Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

"Eid el-Adha" - Study and Dialogue encounter on December 18th

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú - ????? ??????? ? ??????? ???? ????? ?????????? - Hebrew & Arabic follow English) Eid el-Adha (Holiday of the
  Message 1 of 1 , Mar 2, 2008
   23

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية و العبرية تتبع اللغة الانجليزية Hebrew & Arabic follow English)

    

   Eid el-Adha (Holiday of the Sacrifice)

    

   The encounter took place on December 18th on the theme of Eid el-Adha (The Holiday of the Sacrifice) and the great pilgrimage to Mecca – The Hajj. Zainab explained the stages of the Hajj – the seven rotations around the black stone built by Abraham – The Kaaba, the going to the place called Mina and sleeping over there on the 8th day of the last month of the Muslim year, and the going on the next day of the pilgrims up to Mount Arafat (where Adam and Eve met when God lowered them from heaven). All day they stand on the mount and pray to God and they listen to one sermon. Nearly all Muslims fast on that day, except for the pilgrims who are forbidden to fast. In the evening they go down to a place called Mazdalfa where they stay till the morning prayer of the next day. Then they throw stones at three places called the big-medium-small Aqba. Finally they slaughter the sheep, wear their own clothes, celebrate for three days and go back home.

    

   Then we spoke about Eid al Adha, the great Holiday of the Muslims, in which God asked Abraham to slaughter his sons. Abraham agreed but when he came to actually perform it – God sent to him a sheep to be the sacrifice instead of Abraham's sons. Consequently the obligation on every Muslim who can afford it to buy a sheep, slaughter it and give a third to the poor, a third to relatives and the last third for his own hoe and family.

    

   Reported: Fathiey Jaber

   Group's coordinators: Zainab Abu Ta'a & Dov Maimon

    

    

   çâ ä÷åøáï

    

   äîôâù äú÷ééí á-18.12.07 åðåùà äîôâù äéä "çâ ä÷åøáï åäòìééä äâãåìä ìîëä – àìçâ'". æéðá äñáéøä àú äùìáéí ùì àìçâ', ùáòú äñéáåáéí ñáéá äàáï äùçåøä ùáðä àáøäí "àì÷òáä", ääìéëä ìî÷åí ùð÷øà îéðà åäìéðä ùí á- 8 ìçåãù äàçøåï ùì äùðä ääâøéú , åá- 9 ìçåãù äçåâ'àâ' (äòåìéí ìøâì) òåìéí ìäø òøôàú (ëùàìåäéí ëòñ òì çååä åàãí äåøéã àåúí îäùîéí åäí ðôâùå òì ääø äæä). ëì äéåí òåîãéí òì ääø åîúôììéí ìàìåäéí, éù ðàåí àçã, òã äòøá äí ðùàøéí ùí, åëîòè ëì äîåñìîéí öîéí ùàìåäéí éñìç ìäí çåõ îäçåâ'àâ' ùàñåø ìäí ìöåí. áòøá äí éåøãéí ìî÷åí ùð÷øà îåæãìôä ðùàøéí áå òã úôéìú äáå÷ø ìîçøú åàçø ëê æåø÷éí àáðéí òì ùìåùú î÷åîåú ù÷åøàéí ìäí äò÷áä äâãåìä –äáéðåðéú- ä÷èðä. àçø ëê ùåçèéí àú äëáùéí åìåáùéí àú äáâãéí ùìäí, åðùàøéí ùí ùìåùä éîéí åàæ çåæøéí äáéúä.

    

   åàæ ãéáøðå òì çâ ä÷åøáï ùäåà äçâ äâãåì ùì äîåñìîéí ùáå àìåäéí áé÷ù îàáøäí ùéùçåè àú áðéå åàæ äåà äñëéí ìäøåâ àú áðéå àê áøâò ùäåà øöä ìùçåè àú áðéå àìåäéí ùìç àìéå ëáù ùäåà ä÷åøáï áî÷åí áðéå ùì àáøäí. îëàï äçåáä òì  ëì îåñìîé ùéù ìå ëñó  åéëåì ì÷ðåú ëáù ëãé ìùçåè àåúå åìçì÷ ùìéù îæä ìòðééí åùìéù ì÷øåáé îùôçä åäùìéù äàçøåï ìáéúå åîùôçúå.

    

   ãéååçä: ôúçéä â'àáø

   øëæé ä÷áåöä: æéðá àáå èàòä åãá îéîåï

    

    

   عيد الأضحى

    

   أقيم اللقاء في تاريخ 18.12.07 حيث كان موضوع اللقاء "عيد الأضحى ومناسك الحج في مكة" ، حيث وضحت زينب مناسك الحج ، الطواف سبعة أشواط حول الكعبة الذي بناه سيدنا ابراهيم عليه السلام .

   وفي الثامن من ذي الحجة يذهبون الحجاج إلى منى للبقاء هناك ليلة واحدة ، وفي التاسع من ذي الحجة يصعد الحجاج على جبل عرفات ( وهو الجبل الذي التقى به سيدنا أدم وزوجته حواء بعد أن  طردوا من الجنة) حيث يقوم الحجاج طوال هذا اليوم المبارك بالصلاة والعبادة والدعاء حيث يلقي الامام خطبة على هذا الجبل ، حيث أن جميع المسلمين في أنحاء الأرض يصومون حتى يغفر الله لهم ما عدا الحجاج حرم عليهم الصيام في هذا اليوم  و في المساء يذهب الحجاج الى مكان يسمى المزدلفة يبقون هناك حتى فجر اليوم التالي وبعد ذلك يرمي الحجاج الجمرات على ثلاثة أماكن – العقبة الكبرى – الوسطى – الصغرى ، بعد ذلك كل حاج يقدم الأضحية حيث يخلعون ملابس الاحرام ويلبسون ثيابهم ، ويبقون هناك ثلاثة ايام ويعودون إلى بيتهم.

    

   فيما بعد تحدثنا عن عيد الأضحى وهو العيد الكبير لدى المسلمين حيث أن رأى سيدنا ابراهيم رؤيا بأنه يذبح ابنه ورؤيا الأنبياء هي رؤيا صادقة لذلك أراد سيدنا ابراهيم أن يذبح ابنه اسماعيل  كما أمره الله ولكن الله سبحانه وتعالى فدى اسماعيل بكبش من عنده وبهذا أصبحت الأضحية واجب على كل مسلم مقتدر بحيث أن يقسمها ثلاثة أقسام : ثلث للفقراء وثلث اخر للأقرباء والثلث الأخير لبيته وأهله.

    

    

   -----------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board:

     Sr. Karmela Farrugia, Chair

     Ms. Rafiqa Othman, Vice-Chair

     Rabbi Dr. Dov Maimon, Vice-Chair

     Mr. Adnan Trabsha, Vice-Chair

     Mr. Dotan Arad

     Ms. Saheer Siam

     Ms. Nada Abu Zaidan

    

   Dr. Yehuda Stolov, Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the organization or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate on-line at: http://www.interfaith-encounter.org/donations.htm

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   ·         In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

    

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.