Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

IEA on Facebook + Encounter of the "Light" group on January 31st

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  Dear friends, Below you are welcome to enjoy the update from the encounter of IEA s Light Women s Interfaith Encounter group of Haifa. But before, I am happy
  Message 1 of 1 , Aug 2, 2009

    

    

   Dear friends,

    

    

   Below you are welcome to enjoy the update from the encounter of IEA's "Light" Women's Interfaith Encounter group of Haifa.

    

   But before, I am happy to share with you a piece of good news: thanks to AnnMarie Micikas who interned with us lately, we now have a page on Facebook:

   http://www.facebook.com/pages/Beit-HaKerem-Jerusalem/Interfaith-Encounter-Association/98342069915

    

   If you are on Facebook, you are welcome to become a fan of the IEA page. If you need, here are some instructions:

    

   BECOME A FAN OF IEA'S FACEBOOK PAGE:

   In the facebook search box, search for "Interfaith Encounter Association. " When
   the page comes up, look for a place on the right or left side of the main
   newsfeed which says "Become a fan." Click on that link!

   If you are unable to find the page this way, send a friend request to "Rie
   Micikas." I will accept your friendship, and then you will be able to access the
   page from the link on my info page. From the page, you can click on the
   "Become a fan" link.

   After you have become a fan, your info page should show that you are a fan of
   IEA. Also, you will be included in the list of fans on the left or right side of the
   IEA page newsfeed.

   Even if you are not a fan, you will be able to read the newsfeed, check out
   upcoming events, and read the descriptions of recent encounters which are
   posted under the discussion thread.

    

    

   Yours,

    

   Yehuda

    

   (òøáéú åàðâìéú àçø äòáøéú – اللغة العربية والانجليزية تتبع اللغة العبرية Arabic & English follow Hebrew)

   Encounter of Light group

   January 31st 2009

   The encounter took place at the home of one of our Ahmedi friends, on the occasion of the birth of her twin grandchildren.

   As usual, the meeting was warm and the food was excellent. The twins came to visit and we all enjoyed them.

   The conversation focused on children and grandchildren as well as raising twins – as two other women in the groups had also twin grandchildren and they were very much involved in their early childhood. We shared funny anecdotes, from which we learned about the similar and different in raising children in our different communities.

   As the encounter took place just before the elections, we also talked a bit about them. Different opinions were expressed about the candidates, their credibility and chances – but all in good spirit and in hope for quiet and fair elections, with high voting rate.

   One of the women told us that a Jewish-Arab kindergarten opened in Kababir. For a while we are looking, as a group, after a project that will give us the opportunity for joint action. We decided that our representatives will visit the kindergarten and will speak with the responsible woman there, in order to explore ways for our involvement.

    

   Some of our encounters run according to a program structured ahead, and in some we allow things to flow.

   This seems to be the right combination for us and it allows us to create new content and better social consolidation.

    

   Reported: Rachel and Irit

    

    

    

   ôâéùú ÷áåöú àåø

   31.1.09

   äôâéùä ðòøëä ááéúä ùì àçú îçáøåúéðå äàçîãéåú ìøâì äåìãú ðëãéä äúàåîéí.

   ëøâéì äôâéùä äéúä ìááéú åäîæåï äéä îòåìä.  äúàåîéí äâéòå ìáé÷åø åëåìðå äúòðâðå òìéäí.

   äùéçä ðñáä òì éìãéí åðëãéí, òì âéãåì úàåîéí – éù òåã 2 áðåú á÷áåöä òí ðëãéí úàåîéí, ùäéå îòåøáåú îàåã åâéãåìï áùìá äéð÷åú . äåòìå àð÷ãåèåú îáãøåú ùáäï ðåëçðå áãåîä åáùåðä áâéãåì éìãéí áîâæøéðå äùåðéí.

   îàçø åäôâéùä ðòøëä ìôðé åáñîåê ìáçéøåú, ùåççðå îòè òìéäï, äåáòå ãòåú ùåðåú ìâáé äîåòîãéí, àîéðåúí, åñéëåééäí, àáì äëì ðòùä áøåç èåáä åáú÷åä ìáçéøåú ù÷èåú,äåâðåú, òí àçåæ îöáéòéí âáåä.

   àçú äáðåú ñôøä ùðôúç áëááéø âï éäåãé òøáé.  îæä æîï îä ùàðçðå áúåø ÷áåöä îçôùåú ôøåé÷è  ùéàôùø ìðå òùééä îùåúôú.   äçìèðå ùðöéâåú ùìðå úá÷øðä áàçã äá÷øéí áâï åúùåççðä òí äàçøàéú, ëãé ìáãå÷ ëéöã ðåëì ìäùúìá.

    

   áçì÷ îäôâéùåú àðçðå éåæîåú úåëðéú îåáðéú îøàù, åáçì÷ï ðåúðåú ìãáøéí ìæøåí.

   ðøàä ìðå ùæä äîúëåï äîúàéí ìðå åäùéìåá áéï ùúé äàôùøåéåú éåöø úëðéí çãùéí åâéáåù çáøúé èåá éåúø.

    

    

   ãéååç : àéøéú åøçì

    

    

    

   لقاء مجموعة الضوء

   31.1.09

   تم اللقاء في احدى بيوت الزميلات الاحماديات بمناسبة ولادة احفاد توائم .

   كالمعتاد اللقاء كان مدهش ولطيف والطعام لذيذ. الاحفاد جاءوا للزيارة وكلنا سعدنا برؤيتهم.

   موضوع اللقاء كان عن الاولاد والاحفاد, وعن تربية التوائم , هناك ايضا زميلتان من ضمن المجموعة عندهما احفاد توائم, وكان متعاونات في تربية أحفادهن في سن الرضاعة.

   طرح موضوع التشابه والاختلاف في تربية الاولاد في المجتمعات المختلفة.

   وبما أن اللقاء تم قبل فترة الانتخابات بقليل تحدثنا قليلا عنها, طرحت اراء مختلقة بخصوص المرشحين, أمانتهم , انجازاتهم و توقعاتنا منهم, تحدثنا عن ذلك بروح طيبة متأملات ان تمر الانتخابات بسلام بمشاركة عدد كبير من المنتخبين.

    

   تقرير : إيريت و رحيل

    

    

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Ms. Evelyne Savir (Chair)

     Dr. Shlomo Alon

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh

     Ms. Saheer Siam

     Mr. Rizk Azam

     Ms. Randa Zreik-Sabag

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://www.interfaith-encounter.org/donations.htm

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   ·         In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the Interfaith Encounter Association or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.