Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

2 first meetings of the Arabic Speaking Interfaith Encounter

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  ñéëåí 2 äôâéùåú ùì çåâ ãåáøé äòøáéú áãøåí éøåùìéí-áéú öôàôà,úìôéåú åàøðåðä: (òáøéú ìàçø
  Message 1 of 1 , Jul 3 4:42 PM
   ñéëåí 2 äôâéùåú ùì çåâ ãåáøé äòøáéú áãøåí éøåùìéí-áéú öôàôà,úìôéåú åàøðåðä:

   (òáøéú ìàçø äàðâìéú – Hebrew follow English)

    

   Summaries of the 2 first meetings of the interfaith encounter for Arabic speakers in south Jerusalem – Beit Safafa, Talpiot and Arnona:

    

   The first meeting was held at Shlomo Alon's on 18 May with 9 participants – Jews and Muslims. We started with an introduction by Aida and Shlomo on the challenge of starting interfaith encounter in Arabic and on the importance of language in bringing the hearts closer and putting down barriers. We stressed the rules of group conversation – respect for the view of the speaker and patience for their language. We do not correct the speaker's language and do not comment on the level of their Arabic.

   After the introduction we went into in-depth acquaintance between participants. The acquaintance developed to an interesting conversation about the personal history of the participating friends in their use of Arabic. As most participants are high-school teachers we naturally went to discuss the place Arabic has in Hebrew schools in Israel – mandatory or optional, existing teaching materials and the place of interfaith encounter between teachers and pupils in the processes of teaching the language. The meeting went for two and a half hours.

    

   The second meeting took place on 15 June at the home of Yafa Rotstein with 7 participants.

   The framework for the second meeting was an article written by Shlomo Alon on the concepts of language in the Quran. This meeting took the form of a joint study group. We read the article while using the original Quranic text and its different translations, in Arabic and in Hebrew. We were lately blessed with a new and excellent translation of the Quran into Hebrew by Prof. Uri Rubin. One of the group's participants – Mr. Yisrael Shrentzel – was a main helper of Prof. Rubin and his presence in the group was extremely helpful. The conversation went for some three and a half hours.

    

   Our third meeting is scheduled for 20 July. It is planned to take place in Beit Safafa and deal with the place of a bi-lingual and multi-lingual education in our region.

    

   Shlomo Alon & Aida Shibli

    

    

   ñéëåí 2 äôâéùåú ùì äîôâù äáéï ãúé ùì ãåáøé äòøáéú áãøåí éøåùìéí - áéú öôàôà, úìôéåú åàøðåðä:

    

   äôâéùä äøàùåðä ðòøëä ááéúå ùì ùìîä àìåï áéåí 18 áîàé áäùúúôåú 9 çáøéí - éäåãéí åîåñìîéí. ôúçðå áä÷ãîä ùì òàéãä åùì ùìîä òì äàúâø ùì ôúéçú äçåâ áòøáéú ú÷ùåøúéú åçùéáåúä ùì äùôä á÷éøåá ìááåú åä÷èðú äîçéöåú. òîãðå òì ëììé äãáåø á÷áåöä - ëáåã ìãòú äãåáø åàåøê øåç áàùø ììùåðå. àéï îú÷ðéí àú ìùåï äãåáø åìà îòéøéí òì øîú äòøáéú áôéå. ìàçø ää÷ãîä ðëðñðå ìäéëøåú îôåøèú áéï äçáøéí. ääéëøåú äúôúçä ìøá ùéç îòðééï òì ääñèåøéä äàéùéú ùì äîùúúôéí áùéîåù áòøáéú. øåá äîùúúôéí äí îåøéí áúéëåï åáàåôï èáòé âìùðå ìòñå÷ áî÷åí äòøáéú ááúé äñôø äòáøééí áàøõ - çåáä àå áçéøä, òì çåîøé äåøàä ÷ééîéí åòì î÷åí äîôâù äáéðãúé áéï îåøéí åúìîéãéí áúäìéëé äåøàú äùôä. äôâéùä ðîùëä ëùòúééí åîçöä.

    

   äôâéùä äùðééä ðòøëä áéåí 15 áéåðé åðòøëä ááéúä ùì âáøú éôä øåèùèééï. áôâéùä æå äéå 7 îùúúôéí.

   äîñâøú ìîôâù äùðé äéúä îàîø àåúå ëúá ùìîä àìåï òì äîåùâéí "ùôä" å"ìùåï" á÷åøàï. äôòí æå äéúä ÷áåöú ìéîåã îùåúôú. ÷øàðå àú äîàîø úåê ùéîåù áèëñè ä÷åøàðé äî÷åøé åáúøâåîéå äùåðéí ìòáøéú åìòøáéú. ðúáøëðå ìàçøåðä áúøâåí çãù åîòåìä ùì ä÷åøàï - ùì ôøåôñåø àåøé øåáéï. àçã îîùúúôé ä÷áåöä - îø éùøàì ùøðöì äéä éã éîéðå ùì øåáéï áúøâåí åäùúúôåúå á÷áåöä äéúä îåòéìä áéåúø. äùéçä ðîùëä ëùìåù åçöé ùòåú.

    

   ôâéùúðå äùìéùéú ð÷áòä ì-20 áéåìé.äéà òúéãä ìäú÷ééí ááéú öôàôà. äðåùà äëììé ìôâéùä: î÷åîå ùì çéðåê ãå ìùåðé åøá ìùåðé áàæåøðå. øàåé ìöééï ëé áùúé äôâéùåú äåâù ìîùúúôéí ëéáåã ëéã äîìê...

    

   ùìîä àìåï åòàéãä ùéáìé

   -------------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board:

     Mr. Shlomo Alon, Chair

     Sr. Karmela Farrugia, Vice-Chair

     Sheikh Muhammad Kiwan, Vice-Chair

     Sheikh Ali Birani

     Rabbi Dov Maimon

     Deacon Eng. Jirias Mansour

     Sheikh Tawfiq Salama

    

   Dr. Yehuda Stolov, Director

   E-mail: yehuda@...

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate on-line at: http://www.interfaith-encounter.org/donations.htm

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   • In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.