Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Gush Etzion Interfaith Encounter group on November 6th

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òøáéú åàðâìéú àçø äòáøéú - ????? ??????? ??????????? ???? ????? ??????? Arabic & English follow Hebrew) In the encounter that took place
  Message 1 of 1 , Jan 3 4:53 AM
   In the encounter that took place at the Everest Hotel in Bit Jalla, on November 6th 2009, many Palestinians gathered together

   (òøáéú åàðâìéú àçø äòáøéú – اللغة العربية والانجليزية تتبع اللغة العبرية Arabic & English follow Hebrew)

    

   In the encounter that took place at the Everest Hotel in Bit Jalla, on November 6th 2009 , many Palestinians gathered together with some Settlers.

    

   The theme was dietary laws in Judaism and Islam. We dealt with the Philosophical-Ontological aspect of the prohibitions. From the Jewish side the primary prohibition on Adam to eat from the Tree of Knowledge was stressed, together with its psycho-philosophical implications. The conversation also flowed to theological issues such as the Written and Oral Torah and more.

    

   The Muslim side, leaf by Fadila and Abed, brought the list of prohibitions that appear in the Koran and their explanations according to the 'Tafsir'.

    

   The atmosphere was very relaxed and enjoyable and we benefited from the hospitality of the Everest Hotel.

    

   The next encounter will take place on Thursday, January 6th 2010 .

    

   Reported: Ayelet Zviel

    

    

   áîôâù ùðòøê ááéú äàøçä àååøñè ááéú âàìä á-6 áðåáîáø 2009, äúàñôå îñôø øá ùì ôìñèéðéí åòåã ëîä îúðçìéí.

   äðåùà äðãåï äéä àéñåøé àëéìä áùúé äãúåú. òñ÷ðå áôï äôéìåñåôé-àåðèåìåâé ùì àéñåøé äàëéìä.

   îäöã äéäåãé äåãâù äàéñåø äøàùåðé òì äàãí äøàùåï ìàëì îòõ äãòú åàú äîùîòéí äôñéëå-ôéìåñåôééí ùì äãáø. âìùðå âí ìðåùàéí úàåìåâééí ëîå úåøä ùáëúá åúåøä ùáòì ôä åòåã.

   äöã äîåñìîé áøàùåú ôãéìä åòáã äáéà àú øùéîú äàéñåøéí äîåôéòéí á÷åøàï åàú ñéáúí òì ôé ä'èôñéø'.

    

   äàåéøä äééúä ðéðåçä åðòéîä, ðäðéðå îàã î÷áìú äôðéí åäàéøåç ùì îìåï àååøñè.

    

   äîôâù äáà éú÷ééí áéåí çîéùé, 6 áéðåàø.

    

   ãéååçä: àéìú öáéàì

    

   في اللقاء الذي أقيم في فندق الإفرست في بيت جالا في السادس من شهر تشرين الثاني 2009 ، تجمع عدد كبير من الفلسطينيين و بعض المستوطنين .

   كان موضوع اللقاء عن الأكل الممنوع في الديانتين . بحثنا في  الظاهرة الفلسفية- الأنثولوجية عن الأكل الممنوع. 

   من الجانب اليهودي تم الحديث عن المنع الأول عن الأكل من شجرة التفاح في جنة عدن وعن المضامين الفلسفية لهذا الشيء . تضمنا أيضاٌ  القضايا اللاهوتية مثل التوراة المكتوبة و الشفهية .

   أما الجانب المسلم الذي كان بقيادة فصيلة وعبد أحضروا قائمة عن الأكل والشرب الممنوع من القران الكريم وسبب هذا المنع حسب التفسير .

   كان جو اللقاء مريح وممتع ، واستمتعنا أيضاٌ بضيافة فندق الافرست لنا . 

    

   سيكون اللقاء القادم يوم الخميس الموافق 6 من كانون الثاني 10.

    

   تقرير : أييلت تسبيال

    

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Ms. Evelyne Savir (Chair)

     Dr. Shlomo Alon

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh

     Ms. Saheer Siam

     Mr. Rizk Azam

     Ms. Randa Zreik-Sabag

    

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://www.interfaith-encounter.org/donations.htm

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   • In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the Interfaith Encounter Association or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.