Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Ohr-Nour Haifa Women's Interfaith Encounter on March and April

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú - ????? ??????? ???????? ???? ????? ??????????- Hebrew & Arabic follow English ) Ohr-Nour Haifa Women s
  Message 1 of 1 , Sep 4, 2011
   ÷áåöú àåø-ðåø, ôâéùåú îøõ àôøéì

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية والعبرية تتبع اللغة الانجليزية- Hebrew & Arabic follow English )

    

   Ohr-Nour Haifa Women's Interfaith Encounter on March and April

    

   The encounter took place on March 12th, a week before Purim and was dedicated to inform refresh our knowledge with the sources of the Holiday and its causes. One of the Jewish members told the story of the Megilah (=the Book of Esther), with its humorous dramatizing using dolls from the hostess' home. In this way we learned about what happened with the Kingdom of Persia and Media, King Ahasuerus, Queen Vashti, Mordecai the Jew, his niece Esther and, of course, Haman the Evil and his family.

   Lately the composition of our group changed and became more balanced. Four new women joined: 2 Christian women, one Jewish and one Muslim-Ahmedi. In order to acquaint and consolidate the group we had around of self-introduction, which included of course the whole group. We heard new stories and part of life from the old women and began to know the new ones.

    

    

   Visit to Bethlehem of Galilee area – April 2nd 2011

    From time to time we try to deviate from the routine of our encounters in the homes of our members and hold our monthly encounter in nature. Following the beautiful spring blossoming we were granted this year, we decided to go out to the Lower Galilee, near Bethlehem of Galilee, and enjoy it. First we stopped near Kibbutz Alonim, where we found a hidden path that led us to the natural, colorful and rich grove. We set and enjoyed the blossom, the green view and the fresh air. The bloom had multitude of colors and we compared the Hebrew and Arabic names of the flowers and ate fruit and nuts we brought from home.

   The spices farm in Bethlehem of Galilee was our second stop. We smelled, tasted, bought and even had coffee and refreshments on the veranda overlooking the spice fields. While drinking the conversation naturally arouse on issues of cooking and spices good for health and are used by each of us in cooking.

   Finally we entered the settlement itself, which was founded by the Templers in 1906. We had a quick visit, saw the impressive houses the Templers build, some of them nicely renovated, keeping the original building style.

   We wanted to update about another activity that takes place in Haifa and unites Jews and Arabs: one of our members is a member in the Moriah Conservative Synagogue in the city. The Rabbi of the Synagogue and the Emir of the Ahmedi Community decided to organize Jewish-Muslim encounters to talk about religious issues and compare between the religions in several areas. Christian Clergy also came to the encounters. First each representative gives an explanation on the theme and then a fruitful conversation takes place about the similar and different between the religions. Some of Ohr-Nour members were present in these fascinating encounters.

    

   Reported: Rachel Epstein

    

    

    

   ÷áåöú àåø-ðåø, ôâéùåú îøõ àôøéì

    

   äôâéùä ðòøëä á-12-3-11, ùáåò ìôðé çâ äôåøéí.

   ì÷øàú ôåøéí ëãé ìéãò, åìøòðï àú î÷åøåú äçâ åäâåøîéí ìöéåðå, àçú äîùúúôåú äéäåãéåú ñôøä àú ñéôåø äîâéìä òí äîçæä áöåøä äéúåìéú úåê ùéîåù ááåáåú ìîéðéäï ùäéå ááéúä ùì äîàøçú. äúòãëðå áëì ä÷åøåú àú îìëåú ôøñ åîãé, àú äîìê àçùååøåù, äîìëä åùúé, îøãëé äéäåãé àçééðéúå àñúø åëîåáï äîï äøùò åîùôçúå. 

   ìàçøåðä äùúðä åäúàæï ääøëá äãîåâøôé ùì ä÷áåöä ùìðå. äöèøôå îñôø ðùéí: ùúé ðùéí ðåöøéåú, àçú éäåãéä åàçú àçîãéú-îåñìîéú.  ëãé ìäëéø åìâáù àú ä÷áåöä, òùéðå ñáá äëøåú îçåãù ùëìì ëîåáï àú ëì ä÷áåöä äëøðå òåã ñôåøéí å÷èòéí îçééäï ùì äðùéí äåúé÷åú åäúçìðå ìäëéø àú äîöèøôåú äçãùåú.

