajati.\" (HR. Abû Dâud dan Al-Nasâ\'i).

    Telah mufakat semua ulama, bahwa amat disukai memulai doa dengan
    memuji Allah (membaca Alhamdulillah). Di dalam sembahyang, maka
    tasyahhud adalah menggantikan kalimah puji (hamdalah). Sesudah memuji
    Tuhan bershalawat.

    Demikian pula halnya ketika mengakhiri doa. Amat disukai kita
    mengakhirinya dengan shalawat dan memuji Allah.

    Ketujuh, ketika hendak memulai sesuatu urusan penting dan berharga.

    Diberitakan oleh Abû Hurairah, bahwa Nabi Saw. bersabda:    Artinya: \"Tiap-tiap urusan penting yang berarti dan berharga yang
    tidak dimulai dengan hamdalah dan shalawat, maka urusan itu hilang
    berkatnya.\"(HR. Al-Rahawî).

    Pengarang Syarah Dalâ\'il, --menukil pernyataan yang diberikan oleh
    Qâdhi \'Iyâdh di dalam kitabnya Al-Syifâ\'--mengatakan bahwa maksud
    pembacaan shalawat dalam pembukaan segala sesuatu itu adalah untuk
    bertabaruk (memohon berkah), sesuai dengan sabda Nabi Saw., \"Setiap
    perbuatan penting yang tidak dimulai dengan menyebut nama Allah dan
    bershalawat kepadaku niscaya kurang sempurna.\"

    Juga didasarkan atas firman Allah Swt. di dalam surah Al-Insyirah
    ayat 4, yang berbunyi:


    Artinya: \"Kami meninggikan bagimu sebutan (nama)-Mu.\" (OS. Al-
    Insyirah:4).

    Tentang maksud ayat ini, sebagian ahli hadis meriwayatkan sebuah
    hadis dari salah seorang sahabat, yakni Abû Sad r.a., bahwa makna
    ayat tersebut adalah, \"Tidaklah Aku (Allah) disebut, melainkan
    engkau (Muhammad) pun disebut pula hersama-Ku.\"

    Memenuhi sebagian hak Rasulullah Saw., sebab beliau adalah perantara
    antara Allah Saw. dan hamba-hamba-Nya. Semua nikmat yang diterima
    oleh mereka -termasuk nikmat terbesar berupa hidayah kepada Islam-
    adalah dengan perantara dan melalui Rasulullah Saw.

    Di dalam salah satu hadis, Rasulullah Saw. Bersabda, \"Belumlah
    bersyukur kepada Allah orang yang tidak ber-terima kasih kepada
    manusia.\"

    Memelihara perintah Allah Swt. yang dituangkannya di dalam firman-Nya
    yang berbunyi:


    Artinya: \"Hai orang-orang yang Beriman, bershalawatlah kalian untuk
    Nabi, dan ucapkanlah salampenghormatan kepadanya.\" (QS. Al-Ahzâb:
    33).

    Kedelapan, di akhir qunut

    Diriwayatkan oleh Al-Nasâ\'i, bahwa disukai kita mengakhiri qunut
    dengan shalawat. Tegasnya, disukai supaya kita bershalawat di akhir
    Qunut dengan kalimah:


    Artinya: \"Dan mudah-mudahan Allah melimpahkan shalawat-Nya atas
    Muhammad.\"

    Kesembilan, di malam dan hari Jumat.

    Bersabda Rasulullah Saw. :


    Artinya: \"Banyakkanlah olehmu membaca shalawat di malam hari Jumat
    dan siangnya karena shalawat itu dtkemukakan kepadaku. \" (HR. Al-
    Thabrânî).

    Dan sabdanya pula;


    Artinya: \"Banyakkanlah olehmu shalawat kepada-ku, karena shalawaatmu
    itu akan menjadi cahaya bagimu pada hari qiyamat.\" (HR Al-Thrmudzî
    dan Abû Dâud).

    Al-Ustâdz Mahmûd Sâmi dalam karyanya Mukhtashar fi Ma\'ânî Asmâ Allah
    al-Husnâ, bâbu al-Shalâh \'alâ al-Nabi, menceritakan \'Umar bin
    \'Abdul \'Azîz r.a. pernah menulis, \"sebarkanlah ilmu pada hari
    Jumat, sebab bencana ilmu itu adalah lupa. Perbanyaklah pula kalian
    membaca shalawat atas Nabi Saw. pada hari jumat.
    Sementara Imam Al-Syâfi\'i r.a. Berkata, \"Aku suka memperbanyak
    membaca shalawat dalam setiap keadaan. Namun, pada malam dan hari
    Jumat lebih aku sukai, karena ia merupakan hari yang paling baik.

