Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Fw: Beukemadingen

Expand Messages
 • Anne Beukema
  Beste mensen, Gisteren heb ik een aantal mensen gemaild met wat bevindingen na een jaartje rondneuzen op internet en in boeken en veel mailen. Het afgelopen
  Message 1 of 7 , Jan 3, 2004
   Beste mensen,

   Gisteren heb ik een aantal mensen gemaild met wat bevindingen na een jaartje rondneuzen op internet en in boeken en veel mailen. Het afgelopen jaar heb ik er niet echt veel aan heb gedaan (meest met de kwartierstaat bezig geweest). Het lijkt me leuk om jullie te laten delen in de vondsten van de laatste week van vorig jaar, plus wat eerdere dingen nog. Althans die de vroege geschiedenis Beukema betreffen. Het lijkt me wel spectaculair, maar er komt ook steeds meer beschikbaar op internet. Want een deel van de gegevens komt uit inventarissen van archieven, geplaatst op www.archieven.nl.

   Ik heb niet zoveel werk besteed aan de redactie enzo. Misschien komt het wat rommelig over. Maar jullie krijgen het ook voor niks. De inhoud spreekt denk ik voor zich. En de vragen die het oproept ook. Er is geen verband, alleen fragmenten, in de mist. Maar meer dus dan er was. En misschien ook voor jullie reden er verder in te duiken. Ik verneem daar graag iets van, en ook jullie commentaar, opmerkingen enzo.

   het volgt na de

   groet,
   Anne
   ->
   Vaststaand (vermeld BBB-boek):
   1630, Verpondingen:
   Johan Boeickema/Vierhuizen
   Sicke Boikema, Baflo/30,5 jukken
   Itien Boickema, Wehe/78,5 jukken
   Jan Boickema, Ezinge, 31,5 grazen

   26-12-1654 Jan Boickum
   cop Vl Courtjen Rijpkens, beijde van Vierhusen
   ->Grietje, Jan, Mentje, Rijke, Rijpke, Ebeltje

   Ongeveer gelijktijdig (wordt wel als vader van Jan Boijkema gezien, maar foutief; diversen hebben dit stel zelfs, iets aangepast, als ouders van Courtjen)
   Rijcke (Hindricks) Boijkema, geboren voor 1640, overleden voor 20-3-1659, tr Scheltje Cornellis
   ->Martjen Rijckes, van Nijkerck, ~12-3-1658, tr 11-04-1683 Jan Hindricks, van Baffelt
   Rijcke Rijckes Boijkema, ~20-3-1659, Niekerk/Vliedorp
   ??-??-1659 Jan Reijners, van Warfhuijsen, cop Scheltje Cornellis, tot Niekerck
   ->Frouw Jans, ~31-5-1663, Niekerk/Vliedorp,
   Cornellis Jans, ~14-3-1669, Niekerk/Vliedorp

   Ook dezelfde tijd, maar reeds in de stad
   Meinert Boikema tr Groningen NH-Kerk 09-02-1656 Etjen Hindriks
   ->Froucke <Beijkema> ~08-02-1657 Groningen NH-Kerk
   Froucke Boijkema tr Groningen NH-Kerk 05-04-1687 IJssebrants Sijtsens

   in trouwacte als vader genoemd Sicco Boijkema
   ->Luij Sikkes Beukema, geboren Enumatil, communicant 1682, tr 1)Zuidhorn 4-5-1684 Lijske Klaassen; tr 2) Lettelbert/Enumatil 5-7-1696 Ettien Jans 'van Northorn", hertr 28-1-1731 Lubbert Cornelis van Noordbroek

   Aanvullend hierop
   Griettije (Sikkes) Boeickema, Ferwerd, x o 7-5-1648 Garnwerd Hinrich Garmens
   RAG/3/Grootegast en Oldekerk: Greetjen Derks, wed. S.Boikema Nie/Ol 303 c 1674-03-28 Hendrik Hermans van Hoogkerk
   Jan (Sickens) Boickum, Oldenhove, otr 6-12-1690 Hillighjen Berents/Noordbroek, Pieter Bueckens als goede bekende

   Bebbe Wildricks *<1659, ?Niekerk x Meijntje Rijpkes
   1. Aeltien Bebbes, Niekerk, ~9-9-1677, Niekerk/Vliedorp, (tr Jan Jans (?Warfhuizen), 1701, Leens ->Douwe Jans ~20-11-1707, Leens, Bebbe Jans ~23-2-1710, Leens)
   2. Courtje Bebbes, ~25-3-1680 Niekerk
   3. Hilje Bebbes, ~27-12-1685 Niekerk, tr Warfhuizen Peter Willems->Willem Pieters ~Mensingeweer 20-12-1722 x Beetje Jans, ~Leens 26-9-1739, beiden +Ulrum->Hilje Willems x Eisse Derks Slagter

   Meijntje vermoedelijk nicht van Courtjen (itt zuster, zoals meestal aangenomen))->vader dan Rijpke Rijpkes, zeer waarschijnlijk diens vader eveneens Rijpke Rijpkes, deze dan ook vader van Courtjen, moeder van Courtjen dan Me(ij)ntje, cf vernoeming eigen dochter en nicht.

