Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Questiono di idisto: hodie ed omnadie.

Expand Messages
 • Hermann
  Kara James, generale me konkordas kun PARTAKA, to esas, me konsideras la prefixo ho- kom kelke ne-utila pro olua limitizeso. Mea hoebrieso e hosturmo e mem
  Message 1 of 48 , Mar 31, 2012
   Kara James,

   generale me konkordas kun PARTAKA, to esas, me konsideras la prefixo ho- kom kelke ne-utila pro olua limitizeso.
   Mea "hoebrieso" e "hosturmo" e mem "hojovdio" esis joketi quin me ne intencis kom serioze konsiderinda.
   Pro ke ni nun ya lerneskis, ke ho- vere esas oficala, on nur uzez ol quale explikita da vu.
   Do me opinias, ke plusa diskuto ne bezonesas.

   Nur un plusa remarko relate la questiono originala: Ni nun savas, ke "hodie" konsistas ek ho- e di- plus la dezinenco adverbiala. Do la plu korekta pronunco esas hodIe vice hOdie. Ma ta difero normale tote ne importas, nam on certe nulakaze povas miskomprenar lo intencata.

   Hiere, hodie e por sempre: Ido, la ferma roko en la ondo-tumulto dil nelogiko linguistikala!

   Hermann   --- In idolisto@yahoogroups.com, James Chandler <idojc@...> wrote:
   >
   >
   > Kara Hermann
   >
   >
   > Segun me vua exempli esas interesiva e pensiva por la idisti. To quon li demonstras, segun me, esas ke la defino dil prefixo ho- esas importanta. Nur en la vortaro da Robert ni trovas kelke preciza defino:
   >
   > ho- {pref.} (prefixo indikanta [tempo]-periodo dum qua ni nun vivas: ho-di-e: today, ho-seman-e: this week)
   >
   > Evidente plu frua idisti intencis ke ca prefixo uzesez nur kun vorti tempala (mem plu precize: substantivi tempala) qui signifikas tempo-periodo. Do ek vua exempli:
   >
   > "Tu retrodonos mea bretelo hoinstante!"
   > "Ho, qua kolda hoprintempo! Quon pri la varmigo mondala?"
   > "Omna Idisti esas invitata al hojovdiala 'babileyo'"
   >
   > esas valida (ma la lasta esas valida nur se on dicus lo dum la sama jovdio!).
   > Kontree:
   >
   > "hosturme ni omna perdos nia chapeli e peruki."
   > "La hoebrieso esas la maxim mala quan me irgatempe experiencis."
   >
   > esas nekorekta nam sturm.o ed ebri.es.o ne esas tempo-periodi (sturmo esas evento quo eventas dum tempo-periodo, ma ipsa ne esas tempo-periodo).
   >
   > Ni povus durar ica diskuto che Linguolisto.
   >
   > Kordiale
   > JC
   >
  • Eberhard Scholz
   Kara Robert ed Alfed, ka nia amiko Partaka ne kontrolis la elektrona Pesch-versiono da Jerry Muelver? Kordiale Eberhard Von: Robert C.
   Message 48 of 48 , Apr 6, 2012
    Kara Robert ed Alfed,

    ka nia amiko Partaka ne kontrolis la elektrona Pesch-versiono da Jerry Muelver?

    Kordiale
    Eberhard


    Von: Robert C. <ido@...>
    Datum: 06.04.2012 22:40
     

    Kara Alfred,

    Vu esas justa ma, quale me dicis, "ico ne multe importas pri vua komento ma me mencionas ol [pri damzelo Bosshard] kom noto historiala".

    Prefere un o du altri kontrolus omno en la dicionario da Pesch, e diskutus omna punti diskutinda, ma trovar voluntanti esas rare facila. Semblas ke nulo eventas nun pri la apene komencita recenta intenco, pos olua ri-prizento elektronikala, kontrolar la kontenajo dil dicionario.

    Kordiale,
    Robert C.

    On Wed, 4 Apr 2012 10:44:29 +0200, Alfred Neussner wrote:
    Kara Robert,
    Me ne savabis qua pagis la dicionario da Pesch, ma se d-zelo B. lore pagis, lore ya esas quaze la sama situeso: El donacis la pekunio a P. por l´ imprimo e tale povas aparar libri kun erori sen ke irgu povas impedar lo.
    Saluti Alfred
    
    Von: idolisto@yahoogroups.com [mailto:idolisto@yahoogroups.com] Im Auftrag von Robert C.
    Gesendet: Freitag, 30. März 2012 19:49
    An:idolisto@yahoogroups.com
    Betreff: Re: AW: [idolisto] Re: Questiono di idisto: hodie ed omnadie.


    Kara Alfred,

    Me esas preske certa ke esis la Suisa damzelo Emma Bosshard (quan ni konocis) qua private, sen publikigo dil fakto, pagis por imprimo di la dicionario da Pesch. Kompreneble ico ne multe importas pri vua komento ma me mencionas ol kom noto historiala.

    Kordiale,
    Robert C.

    On Fri, 30 Mar 2012 19:16:40 +0200, Alfred Neussner wrote:
    Samideani,
    La problemo di Ido esas, ke omnu (qua havas la pekunio por to) darfas editar dicionario segun sua gusto kun vorti, quin lu konsideras kom korekta, sen ke lu mustas demandar permiso da irga oficala instaluro. Pesch lore havis la pekunio ed imprimigis sua vortaro. Pro to me sempre esas skeptika e konsideras omna imprimuri kun kelka dubiteto. Nulo esas quaze deala lego.
    Saluti A.Neussner

    Von: idolisto@yahoogroups.com [mailto:idolisto@yahoogroups.com] Im Auftrag von qualevistandas
    Gesendet: Freitag, 30. März 2012 18:43
    An:idolisto@yahoogroups.com
    Betreff: [idolisto] Re: Questiono di idisto: hodie ed omnadie.

    Saluto, Idistaro!

    Se "ho-" advere oficaligesis kom prefixo en 1958...

    Ka ne esas stranja, ke ol aparas kom ne ja ofical (ho-*)
    en la Radikaro da Pesch, qua editesis en 1964?

    Ka ne esas stranja, ke "ho-" ne mem mencionesas
    en la Ido-kurso da De Nadal, olqua editesis en 1965,
    ed olqua utiligas plura-foye la vorto "hodie" (hOdie):

    -- nun kAnde hOdie morge hiEre quik Olim sempre
    bAlde frUe tArde erste jus ankOre Ofte --

    Irga-kaze, mem se "ho-" advere adoptesis kom prefixo
    en 1958 (o mem en 1988), ol semblas ya nule sucesoza
    inter l'Idisti, nam, plu kam 50 (o plu kam 20) yari pose,
    preske nulu uzas ol, kontre ke "hodi/e" (kom simpla tempal
    adverbo, apud "hiere" e "morge"), aceptesis dal Idistaro,
    de multa yari ante nun, ed uzesas ofte da preske ni omna.

    Standez bone!

    P A R T A K A
    * * * * * * * * *


   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.