Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Two encounters of Jerusalem Youth Interfaith Encounter, in May and June 2010

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú - ????? ??????? ? ??????? ???? ????? ?????????? - Hebrew & Arabic follow English) May 26th 2010 Like the
  Message 1 of 1 , Aug 1, 2010
   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية و العبرية تتبع اللغة الانجليزية – Hebrew & Arabic follow English)

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية و العبرية تتبع اللغة الانجليزية Hebrew & Arabic follow English)

    

   May 26th 2010

    

   Like the previous encounters, this encounter also took place in a café in East Jerusalem . The theme we talked about was: circumcision in Judaism and Islam.

    

   It was mainly surprising for the Jewish members to discover that circumcision is not a mandatory commandment in Islam.

   It is important for me to stress that this was an especially enriching and fruitful encounter, for both sides.

    

   June 30th 2010

    

   This encounter also took place in a café in East Jerusalem .

    

   This time the theme was Shabbat! We started with one of the Jewish members explaining the roots of the commandment of Shabbat observance from the religious sources. Then each of the Jewish members shared what Shabbat is for them.

   Due to the fact that each of us runs their Shabbat observance a bit differently, it was very interesting and fascinating to hear each of us.

    

   The Muslim members mainly shared with us about the Friday prayer.

    

   Reported: Amevet Rada

    

   26.5.2010

    

   äîôâù äú÷ééí ëîå äîôâùéí ä÷åãîéí ááéú ÷ôä áîæøç äòéø. äðåùà ùòñ÷ðå áåà äåà: áøéú îéìä áéäãåú åáàñìàí.

    

   áòé÷ø àðå äçáøéí äéäåãééí äåôúòðå ìãòú ëé áøéú îéìä àéðä îöååä äëøçéú áãú äàñìàí.

   çùåá ìé ìäãâéù ùæä äéä îôâù îìîã åôåøä áîéåçã ìùðé äöããéí.

    

    

   30.6.2010

    

    âí îôâù æä äú÷ééí ááéú ÷ôä áîæøç äòéø.

    

   äôòí äðåùà äéä: ùáú! áúçéìä àçã äçáøéí äéäåãééí äñáéø òì äî÷åøåú ùì îöååú ùîéøú äùáú îäî÷åøåú. áäîùê ëì àçã îàéúðå ùéúó îä äéà äùáú òáåøå.

   áùì äòåáãä ùëì àçã îàúðå îúðäì ÷öú ùåðä áùîéøú äùáú äéä îøú÷ åîòðéï ìùîåò ëì àçã åàçã îàéúðå.

    

   îáçéðú äçáøéí äîåñìîéí áòé÷ø ùéúôå àåúðå òì úôéìú éåí ùéùé.

    

   ãéååçä: àîáú øãä

    

    

   كان اللقاء في تاريخ 26.5.2010

   تم اللقاء مثل اللقاءات السابقة في مقهى في شرقي القدس.

   موضوع اللقاء كان عن  الختان في الاسلام واليهودية. نحن الزملاء اليهود فوجئنا ان نعرف ان الختان في الاسلام ليس منسك ضروري.

   من المهم بالنسبة لي ان اقول ان اللقاء كان مثمرا وتدريس ناجح لكلا الجانبين.

    

    

   تلخيص اللقاء الذي تم في 30.6.2010

   شارك في هذا اللقاء 5 زملاء.

   موضوع هذا اللقاء كان عن يوم السبت. في البداية احد الاعضاء اليهود اوضح عن مصادر الاحتفال بيوم السبت. لاحقا كل واحد منا اوضح لنا ماذا يعني له يوم السبت. لان كل واحد منا يراعي هذا اليوم بشكل مختلف كان موضوع رائع ومثير للاستماع لكل شخص.

   ولا سيما ان الزملاء المسلمين شاركونا بالحديث عن صلاة الجمعة.

    

   تقرير : أميبت رضا .

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Ms. Evelyne Savir (Chair)

     Dr. Shlomo Alon

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh

     Ms. Saheer Siam

     Mr. Rizk Azam

     Ms. Randa Zreik-Sabag

    

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://interfaithencounter.wordpress.com/donate/

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   • In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the Interfaith Encounter Association or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.