   Op grond hiervan dus lijkt het mij waarschijnlijk dat Courtjen's ouders zijn: Rijpke Rijpkes en Me(i)ntje N.
   (en dus zeker niet Rijpke Hinrichs en Scheltje Cornellis)

   Overig Rijpke(s) (als toegift):
   N. Rijpkes = Geertien N.->Elijsabeth N. ~7-12-1618, Leens
   Grietien Abels, *v1659, tr Meke Rijpkes, voor 27-5-1677
   Melle Rijpkes tr Gebbe Jans
   ->Claes Melles, *23/2/1690, Vierhuizen,
   Allert Melles, *14/3/1696, x Sara Jans, *24/12/1699, Ulrum ->Corneliske (*9/2/1727 Vierhuizen), Jan (*30/10/1729Vierhuizen, +v1736), Gebge (*3/2/1732, Vierhuizen), Trijnje (*13/12/1733 Vierhuizen), Jan Allerts (*10/4/1736Vi),
   Cornelske Melles, *27/2/1698, Vierhuizen

   27-03-1669 Berent Rijpkes, zn R.Hindrix tot B Geertien Tonnijs, dw Tonnijs Jacobs tot Rottum
   12-04-1674 Jacob Sijrts, zn S.Jacobs schoemaecker tot Stedum Hille Rijpkens, dw Rijpke Hindrix lwon tot B
   07-07-1700 Berent Rijpkes Aefke Alberts, wd Hindrick Geerts, beijde tot Leens

   Coert Rijpkes x Trijntje Peters ->Metje Coerts, *18/12/1681, Leens

   20-08-1671 Eppe Sierts, van Uithuisen Trijne Rijpkes, van Toornwert

   Dokkum:
   Rijpcke Ripckes, Lioessens, geb. te Dokkum tr 8-3-1645 Antie Dirx, Dokkum
   Ripke Ripkes, gortmaker, Dokkum tr 15-9-1649 Meijnts Hendricks, geb. te Roodkerk

   (ook gevonden: Rijpke Rijpkes, Lioessens, geb. te Dokkum tr 11-12-1652 Antie Dirx, Dokkum)
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Bocum&Kloosterburen
   Itien Boickema, 1630 Wehe/78,5 jukken (Kloosterburen valt meestentijds onder Wehe, soms onder Hornhuizen)
   Sicke Boikema, 1630 Baflo/30,5 jukken

   93. Oldenclooster Oldenclooster Fol:239 vso
   Tse Sickens op de Bate en Frouwke gebr: 30 jucken
   Ao:1654 de soon Sicco Tiens en Trijntie
   Ao:1657 is Sicco getr: an Anna
   Ao:1664 Sicco Tiens getr: an Grietie (Greetjen Derks, wed. S.Boikema Nie/Ol 303 c 1674-03-28 Hendrik Hermans van Hoogkerk)
   Ao:1665 Onne Alderts en Annetie
   Ao:1692 Egbert Jacobs en Jantie
   Ao:1697 de wed: Jantie getr: an Pieter Pieters
   Ao:1698 Dicke Pieters en Geeske
   Ao:1710 Claas Jacobs ende Aaltie
   Ao:1712 Cornelis Jacobs en Pietertie
   Ao:1719 Sijger Wibbes

   (van Jacob Boerema:) Verschrijving van de bewerker, het moet zijn The(e) Sickens; gezien Sicco Tiens, en 3e huwelijk van hem met Grietie/Greetje, lijkt het zeer waarschijnlijk dat we van doen hebben met de beide Boickema, Itien en Sicco, van Verpondingen 1630. Een boer met 78,5 jukken moet ergens te plaatsen zijn. Het boerderijboek Marne laat me hier volledig in de steek.

   Voor 1632, Op de Bathe:
   1608 - 6 jaar: Rijckert op die Bathe, 1614 - 6 jaar: Claes Rickers
   1608 - 6 jaar: Sicko op die Bathe, 1614 - 6 jaar: Thee Sickens.