    Kesepuluh, di dalam khutbbah.
    Menurut madzhab Al-Syâfi\'i, para khatib wajib membaca shalawat untuk
    Nabi Saw. pada permulaan khuthbah, sesudah membaca tahmid.
    Ibnu Katsîr herkata: \"demikianlah madzhab Al-Syâfi\'i dan Ahmad.\"

    Kesebelas, ketika berziarah ke kubur Nabi Saw.

    Bersabda Nabi Saw.


    Artinya: \"Tidak ada seorangpun di antara kamu yang memberikan
    salamnya kepadaku yakni di sisi kuburku, melainkan Allah
    mengembalikan kepadaku ruhku untuk mniawab salamnya itu.\" (HR. Abû
    Dâud).

    Kedua belas, sesudah bertalbiyah.

    Berkata Muhammad Ibn Al-Qasim:


    Artinya: \"Memang disuruh seseorang membaca shalawat kepada nabi
    apabila dia telah selesai membaca talbiyahnya dalam segala keadaan.\"
    (HR. Al-Syâfi\'i dan Al-Dâruquthnî).

    Ketiga belas, ketika telinga mendenging.

    Bersabda Rasulullah Saw :


    Artinya: \"Apabila mendenging telinga salah seorang di antaramu, maka
    hedaklah la mengingat dan bershalawat kepadaku.\" (HR. Ibn Al-Sunî)

    Keempat belas, tiap-tiap mengadakan majlis.

    Bersabda Ralulullah Saw :


    Artinya: \"Tidak duduk sesuatu kaum di dalam sesuatu majlis, sedang
    mereka tidak menyebut akan Allah dan tidak betshalawat kepda Nabinya,
    melainkan menderita kekuranganlah maka jika Allah mmghendaki niscaya
    Allah akan mengazab mereka dan jika Allah menghendaki, niscaya akan
    mengampuni mereka.\" (HR. Al-Thrmudzî Abû Dâud).

    Kelima belas, di kala tertimpa kesusahan dan kegundahan.

    Diberitakan oleh Ubay Ibn Ka\'ab, bahwa seorang laki-laki bertanya
    kepada Rasulullah Saw. ujarnya: \"Ya Rasulallah, bagaimana pendapat
    engkau sekiranya saya jadikan shalawat saya untuk engkau semua?
    Rasulullah Saw. menjawab :
    \"Kalau demikian Allah akan memelihara engkau dari segala yang
    membimbangkan engkau, baik mengenai dunia, maupun mengenai akhirat
    engkau. \"(HR. Ahmad).

    Keenam belas, tiap-tiap waktu pagi dan petang.

    Bersabda Rasululullah Saw:


    Artinya: \"Barangsiapa bershalawat kepadaku waktu pagi sepuluh kali
    waktu petang sepuluh kali, maka ia akan mendapat syafa\'atku di hari
    qiamat, \" (HR. Al-Thabarî).

    Ketujuh belas, waktu berjumpa dengan para shahabat, handai dan tolan.

    Besabda Rasulullah Saw :


    Artinya: \"Tidak ada dua orang hamba yang berkasih-kasihan karena
    Allah, apabila berjumpa salah seorang dengan yang lainnya lalu
    berjabatan tangan dan bershalawat kepada Nabi Saw., melainkan Allah
    mengampuni dosanya sebelum mereka berpisah, baik yang telah lalu
    maupun yang akan datang. \" (HR Ibn Al-Sunnî).

    Kedelapan belas. ketika Orang menyebut nama Rasulullah Saw.:


    Artinya: \"Orang yang kikir ialah: Orang yang tidak mau bershalawat
    ketika orang menyebut namaku di sisinya.\" (HR. Ahmad).

    Inilah delapan belas tempat atau waktu yang ditentukan supaya kita
    bershalawat kepada Nabi, ketika kita berada pada tempat, waktu atau
    keadaan itu. Maka marilah kita wahai para pencinta Rasul, bershalawat
    kepadanya pada tempat-tempat, waktu-waktu dan keadaan-keadaan
    tertentu dengan sebaik-baiknya.

