Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Haifa Youth Interfaith Encounter on May 12th

Expand Messages
 • Yehuda Stolov
  (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú - ????? ??????? ???????? ???? ????? ??????????- Hebrew & Arabic follow English ) On Thursday, May 12th, a
  Message 1 of 1 , Jul 3, 2011
   áéåí çîéùé, 12

   (òáøéú åòøáéú àçø äàðâìéú – اللغة العربية والعبرية تتبع اللغة الانجليزية- Hebrew & Arabic follow English )

   On Thursday, May 12th, a festive encounter took place between an interfaith group from the University of Richmond Virginia and our interfaith group of Haifa University , which meets under the auspices of the Jewish-Arab Center in the university and the Interfaith Encounter Association. The encounter was the culmination of a full day that the American group dedicated, as guests of "Hillel", to visit the city. First the group met with Rabbi Dr. Golan Ben Horin, one of the founders of the Haifa Interfaith Forum in Beit Hagefen, for a talk about space and sacredness, then it held an art visit in the valley guided by Zehava Koronio, Chief Guide of Beit Hagefen. Later the group visited the Bahai Gardens and the Ahmedi community in Kababir, guided by Muad Ahmed Ouda, the General Secretary of the community.

   The encounter with the Haifa U. Interfaith Encounter group included a lecture and conversation about the Christian community in Haifa and the various Christian communities in the land, guided by Rima Farah, who writes her theses on this theme in the Department of Middle East History. Later a conversation was held with Prof. Yitzchak  Weismann, Head of the Jewish-Arab Center , who reviewed the Center's activities and the emphasis that was put this year on the importance of the religious element also in the political discourse.

   Then a short lesson in Talmud was led by Dr. Moshe Lavie, of the Department of Jewish History, which was based on analyzing Talmudic aspects in the work of the singer and music maker Ehud Banai. In the end of this fascinating day the group went up to the 30th floor, for a panoramic view of the city and the Carmel Mountain .

   We are all hopeful that such visits will contribute to the coming together with better mutual understanding between all communities of Haifa , particularly in the University, and that meeting with parallel groups in different universities, in the country and abroad, will continue to flourish and nourish.

   Reported: David Barak- Gorodezky, Coordinator of the group

    

   áéåí çîéùé, 12.5, ðòøê îôâù çâéâé áéï ÷áåöä áéï-ãúéú îàåðéáøñéèú øéö'îåðã åéøâ'éðéä, ìáéï ä÷áåöä äáéï-ãúéú ùì àåðéáøñéèú çéôä, äðôâùú áçñåú äîøëæ äéäåãé òøáé áàåðéáøñéèä å"àâåãú äîôâù äáéï-ãúé". äîôâù äéä ùéàå ùì éåí ùä÷ãéùä ä÷áåöä äàîøé÷àéú, ùäééúä àåøçú ùì îøëæ "äìì" áçéôä, ìáé÷åø áòéø. áúçéìä ðôâùä ä÷áåöä òí äøá ã"ø âåìï áï-çåøéï, îîééñãé äôåøåí äáéï-ãúé äçéôàé, ááéú äâôï, ìùéçä òì îøçá å÷ãåùä, åìàçø îëï òøëä ñéåø àåîðåú áååàãé áäãøëú æäáä ÷åøåðéå, äîãøéëä äøàùéú ùì áéú äâôï. áäîùê áé÷øä ä÷áåöä áâðéí äáäàéí åàöì äòãä äàçîãéú áëáàáéø, áäðçééú îåòàã' àçîã òåãä, îæë"ì äòãä.

   äîôâù òí ä÷áåöä äáéï-ãúéú äàåðéáøñéèàéú ëìì äøöàä åùéçä òì ä÷äéìä äðåöøéú áçéôä åòì ä÷äéìåú äðåöøéåú äùåðåú áàøõ, áäðçééú øéîä ôàøç, äëåúáú àú òáåãú äúæä ùìä áðåùà æä áçåâ ìäéñèåøéä ùì äîæøç äúéëåï. áäîùê ìëê ðòøëä ùéçä òí ôøåô' éöç÷ åééñîï, øàù äîøëæ äéäåãé-òøáé, ùñ÷ø àú ôòéìåéåú äîøëæ åàú äãâù ùäåùí äùðä òì çùéáåú äâåøí äãúé âí áùéç äôåìéèé. ìàçøéä ðòøê ùéòåø úìîåã ÷öø, áäðçééúå ùì ã"ø îùä ìáéà îäçåâ ìúåìãåú éùøàì, ùäúáññ òì ðéúåç äéáèéí úìîåãééí áéöéøúå ùì äæîø åäéåöø àäåã áðàé. áñéåîå ùì äéåí äîøú÷ òìúä ä÷áåöä ì÷åîä ä-30 áîâãì ìúöôéú ôðåøîéú òì äòéø åäø äëøîì.

   ëåìðå ú÷ååä ùáé÷åø æä åãåîéí ìå éúøîå ì÷éøåá åäáðä áéï áðé äòãåú äùåðåú áòéø çéôä åáàåðéáøñéèä áôøè, åùäîôâù òí ÷áåöåú î÷áéìåú îàåðéáøñéèàåú ùåðåú áàøõ åáçå"ì éîùéê ìôøåú åìäôøåú.