   Dit houdt dan in: 3 generaties in de Sicco-lijn (stam a), Sicco-Thee(alias Itien)-Sicco. Het is niet eenvoudig om Jan hierop aan te sluiten. Maar er is nog wel meer.

   De landmeter Gerrit Hopper, 1573, verricht opmeting met een roede "staende an Garbrant Bokema stenhuys". V��r 1573 leden van de familie Bokema genoemd, sinds 1462 (Borgenboek).

   In 1615 de behuizing van Garbrant Hebels tho Bokum, "staende up een affbroeck" met ongeveer 14 jukken land binnen- en buitendijks in Bokumaheerd gelegen verkocht. (Mogelijke koper: Popke te Bocum, vermeld op kaart van 1631, "Genereale cearte van het buitenlandt geleegen ten noorden van deese provintie van de hoeck bij Hooch waetum ten 0. totaem popke (d.i. Popco Popkens, van Ezinge) te bocum int W. van den olden dijck tot int slijck... (1631)". 1717 Henricus Muntinge en Pietertje Vonck.)

   Zoeken op Garbrant geeft een aantal mogelijkheden, waaronder:
   Oldenclooster in de Marne Oldenclooster Fol:236
   Jan Garbrants wed: Grietie nu de soon Thomas Jansen ende Brechte gebr: 115 jucken als 106 met het hof nog 6 en 3 jucken benevens een camp
   Ao:1643 Brechtie getr: an Tonnis Reinties
   Ao:1652 wederom getr: an Julle Eijssens

   Deze zou een leuk bruggetje kunnen zijn naar Garbrant Bokema. Wat mij het meest heeft gefrappeerd is de ligging van de boerderijen. Die van Sicco, op die Bathe, vlak oostelijk van Kloosterburen. Deze van Jan Garbrants, vermoedelijk Oldenclooster, de behuizing in het dorp, en het land vlak zuid-/westelijk tegen het dorp. En Bocum dus noordelijk van het dorp. Deze constellatie in ieder geval na de Reductie, 1594.

   Zoon Thomas (Jansen) reeds hier, zoon Garbrand (Jansen) elders Spanheim/Kloosterburen (overlijdt kinderloos->geschil waaruit blijkt dat hij 2 broers), dochter Oetien (zie ook kwartierstaat Jacob Boerema), Noorddijk; resteert derhalve een onbekende zoon.
   Qua vernoemingen passen deze Jan en Grietje goed als ouders van Jan Boickum, maar in de tijd lijkt het niet zo goed te passen (bovendien lijkt Johan Boeickema, Verpondingen 1630, ook een goede kandidaat). Ik trek hier geen conclusie zonder nadere informatie.

   Johan Garbrants komen we al in 1608 tegen als hij voor 6 jaar 106 jucken land huurt en in 1614 weer met nog apart idem 3 jucken.
   Ook ene Luert Garbrants huurt in 1608 en 1614 het ook later vermelde land (zie ook Spanheim).
   Johan is 1632 overleden, maar na 1621: 1260 {} Sententie van de redger te Winsum c.a. in zake Johan Garbrants te Oldenklooster tegen Ocko Ennens Smid te Kloosterburen over het vernietigen van een koopbrief, 1621.

   De vraag is nog, kan Garbrant Bokema dezelfde zijn als Garbrant Hebels tho Bocum? Er is 42 jaar verschil tussen de vermeldingen. Gevonden ook, 12-08-1621 Garbrant Ebels, in Tijnall: Anna Jacobs, van Onderwijrum. Mogelijk gaat het hier om dezelfde, maar dan zou dit de identiteit in eerste instantie weerspreken. Een laat huwelijk is natuurlijk mogelijk (Anna evenwel niet als wed vermeld). Maar het zou dus ook grootvader/kleinzoon kunnen zijn.

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Vroegere gegevens

   180 1511 oktober 13 (Maendach na Gereonis und Victoris martirum)
   Het hofgericht van de graaf te Oestfrieslant, stadhouder, gebiedt Sycko te Oldeheem de volgende dag bij hem te komen te Wynsum terzake van zijn beroep tegen de grietman Wydt Tyarsma van wege de schuld van Syurck Boykama.

   181 1511 oktober 14 (Dynxdach Calixti pape)
   Het hofgericht als boven oorkondt, dat in de warf te Wynsum in het geschil tusse Sycko te Oldeheem als voogd van de kinderen van Focko Aykuma ter ene en Syurck Boykuma ter andere zijde over een schuld de doem van grietman Wydt Tyarsma bevestigd is.

