Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Two encounters of Eilat Interfaith Encounter group, on November 18th and December 16th 2010

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú - ????? ??????? ???????? ???? ????? ??????????- Hebrew & Arabic follow English ) The Jewish Mezuzah The Mezuzah
  Message 1 of 1 , Mar 2, 2011
   äðåùà: äîæåæä, á-18

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية والعبرية تتبع اللغة الانجليزية- Hebrew & Arabic follow English )

    

   The Jewish Mezuzah

    

   The Mezuzah is one of the 613 commandments of the Torah. Before the 10th plague God brought on Egypt , the death of the firstborn, the Israelites received an order to spread sheep's blood on the doorpost of their homes (the Hebrew word for a doorpost is mezuzah).

   In ancient Egypt , slaughtering a sheep was considered desecration of the gods. According to Maimonides, only if you are willing to disobey your earthly master, the god of Egypt , you deserve freedom.

   The first 9 plagues were all performed fully by God. Only in the 10th one, humans had to act too.

   The Mezuzah is mentioned in Deuteronomy and these two passages are the text of the Mezuzah: a. Deuteronomy 6: Hear O Israel etc.; b. Deuteronomy 11. The content includes words in favor of worshiping and obeying God as well as the commandments of the Mezuzah and the Tefillin.

    

   This theme was studied as a result of my request. I created a "Mezuzah of Israel": made of ceramics with the text of Israel 's Declaration of Independence (ext that has a consensus among Israeli citizens). The idea is that it is hung near the entrance to the house, like the "Blessing of the Home".

    

    

   Moses, 16.12.10

    

   This theme was studied in the group a few years ago. But Fr. Slabomir, who was not yet then part of the group, asked to study it again. You are welcome to view the previous report at: http://groups.google.com/group/iea-reports/browse_thread/thread/3f3ee2b402c8cf2b#

    

   Reported: Malca Levin

    

    

    

   äîæåæä, 18.11.10

    

   äîæåæä äéà îöååä îï äúåøä, àçú îúøé"â îöååú. áîëú áëåøåú áð"é ÷áìå äåøàä ìîøåç ãí òì îæåæåú äáéú.

   áúøáåú îöøéí äòúé÷ä, ìùçåè ëáù äéä çéìåì äùí. ò"ô äøîá"í, ø÷ àí àúä îåëï ìäîøåú àú ôé àãåðéê äàøöé, àìäé îöøéí, àúä øàåé ìçåôù.

   ëì 9 äîëåú ä' ðúï ììà îòùä äàãí, ø÷ áîëú áëåøåú äàãí äéä öøéê ìôòåì.

   äîæåæä îåæëøú áñôø ãáøéí åôñå÷éí àìä äí äè÷ñè ùì äîæåæä äéåí: à. ùîò éùøàì. á. ãáøéí éà' ãáøéí ìæëåúå ùì ä' åîöååú äîæåæä åäúôéìéï.

    

   äðåùà òìä ò"ô á÷ùúé. àðé éöøúé îæåæú éùøàì: âåó î÷øîé÷ä åäè÷ñè äåà îâéìú äòöîàåú. äøòéåï ùéúìä áëðéñä äáéúä ëîå "áøëú äáéú". äè÷ñè âìåé, åæä äè÷ñè ùéù òìéå ÷åðöðæåñ áòí.

    

   îöåøôú úîåðä ùì îæåæä.

    

    

   îùä, 10. 16.12

    

   äðåùà ðìîã ìôðé îñôø ùðéí. äëåîø ñìáåîéø ùìà äéä àæ ä÷áåöä á÷ù ììîåã àú äðåùà ôòí ðåñôú.

    

   äîôâù äú÷ééí áéåí ùì ãåã ä÷ãåù, ò"ô äðöøåú îùä ðçùá ÷ãåù, ëé îîðå éöà äîùéç.                     

    

   ãéååçä îìëä ìåéï

    

    

    

    

   الموضوع : مزوزا، في -18\11\2010

    

   المزوزا هي وصية من التوارة, وهي من احد الوصايا الكثيرة تلقوا تعليمات بمسح دم على المزوزا في دخلة البيت.
   في الحضارة المصرية القديمة، ذبح الاغنام محلل. وفقا لموسى بن ميمون ، إلا إذا كنت على استعداد عصيان الله سيدك ، الله مصر , انكم تستحقون الحرية.
   جميع الأوبئة التسعة كانت من الله وليس من عمل الانسان، فقط اي شيء من صنع الانسان ممكن العمل فيه.
   المزوزا مذكورة في كتاب الايات والفصول والنصوص التى تخص المزوزا اليوم هي: نص:الاول " اسمع يا إسرائيل". الثاني  كل الامور يعود الفضل لله كذلك "المزوزا وتفيلين".

   .طرح هذا الموضوع حسب رغبتي أنا صنعت العضادة إسرائيل  من السبراميك والنص الأساسي هو إعلان الاستقلال. الفكرة  هو تعليق  المزوزا عند مدخل المنزل كبركة للبيت، والنص الذي توافق في الآراء بين الناس.

   مرفق بذلك عدة صور عن المزوزا.   الموضوع : موسى، التاريخ : 16\12\2010

   طرح هذا الموضوع قبل عدة سنوات. القس سلبومير لم يكن في المجموعة  فطلب منا ان نناقش هذا الموضوع مرة اخرى .
   تم اللقاء في يوم القديس ديفيد , حسب الطائفة المسيحية موس مقدس لانه المسيح جاء منه.

   وجرى اللقاء في سانت ديفيد، وفقا لموشيه، والمسيحية تعتبر مقدسة، وأنه هو المسيح.

    

   تقرير مالكة لفين

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh (Chair)

     Ms. Yael Gidanian

     Rabbi Bob Carroll

     Ms. Saheer Siam

     Ms. Seta Ohanessian

     Ms. Randa Zreik-Sabag

    

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://interfaithencounter.wordpress.com/donate/

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   • In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the Interfaith Encounter Association or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

    

   Groups listed from north to south:

    

   ·        Acre

   ·        Karmiel-Majd el-Krum

   ·        M'gharSawa Rabina

   ·        M'gharShibolot

   ·        M'ghar – Bridging

   ·        M'ghar – Lana

   ·        M'ghar – Green Light

   ·        Galilee Women's Interfaith Encounter (WIE)

   ·        Haifa WIE

   ·        Haifa University Youth Interfaith Encounter (YIE)

   ·        Carmel City

   ·        Wadi Ara WIE

   ·        Living Together in Wadi Ara

   ·        Netania-Qalansawa

   ·        Tel Aviv University YIE

   ·        Petach TikvaKfar Kasem

   ·        Tel Aviv-Jaffa

   ·        A/Nahnu – Mt. Scopus YIE

   ·        Abu Dis And Maaleh Adumim

   ·        Prayer focused

   ·        IEA Reut-Sadaqa

   ·        Study and Dialogue

   ·        Jerusalem WIE

   ·        Jerusalem YIE

   ·        Jewish-Christian study of the Gospel of Mathew

   ·        Ein Karem – Health Equality for all People in Israel

   ·        Jerusalem Arabic Speaking group

   ·        The Future – Mothers and Daughters

   ·        Hebrew U.-Bethlehem U. YIE

   ·        Gush Etzion

   ·        Circle of Light and Hope

   ·        Midwives

   ·        Jerusalem-Hebron Religious Leaders

   ·        Jerusalem-Hebron YIE

   ·        Jerusalem-Yata YIE

   ·        Eilat

    

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   *******************************

   (Message over 64 KB, truncated)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.