Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Launch of IEA's 31st group: Gush Etzion Interfaith Encounter, September 29th

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òøáéú åàðâìéú àçø äòáøéú - ????? ??????? ??????????? ???? ????? ??????? Arabic & English follow Hebrew) First encounter in Gush Etzion
  Message 1 of 1 , Nov 1, 2009
  • 0 Attachment
   First encounter in Gush Etzion

   (òøáéú åàðâìéú àçø äòáøéú – اللغة العربية والانجليزية تتبع اللغة العبرية Arabic & English follow Hebrew)

    

   First encounter in Gush Etzion

    

   The truth is that I didn't think it will happen. I dreamed about this encounter for a very long
   time, imagined it in different colors, even the smell of the Knafe came into my nose in these
   daydreams.

   After nearly five years, we finally set together nearly 20 people, 18 to be exact: men and
   women; older, younger and even children; Palestinians and Settlers. In a small and cozy café
   in the center of Gush Etzion.
   Nearly all of them I collected one by one. With a lot of effort, in
   long and short phone conversations, in joint thoughts and brief meetings full of expression.
   I started actually from the Arab side. It turned out to be easier. Less than six months and I
   already gathered some thirty friends. All willing to meet any time, sending text and email
   messages.
   Pushing for encounter. The Jews I collected at the last straight, in the phase of
   nearly-despair. In fact – I was not looking in the right places. I finally found Nachum, a Settler
   from Neve Daniel. A few short phone calls plus one meeting over coffee and he already
   pushes me to set a date. In the background all the time Yehuda from the Interfaith
   Encounter Association. Trying, pushing, succeeds to cast aside the despair that nearly
   grabbed me.

    

   *****

   Three (Jews) and two more (Muslims) already gathered. We need to add another table. In
   this way two more and another two more.
   Finally there is no more room. I give Abd el-Halim
   driving directions, and in the mean time laugh at a joke of Dr. Taleb. Finally everybody came.
   Every single person that said s/he will come – came, and even brought friends. Eighteen
   people sit in a big circle and talk. In between drinking coffee, ordering cake. The waitresses
   are loaded with work for us. Plenty of people gathered here.

   The conversation runs mostly in Hebrew, with simultaneous translation of Abed and Ribhi
   into local Arabic, being played as music with the sounds of the Hebronite Oud and singing.
   Three Jews from the same family surprised us participating in fluent Arabic (including the
   children). Ramadan, Yom Kippur, Rosh Hashana, Sukkot. Personal experiences and generous
   gestures from both sides.
   The truth is I didn't feel that there are two side at all to this story. I
   did not feel any tension in the atmosphere, not even from the other people sitting in the
   café. A kind of pleasantness that weaves people around it, optimistic in their character, in
   their energy.
   May we all have a good year!

    

   I want to thank Yehuda who pushed, Nachum who was like air to breath and to all who took
   part in this encounter and on the way to it.

    

   We plan to meet again in the afternoon of Thursday, November 5th.

    

   Reported: Ayelet Zviel

    

    

   îôâù øàùåï áâåù òöéåï

    

   äàîú, ùìà çùáúé ùæä éöà ìôåòì. äøáä æîï çìîúé àåãåúéå, ãîééðúé àåúå áöáòéí ùåðéí, àôéìå øéç
   äëðàôä äúðçùì ìàôé áçìåîåú áä÷éõ ùëàìä.

   àçøé ëîòè çîù ùðéí éùáðå éçã ë-20 àéù ìéúø ãéå÷ ùîåðä òùø àéù: âáøéí åðùéí, îáåâøéí, öòéøéí
   åàó éìãéí, òøáéí åéäåãéí, ôìùúéðéí åîúðçìéí. ááéú ÷ôä ÷èï åçîéí áîøëæ âåù-òöéåï. ëîòè àú ëåìí àñôúé àçã àçã. áòîì øá, áùéçåú èìôåï ÷öøåú åàøåëåú, áîçùáåú îùåúôåú åáôâéùåú
   ÷öøöøåú åîìàåú îáò.

   äúçìúé ãåå÷à áöã äòøáé. ùí äéä ÷ì éåúø, îñúáø. ôçåú îçöé ùðä åëáø àñôúé ëùìåùéí çáøéí. ëåìí çôöéí ìäéôâù ëì äòú, ùåìçéí äåãòåú åàéîééìéí. ãåçôéí ì"meeting". àú äéäåãéí ôâùúé ëáø
   áéùåøú äàçøåðä, áùìá ùì ëîòè-éàåù. áòöí ìà çéôùúé áî÷åîåú äðëåðéí. ìáñåó îöàúé àú ðçåí. îúðçì îðååä ãðéàì. áëîä ùéçåú èìôåï ÷öøåú òåã ôâéùä àçú òì ÷ôä åëáø äåà ãåçó àåúé ìúàøéê.

   áø÷ò ëì äæîï éäåãä îàâåãú äîôâù äáéï-ãúé. îðñä, ãåçó, îöìéç ìãçåú îòè àú äéàåù ùàçæ áé.