   Over deze zaak is de uitspraak van de Hoofdmannenkamer in het BBB-boek opgenomen; reeds vermeld in Omm. Gesl.

   Wijtwerd Usquert
   286 Akte van ruil tussen het klooster en Luetke Bokumma en vrouw van de Mellemaheerd te Kloosterburen tegen 8 grazen land te Usquert en een 1/2 valge in Tyassinghedeel te Uithuizen. Met retroactum, 1503, 1503

   0906 1503 februari 24 (Matthiasdach apostel)
   Bonne Awelsumma te Uuthusen verklaart een landruil aangegaan te hebben met Luetke Bokumma en diens vrouw Remmerich, woonachtig te Cloesterburen, waarbij Luetke en Remmerich gekregen hebben acht grazen land te Oldorp in Wusquart, strekkende westwaarts tot aan het water, en een halve valge in Tyassinghadeel, en waarbij Bonne gekregen heeft twintig hondert land te Uuthusen.

   0907 1503 maart 12 (Gregoriusdach)
   Luetke Bokumma en zijn vrouw Remmerich, woonachtig te Cloesterburen, verklaren een landruil aangegaan te hebben met het convent te Wijtwert, waarbij het klooster gekregen heeft acht grazen land te Oldorp in Usquart en een halve valge in Tyassinghedeel te Usquart, en waarbij Luetke en Remmerich gekregen hebben de Mellemaheert in Cloesterburen.

   175 1509 oktober 30 (Dynxdach na Symonis et Judae apostolorum)
   De gedeputeerden van het hofgericht van de graaf te Oistfriesland, stadhouder, oorkonden, dat in de landswarf te Wynsum uitspraak is gedaan terzake van het vonnis dat Lyurdt Rengers heeft gewezen tussen Luetke Boekama te Oldenkloester en Johan Alberts te Groningen over het graven van een sloot.

   Bijkomend:
   290 Akte van toestemming door het klooster aan Tyart Mellema tot het gebruik van 8 grazen land te Oldorp en nog een 1/2 valge te Uithuizen, 1503

   0909 1503 maart 26 (Ludgerusdach)
   Tyart Mellema verklaart een overeenkomst gesloten te hebben met het convent te Wijtwert over een prebende die hij met wijlen zijn vrouw Tette Mellema in het klooster had, waarbij bepaald is dat Tyart zijn leven lang het gebruik zal hebben van acht grazen land te Oldorp en een halve valge land, zoals de akte, die hij van het klooster ontvangen heeft, uitwijst.

   0941 1507 mei 2 (daghes post Philippi et Jacobi)
   Geert, commandeur, Johan Snelle, Wolterus, Harmen, bakmeester, en de gemene conventslieden van Wijtwart verklaren een landruil aangegaan te hebben met Eppo Lippema, de kinderen van wijlen diens broer Hynrick Lippema en de kinderen van Allart Mellema, waarbij Eppo c.s. krijgt twee jukken land ten noorwesten van Ranummervalge, ��n juk land ten noorden daarvan bij de weg naar Marhusen en twee jukken land aan de andere zijde van het maar, begrensd ten zuiden door de weg en strekkende tot Ranummermede, en waarbij het klooster krijgt vijf jukken land te Ranum, grenzende aan de heerdwal van het klooster.

   232-06 Klooster St. Bonifatius te Dokkum
   11 28 februari 1548
   Menne Eelckez. Mellema verklaart ontvangen te hebben van Wilhelmus Guylycker, kelner van Dockum, de som van 113 goudguldens van 28 stuiver wegens geleverde goederen en waren. Binnen Dockum den XXVIII in Februario anno XV c XLVIII.


   Uit beschikbare gegevens mag aangenomen worden dat Mellemaheerd, Kloosterburen, op enig moment opgegaan is in Bolheem/Bolheim, bekend als Kloosterburen 1 (Bolheim vermeld als een van drie edele heerden van Kloosterburen).

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Oudste gegeven tot nu toe:

   0235 1446 december 7 (onser vrouwenavent concepcionis)
   Burgemeesters en raad van Groningen oorkonden dat Bewo van Boykemahuus heeft overgedragen aan het klooster der Jacopinen te Groningen tien grazen land, gelegen bij de Suutwende ten noorden van de weg van Wasingehuus te Dateweer.


