Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

=?iso-8859-8-i?B?TWVzc2FnZSBvZiBtb3VybmluZyAg5OXj8vog4OHsIA==?=

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  áöòø øá àðå îåãéòéí òì ôèéøúå àîù ùì äùééç òáã àì-òæéæ àì-áåçøé, ùééç äãøê äð÷ùáðãéú
  Message 1 of 1 , Jun 1, 2010
  • 0 Attachment

   áöòø øá àðå îåãéòéí òì ôèéøúå àîù ùì äùééç òáã àì-òæéæ àì-áåçøé, ùééç äãøê äð÷ùáðãéú åøàù ä÷äéìä äàåæá÷éú ùì éøåùìéí åâí äøëæ äîåñìîé ùì ÷áåöú äîôâù äáéï ãúé áðåùàé úôéìä.

   éäé æëøå áøåê!

    

   It is with great sorrow that we announce the passing away of Sheikh Abdul Aziz Bukhari, Sheikh of the Naqshabandian Religious Method and Head of the Uzbeke Community of Jerusalem and also the Muslim coordinator of the Prayer Interfaith Encounter group.

   May his memory be blessed!

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.