    

    

   èéåì ìàæåø áéú ìçí äâìéìéú 2-4-11.

   îãé ôòí àðçðå îðñåú ìçøåâ îï äùâøä ùì äôâéùåú ááúéäï ùì çáøåú ä÷áåöä äùåðåú, åì÷ééí àú äîôâù äçåãùé áçé÷ äèáò.  áò÷áåú äôøéçä äðôìàä ùì äàáéá ìä æëéðå äùðä, äçìèðå ìöàú ìâìéì äúçúåï ìéã áéú ìçí äâìéìéú åìäðåú.

   úçéìä òöøðå ìéã ÷éáåõ àìåðéí, îöàðå ùí ùáéì ðñúø, ùäåáéì ìçåøù èáòé òùéø åññâåðé, éùáðå åðäðéðå îäôøéçä îäéøå÷ áòéðééí åðùîðå àåéø öç.  äôøéçä äéúä áùìì öáòéí, äùååéðå áéï äùîåú äòáøééí åäòøáééí ùì äôøçéí, åäúëáãðå áôéøåú åàâåæéí ùäáàðå îäáéú. 

   çååú äúáìéðéí ááéú ìçí äâìéìéú äéúä úçðúðå äùðéä, äøçðå, èòîðå, ÷ðéðå, åàó ÷éðçðå á÷ôä åëéáåãéí òì äîøôñú äîù÷éôä àì ùãåú âéãåì äúáìéðéí.  úåê ëãé äùúéä äúòåøøä ëîåáï ùéçä áðåùà áéùåìéí åúáìéðéí ùåðéí äèåáéí ìáøéàåú åäîùîùéí ëì àçú îàéúðå ááéùåì.

   ìñéåí ðëðñðå ìéùåá áéú ìçí äâìéìéú, ùäå÷í ò"é äèîôìøéí á-1906, òøëðå ñéåø ÷öø, øàéðå àú äáúéí äîøùéîéí ùáðå äèîôìøéí, äîùåôöéí áçì÷í áèåá èòí úåê ùîéøä òì àåôé äáðéä äî÷åøé. 

   øöéðå ìñôø òì ôòéìåú ðåñôú äîúøçùú áçéôä äîàâãú éäåãéí åòøáéí:

   àçú îçáøåú ä÷áåöä äéäåãéåú çáøä ááéú äëðñú ä÷åðñøáèéáé îåøéä äôòéì áòéø.  øá áéú äëðñú åäàîéø ùì äòãä äàçîãéú äçìéèå ìàøâï îôâùéí éäåãéí òøáéí ìùéçä áðåùàé ãú åìäùååàä áéï äãúåú áîñôø úçåîéí.  ìôâéùåú äâéòå âí àðùé ãú ðåöøééí.   úçéìä ôåúç ëì ðöéâ áäñáø òì  ðåùà åìàçø îëï îúðäì ãéåï ôåøä òì äãåîä åäùåðä áéï äãúåú, òì äîùåúó åäîáçéï. îñôø áðåú î÷áåöú àåø-ðåø ðëçå áçì÷ îäôâéùåú äîøú÷åú.

    

   ãéååçä: øçì àôùèééï

    

    

   مجموعة الضوء – النور , اجتماعات اذار\ مارس
   جرى اللقاء في 12.3.2011  ، قبل أسبوع من عيد المساخر.
   بمناسبة حلول عيد المساخر قريبا على المشاركين الحصول على بعض المعلومات عن العيد والتحدث عن مصادر وأسباب العطلة الصهيونية ،احدى المشاركات اليهوديات حدثتنا عن قصة أستير مع مسرحية كوميدية باستخدام دمى من جميع الأنواع كانت في منزل المضيفة.
   كل واحد مثل شخصية, مملكة فارس ، اهاسويروس الملك والملكة فاشتي ، وابنة مردخاي استير ، هامان وعائلته بالطبع.

