Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

TALKING VALUES - retreat of A/Nahnu Youth Interfaith Encounter group, January 21-22, 2010

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  Dear friends, Below you can read the description of a special two-day retreat IEA s A/Nahnu Youth Interfaith Encounter group, on the Mt Scopus campus of the
  Message 1 of 1 , May 2, 2010
   (òøáéú åàðâìéú àçø äòáøéú – اللغة العربية والانجليزية تتبع اللغة العبرية Arabic & English follow Hebrew)

   Dear friends,

   Below you can read the description of a special two-day retreat IEA's A/Nahnu Youth Interfaith Encounter group, on the Mt Scopus campus of the Hebrew University , had on January 21-22, 2010 .

   But first we hope you will join us in our hearty wishes of Mabrook and Mazal Tov to our Office Manager Fathiey Jaber who gave birth to a lovely daughter!!

   Yours,

   Yehuda

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------

   (òøáéú åàðâìéú àçø äòáøéú – اللغة العربية والانجليزية تتبع اللغة العبرية Arabic & English follow Hebrew)

   And what about values?

           Evening already set on the Old City of Jerusalem when we gathered in the old room, with the domed ceiling and aged furniture in the end of the Austrian Hospice. The voices of the market surrendered to the call of the Muezzin, and we set down to begin the seminar that came to us with the courtesy of the Ministry of Education. We were a number of Jewish and Arab students, for whom coexistence activities are an essential part of their lives. We all went through bridging seminars and like in any beginning of a seminar, stands the question: what is it? What will happen? Will there be anything new? In what path will the activity take us?

           Values are an interesting phenomenon, they stand in the basis of our decision making system in a most profound way. We will choose a career, a spouse, a political opinion – according to the values which are in the basis of our world view. At the same time they can be seen active also in everyday activities: what we will do on Saturday evening, what and how we will eat, and how we will treat our next door neighbor. Nonetheless, values are not tangible, their amorphous abstraction makes it difficult for us to put them under clear definition, and therefore they change with us and shift their meaning with changes in our age or mood. They are in the back of our minds and choose to pop up when we face different decisions, but usually do not bother us or fully expose themselves to us.

   "Please look carefully in the list in front of you and choose from it ten values that resonate with you, that for you have the biggest meaning". This is how Aaron and Berlanti opened our central activity; a simple question, simple choice, which open many questions. We found ourselves in front of big words that we face every day, but encountered a difficulty to ultimately evaluate their meaning – the discussion that arose moved frequently to the semantic field, before coming to the moral one. Many questions filled us in front of the choice: what is more important to me – tradition of faith in the Creator of the world? What is the difference between Zionism and independence? etc. But the most important questions that popped up were: who am I? what do I believe in? where do I come from and where do I go to? The difficulties of the group's members manifested themselves as clarification questions and even claims for lack of clarity of the values, which later symbolized our very need in clarifying the values we follow.

   The value selection process, like every choice, is a process of identity building. Existential questions arise almost simultaneously with values questions, and the identity is being formed with them. Every situation of choosing during our lives brings forward a question, and the answer we give reflects and designs our array of values. In the seminar "Talking Values" we had the opportunity to make our choices in a closed laboratory. We got the privilege to examine our important values between ourselves, to compare with those similar to us and to discuss with those different from us. This process succeeded in clarifying a little the values we face, but mainly left us with many question marks, which echoed long after the members of the group went back to their everyday issues. During the seminar we did not have the option to go around things: the questions were always essential, acute; the conversations were polite but existential and many times created unsolvable collision between different members, but at the same time created an opportunity to get to know the great similarity between us.

   During the time, and especially in the summarizing discussion, we saw how each one of us is an independent thinking person, but also that we are part of a group, a gender and an ethos, and that our thoughts and opinions result from the spectrum of colors of which our personality is composed. Thanks for the skills of our facilitators and to the fact we spent a day and a half with one another, an intimate atmosphere was formed which enabled us to open up and expose to one another the building blocks of our decision making process.

   To sum up, the "Talking Values" seminar is an important tool for the development of a deep conversation on our world view. It is not necessarily limited to inter-cultural discussion; it certainly gives the possibility to develop dialogue inside each of the ethnic groups that live in the country, and to enable discussion between political, social and gender streams. The enthusiasm of the participants as well as their willingness to bring this tool to the social spheres they are active in strengthened this feeling. This ability results from the fact that the seminar gives us the possibility to expose the source of what our different world views have similar and different.

