Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Haifa Women's Interfaith Encounter on August 26th

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú - ????? ??????? ? ??????? ???? ????? ?????????? - Hebrew & Arabic follow English) On the way to the Sulha On
  Message 1 of 1 , Nov 2, 2008
   áãøê ìñåìçä

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية و العبرية تتبع اللغة الانجليزية Hebrew & Arabic follow English)

    

   On the way to the Sulha

    

   On August 26-28 the annual meeting of "On the Way to the Sulha" took place near Latrun. The Sulha's activity is dedicated to the nourishment of a culture of coexistence between Arabs and Jews, Israelis and Palestinians, in order to create a new reality and prepare the peoples in the region for life of mutual respect and trust.

    

   Our monthly encounter was dedicated this time to a joint visit of the group to "On the Way to the Sulha". Upon our arrival we were received with a wide smile and warm heart. We felt an especially accepting and sympathizing attitude due to the fact that we arrived as a mixed and consolidated group of Jewish and Arab women from Haifa . We attended the opening ceremony and then visited the Sulah compound with its tents and huts: women's tent, listening tent, bereaved families' tent, young adults' tent, children's tent, tent for religious activity, interfaith tent.

    

   We participated in a listening group with the representative of the Dalai Lama in Israel who spoke about compassion. He basically explained the Buddhist thinking, told the life story of Buddha and explained the process he went through. He noted that unlike monotheistic religions, Buddhism does not believe in an image of divine God but in mutual respect for all world creatures: people, animals and even insects.

    

   We heard representatives from the organization of bereaved Israeli and Palestinian families, who conveyed their message for joint life for the two peoples without violence and additional victims.

   We met and spoke with people from around the world, ate lunch with Palestinians from Nablus , Jericho and Hebron and with guests from Berlin , London and Spain .

    

   We left the Sulha full of impressions and apprecialtion for the organizers and participants, grateful for the existence of this organization that tries to develop a new language of peace and culture of dialogue and coexistence. We left excited from the atmosphere, sympathy and hospitality.

    

   áãøê ìñåìçä


    á-26-28 ìàåâåñè äú÷ééí äîôâù äùðúé ùì "áãøê ìñåìçä" áîðæø ìèøåï.  ôòéìåú äãøê ìñåìçä îå÷ãùú ìèéôåç úøáåú ùì ãå ÷éåí áéï éäåãéí åòøáéí, éùøàìéí åôìñèéðéí, áîèøä ìéöåø îöéàåú çãùä åìäëéï àú äòîéí áàæåø ìçééí áëáåã äããé åàîåï.
    
    äîôâù äçåãùé ùìðå äéä îå÷ãù äôòí ìðñéòä îùåúôú ùì ä÷áåöä ì"ãøê ìñåìçä".  òí äâéòðå ÷éáìå àú ôðéðå áçéåê øçá, åáìá çí.  äøâùðå éçñ î÷áì åàåäã áîéåçã áâìì ùäâòðå ë÷áåöä îòåøáú îâåáùú ùì éäåãéåú åòøáéåú îçéôä.  ðëçðå áèëñ äôúéçä, åìàçø îëï  áîúçí äñåìçä äå÷îå îñôø ñëëåú åàåäìéí: àåäì ðùéí, àåäì ä÷ùáä, àåäì ìîùôçåú ùëåìåú, àåäì ìðåòø, àåäì ìéìãéí, àåäì ìôòéìåú ãúéú, àåäì áéï-ãúé.

   äùúúôðå á÷áåöú ä÷ùáä ìðöéâ ùì äãìàé ìàîä áéùøàì ùãéáø òì "çîìä" "compassion" ,äåà äñáéø áàåôï áñéñé àú äçùéáä äáåãäéñèéú, ñéôø àú ñéôåø çééå ùì áåãää, åäúäìéê ùòáø.  äåà öééï ëé áðéâåã ìãúåú äîåðåúéàéñèéåú, ááåãäéæí ìà îàîéðéí áãîåú ùì àì òìéåï, àìà áëáåã äããé ìëì äéöåøéí áòåìí, àðùéí, áòìé çééí, åàôéìå  çø÷éí. 