   في الفترات الاخيرة تم تغيير وتعديل في التكوين الديمغرافي للمجموعتنا, وانضم عدد من النساء : امرأتان مسيحيتين ، واحدة يهوديةوواحدة أحمدية -- مسلمة.وحتى يتم التعرف على المجموعة ، قمنا  في جولة جديدة من التعارف التى شملت كل المجموعة وتحدثنا عن قصص واحداث من حياة النساء القديمات وتعرفنا على المشاركات الجديدات .  

    

    

   رحلة الى بيت لحم الجليل 2.4.2011.
   في كل مرة نحاول أن تتجاوز روتين اجتماعات في منازل المشاركات واعضاء المجموعة المختلفات ، واقامة الاجتماع الشهري في احضان الطبيعة. بعد إزهار الربيع الجميلة التي منحت هذا العام ، قررنا ان نذهب الى الجليل الاسفل بالقرب من بيت لحم الجليل والتمتع بها.
   أول توقفنا بالقرب من كيبوتس الونيم ، وجدنا هناك طريق مخفية ، يؤدي الى حرش طبيعي غني وملون,  جلسنا وتمتعنا من  الأخضر ازدهار تنفس الهواء النقي. ا كان أزهار متعدد الألوان ، قارنا بين اسماء  الزهور بالعبرية والعربية تناولنا الفواكه والمكسرات كنا قد جلبناها معنا من المنزل.

    

   المحطة الثانية كانت مزرعة التوابل في بيت لحم بالجليل الاسفل, شمنا الرائحة , تذوقنا, واشترينا واستضافونا بالقهوة وضيافة بسيطة على الشرفة التى تطل على الحقول زراعة التوابل. وخلال تناولنا المشروب نشأت محادثة بموضوع الطبخ والتوابل المختلفة التى تفيد الصحة الجيدة والتى تستخدمها كل واحدة منا في الطهي.
   وأخيرا دخلنا منطقة بيت لحم الجليل ، التي أسسها فرسان في عام 1906 ، قمنا بجولة قصيرة ، شاهدنا منازل الأكثر إثارة للإعجاب التي بناها فرسان المعبد ، قسم منها تم تصليحه بذوق  جيد من اجل الحفاظ على طابع البناء الأصلي

   أردنا أن نتحدث عن نشاطات آخرى تتم في حيفا تعمل على دمج اليهود والعرب:
   واحدة من اعضاء المجموعة اليهودية عضوة  في كنيس المحافظين موريا النشط في المدينة. قرر أمير كبير الكنيس وامير من الطائفة الأحمدية لتنظيم لقاءات المحادثة بين اليهود والعرب حول الدين ومقارنة بين الأديان في عدة مجالات. للقاءات شاركوا ايضا  رجال الدين المسيحي. أولا فتح كل ممثل بشرح  حول هذا الموضوع وأجريت بعد ذلك مناقشة مثمرة حول أوجه التشابه والاختلاف بين الأديان ، للتمييز المشتركة. عدد من الفتيات من مجموعة الضوء – نور شاركنا في قسم من هذه الاجتماعات الرائعة.

    

   تقرير : راحل افشتين

    

    

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814, Jerusalem 91037, Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh (Chair)

     Ms. Yael Gidanian

     Rabbi Bob Carroll

     Ms. Saheer Siam

     Ms. Seta Ohanessian

     Ms. Randa Zreik-Sabag

    

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US) at: http://interfaithencounter.wordpress.com/donate/

    

   Contributions made from the U.S., Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   ·         In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

   ·         Abroad (gets reports only):  iea-reports-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the Interfaith Encounter Association or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

    

   Groups listed from north to south:

    

   ·        Acre

   ·        Karmiel-Majd el-Krum

   ·        M'gharSawa Rabina

   ·        M'gharShibolot

   ·        M'ghar – Bridging

   ·        M'ghar – Lana

   ·        M'ghar – Green Light

   ·        Galilee Women's Interfaith Encounter (WIE)

   ·       

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.