   Bijkomend:
   0297 1452 december 11 (maendages vor Lucien)
   Johan to Dateweer, broeder van wijlen Heine, verklaart te hebben verkocht en overgedragen aan Meerten Hopenbinder het land, bedoeld in de hierbij getransfigeerde akte, dat aan Johan gekomen is uit de nalatenschap van zijn broeder Heyne, welke verklaring bezegeld wordt door Johan Baroldes, pastoor te Wyrm.

   GE: De Washuizen; buurt onder Hoogkerk aan 't Aduarder Diep, ten z.o. van Aduard, oud voorwerk nan het klooster, ook Washuis ('t Groot en 't Klein Waskhoes, naam van 2 boerderijen onder het dorp Ten Boer, misschien afk. voormalig klooster Wittewierum). van ouds Waseghhuisen, misschien naar Wasinghe?

   0606 1477 januari 14 (Ponciensdach des martelaers)
   Abt Henricus Rees en het convent van Adewert oorkonden dat zij hebben overgedragen aan abt Henrick en het convent te Selwert de dertien grazen en de 2 3/4 grazen land, bedoeld in de hierbij getransfigeerde akten, in ruil voor achttien grazen in den Ham ten westen van het Olde Diepp bij Herzens, en de helft van vier grazen bij Wasingehues, die beide conventen hebben ge�rfd van Henrick Baroldes, en een som geld.

   Wasingehuus bij Dorquart

   Bewo:
   0107 1420 juni 20 (feria quinta post sanctorum Viti et Modesti martyrum)
   Mechildis de Schouwenborch, abdis van het klooster van de H. Maria te Transaquae, oorkondt dat zij heeft verpacht aan Bewo Herathama de helft van de tiende onder de proosdij van Usquert en het personaat van Bafflo, die in het bezit is geweest van wijlen Ondolphus Herathama, voor een jaarlijkse pacht van ��n mark.

   0979 1518 mei 11 (Pancraciusavent)
   Bewo Mensma, kerkheer te Godlynsen, oorkondt dat hij het convent van Oldencloester bij den Damme kwijtscheldt het van hem geleende geld, dankt voor de opneming van zijn dochter Anna in het convent en het klooster legateert zestien deimten land in Scharmer hamrik aan de Olde Ee, een rente, groot ��n gouden rijnse gulden, gaande uit zijn huis en heerd in de Rijpp, en een rente, groot zeven arnhemse guldens, gaande uit een venne op de Olde Dijck te Godlynsen.

   Wasinghe:
   Joest van Burmannia en Anna Katers
   Joest van Burmannia en Bawe Katers
   Bawe Katers verkoopt een rente van 5 gouden Gelderse rijders aan Barolt Roleffs to Wasinghehuijs, 1547.
   Bawe Katers verkoopt een rente van 10 Emder gulden aan de voormond over de kinderen van Johan Alberts, 1556.

   Omtrent de Jacopinen: klooster/convent in de stad (ca zuidzijde stad, tussen de Ebdinge- en Botteringepoerte); men schenkt geld of grond voor een 'rustplaats', oude dag, in de buurt van het klooster.


   Opvallend:
   Johan Alberts (1509 en 1547)
   Henric en Johan Baroldes (ook Barolt Roleffs)
   Dateweer nog niet gevonden.


   Boykemahuus???
   - ook regio Dorkwerd?
   = Bocum?? (om Kloosterburen kun je niet zo maar heen lijkt het)
   zo niet, wat dan?

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Over Jan Boickema, Ezinge 1630, alleen dit: In Ezinge staat ook de Boikemaheerd. (Vroeger in Middag; uit de historie van de Gemeente Ezinge, Profiel, 1994);
   - in de laatste paar eeuwen komt geen bewoner met de naam Boikema voor;
   - de eerste schriftelijke gegevens dateren uit 1680. Toen werd verklaard dat de 'heerdt Boyckema' in 1668 was verkocht aan 'Duyrt Elama op Allersma ende de Raedtsheer Reneke Busch';
   - in 1683 woont Jan Boyckema in het kerspel Ezinge. Zijn naam staat op de lijst van onderhoudsplichtigen van het Ezinger deel van de Reitdiepdijk. Schrijvers stellen dat mogelijk zijn familie op de Boikemaheerd heeft gewoond.
   Dit zou heel wel de Jan Boikema, vermeld in 1630, kunnen zijn (of veel vroeger nog ...)

