Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nizar Kabani - Arabic Speaking Interfaith Encounter group on October 26th

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  Dear friends, The Muslim coordinator of the group, Ms. Nadia Tutanji-Nuseibeh, just came back from her Hajj to Mecca and in the name of all people of the
  Message 1 of 1 , Dec 1, 2010
   áéí ùìéùé, 26 áàå÷èåáø 2010 òøëä ÷áåöú äîåøéí ãåáøé äòøáéú àú äîôâù äú÷åôúé ùì ááéúä ùì âá' éôä øåèùèééï

   Dear friends,

    

   The Muslim coordinator of the group, Ms. Nadia Tutanji-Nuseibeh, just came back from her Hajj to Mecca and in the name of all people of the Interfaith Encounter Association we want to greet her with the traditional greeting:

    

   Hajja mabrura wasaiana mashkura!

   çâ'à îáøåøà åñòééðà îù÷åøà!

   حجا مبرورا وسعيا مشكورا!

    

   Yours, Yehuda

    

   ------------------------------------------------

    

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية والعبرية تتبع اللغة الانجليزية- Hebrew & Arabic follow English )

    

   On Tuesday, October 26th 2010, the Arabic Speaking Interfaith Encounter group of teachers held its periodical encounter, in the home of Ms. Yaffa Rotstein.

    

   Eight Jewish, Muslim and Christian teachers took part in the encounter, which dealt with the life and work of the great poet Nizar Kabani. It was fascinating and enriching.

    

   Ms. Nadia Tutanji facilitated the encounter. Dr. Shlomo Alon added reading passages. Ms. Yaffa Rotstein added musical touch through listening to composed songs. The refreshments were rich as usual.

    

   The group decided to meet again on December 15th at the "Ivrit" café. We will continue to deal with the work of Kabani and listen to the experiences of Nadia, who just returned for her Hajj to Mecca!

    

   Dr. Shlomo Alon

   Al-hajja Nadia Tutanji

    

    

   áéåí ùìéùé, 26 áàå÷èåáø 2010 òøëä ÷áåöú äîåøéí ãåáøé äòøáéú àú äîôâù äú÷åôúé ùìä ááéúä ùì âá' éôä øåèùèééï.

    

   áîôâù äùúúôå 8 îåøéí éäåãéí, îåñìîéí åðåöøéí. äîôâù òñ÷ á÷åøåú çééå åáéöøúå äñôøåúéú ùì äîùåøø äâãåì ðæàø ÷áàðé. äéä îøú÷ åîòùéø.

    

   âá' ðàãéä èåèðâ'é äðçúä àú äîôâù. ã"ø ùìîä àìåï äåñéó ÷èòé ÷øéàä, âá' éôä øåèùèééï äåñéôä ðåôê ùì îåñé÷ä, áäàæðä ìùéøä îåìçðú.  äëéáåã äéä òùéø ëøâéì.

    

   ä÷áåöä äçìéèä ìäôâù ùåá á-15 áãöîáø 2010 ááéú ä÷ôä "äòáøéú". ðîùéê ìòñå÷ áéöéøåú ÷áàðé åðùîò çååéåú îðàãéä, áùåáä îï äòìééä ìøâì ìîëä!

    

   ááøëä,

    

   ã"ø ùìîä àìåï

   àìçàâ'ä ðàãéä èåèðâ'é

    

    

    

   يوم الثلاثاء ، 26 أكتوبر 2010 عقدت مجموعة من المعلمين الناطقين بالعربية الاجتماع الدوري في منزل السيدة يافا روتشتاين.
   حضر الاجتماع ثمانية معلمين من اليهود وغير -- اليهود. في هذا الاجتماع تحدثنا عن حياة الشاعر نزار قباني وانتاجه الادبي. كانت رائعة ومفيدة. السيدة نادية توتنجي استضافت الاجتماع. وأضاف الدكتور شلومو ألون القراءات ، يافا روتشتاين اضافت لمسة من الموسيقى ، والاستماع إلى الشعر الجداول. كان الطعام لذيذ كالمعتاد.
   وقرر الفريق أن يجتمع مرة أخرى في 15 ديسمبر 2010 في مقهى "العبرية". سوف نستمر في الانخراط في أعمال قباني ونادية ستخبرني عن تجاربها في الحج بعد عودتها من مكة.
    
   مع خالص التقدير ،
    
   الدكتور شلومو ألون
   الحاجة نادية توتنجي

    

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Ms. Yael Gidanian

     Rabbi Bob Carroll

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh

     Ms. Saheer Siam

     Ms. Seta Hovhanessian

     Ms. Randa Zreik-Sabag

    

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://interfaithencounter.wordpress.com/donate/

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   • In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the Interfaith Encounter Association or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.