Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

"Abraham" - Eilat Interfaith Encounter on December 6th 2007

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú - ????? ??????? ? ??????? ???? ????? ?????????? - Hebrew & Arabic follow English) Abraham In Judaism: Abraham is
  Message 1 of 1 , Apr 2, 2008
   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية و العبرية تتبع اللغة الانجليزية – Hebrew & Arabic follow English)

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية و العبرية تتبع اللغة الانجليزية Hebrew & Arabic follow English)

   Abraham

    

   In Judaism:

   Abraham is the prototype of the father of the nation

   There are three eras of the world: first world – natural world: ten generations from Adam to Noah. The earth became full of evil-doing and the flood was the punishment and the correction.

   The second world – from Noah to Abraham: world with laws. The world needs laws. The human makes the laws therefore the human is the center of the world. This period ends with the Tower of Babylon, when the human felt omnipotent, felt that he can reach God. Then Abraham was born.

   The third world starts with Abraham. The first two failed and there is now an attempt to build a new and good society.

   Abraham had three goals: choice, mission, land.

   Choice: God chooses Abraham and Abraham chooses God.

   Mission: message of laws and rules. Faith in the one God, who is universal. Abraham needs to build a society that will serve as "light for the nations".

   Land: God promises Abraham that the land will be given to his descendants.

   The fathers are not only prophets – they are messengers.

    

   In Islam:

   Abraham is the father of the nation and is called the friend of God – "Al Halil".

   Faith says that Abraham and his son Ishmael built the Kaaba in Mecca. According to Islam Ishmael was the son that was binded to be sacrificed. The Koran does not specify the name but the common commentary in Islam is that it was Ishmael.

   Muhammad came to fix the religions that were distorted by the Jews and the Christians.

   Abraham's hospitality takes a wide role in Islam.

    

   In the Druze religion:

   Abraham is a historical figure. He is not mentioned as the father of the nation but as the father of Isaac and grandfather of Jacob. The figures of Isaac and Jacob are the important figures.

   The accepted sons of Jacob are only the sons of Leah and Rachel, the wives, and not the sons of the slaves or concubines.

    

   The next encounters focused on Moses and took place on January 17th and February 13th. In the second ne Shlomo Alon taught us about Moses in Islam.

    

   Group's coordinators: Mazal Katzir and Malca Levin

    

    

   ðåùà äìéîåã: àáøäí.

    

   áéäãåú

   àáøäí äåà àá- èéôåñ ùì àáé äàåîä.

   éùðí ùìåùä òåìîåú: äòåìí äøàùåï- òåìí èáòé. îáøéàú äàãí òã ðåç , òùøä ãåøåú. äàøõ îìàä çîñ – äîáåì äéä äòåðù åäúé÷åï.

   äòåìí äùðé- îðåç òã àáøäí- òåìí òí çå÷éí- äòåìí æ÷å÷ ìçå÷éí. äàãí ÷åáò àú äçå÷éí åìëï äàãí äåà îøëæ äòåìí. ñéåîä ùì ú÷åôä æå äåà îâãì ááì, äàãí îøâéù ëì éëåì, îøâéù ùéëåì ìäâéò ìàìåäéí. áúåê æä ðåìã àáøäí.

   äòåìí äùìéùé îúçéì áú÷åôú àáøäí. ùðé äòåìîåú ä÷åãîéí ðëùìå. éù ëàï ðñéåï ìáðåú çáøä çãùä åèåáä.

   ìàáøäí ùìåù îèøåú: äáçéøä, äéòåã, äàøõ.

   äáçéøä:àìåäéí áåçø áàáøäí, åâí àáøäí áåçø áàì- äáçéøä äããéú.

   äéòåã: îñø ùì çå÷éí åîùôèéí. àîåðä áàì àçã ùäåà àåðéáøñìé, àáøäí öøéê ìáðåú çáøä ùúäéä "àåø ìâåééí".

   äàøõ: àìåäéí îáèéç àú äàøõ, "ìæøòê àúï àú äàøõ äæàú...".

   àáøäí ãîåú ùäåôëú ëîòè ìîùéç. æå äúôúçåú îãøùéú. îùä îòè éåúø îàáøäí.

   äàáåú àéðí ðáéàéí, äí ùìéçéí.