    

   *****

   ùìåùä (éäåãéí), åòåã ùðéí (òøáééí) ëáø ðàñôå. öøéê ìäåñéó ùåìçï. ëê òåã ùðéí åòåã ùðéí. áñåó àéï
   î÷åí. àðé îðçä àú òáã àì-çìéí àéê ìäâéò åáéï ìáéï îöèç÷ú ìáãéçä ùì ã"ø èàìá. áñåó äâéòå ëåìí. ëì îé ùàîø ùéáåà – äâéò, åàôéìå äáéà çáøéí. ùîåðä òùø àéù éåùáéí áîòâì âãåì åîùåççéí.
   áéï ìáéï ùåúéí ÷ôä, îæîéðéí òåâä. äîìöøéåú òîåñåú òáåãä áâììðå. äîåï àðùéí äúàñôðå ëàï.

   äùéçä îðäìú øåáä áòáøéú, òí úøâåí ñéîåìèðé ùì òáã åøéáçé ìòøáéú î÷åîéú, îúðâðú ìöìéìé òåã åùéøä çáøåðééí. äôúéòå ùìåùä áðé îùôçä éäåãéí ùäùúúôå áòøáéú ÷åìçú (ëåìì äéìãéí). øîàãàï,
   éåí ëéôåø, øàù äùðä, ñåëåú. çååéåú àéùéåú åîçååú ðãéáåú îùðé äöããéí. äàîú ùìà äøâùúé ùáëìì éù ùðé öããéí áñéôåø äæä. ìà äøâùúé îúç ëìùäå áàååéøä, àôéìå ìà îäéåùáéí áçì÷å äùðé ùì áéú ä÷ôä. îï ðåòí ëæä ùàåøâ ñáéáå àðùéí. àåôèéîééí áàåôééí, áîøöí.

   ùðä èåáä.

    

   àðé øåöä ìäåãåú ìéäåãä ùãçó, ìðçåí ùäéä ëîå àåéø ìðùéîä åìëåì îé ùäùúúó áîôâù äæä åáãøê àìéå.

    

   ðôâù áòæ"ä ùåá áéåí çîéùé, 5 áðåáîáø, àçä"ö.

    

   ãéååçä: àéìú öáéàì

    

    

   اللقاء الأول في " جوش عتصيون "

   انني لم أعتقد في الحقيقية  أننا سنبدأ هذا المشوار . منذ زمن حلمت به ، تخيلته بألوان مختلفة ،  حتى أني استنشقت رائحة الكنافة كحلم من أحلام اليقظة .

   بعد ما يقارب الخمس سنوات جلسنا معاً ما يقارب 20 شخص : رجال ونساء ، وبالغين ، شباب وأولاد عرب ويهود ، فلسطينيين ومستوطنين . في مقهى في مركز جوش عتصيون .

   انا قمت بجمعهم واحد تلو الآخر . بأسليب كثيرة ، مكالمات هاتفية قصيرة وطويلة ، بأفكار مشتركة ولقاءات قصيرة .

   بدأت بالجانب العربي . كان هناك أكثر سهولة ، هكذا كان واضحاً . أقل من ثلاثين عاما جمعت ما يقارب ال 30 شخص . جميعهم كانوا مستعدون للقاء في كل وقت ، يبعثون رسائل و بريد الكتروني يشجعون على اللقاء. أما اليهود فالتقيت بهم بالمرحلة الأخيرة  ، في نوع من اليأس . بلأحرى لم أبحث في الأماكن الصحيحة .

   وأخيرا وجدت "ناحوم " . مستوطن من نفي دانييل . بعد العديد من المكالمات الهاتفية القصيرة بالاضافة إلى لقاء على فنجان قهوة مما أدى هذا اللقاء إلى تحديد تاريخ.

   حيث أن يهودا من جمعية اللقاء بين الديانات كان كل الوقت يحاول جاهداً منعي من اليأس .

   ****

   اجتمع ثلاثة يهود و فلسطينيين . أصبح لدينا حاجة لإضافة طاولة . وهكذا اجتمع 4 أخر . وبالنهاية لا يوجد مكان . أنا كنت أوجه عبد الحليم للوصول إلى هنا هو وباقي الأصدقاء . كان يجلس 18 شخص في دائرة كبيرة بحرية . وفي هذه الأوقات كانوا يشربون القهوة و يأكلون الكعك . النادلات شغلن بسببنا . كثير من الناس اجتمعوا هنا .

   أدير اللقاء باللغة العبرية ، مع ترجمة تلقائية للغة العربية من قبل عبد و ربحي ، بالإضافة إلى الأغاني والألحان الجميلة. رمضان، يوم الغفران ، راس السنة ، و عيد العرش . تجارب شخصية من كلا الطرفين . الحقيقة أني لم أشعر أن هناك يوجد طرفين . لم أشعر بأي ضغط خلال هذا اللقاء حتى من الناس الموجودون في المقهى بشكل عام . شيء من الراحة يجعل الناس أكثر مشاركة . تفاؤل بجميع الأشكال .

   سنة سعيدة

   انا أشكر يهودا الذي شجعني ، و لناحوم الذي كان كالهواء الذي نتنفسه ولكل من شارك بهذا اللقاء .

    

   نلتقي ان شاء الله يوم الخميس القادم 5 /11/2009 بعد الظهر.

    

   تقرير :  أييلت تسبييل

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Ms. Evelyne Savir (Chair)

     Dr. Shlomo Alon

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh

     Ms. Saheer Siam

     Mr. Rizk Azam

     Ms. Randa Zreik-Sabag

    

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://www.interfaith-encounter.org/donations.htm

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

   Abroad (gets reports only):  iea-reports-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the Interfaith Encounter Association or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.