Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [ido] Pri Camiel de Cock

Expand Messages
 • Jacques BOL
  ... From: Partaka To: ; Sent: Thursday, November 11, 2004 9:49 PM
  Message 1 of 1 , Nov 15, 2004
   ----- Original Message -----
   From: "Partaka" <qualevistandas@...>
   To: <IdoCatalaOccitan@yahoogroups.com>; <idolisto@yahoogroups.com>
   Sent: Thursday, November 11, 2004 9:49 PM
   Subject: [ido] Pri Camiel de Cock


   Kar amiko Partaka,
   Sube vu trovos respondi a vua questioni koncerne Camiel De Cock.

   Me interesis me ad Ido cirkume en 1960 danke a mea amiko Andreas Juste
   qua jus esis felica ed entuziasmoza renkontrir ta linguo quan il judikis
   multe
   plu moderna e remarkinda kam Esperanto quan ni amba praktikabis dum
   la milito ; ye ta yaro (1960) me evis 38 y. , ed Andreas 44y.
   Pro ke il deziris partoprenar en l'Ido-kongreso en Zürich en agosto 1961, me
   propozis duktar lu kun nia rispektiva spozini a ta urbo (nam nultempe il
   posedis
   automobilo): e talmaniere me renkontris l'idistaro di ta tempo inter qua
   trovesis
   la sekretario por linuala questioni , la Suiso Hans Cornioley.
   Andreas Juste komencis lore sua verkaro idala qua facos de lu un de la maxim
   famoza idista autori.; me abandonis kelke l'idistaro til l'idokonfero en
   Cambridge en 1978 pro diversa motivi ne ligita al linguo ma la spozini Juste
   asistis la maxim multa konferi inter Zürich e Cambridge; dum ta periodo
   eventis ke Cornioley divenis preske blinda e mustis demisionar.en 1969.
   Dum 8 yari ta funciono restis sen tituliero ; en 1977 Roger Moureaux ,
   Franca( qua depos plura yari esis redaktero di Progreso kun sua frato
   Georges) aceptis riprenar la funciono quan il konservis til sua morto ya la
   12/12/1989.
   Me opinionas ke ye la komenco dil yari 1980,yaro dum qua le Juste, le Bol e
   le Regnier (mea bofrato) organizis l'Ido-konfero en Belgia (Namur); ni audis
   pri Camiel De Cock qua semblis esir atraktita ad Ido per Nederlandano ,
   Vissers di qua on ne plus audis pose.; Camiel informita pri nia existo
   demandis
   renkontrar ni e pose ni laboris ensemble ; la quar pari (gespozi ) duvenis
   amiki
   ed interrenkontris adminime unfoye po yaro.
   Camiel esis la precipua organizanto dil Ido-konfero en Antwerpen (Anvers)
   en 1985; A. Juste qua kompilabis omna vorti oficale adoptita depos l'unesma
   ed anciena dicionarii, propozis cirkum ta tempo a Camiel qua esis tre
   interesata
   da la lingui e posedis multa dicionarii; redaktar danke ta listo, nova
   dicionario
   kun la tradukuri DEFIRS por singla vorto, laboro a qua il konsakris su kun
   entuziasmo; pro ke de 1988, me divenis redaktero ed editero di Progreso, e
   do me esis en kontakto kun imprimerio, ni propozis al prezidanto Röhnisch
   imprimigar ta verko preparita da Camiel De Cock to quo aceptesis..
   En 1990, Camiel aceptis la funciono di sekretario por linguala aferi ed anke
   esar la precipua organizanto dil Ido-konfero en Oostende (agosto 91); dum ta
   konfero on diskutis multe pri la neceseso laborar pri nova vorti ed on
   decidis
   konstitucar linguala komitato (5 membri sub la prezidanteso di Camiel)
   Ka ta decido desplezis a Camiel, kad il konsideris ke to esis desagnosko di
   sua ago, kad il sentis kritiki, la fakto esas ke pos ta konfero, il livis
   tote Idia;
   quankam il restis amiko kun ni; me nultempe povis obtenar respondi a ta
   questioni.; Robert Carnaghan pose, elektesis en ta funciono en 1992.
   Kordiala saluti, Jacques BOL


   > Maxim kordial saluto a Jacques Bol e cetera samideani!
   >
   > Kelka dii ante nun, me lektis plura letri pri Camiel
   > de Cock,
   > olima sekretario pri lingual aferi che ULI, tamen me
   > ne
   > komprenis quo eventis ad il, e pro quo lu decidis
   > livar Idia.
   >
   > Me savas preske nulo pri Camiel, ultre lua publikigita
   > laboro
   > pri nova vorti, e me ya deziras kelke profundigar che
   > lua
   > kazo...
   >
   > Quanta yarin il esis inter ni laborante por Ido?
   > Quon il facis o ne facis por meritor tal harda kritiki
   > pri lua
   > laboro? Quo esis lua peko, kaze ke lu pekis?
   >
   > Me ya gratitudos irga maxim komplet e sincer informo
   > pri
   > Camiel de Cock, ilua laboro ed ilua afero che Idia.
   >
   > Quankam me ne tote signatas ica frazo, on dic ke...
   > "AMO ed ODIO separesas nur da un pazo".
   >
   > Fortunoze, Camiel de Cock VIVAS...
   > Ka ni devas gratitudar nulo ad il...?
   > Me advere ne savas lo. Ne ja.
   >
   > Standez bone e til balde!
   >
   >
   > P A R T A K A
   >
   > =====
   >
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.