Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Two encounters of Ohr/Nour Haifa Women's Interfaith Encounter + an article in Turkish media

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  Dear friends, Below you will find updates from two encounters of our Ohr/Nour Haifa Women s Interfaith Encounter. In the following links you can find an
  Message 1 of 1 , May 1, 2011
  • 0 Attachment
   áé÷åø áôøãéñ àöì àéáèéñàí îçîéã 27-11-10

   Dear friends,

    

   Below you will find updates from two encounters of our Ohr/Nour Haifa Women's Interfaith Encounter.

    

   In the following links you can find an article of Ms. Adi Bhaduri of India , who was with us on the November historical visit to the Palestinian side of Hebron . The article was published on the Istanbul-based "Silent Heroes, Invisible Bridges" media resource. As you can notice – it was edited to suit the Muslim readership.

   It is already published in,

   English: http://www.silent-heroes.tv/home/?q=node/134

   Turkish: http://www.silent-heroes.net/turkish/?q=comment/reply/121&page=0,1

   And will soon be also published in Arabic and Urdu.

    

   Yours, Yehuda

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية والعبرية تتبع اللغة الانجليزية- Hebrew & Arabic follow English )

    

   Visiting Ibtisam Mahameed in Faradis – November 27th

    

   For the November encounter we were hosted by Ibtisam Mahameed, who organizes for years "Women's Circles" of Jewish and Arab women, of dialogue for peace. Ibtisam heads several women's organizations for peace, struggles for women who suffer from vilence in the Arab society, works to lower women's discrimination in the Arab society and aspires to find additional avenues for women's employment, beyond the traditional.

    

   Ibtisam keeps an open house in which different meetings take place all the time. When we were there, there was a large group of people from the center who came with a Chef in order to cook food in local style. They shopped in Faradis and the area, arrived at Ibtisam's home, received a few recipes from her and started cooking in her courtyard.

    

   In parallel and in the same afternoon, a committee came to her with its decision to award her for her long and blessed activity to promote the issues of Arab women in Israel.

   In addition came to her open house three American women who know her for years, including a photographer who came for a few months in order to take photos of events and stories related to the relations between Jews and Arabs in Israel. These women are related to an interfaith organization and we very interested in our group and its activity.

    

   After things calmed down and the group of cookers went, we opened our circle and Ibtisam raised the issue of violence against women, which is especially apparent in the Arab sector. She claims that the mere fact that her family married her off in the age of 13 is by itself "violence". She makes sure her sons and daughters will receive good education and gain freedom of choice and variety of choices. Ibtisam is a woman full of positive energies, who radiates happiness and warmth. It was a special experience to meet her, see the lively activity in her open house and take part in it.

    

   Christmas encounter – December 18th

    

    As in every year, when Christmas approached we were invited to the home of one of our group's members, who celebrates Christmas. Her home was decorated with Fir tree and colorful lights. From her porch we could see the whole Haifa Bay and especially the German Colony and other Christian neighborhoods of Haifa, who were also decorated with colorful lights for the approaching Holiday.

   In this occasion we also celebrated the birthday of a new grandson to our friend. The baby was there at the encounter, was passed from hand to hand and introduced to each of the group's members, was smiling and happy with all of us. Our friend and her daughter told us about the baptism ceremony of the new baby and its meaning in Christianity.

   Naturally the conversation included Christianity, Jesus and differences between religions regarding God's missions.

   The food was excellent and we tasted the special dishes of the Holiday.

    

   Reported: Rachel Epstein

    

    

   áé÷åø áôøãéñ àöì àéáèéñàí îçîéã  27-11-10

    

   ìôâéùú ðåáîáø äúàøçðå ááéúä ùì àéáèéñàí îçîéã îôøãéñ, äîàøâðú ëáø ùðéí "îòâìé ðùéí" éäåãéåú åòøáéåú ìöåøê ãéàìåâ òì ùìåí. (àáúéñàí òåîãú áøàù ëîä àøâåðé ðùéí ìùìåí ðàá÷ú ìîòï ðùéí îåëåú áçáøä äòøáéú, ôåòìú ìöîöåí ä÷éôåç ùì ðùéí áîâæø äòøáé åëï ùåàôú ìîöéàú úòñå÷ä ìðùéí îòáø ìîñåøúéú (. 