    Kemudian kita perhatikan makna hadis yang tersebut di bawah ini.
    Bersabdalah Rasulullah Saw :    Artinya: \"Tidak beriman salah seorang kamu, sehingga la mencintai
    aku lebih daripada anaknya, ayahnya dan manusia semua.\" (HR. Al-
    Bukhârî, Muslim, dan Ahmad)    Artinya: \"Diriwayatkan bahwasanya \'Umar pernah berkata kepada
    Rasulullah Saw.: Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih kucintai
    dari segala sesuatu, kecuali kecintaanku terhadap diriku. Menjawab
    Nabi: Ya \'Umar engkau belum lagi mencintai aku sebelum engkau
    melebihkan cintamu itu daripada kepada dirimu sendiri. Mendengar itu
    \'Umarpun berkata: Demi Allah, engkau ya Muhammd, lebih aku cintai
    daripada diriku sendiri! Nabi menjawab: barulah sekarang engkau
    mencintai aku hai \'Umar.\" (HR. Ahmad, Bukhârî, dan Muslim).

    Sebagai tanda mencintai Rasulllah Saw. itu, ialah: memperbanyak
    shalawat kepadanya. Dan marilah kita ber-shalawat kepadanya dengan
    khusyu\' dan khudlu\', terlepas dari riya. Karena sealawat yang
    dilakukan dengan riya, tiadalah diridlai oleh Allah dan tiada pula
    diterima-Nya.

    *******************************
    Tambahan :
    Bila ditanya mengapa umat Islam mengangkat jari ketika membaca
    tahiyat, saya akan menjawab - Kerana mengikut sunnah Rasulullah
    s.a.w. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahawa baginda s.a.w.
    berbuat demikian. Itulah sebab yang sebenar-benarnya.

    Hadis-hadis yang menyatakan mengenai perkara berkenaan, antaranya
    ialah:

    1. Dari Ibnu Umar r.a., katanya: "Adalah Rasulullah s.a.w. apabila
    duduk dalam sembahyang, baginda meletakkan kedua-dua tangannya di
    atas lutut dan mengangkat anak jarinya yang mengiringi ibu jari (jari
    telunjuk), lalu beliau berdoa dengannya, sedang tangannya yang kiri
    diletakkan di atas lutu kiri dengan menghamparkannya." (HR Ahmad, al-
    Nasa'I dan Abu Daud)

    2. Dari Wa'il bin Hujr r.a. katanya: "...kemudian Rasulullah duduk,
    lalu baginda menghamparkan kaki kirinya dengan meletakkan telapak
    tangan kiri di atas peha kiri dan mejadikan hujung siku kanan di atas
    peha kanan. Baginda menggenggam dua anak jarinya (jari kelingking dan
    jari manis) dan membuat gelungan, lalu baginda mengangkat-angkat anak
    jari telunjuk. Aku lihat baginda menggerak-gerakkannya sambil berdoa
    dengan dia." (HR Ahmad, al-Nasa'I dan Abu Daud)

    3. Dari Abdullah bin al-Zubair r.a., katanya: "Adalah Rasulullah
    s.a.w. apabila duduk dalam tahiyat, meletakkan tangan kanannya atas
    peha kanannya dan tangan kiri atas peha kirinya sambil berisyarat
    dengan telunjuk. Pandangannya tidak melampaui isyaratnya.

    Dan ada beberapa hadis lain lagi...

    ********
    Bila masanya mengangkat/berisyarat jari telunjuk? Menurut mazhab
    Syafi'iyah ia hendaklah dilakukan ketika mengucapkan
    kalimat "illallah".

    Apakah hikmah mengangkat jari telunjuk ketika tahiyat? Menurut Ibnu
    Ruslan bahwa hikmah mengangkat/berisyarat jari telunjuk ialah
    mengisyaratkan keesaan Allah, agar berhimpunlah ketika itu - Tauhid
    qauli (ucapan), tauhid amali (amalan) dan tauhid I'tiqadi (hati).

    Menurut satu riwayat dari Ibnu Mas'ud, bahawa maksud isyarat itu
    ialah ikhlas.

    Dan boleh juga dikatakan ia adalah sebagai isyarat tauhid dan ikhlas.

    Mungkin inilah yang ditanyakan oleh saudara...

    Wallahu a'lam

    Rujukan
    Nailul Authar
    Subulus Salam
    Mughnil Muhtaj
    Your use of Yahoo! Groups is subject to http://docs.yahoo.com/info/terms/    this message was sent from outside Lembaga Manajemen PPM
    this message was sent by Lembaga Manajemen PPM

    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


    Do you Yahoo!?
    Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software

    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.

   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.