Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[JOKE] Computability and Complexity - not what you think ;)

Expand Messages
 • Alon Altman
  A nice joke I wrote :) For the hebrew-challanged users: http://alon.wox.org/comp.png Alon �������� ��������� �� ����� ����������� ... * ���� �������: �� ���
  Message 1 of 2 , Dec 9 12:49 PM
   A nice joke I wrote :)

   For the hebrew-challanged users: http://alon.wox.org/comp.png

   Alon

   çéùåáéåú åñéáåëéåú äï úåøåú ùåáéðéñèéåú
   ---------------------------------------
   * òåìí äîåùâéí: àí äéà 'ãåçä' àæ áøåø ùäéà ìà 'î÷áìú'.
   * úàåøéä ùìîä òì àé-ãèøîéðéæí: "àí äéà àåîøú ìà àæ éëåì ìäéåú ùäéà îúëååðú
   ìëï".
   * ùéâòåï âãìåú: ëì äæîï îðñéí ìòùåú "øãå÷öéä".
   * àåáññéåú âáøéåú: ãéåðéí òì "ñãø âåãì" áä÷ùø ùì "àå âãåì".
   * äåîåñ÷åàìéåú: äúééçñåú ìîåùâéí ëîå "îëåðú èéåøéðâ".
   * äáòééä äáñéñéú á- NPC: áòéú ñôé÷åú äôùå÷éí (sic).
   * "îùôè ääøøëéä"
   * ùéèú ääåëçä äîåòãôú: "áãøê äùìéìä".

   àå àåìé æå úàåøéä ôîéðéñéú? ëéãåò, ëùòåùéí îéåï îéã îñúáø ùäáòéä äéà "àéï ìå
   âï".

   --
   This message was sent by Alon Altman (Psycho99@...) ICQ:1366540
   The RIGHT way to contact me is by e-mail. I am otherwise nonexistent :)
   --------------------------------------------------------------------------
   Alimony and bribes will engage a large share of your wealth.
  • Nadav Har'El
   ... You should show it to the complexity professor ;) But then again, maybe you shouldn t :) ... I d say the opposite, actually. ëùäéà î÷áìú àæ
   Message 2 of 2 , Dec 9 1:25 PM
    On Sun, Dec 09, 2001, Alon Altman wrote about "[hackers-il] [JOKE] Computability and Complexity - not what you think ;)":
    >
    > A nice joke I wrote :)

    You should show it to the complexity professor ;)
    But then again, maybe you shouldn't :)

    > * òåìí äîåùâéí: àí äéà 'ãåçä' àæ áøåø ùäéà ìà 'î÷áìú'.

    I'd say the opposite, actually. ëùäéà 'î÷áìú' àæ äéà âí 'ãåçä'.
    But it's getting too gross...

    > * úàåøéä ùìîä òì àé-ãèøîéðéæí: "àí äéà àåîøú ìà àæ éëåì ìäéåú ùäéà îúëååðú
    > ìëï".

    Or on the other hand, you can say that if she told you "no", it means that
    in every possible thread of thought, she ended up with the "no" answer!

    > * äåîåñ÷åàìéåú: äúééçñåú ìîåùâéí ëîå "îëåðú èéåøéðâ".

    I'm not sure I get this. Are you referring to anything besides Alan Turing's
    being gay? And how is this supposed to be funny? Did you know that Turing
    was arrested and shamed for his sexual preferences, his security clearance
    revoked, and two years later he put an end to his own life, when he was just
    42 years old? (see http://www.turing.org.uk/turing/bio/part7.html for example)
    What a waste :(


    --
    Nadav Har'El | Sunday, Dec 9 2001, 25 Kislev 5762
    nyh@... |-----------------------------------------
    Phone: +972-53-245868, ICQ 13349191 |I have a watch cat! If someone breaks in,
    http://nadav.harel.org.il |she'll watch.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.