Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

New jewish club - please take a look and join

Expand Messages
 • hadas_e
  Hi. This group is new. by making this group to be active and full with members and nice activities, please join the group. There are few rulls for becoming a
  Message 1 of 1 , Sep 1, 2003
  • 0 Attachment
   Hi.
   This group is new.
   by making this group to be active and full with members and nice
   activities, please join the group.
   There are few rulls for becoming a member of this group.
   1. you need to be a jew - this is something that will be on personal
   trust.
   2. Every new member will need to introduce him/her self
   3. every new member need to post a nice qoute or jok, story.

   Remember, the more people will join, the more fun it will be.
   the begining is the most hard thing.
   so please do you first step join and recomanded on this group to your
   other jewish friends.

   Enjoy...

   òáøéú:
   æåäé ÷áåöä çãùä.
   îèøú ä÷áåöä, ì÷ùø áéï ëì éäåãé äòåìí, ìîèøä àçú ùäéà ëéó..
   éùðí ùìåùä çå÷éí òìîðú ìäúçéì ìäéåú çáø ä÷áåöä:
   1. ìäéåú éäåãé ùæä éäéä ëîåáï òì áñéñ àîåï àéùé.
   2. ëì çáø çãù éöèøê ìñôø òì òöîå ÷öú
   3. ëì çáø çãù éöèøê ìäòáéø, îñø, öéèåè, áãéçä àå ñúí ñéôåø ÷èï åðçîã
   ìçáøé ä÷áåöä.

   äçì÷ ùì ä÷îú ä÷áåöä äåà äëé ÷ùä, àæ áá÷ùä úòùå àú äöòã äøàùåï åúöèøôå
   ìîåòãåï, åð÷ååä ùäîåòãåï äæä éâãì åéäéä ëéó ìâìåù áå.
   úäðå.

   Hadas.   http://groups.yahoo.com/group/FunClubforJews/
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.