   Een wat later gegeven:
   Ezinge

   224 Acte van verhuur door H. Lant, S. Gockinga en H.H. Siccama als voorstanders aan Cornellis Jans en Welmoet Gijses e.l. van de boerenplaats 'Boikema' te Ezinge, groot 63 1/2 grazen. Afschrift, 1723 januari 29


   Over Bewsum/Beusum
   Vermoedelijk hebben Jan en Courtjen hier gewoond na hun huwelijk 1654. Het staat wel vast dat Jan boer was want hij compareerde in verschillende jaren voor de Landdag. Dat ze hier woonden wordt m.i. versterkt doordat dochter Mentje, getrouwd Cornelis Dercx, het bedrijf voortzette tot in 1707. De eigendom berustte al die tijd elders, Lewe/Coenders/In- en Kniphuizen.
   Bewsum wordt gezien als samentrekking van Bevensehuijsen. Dat lijkt mij typisch een geval van andersom.
   Vroegste vermelding Bewsum is van 1569, als er sprake is van Sicke Panser tho Bewsum. Hier opent zich een nieuw en interessant spoor. Misschien voor een andere keer. Overigens in Eenrum een oude boerderij Bewsummaheem/-heerd.

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Kristian A. Helmholt
   Anne, Je noemt het flarden, maar het zijn wel interessante flarden! Zeker voor de verzamelaars onder ons. Ik print ze zo uit en gooi ze bij me in het
   Message 2 of 7 , Jan 3, 2004
    Anne,

    Je noemt het flarden, maar het zijn wel interessante flarden! Zeker voor
    de verzamelaars onder ons. Ik print ze zo uit en gooi ze bij me in het
    onderbewuste. Eens kijken wat daar voor ordening uit komt :-)

    Er staat trouwens ook een Wasingehuis letterlijk in de Spanheim
    collectie:

    http://www.xs4all.nl/~braber00/bronnen/grn/spanheim0.html

    Dat hoorde volgens die bron bij Wijrum. En daar lijkt nu met deze
    gegevens weer een link te liggen met je oorspronkelijke Boykemahuus
    email. Daar kwam de naam Dateweer in voor. In je huidige set gegevens
    staat nl. bij 0297 dat een pastoor uit Wyrm de overdracht van land van
    ene Johan to Dateweer bezegeld. Kortom: Dateweer, Wijrum/Wyrm,
    Wasingehuis lijken geografisch-kloostertechnisch met elkaar verbonden te
    zijn.

    Echter, gezien het aantal plaatsnamen wat op elkaar lijkt en toch niet
    hetzelfde is (altijd weer lachen met Oostwold), ben ik natuurlijk
    voorzichtig.

    Nogmaals bedankt en met vriendelijke groet,

    Kristian Helmholt

    (met tenminste 1 en waarschijnlijk 2 Boikema's in de kwartierstaat).

    -----Original Message-----
    From: Anne Beukema [mailto:abeukema@...]
    Sent: zaterdag 3 januari 2004 10:59
    To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    Subject: [groningen-genealogy] Fw: Beukemadingen

    Beste mensen,

    Gisteren heb ik een aantal mensen gemaild met wat bevindingen na een
    jaartje rondneuzen op internet en in boeken en veel mailen. Het
    afgelopen jaar heb ik er niet echt veel aan heb gedaan (meest met de
    kwartierstaat bezig geweest). Het lijkt me leuk om jullie te laten delen
    in de vondsten van de laatste week van vorig jaar, plus wat eerdere
    dingen nog. Althans die de vroege geschiedenis Beukema betreffen. Het
    lijkt me wel spectaculair, maar er komt ook steeds meer beschikbaar op
    internet. Want een deel van de gegevens komt uit inventarissen van
    archieven, geplaatst op www.archieven.nl.

    Ik heb niet zoveel werk besteed aan de redactie enzo. Misschien komt het
    wat rommelig over. Maar jullie krijgen het ook voor niks. De inhoud
    spreekt denk ik voor zich. En de vragen die het oproept ook. Er is geen
    verband, alleen fragmenten, in de mist. Maar meer dus dan er was. En
    misschien ook voor jullie reden er verder in te duiken. Ik verneem daar
    graag iets van, en ook jullie commentaar, opmerkingen enzo.

    het volgt na de

    groet,
    Anne
   • Anne Beukema
    Kristian, zal ik op jouw onderbewuste vertrouwen? Kijk hier nog eens naar, en wie het verder leuk vindt: 180 1511 oktober 13 (Maendach na Gereonis und Victoris
    Message 3 of 7 , Jan 3, 2004
     Kristian, zal ik op jouw onderbewuste vertrouwen?