    

   Reported: Noy Mordekovitch

    

   åîä òí äòøëéí?

   òøáéú ëáø éøãä òì äòéø äòúé÷ä ëàùø äúëðñðå áçãø äéùï, áòì äú÷øä ä÷îåøä åäøéäåè äòúé÷ áôàúé äàåñèøéï äåñôéñ. ÷åìåú äùå÷ ðëðòå ì÷øéàú äîåàæéï, åàðçðå äúéùáðå ìôúåç áñîéðø ùäáéàå àìéðå îîùøã äçéðåê. äééðå ùí ëîä ñèåãðèéí éäåãéí åòøáéí, àùø ôòåìåú ùì ãå-÷éåí äí çì÷ îùîòåúé îçééäí. ëåìðå òáøðå ëîä ñîéðøéí ùì âéùåø, åëîå áúçéìúå ùì ëì ñîéðø òåîãú äùàìä: îä æä? îä äåìê ìäéåú? äàí éäéä ôä çéãåù? áàéæä ãøê äôòéìåú úåáéì àåúðå?

   òøëéí äí úåôòä îòðééðú, äí òåîãéí ááñéñ îòøëú ÷áìú ääçìèåú ùìðå áöåøä îàåã òîå÷ä. àðå ðáçø á÷øééøä, ááú-æåâ, áãéòä ôåìéèéú òì-ôé äòøëéí ùòåîãéí ááñéñ äù÷ôú äòåìí ùìðå. áå áòú ðéúï ìøàåú àåúí âí áôòåìåú äéåîéåîéåú: îä ðòùä áùáú áòøá, îä åàéê ðàëì, åàéê ðúéçñ ìùëï ùîîåì. òí æàú, òøëéí àéðí îåçùéí, äàáñèø÷èéåú äàîåøôéú ùìäí î÷ùä òìéðå ìäåùéáí áäâãøä áøåøä, åìëï äí îùúðéí àéúðå ææéí áîùîòåú òí äâéì àå äîöá-øåç. äí ðîöàéí áàçåøé äøàù åáåçøéí ìöåõ ëàùø àðå òåîãéí îåì äçìèåú ùåðåú, àê áãøê-ëìì àéðí îèøéãéí àú îðåçúðå àå ðçùôéí áùáéìðå áàåôï îìà.

   "àðà òééðå äéèá áøùéîä ùìôðéëí åáçøå îúåëä òùøä òøëéí ùîãáøéí àìéëí, ùáòéðéëí éù ìäí àú äîùîòåú äøáä áéåúø". ëê ôúçå àäøåï åáøìðèé àú äôòéìåú äîøëæéú ùìðå; ùàìä ôùåèä, áçéøä ôùåèä, ùôåúçú äøáä ùàìåú. îöàðå àú òöîðå òåîãéí îåì îéìéí âãåìåú ùáäí àðå ðú÷ìéí ëì éåí, àê ðú÷ìðå á÷åùé ìùôåè òã äñåó àú äîùîòåú ùìäí - äãéåï ùäúôúç ðò ìòéúéí úëåôåú ìîøçá äñîðèé, ìôðé ùäâéò ìòøëé. ëáø ëùòîãðå ìôðé äáçéøä äçìå ìîìà àåúðå ùàìåú øáåú: îä éåúø çùåá ìé, îñåøú àå àîåðä ááåøà òåìí? îä ääáãì áéï öéåðåú ìòöîàåú? åòåã, àê äùàìåú äçùåáåú áéåúø ùööå äéå îé àðé? áîä àðé îàîéï? îàéôä àðé îâéò åìàï àðé äåìê? ääúçáèåéåú ùì çáøé ä÷áåöä ööå éùø äçåöä ëùàìåú äáäøä åàó èòðåú òì çåñø áäéøåú áòøëéí; ãáø ùáãéòáã ñéîì áãéå÷ àú äöåøê ùìðå áäáäøú äòøëéí ùäí ðø ìøâìðå.