    

   ìàéáèéñàí áéú ôúåç áå ðòøëåú ëì äæîï ôâéùåú îñåâéí ùåðéí, åàîðí ëàùø äâòðå äéúä ùí ÷áåöä âãåìä ùì àðùéí îàæåø äîøëæ ùäâéòå òí ùó áîèøä ìáùì àåëì áðåñç äáéùåì ùì äî÷åí áå äúàøçå.  äí òøëå ÷ðéåú áôøãéñ åáàæåø, äâéòå ìáéúä ùì àéáèéñàí, ÷éáìå îîðä îñôø îúëåðéí åáçöø ùìä äëéðå ùôò ùì îàëìéí ëåìì áùø "òì äàù".

    

   áî÷áéì åáàåúå àçä"ö äâéòä ìáéúä åòãä ù÷áòä ëé äéà î÷áìú àú "ôøñ äùðä" òì ôåòìä äîîåùê åäîáåøê ì÷éãåí òðééðé ðùéí òøáéåú áéùøàì.

   áðåñó äâéòå ìáéúä äôúåç 3 àåøçåú îàøä"á äîëéøåú àåúä ëáø îñôø ùðéí åîúàøçåú ááéúä áéðéäï äéúä öìîú ùäâéòä ìàøõ ìîñôø çåãùéí ìòøåê öéìåîéí ùì àøåòéí åñéôåøéí äðåâòéí áéçñéí áéï éäåãéí åòøáéí áéùøàì.  ùìåùú äðùéí ôåòìåú îèòí àøâåï áéï ãúé åîàã äúòðééðå ëîåáï á÷áåöä ùìðå åáôòéìåú ùàðçðå î÷ééîåú. 

   ä÷ùá

   ÷øà áàåôï ôåðèé

   îéìåï - äöâ îéìåï îôåøè

    

   ìàçø ùðøâòå äøåçåú å÷áåöú äîáùìéí ðñòä ôúçðå àú äîòâì ùìðå åàéáèéñàí äòìúä àú ðåùà äàìéîåú ðâã ðùéí äáåìèú áîéåçã áîâæø äòøáé.  ìèòðúä òöí äòåáãä ùäùéàå àåúä áâéì 13 æå ëáø "àìéîåú", äéà ãåàâú ùéìãéä åéìãåúéä é÷áìå çéðåê åäùëìä åéæëå ìçåôù äçìèä åìàôùøåéåú áçéøä ìôé øàåú òéðéäí.

   àéáèéñàí àéùä îìàú àðøâéåú çéåáéåú, äî÷øéðä ùîçú çééí åçåí.  äééúä æå çååéä îéåçãú áîéðä ìôâåù áä, ááéúä ìøàåú àú äçééí äúåññéí äîúðäìéí á"áéú äôúåç" ùìä åì÷çú çì÷ áëì ääúðäìåú ù÷åøéú àöìä.

    

   ôâéùä ì÷øàú çâ äîåìã -18.12.10

    

   ì÷øàú çâ äîåìã äðåöøé äåæîðå ëîå ëì ùðä ìáéúä ùì àçú îçáøåú ä÷áåöä äçåââú àú äëøéñèîñ.  áéúä äéä î÷åùè áòõ àùåç åáàåøåú öáòåðééí, îäîøôñú ùì ãéøúä äéä ôøåù ìôðéðå äðåó ùì îôøõ çéôä åáòé÷ø äîåùáä äâøîðéú åäùëåðåú äðåöøéåú ùì çéôä ùâí äï äéå î÷åùèåú áàåøåú öáòåðééí ìøâì äçâ äîú÷øá.

   áäæãîðåú æå âí çââðå àú äåìãúå ùì ðëã çãù ìçáøúðå.  äúéðå÷ äéä áôâéùä, äåòáø îéã ìéã, äåöâ áôðé ëì àçú îçáøåú ä÷áåöä, äñáéø ôðéí çééê åùîç òí ëåìðå.  çáøúðå åáéúä ñôøå ìðå òì èëñ ääèáìä ùì äúéðå÷ äçãù, åòì îùîòåúä ùì äèáéìä áðöøåú.    

   îèáò äãáøéí äùéçä ðñáä òì äðöøåú, òì éùå, òì ääáãìéí áéï äãúåú áðåùà ùìéçåú äàì. 