     Kijk hier nog eens naar, en wie het verder leuk vindt:

     180 1511 oktober 13 (Maendach na Gereonis und Victoris martirum)
     Het hofgericht van de graaf te Oestfrieslant, stadhouder, gebiedt Sycko te
     Oldeheem de volgende dag bij hem te komen te Wynsum terzake van zijn beroep
     tegen de grietman Wydt Tyarsma van wege de schuld van Syurck Boykama.

     181 1511 oktober 14 (Dynxdach Calixti pape)
     Het hofgericht als boven oorkondt, dat in de warf te Wynsum in het geschil
     tusse Sycko te Oldeheem als voogd van de kinderen van Focko Aykuma ter ene
     en Syurck Boykuma ter andere zijde over een schuld de doem van grietman Wydt
     Tyarsma bevestigd is.

     Oldeheem is denk ik Niekerk, evenals Aykuma/Aykama/Aykema. Wydt Tyarsma was
     grietman in Langewold/Vredewold. Wanneer krijg je daarvan een uitspraak? Wel
     leuk is bij Sebaldeburen had je het Tjaardsma-meer (Lutjegast-Westerhorn).
     Zo verkoopt Wijger Rijkerden op 21 Sept.1537, bezegeld met het zegel van
     Langewold,
     zijn aandeel in het Weyt Tjaardsma-meer, aan het Gerkesklooster. Eerder had
     het Klooster een groot gedeelte van de "rietlanden" aan het Tjaardsma-meer
     gekocht van Aelka Thyarsma.
     Verder bevatten deze paar regels waarschijnlijk familierelaties. Tussen
     Sycko en Focko, maar misschien ook tussen Focko en Syurck, en misschien
     zelfs tussen Syurck en Sicko. Nou ja, stop toch maar in je onderbewuste.

     Groet,
     Anne
    • Kristian A. Helmholt
     Anne, ...vertrouwen op mijn onderbewuste gaat wel heel ver ;-), maar desalniettemin spaar ik deze extra Boikema hints uit het verre verleden graag. Nog steeds
     Message 4 of 7 , Jan 4, 2004
      Anne,

      ...vertrouwen op mijn onderbewuste gaat wel heel ver ;-), maar
      desalniettemin spaar ik deze extra Boikema hints uit het verre verleden
      graag.

      Nog steeds weet ik niet waar Dateweer ligt, maar ik heb inmiddels wel
      meer locatie informatie. Lang leve de atlas van Kooper :-)

      Volgens mij is er een kandidaat voor de 'Suutwende' in de buurt van
      Dorkwerd en Wierum: er ligt er momenteel ten westen van het huidige
      Aduarderdiep een diep/waterloop genaamd Zuidwending. Ten westen ligt een
      poldertje dat ook zo heet. Rechts daarvan ligt weer het Aduarderdiep. Op
      ongeveer dezelfde plaats loopt op de kaart van Beckering (1781) een
      water genaamd 'de Zuidwendinge'. Het loopt vanaf het Hoendiep bij 'de
      Pannekoek' (nu de Poffert) tot aan de Monnikedijk (nu Westerdijk,
      waarop/aan ook Den Horn ligt) vlak bij de plek (iets ten westen) waar de
      dijk kruist met het 'oude' Aduarderdiep. Deze situatie ook te zien op
      een herdruk uit ca 1725 van de gelijknamige kleinzoon van Pieter Mortier
      waarvan het origineel door de eerstgenoemde omstreeks 1680 werd
      uitgegeven. Alleen heeft de waterloop daar geen naam.

      Wel staat er op die laatstgenoemde kaart een washuis genaamd: 't
      Washuis. Dat lijkt ergens bij Nieuwklap te liggen, maar zo nauwkeurig
      waren die kaart nu ook weer niet denk ik. Wel liggen er in dat gebied op
      die kaart vlakbij 't Washuis nog een aantal namen die niet meer terug te
      vinden zijn:

      - ten noorden ligt 'Mepsche'
      - ten oosten ligt 'Olim Gaickinga' met het tekentje (twee torentjes met
      vlaggetje) dat ik ook bij borgen gebruikt zie worden. Ruine?
      - ten zuiden ligt 'de nije brugge', dat oostelijk aansluit op de Lege
      weg (bestaat nu nog)

      Ten oosten van het 't Washuis liggen de Hoge Meden. Het gebied ten
      Zuidoosten, onder de Hoge Meden wordt 'Langeweer' genoemd. Die naam zie
      ik niet in mijn Compacte Provincieatlas van 1995. Nog wel op de
      Beckeringh kaart en ook op kaart 7 van Groningen, 1e druk 1864 (c)
      topografische dienst Emmen. Daar staat ook weer Waschhuizen, rechts van
      Langeweer onder Aduard. Een 'weer' op die plek is dus nog niet zo gek
      gedacht....