   úäìéê äáçéøä áòøëéí, ëîå ëì áçéøä, äåà úäìéê ùì áðééú æäåú. äùàìåú ä÷éåîéåú òåìåú ëîòè îéã ìöã ùàìú äòøëéí, åäæäåú îúòöáú àéúï. ëì îöá ùì áçéøä áîäìê çééðå îòìä ùàìä, åäúùåáä ùàðå ðåúðéí îù÷ôú åîòöáú àú îòøê äòøëéí ùìðå. áñîéðø "îãáøéí òøëéí" äéúä ìðå äæãîðåú ìòùåú áçéøåú ùì òøëéí áúåê îòáãä ñâåøä. æëéðå ìáçåï àú äòøëéí äçùåáéí ìðå áéðéðå ìáéï òöîðå, ìàîú àåúí òí äãåîéí ìðå åìãåï áäí òí äùåðéí îàéúðå. úäìéê æä äöìéç ìäáäéø ÷öú àú äòøëéí äòåîãéí ìðâã òéðéðå, àê áòé÷ø äùàéø àåúðå òí äøáä ñéîðé ùàìä ùäãäãå æîï øá àçøé ùçáøé ä÷áåöä äúôæøå ìòðéðéäí. áîäìê äñîéðø ëîòè åìà äéúä ìðå äæãîðåú ììëú ñçåø ñçåø: äùàìåú ùòìå äéå úîéã îäåúéåú, à÷åèéåú; äãéåðéí äéå îðåîñéí àê à÷ñéñèðöéàìééí åìà ôòí éöøå äúðâùåú áìúé ðéúðú ìôúøåï áéï çáøéí ùåðéí, àê áå áòú éöøå äæãîðåú ìäëøä ùì äãîéåï äøá áðéðå.

   áîäìê äæîï, åáîéåçã áãéåï äîñëí, øàéðå àéê ëì àçã îàéúðå äåà àãí òöîàé åçåùá, àê áàåúå æîï àðå âí çì÷ î÷áåöä, îîâãø åîàúðåñ, åäîçùáåú åäãòåú ùìðå ðåáòåú î÷ùú äöáòéí ùîøëéáä àú äàéùéåú ùìðå. áæëåú ëùøåðí ùì äîãøéëéí åäòåáãä ùáéìéðå éåí åçöé àçã áçáøúå ùì äùðé ðåöøä àååéøä àéðèéîéú ùàéôùøä ìðå ìäôúç åìçùåó àçã ìùðé àú àáðé äáðééï ùì ÷áìú ääçìèåú ùìðå.

   ìñéëåí, ñîéðø "îãáøéí òøëéí" äåà ëìé çùåá ìôéúåç ùì ãéåï îòîé÷ áðåâò ìúôéñú äòåìí ùìðå. àéï äåà áäëøç îåâáì ìãéåï áéï úøáåúé, äåà áäçìè ðåúï àôùøåú ìôúç ãéàìåâ áúåê ëì àçú îä÷áåöåú äàúðéåú ùçéåú áàøõ, åìàôùø ãéåï áéï æøîéí ôåìéèéí, úðåòúééí, îâãøééí åòåã. ääúìäáåú ùì äîùúúôéí ëîå âí ðëåðåúí ìäáéà àú äëìé äæä ìñôéøåú äçáøúéåú ùáäí äí ôåòìéí, çéæ÷ä àú äúçåùä äæàú. éëåìú æàú ðåáòú îëê ùäñîéðø ðåúï ìðå àôùøåú ìäöéó åìôúåç àú äî÷åø ìäáãìéí åìîùåúó áéï úôéñåú äòåìí äùåðåú ùìðå.

    

   ãéååç: ðåé îåøã÷åáéõ

    

    

   ماذا مع القييم؟

   ها وقد اقبل المساء على البلدة القديمة حيث دخلنا في غرفة قديمة , له سقف على شكل قبة والعفش قديم في الفندق الاسترالي . وخيم السكوت في السوق عند سماع الأذان, ونحن بدأنا الحلقة الدراسية الذي قدمت لنا من التربية والتعليم . كنا عدة طلاب يهود وعرب مجموعة نعمل من اجل التعايش وهذا جزء من حياتهم . الكل منا خاض حلقات دراسية في إقامة التواصل ومثل كل بداية حلقة دراسية يطرح السؤال نفسه ما هذا ؟ ماذا سيحدث؟ هل سيكون ما هو جديد؟ والى أين ستؤدي بنا هذه النشاطات؟

   القيم هي ظاهرة مهمة, وهم أساس لأخذ قراراتنا بشكل جدي. نحن نختار حياتنا , شريك حياتنا, وآرائنا السياسية حسب القيم التي تعبر عن وجهات نظرنا. وكذلك ممكن رؤية ذلك في نشاطاتنا اليومية: ماذا سنعمل يوم السبت في المساء , ماذا وكيف سنأكل . وكيف سنتعامل مع الجار المقابل لنا. مع ذلك القيم غير ملموسة, تجريد عديم الشكل يصعب علينا الإجابة بتعريف واضح , لذلك انها تتغير وتنتقل حسب العمر والحالة النفسية. هذه القيم موجود في مؤخرة الرأس وتظهر عندما تحتاج لأخذ القرارات المختلفة, بشكل عام لا تؤثر على راحتنا أو تظهر لنا بشكل كامل.