   ùîòðå ðöéâéí îàøâåï äîùôçåú äùëåìåú äéùøàìéåú åäôìùúéðéåú,  ùäòáéøå àú äîñø ùìäí ìçééí îùåúôéí ìùðé òîéí ììà àìéîåú å÷øáðåú ðåñôéí.  
   ôâùðå åùåççðå òí àðùéí îëì äòåìí, àëìðå öäøéí ñáéá ùåìçï òí àðùéí îëì äòåìí, ôìùúéðàéí îùëí, éøéçå, çáøåï, àåøçéí îáøìéï, ìåðãåï, ñôøã.

   éöàðå îäñåìçä îìàåú øùîéí, åäòøëä ìîàøâðéí åìîùúúôéí, àñéøåú úåãä òì ÷éåîå ùì äàøâåï äîðñä ìôúç ùôä çãùä ùì ùìåí, åúøáåú ùì ãéàìåâ åãå-÷éåí.  éöàðå ðñòøåú îäàååéøä, îäàäãä, åîäëðñú äàåøçéí

    

    

   الطريق إلى الصلحة:

    

   في تاريخ 8.2008. 28-26  تم اللقاء السنوي الطريق إلى الصلحة في دير اللطرون

   الفعاليات التي تقام في "الطريق إلى الصلحة" تعمل على  تطوير ثقافة التعايش بين العرب واليهود, فلسطينيين وإسرائيليين, الهدف من ذلك إيجاد سبل جديدة وتمكين الشعبين في المنطقة للعيش باحترام متبادل وأمان.

    

   اللقاء الشهري الخاص بنا كان منظم على أن ننتقل معا بشكل جماعي إلى اللقاء "الطريق إلى  الصلحة". عند وصولنا  لقد تم استقبالنا بترحاب كبير وسعادة, شعرنا شعور متبادل وخاصة إننا وصلنا بشكل مجموعة تشمل عرب ويهود من حيفا. شاركنا في حفل الافتتاح , كانوا قد أقاموا في منطقة الصلحة عدة خيم ومظلات : خيمة للنساء وخيمة للمستمعين وخيمة للعائلات الثكلى وخيمة للشباب وخيمة للأولاد وخيمة للنشاطات الدينية وأخرى بين للديانات.

   شاركنا في مجموعة المستمعين الذي مثلها الدال لاما في إسرائيل والذي تكلم عن "الرحمة" تكلم بشكل جوهري عن أهمية الديانة البوذية وتكلم عن حياة البوذي  ومسار حياته بالمقارنة مع بقية الديانات التوحيدية, البوذيين لا يؤمنون بالله إنما بالاحترام المتبادل لكل المخلوقات في العالم من ناس, حيوانات وحتى الحشرات.

   استمعنا لممثلي جمعية العائلات الثكلى الإسرائيلية والفلسطينية حيث عبروا  لنا عن أهمية التعايش المشترك للشعبين دون أن يكون هناك عنف وضحايا إضافية.

   التقينا وتحدثنا مع الكثير من الناس من كل العالم. جلسنا لتناول وجبة

   الغذاء مع الكثير من الناس , فلسطينيين من نابلس , أريحا , الخليل, ضيوف من برلين,  لندن واسبانيا.

   خرجنا من الصلحة مع انطباع رائع  وتقدير لكل من ساهم وشارك في إنجاح الصلحة مع فائق الشكر للمنظمة التي تهدف لتطوير سبل جديدة للسلام وثقافة جديدة للمحادثة والتعايش.

   خرجنا مندهشات من الجو الذي ساد اللقاء ومن عدد الزوار المشاركين.

    

    

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.