   äàåëì äéä îùåáç åèòîðå îäîàëìéí äîéåçãéí ìçâ.  

    

   ãéååçä: øçì àôùèééï

    

   زيارة في الفرديس لدى ابتسام محاميد 27-11-10

   في شهر نوفمبر تم الاجتماع في منزل ابتسام محاميد من الفرديس , التى تنظم تجمعات نسائية منذ سنوات ، يهوديات وعربيات  للحوار في موضوع  السلام. (ابتسام تترأس عدة  مجموعات  نسائية تناضل من أجل السلام وتناضل من اجل النساء المعنفات في المجتمع العربي ، وتعمل على الحد من التمييز ضد المرأة في القطاع العربي ، ويهدف إيجاد فرص عمل للنساء مخالف للتقاليد ).

    

   بيت ابتسام مفتوح في اي وقت لعقد اجتماعات من انواع مختلفة,حتى عندما وصلنا الى بيتها كان لديها مجموعة كبيرة من الناس من المركز جاءوا مع الشيف لطهي طعام بأسلوب الطبخ من المكان الذي كانوا يقيمون. تم التسوق المشتريات من منطقة الفرديس ، وجاءوا الى منزل ابتسام ، وحصلوا منها على عدد من الوصفات وفي فناء منزلها جهزوا  الكثير من الأطعمة بما في ذلك اللحوم "على النار".

   وفي الوقت نفسه بعد ظهر اليوم جاء إلى منزلها اللجنة التى قررت اختيارها باستلام  "الجائزة لهذا العام" عن عملها في الترويج لشؤون طويلة والمباركة للمرأة العربية في اسرائيل.
   وبالإضافة إلى ذلك وصل الى منزلها المفتوح  ثلاث ضيفات من امريكا كنا قد تعرفوا عليها منذ سوات ماضية ومن بينهن  كان مصورة وصلت  الى اسرائيل لبضعة أشهر لعمل الصور من أحداث وقصص تتعلق بالعلاقات بين اليهود والعرب في إسرائيل ، هذه النساء الثلاث يعملن باسم مؤسسة الاديان واهتموا كثيرا في نشاطات مجموعتنا واعمالنا التى تجريها.

    

    

   بعد ان هدأت وانهت مجموعة الطاهين عملهم وخرجوا من البيت بدأت مجموعتنا نشاطها وطرحت ابتسام موضوع العنف ضد المرأة وخاصة في القطاع العربي.وحسب ادعائها واقع تزويجها وهي في سن 13 هو   بالفعل "العنف" ، واهتمت بان أطفالها يتلقوا التعليم و الثقافة وحرية القرار والاختيار في الامور الخاصة بهم.
   ابتسام امرأة كلها طاقة إيجابية ، تبعث البهجة والسرور والدفء في الحياة. وكانت هذه تجربة فريدة من نوعها  بان نلتقي بها في منزلها لرؤية حياة نابضة بالحياة في بيتها المفتوح وتشارك في كل حدث يحدث معها وعندها.
    

     

      
   لقاء بمناسبة عيد الميلاد  -18.12.10

    

   بمناسبة عيد الميلاد المسيحي ومثل كل عام اندعونا لمنزل  احدى الزميلات  من مجموعة للاحتفال بعيد الميلاد.  .وقد تم تزيين منزلها بشجرة عيد الميلاد بالاضواء الملونة والزينة,ومن شرفت بيتها تطل على خليج حيفا وخصوصا المستعمرة الألمانية  والاحياء المسيحية  في حيفا التي كانت مزينة بالاضواء الملونة  بمناسبة عيد الميلاد القادم.


   واغتنمنا هذه الفرصة لنحتفل بولادة حفيد جديد لاحدى الزميلات . وكان طفل في الاجتماع ، وحملته كل واحدة كانت في المجموعة ، ابتسم وكان سعيد مع كل واحد منا. زميلاتنا وابنتها حدثونا عن مراسيم تعميد الطفل الجديد ، واهمية ومعنى التعميد لدى الطائفة المسيحية.
   وبطبيعة الحال تحول الحديث إلى المسيحية ، عن يسوع ، حول الاختلافات بين الأديان حول بعثة الله.
   وكان الطعام لذيذ وتذوقنا من الأطعمة الخاصة بالعيد.

    

   تقرير : رحل ابشتين

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.