      En helaas: Dateweer heb ik niet kunnen vinden. Wellicht was het een
      versterkt huis dat al vrij 'vroeg' weer verloren is gegaan, zodat ook de
      naam niet meer bekend is.....

      mvg,
      Kristian Helmholt

      [een en ander naar aanleiding van]
      "In de Inventaris van archieven van kloosters in de provincie Groningen
      vind ik: 0235 1446 december 7 (onser vrouwenavent concepcionis)
      Burgemeesters en raad van Groningen oorkonden dat Bewo van Boykemahuus
      heeft overgedragen aan het klooster der Jacopinen te Groningen tien
      grazen land, gelegen bij de Suutwende ten noorden van de weg van
      Wasingehuus te Dateweer."

      Mvg,
      Kristian Helmholt
     • Anne Beukema
      Kristian, dank je weer. De hele Nederlandse kuststreek, tot Kales eigenlijk, zit vol grensnamen. Zuidwende is dat ook. Zelfs Zoetermeer waar ik woon. Velen
      Message 5 of 7 , Jan 4, 2004
       Kristian, dank je weer. De hele Nederlandse kuststreek, tot Kales eigenlijk,
       zit vol grensnamen. Zuidwende is dat ook. Zelfs Zoetermeer waar ik woon.
       Velen denken, dat komt van het Zoetermeer. Staat ook in boekjes. Dat meer is
       er niet meer, en heet nu Zoetermeersemeerpolder. Rara. Zoetermeer is gewoon
       Zuidmerk. Afgesleten dus, zoals heel veel begrippen uit de ontginningstijd.

       Een dezer kom ik nog met een aanvulling, dat je onderbewuste toch gevoed
       blijft worden.

       Groet,
       Anne
      • M.E.Vijverberg-Kalkema
       Anne, Ik zou je aanraden eens naar de oude kaarten van Zoetermeer en omstreken te kijken. Dan kun je vinden het Soetermeerse Meer (ook Suetermere) Dit meer is
       Message 6 of 7 , Jan 4, 2004
        Anne,

        Ik zou je aanraden eens naar de oude kaarten van Zoetermeer en omstreken te
        kijken. Dan kun je vinden het Soetermeerse Meer (ook Suetermere) Dit meer
        is later ingepolderd.

        Marjolijne (eveneens uit Zoetermeer)

        At 21:30 4-1-2004, you wrote:
        >Kristian, dank je weer. De hele Nederlandse kuststreek, tot Kales eigenlijk,
        >zit vol grensnamen. Zuidwende is dat ook. Zelfs Zoetermeer waar ik woon.
        >Velen denken, dat komt van het Zoetermeer. Staat ook in boekjes. Dat meer is
        >er niet meer, en heet nu Zoetermeersemeerpolder. Rara. Zoetermeer is gewoon
        >Zuidmerk. Afgesleten dus, zoals heel veel begrippen uit de ontginningstijd.
        >
        >Een dezer kom ik nog met een aanvulling, dat je onderbewuste toch gevoed
        >blijft worden.
        >
        >Groet,
        >Anne
        >
        >
        >
        >
        >
        >Yahoo! Groups Links
        >
        >To visit your group on the web, go to:
        > http://groups.yahoo.com/group/groningen-genealogy/
        >
        >To unsubscribe from this group, send an email to:
        > groningen-genealogy-unsubscribe@yahoogroups.com
        >
        >Your use of Yahoo! Groups is subject to:
        > http://docs.yahoo.com/info/terms/

        Met vriendelijke groeten,

        Marjolijne E. Vijverberg-Kalkema
        kalkema@...
        GWZ homepage: http://come.to/gwz


        [Non-text portions of this message have been removed]
       • Anne Beukema
        Marianne, dat heb ik wel gedaan. Ik heb dit ook niet van mezelf. Als je de moeite neemt om in historisch-geografische studies van de kuststreken te duiken dan
        Message 7 of 7 , Jan 4, 2004
         Marianne, dat heb ik wel gedaan. Ik heb dit ook niet van mezelf. Als je de
         moeite neemt om in historisch-geografische studies van de kuststreken te
         duiken dan kom je hier vanzelf achter. Dit is niet de groep om uitvoerig op
         Zoetermeer in te gaan. Ik gebruikte dit voorbeeld om attentie voor het
         verschijnsel te vragen, namelijk dat veel namen oorspronkelijk grensnamen
         zijn. Groet, Anne
        Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.