    

   áàéñìí

   àáøäí àáé äàåîä, ð÷øà "éãéãå ùì äàì"- "àì- çìéì". äàîåðä àåîøú ùàáøäí åéùîòàì áðå àú äëòáä áîëä. ìôé äàéñìí  äéúä ò÷ãú éùîòàì, ìà îöåééï ùí äáï àê äôøùðåú äîåñìîéú äéà ùäáï äåà éùîòàì.

   îåçîã áà ìñãø àú äãúåú ùñéìôå äéäåãéí åäðåöøéí.

   äëðñú äàåøçéí ùì àáøäí úåôñú î÷åí ðøçá áàéñìí.

    

   áãú äãøåæéú

   àáøäí ãîåú äéñèåøéú. ìà îåæëø ëàáé äàåîä àìà ëàáéäí ùì éöç÷ åñá éò÷á. äãîåéåú ùì éöç÷ åéò÷á äï äãîåéåú äçùåáåú.

   áðé éò÷á äî÷åáìéí äí ø÷ äáðéí ùì ìàä åøçì äðùéí åìà äùôçåú àå äôéìâùéí.

    

   äîôâùéí äáàéí áðåùà îùä, äú÷ééîå á-17.1.08 åá-13.2.08 . áîôâù äùðé äùúúó ùìîä àìåï åìéîã àåúðå òì îùä áàéñìí.

    

   øëæåú ä÷áåöä: îæì ÷öéø åîìëä ìåéï

    

    

   في اليهودية:

   يوجد ثلاثة عوالم: العالم الاول هو العالم الطبيعي منذ خلق الانسان حتى زمن نوح 10 أجيال, الارض مليئة بالظلم – الطوفان كان عقاب وإصلاح .

   العالم الثاني من فترة نوح حتى فترة سيدنا ابراهيم – عالم يسوده القوانين كان العالم بحاجة لقوانين , الانسان هو الذي يحدد القوانين لذلك فانه هو الذي ينظم الحياة. نهاية هذه الفترة كان برج بابل ( الهيكل) الانسان يشعر بقدرته وانه يستطيع التقرب من الله , في خلال ذلك ولد ابراهيم.

   العالم الثالث يبدأ من فترة ابراهيم , العالمين الماضين فشلوا , هنا يوجد تجربة لبناء مجتمع جديد وجيد.

   يوجد لدى ابراهيم ثلاثة اهداف: الاختيار, الرسالة والارض.

   الاختيار- الله اختار ابراهيم وابراهيم وافق على اختيار الله له

   الرسالة – نشر القوانين والايمان بإله واحد لكل العالم , على ابراهيم بناء مجتمع جديد ليكون نور لسائر الشعوب.

   الارض – الله منحنا الارض ليتصرف بها بني البشر.

   حسب التفسيرات اليهودية ان شخصية ابراهيم ستكون الكاهن الاعظم, والآباء هم ليس انبياء انما رسل.

    

    

   في الإسلام:

   ابراهيم سيد الامة ويسمى خليل الله حسب الدين الاسلامي, سيدنا ابراهيم واسماعيل بنوا الكعبة في مكة. ذكر في الاسلام ان سيدنا ابراهيم علية الصلاة والسلام كان مستعدا ان يضحي بابنه ويقدمه قربان لله اختبار لإيمانه ولكن لم يذكر اسم الابن وحسب التفسيرات الاسلامية تبين ان الابن هو اسماعيل.

   سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان خاتم الديانات والانبياء التى سبقته من يهودية ونصرانية.

    

    

   في الديانة الدرزية:

   سيدنا ابراهيم هو سخصية تاريخية لم يذكر انه سيد الامة انما ابو اسحاق وجد يعقوب, وشخصية اسحاق ويعقوب هما الشخصيات المهمة.

   في المقابل ابناء يعقوب هم ابناء راحل وليئة وليس ابناء جاريات او عشيقات.

   اللقاءات المقبلة يموضوع سيدنا موسى في تاريخ 17.1.08 و 13.2.08 .

   في اللقاء الثاني شارك شلومو الون وعلمنا عن سيدنا موسى عليه السلام.

    

    

   -----------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board:

     Ms. Rafiqa Othman, Chair

     Sr. Karmela Farrugia, Vice-Chair

     Mr. Dotan Arad

     Rabbi Dr. Dov Maimon

     Ms. Saheer Siam

     Mr. Adnan Trabsha

     Ms. Nada Abu Zaidan

    

   Dr. Yehuda Stolov, Director

   E-mail: yehuda@...

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate on-line at: http://www.interfaith-encounter.org/donations.htm

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   ·         In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

    

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************


  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.