Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

MYSTICISM - Medabrim Interfaith Encounter on June 8th and Ramadan greetings

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  Dear friends, Please find below an update from an activity of IEA s Students Interfaith Encounter group in the Mt. Scopus Campus of the Hebrew University. I
  Message 1 of 1 , Aug 31, 2008
   في تاريخ 29

   Dear friends,

    

   Please find below an update from an activity of IEA's Students' Interfaith Encounter group in the Mt. Scopus Campus of the Hebrew University .

    

   I would like to take this opportunity and wish to all our Muslim friends:

   RAMADAN KARIM!

    

   Yours,

    

   Yehuda

    

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية و العبرية تتبع اللغة الانجليزية Hebrew & Arabic follow English)

    

    

   MEDABRIM (=Talking) – an Interfaith Encounter Students group, Hebrew University

    

   Founded by the Interfaith Encounter Association

    

    

   Encounter #4

    

   The encounter took place on June 4th and dealt with Mysticism in Islam and Judaism, focusing on Muslim Sufis and the Jewish Kabala. It was very interesting to compare the different ideas that appear in the two streams, to learn about forms of spiritual elevation of mystics and about the history of these two groups.

    

   The number of students participating grew, compared with previous encounters, but still we have only one Muslim participant. We will be happy if more non-Jewish students join – Muslims, Druze, Christian and others.

    

   Four more encounters are left before the end of the semester and the academic year. One of them is planned to be a musical encounter, with student musicians who are Jewish, Muslim and Druze.

    

   Group's coordinators: Yael and Yael

    

    

   îãáøéí úà ñèåãðèéí ìùéç áéï ãúé, äàåðéáøñéèä äòáøéú

   îéñåãä ùì àâåãú äîôâù äáéï ãúé

   ñéëåí îôâù 4

    

   äîôâù äú÷ééí áúàøéê 08/06/04, à' áñéååï.

   áîôâù äæä òñ÷ðå áðåùà ùì îéñèé÷ä áàñìàí åáéäãåú, úåê äúî÷ãåú áöåּôéí äîåñìîéí åáúåøú ä÷áìä äéäåãéú. äéä îòðééï ìä÷áéì àú äøòéåðåú äùåðéí äîåôéòéí áùðé äæøîéí, ììîåã òì öåøåú ääúòìåú äøåçðéú ùì äîéñèé÷ðéí åòì ääéñèåøéä ùì ä÷áåöåú äììå.

   îñôø äñèåãðèéí áîôâù âãì, ìòåîú îôâùéí àçøéí, àåìí îúåê ëì ä÷áåöä ëåìä äéä ø÷ îùúúó îåñìîé éçéã. ùàø äîùúúôéí äéå éäåãéí åæä äùôéò òì äãéåï. ðùîç àí éöèøôå àìéðå áàåôï ôòéì òåã ñèåãðèéí ùàéðí ãåå÷à éäåãéí, àìà âí îåñìîéí, ãøåæéí, ðåöøéí åàçøéí.

    

   ðåúøå òåã àøáòä îôâùéí òã ìñéåí äñîñèø åìñéåîä ùì ùðú äìéîåãéí. àçã äîôâùéí öôåé ìäéåú îôâù îåæé÷ìé, áå éðâðå ñèåãðèéí îåñé÷àéí îåñìîéí åãøåæéí.

    

   øëæåú ä÷áåöä : éòì åéòì

    

    

   مجموعة المتكلمين – خلية الطلاب لمحادثة بين الديانات, الجامعة العبرية

   تحت رعاية جمعية اللقاء بين الديانات

    

   تلخيص اللقاء 4

    

   تم اللقاء في تاريخ 8.6.2008 يوم الاحد

   تحدثنا في اللقاء الأخير بموضوع المذهب الصوفي في الإسلام واليهودية, حيث ركزنا على الصوفيون في الإسلام وكيفية تقبل اليهودية. كان اللقاء شيق وخاصة انه تم مقارنة الأفكار من كلتا الناحيتين حيث تعلمنا عن صورة الترفع الروحاني عند الصوفيون وعن تاريخ هذه الطائفة.

   زاد عدد الطلاب المشاركين بالمقارنة مع اللقاءات السابقة على الرغم انه من كل المجموعة يشاركنا طالب مسلم واحد وأما باقي الطلاب فهم يهود وهذا كان له تأثير في النقاش.

   نسعد في مشاركتنا طلاب  غير يهود في اللقاءات المقبلة مسلمين مسيحيين ودروز.

    

   حتى نهاية الفصل بقي لنا 4 لقاءت وفي اللقاء المقبل سيكون موسيقي سيعزف فيه طلاب مسلمين ودروز على الآلات الموسيقية.

    

   مركزات المجموعة : يعل و يعل

    

    

    

    

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Sr. Karmela Farrugia, Chair

     Rabbi Dr. Dov Maimon, Vice-Chair

     Ms. Rafiqa Othman, Vice-Chair

     Mr. Adnan Trabsha, Vice-Chair

     Ms. Saheer Siam

     Mr. Dotan Arad

     Ms. Nada Abu Zaidan

    

   Dr. Yehuda Stolov, Director

   E-mail: yehuda@...

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://www.interfaith-encounter.org/donations.htm

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   • In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the organization or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.