   ááøëä,

   ãåéã áø÷-âåøåãö÷é, øëæ ä÷áåöä äáéï-ãúéú áàåðéáøñéèú çéôä

    

   اللقاء مع المجموعة الدينية الجامعية شمل محاضرة ومناقشة عن الطائفة المسيحية في حيفا والطوائف المسيحية في إسرائيل ،بتوجيه ريما فرح ، والتى تقوم بكتابة وظيفة وأطروحة حول هذا الموضوع في قسم تاريخ الشرق الأوسط . وفي وقت لاحق كان نقاش مع البروفيسور اسحق ايزمان ، رئيس المركز العربي اليهودي، الذي يغطي أنشطة المركز وتم التركيز هذا العام على أهمية العامل الديني في الخطاب السياسي. وأعقب ذلك درسا التلمود قصير ، بقيادة الدكتور موشيه لافي ، قسم التاريخ في إسرائيل ، على أساس تحليل الجوانب تلمودي عن طريف أعمال المطرب الفنان ايهود بناي. وفي نهاية اليوم الرائع صعدت الجموعة الى الطابق 30 في برج لمشاهدة المدينة وجبل الكرمل.

   نأمل أن هذه الزيارة سوف تسهم في تحقيق تفاهم مماثلة بين الطوائف المختلفة في المدينة من جامعة حيفا على وجه الخصوص ، في لقاء مع مجموعات موازية في مختلف الجامعات في اسرائيل والخارج ستستمر في النمو وانتهاك.
   مع خالص التقدير ،

   ديفيد باراك -- جوردوتسكي ، منسق المجموعة الدولية -- الدينية ، جامعة حيفا

   Listen

   Read phonetically

    

   ----------------------------------------------------------------------------------------------------

   The Interfaith Encounter Association

   P.O.Box  3814 , Jerusalem 91037 , Israel

   Phone: +972-2-6510520

   Fax:     +972-2-6510557

   Website: www.interfaith-encounter.org

    

   Board: 

     Ms. Nadia Tutunji-Nuseibeh (Chair)

     Ms. Yael Gidanian

     Rabbi Bob Carroll

     Ms. Saheer Siam

     Ms. Seta Ohanessian

     Ms. Randa Zreik-Sabag

    

    

   Dr. Yehuda Stolov, Executive Director

   E-mail: yehuda@...

    

   Mr. Salah Alladin, Assistant Director

    

   PLEASE CONTRIBUTE TO THE INTERFAITH ENCOUNTER ASSOCIATION. SUPPORT ONE OR MORE OF OUR PROGRAMS AND JOIN US AS A MEMBER IN WORKING FOR INTERFAITH UNDERSTANDING AND PEACE.

   All contributions are welcome, small and large!

    

   NEW: Donate securely on-line (tax deductible in the US ) at: http://interfaithencounter.wordpress.com/donate/

    

   Contributions made from the U.S. , Switzerland and the U.K. are tax deductible.

    

   You and others are welcome to join our e-mailing lists by sending a blank message to:

   In Israel (gets also invitations):

           iea-announcements-subscribe@yahoogroups.com

   Abroad (gets reports only):  iea-reports-subscribe@yahoogroups.com

    

   Please note that the reports we send out do not necessarily represent the views of the Interfaith Encounter Association or even of the people who wrote them. The reports represent the views of the people who attended an encounter and their primary purpose is to give you a glimpse of what happened in the encounter.

    

    

   Groups listed from north to south:

    

           Acre

           Karmiel-Majd el-Krum

           M'gharSawa Rabina

           M'gharShibolot

           M'ghar – Bridging

           M'ghar – Lana

           M'ghar – Green Light

           Galilee Women's Interfaith Encounter (WIE)

           Haifa WIE

           Haifa University Youth Interfaith Encounter (YIE)

           Carmel City

           Wadi Ara WIE

           Living Together in Wadi Ara

           Netania-Qalansawa

           Tel Aviv University YIE

           Petach TikvaKfar Kasem

           Tel Aviv-Jaffa

           A/Nahnu – Mt. Scopus YIE

           Abu Dis And Maaleh Adumim

           Prayer focused

           IEA Reut-Sadaqa

           Study and Dialogue

           Jerusalem WIE

           Jerusalem YIE

           Jewish-Christian study of the Gospel of Mathew

           Ein Karem – Health Equality for all People in Israel

           Jerusalem Arabic Speaking group

           The Future – Mothers and Daughters

           Hebrew U.- Bethlehem U. YIE

           Gush Etzion

           Circle of Light and Hope

           Midwives

           Jerusalem-Hebron Religious Leaders

           Jerusalem-Hebron YIE

           Jerusalem-Yata YIE

           Eilat

    

   ************************************************************************************
   This footnote confirms that this email message has been scanned by
   PineApp Mail-SeCure for the presence of malicious code, vandals & computer viruses.
   ************************************************************************************

  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.