             الرجاء التمعن بالقائمة التي أمامكم واختاروا منها 10 قيم تتحدث عنكم , في نظركم قريبة إليكم جدا. هكذا افتتح اهرون وبرلنتي  الفعالية الأساسية الخاصة بنا, سؤال بسيط , اختيار سهل يفتح المجال لكثير من الأسئلة. وجدنا أنفسنا أمام كلمات كبيرة حيت نتعامل معها كل يوم, ولكن واجهنا صعوبة في إيضاح معانيها حتى النهاية – الحوار الذي افتح تحرك  في المجال المعنوي , قبل أن يصل جوهره. وعندما مثلنا أمام الاختيار بدأ يدور في انفسنا كثير من الاسئلة, ما أهم شيء لي ؟ الاعتقاد أم الإيمان بخالق العالم؟ ما الفرق بين الصهيونية والاستقلال؟ وغيره, ولكن الأسئلة الأكثر أهمية والى طرحت من أنا؟ بماذا أؤمن ؟ من أين أتيت والى أين ذاهب؟ تخبط أعضاء المجموعة خرجت مباشرة الى الخارج  مثل اسئلة توضيح واستفسار القيم الغير واضحة, وبعد ان حصل ما حصل رمزنا ان حاجتنا للقيم مثل النور لطريقنا.

             طريقة اختيار القيم مثل كل اختيار, هو عملية  بناء الشخصية. الأسئلة القائمة تظهر مباشرة لجانب القيم, والشخصية تقوم بتنسيقها. كل وضع اختيار في عمل ايجابي يطرح سؤال, والجواب انه نحن نوضح وننسق شكل قيمنا. في الحلقة الدراسية " نتكلم قيم " كان لنا الفرصة لاختيار قيم في داخل مختبر مغلق. تمكنا من فحص القيم المهمة لنا وبيننا وبين أنفسنا , نصادقها مع المشابه لنا ونناقشها ما المختلف عنا. هذه الطريقة نجحت في ايضاح بسيط للقيم التي تقف امام اعيننا , وخاصة انه بقينا مع كثير من علامات سؤال حيث كانت تدوي لفترة بعد ان توزعت المجموعة لأمورها الخاصة. خلال الحلقة الدراسية لم تكن هناك فرصة للف والدوران كل الاسئلة التي طرحت كانت جوهرية, حادة الحوار كان جيد ذو فلسفة وجودة ولم يكن هناك تصادم بدون حل بين الأصدقاء المختلفين , ولكن كانت الفرصة لمعرفة الخيال الواسع بيننا.

            

   مع الوقت وخلال تلخيص الجلسة رأينا كيف كل واحد منا هو شخص مستقل ومهم, وفي نفس الوقت نحن جزء من مجموعة, من شيء محدد , أفكارنا وآرائنا نابعة من ألوان قوس قزح التي تبني شخصيتنا الذاتية. بفضل مهارة المرشدين إننا أمضينا يوم ونصف كمجموعة ودية وجو حميم أعطنا الفرصة أن تكون مفتوحين ونكشف لبعضنا البعض حجر الاساس في اتخاذ قراراتنا.

   تلخيص , الحلقة الدراسية " نتكلم قيم" هو وسيلة لفتح مجال لحوار عميق يهتم في وجهات نظرنا. ليس بالضرورة أن يكون حوار محدد كحوار ثقافي , هذا الموضوع يفتح المجال لنقاش لكل مشارك في المجموعة المقيمة في البلاد, ويفتح المجال للنقاش للتيارات السياسية , وللحركات وغير ذلك. حماس المشاركين وحضورهم ساعد هذه الوسيلة ان تنتشر لمجتمعات التي يعملون بها وتقوية هذا الشعور . هذه القدرة نابعة من ان الحلقة الدراسية تفتح المجال للنظر وفتح مصدر لما هو مشترك ومختلف بين وجهات النظر في العالم المختلف

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Ms. Evelyne Savir (Chair)

     Dr. Shlomo Alon

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh

     Ms. Saheer Siam

     Mr. Rizk Azam

     Ms. Randa Zreik-Sabag

    

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://www.interfaith-encounter.org/donations.htm

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   • In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the Interfaith Encounter Association or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.