Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Leutscher

Expand Messages
 • Hans Homan Free
  Hierbij dan de vermoedelijke voorouders van Jannes Abrahams Leutscher. (N.B.: Ik heb hier aangenomen dat Jannes een zoon is van Abraham en Annigje, maar
  Message 1 of 36 , Nov 2, 2003
  • 0 Attachment
   Hierbij dan de vermoedelijke voorouders van Jannes Abrahams Leutscher.
   (N.B.: Ik heb hier aangenomen dat Jannes een zoon is van Abraham en Annigje,
   maar daarvoor heb ik geen bewijs anders dan dat naam en woonplaats
   overeenstemmen).

   De oudere generaties zijn m.i. niet volledig bewezen.   Kwartierdrager   1 Jannes Abrahams Leutscher.   Parentatie I   2 Abraham Leutscher, geb. circa 1733 te Sappemeer, begr.

   op 25-01-1798 te Sappemeer.

   Otr. op 16-12-1763 te Sappemeer.

   3 Annigje Abrahams Buir, geb. circa 1733 te Sappemeer,

   overl. op 25-08-1802 te Sappemeer.   Parentatie II   4 Johannes Emanuel Loitscher, ged. op 14-02-1706 te

   Erlenbach, overl. circa 1773 te Hoogkerk. Johannes

   koopt samen met Hans Schabel een huis met hof voor f

   600,- van Jacob Kleys. De acte dateert van februari

   1732, maar de koop kan best enkele jaren eerder plaats

   hebben gevonden. Het huis wordt kort daarop verkocht

   voor f480,-. In 1755 kopen Johannes en Trijntje van de

   Taalman Vincent Bernard Trip "Het Grote Vinkhus met de

   anpart in de molen so als de coperen dus verre in

   gebruik hebben gehad, met nog de beklemming van 150 1/2

   grazen lant bij gemelte plaats onder Hoogkerk benevens

   mede bij coperen gebruikt waaronder een stuk a` 7 grasen

   an Abraham Loffer behorende ........ belovende huirder

   hiervoor jaarlijks tot huure te betalen aan de Heer

   verkoper f 142,- eb Abraham Loffer f 10,-, telkens op

   midwinter te voldoen .... sulx verkogt voor f 1600,-".

   Vijf jaar later kopen zij, wederom van Vincent Triop,

   er nog 49 grazen land onder Hoogkerk bij, met een

   jaarlijkse huur aan verkoper van f 30,- voor f 150,-.

   In 1765 wordt Johannes genoemd als voogd over de

   minderjarige kinderen van Claas Claassens Gerber en op

   11 october 1770 is hij getuige bij het huwelijk van

   zijn zoon Izaak. Niet lang daarna is Johannes

   overleden, daar bij een borgstelling voor dezelfde

   Izaak in 1776 zijn moeder Trijntje Lauffer "de weduwe

   van Johannes Leudscher" genoemd wordt.

   In 1779 verkoopt zij het "Grote Vinkhuis" met de vaste

   beklemming van 107 en 42 grazen land met een huur van f

   1.25 per gras land per jaar voor f 5725,- aan haar

   schoonzoon Jacob Pieter Gerber. Verder verkoopt zij aan

   haar zoon Jacob het "Nieuwe Vinkhuis" met de vaste

   beklemming van 85 grazen land en een jaarlijkse huur

   van f 75,- en 7 grazen land met een jaarlijkse huur van

   f 10,-, tezamen voor f 3000,-.

   Otr. op 03-03-1732 te Sappemeer. Attestatie Hoogkerk

   18-2-1732; Sappemeer 3-3-1732.

   5 Trijntje Lauffer, geb. circa 1700 te Zwitserland?   6 Abraham Hansen Buir, ged. op 29-02-1708 te

   Hilterfingen, Zwitserland, overl. 1800.

   Tr.

   7 Trijntje Jacobs Sta"hly, geb. 1708 te Zwitserland.   Parentatie III   8 Emanual Abrahams Lo"tscher, ged. op 16-09-1681 te

   Erlenbach, overl. circa 1721 te Sappemeer. Emanual komt

   met zijn vrouw en vier kinderen in 1711 naar Nederland

   met het Oberla"nder schip, waarover hij met Danie"l

   Richen opzichter was. In Groningen aangekomen wonden

   zij eerst bij Jan Wolters in Sappemeer blijkens een

   rekening van Albert Lubberts en Isaac Freriks te

   Groningen. Deze rekening is gedateerd 25 maart 1712 en

   vermeldt de uitgave van f 40,- aan Jan Wolters voor

   huishuur "wegens Madalena Smeets en Eanual Lutscher,

   tot Maij" Aannemelijk is dat Emanuel met zijn gezin

   verhuist naar Helpman en bij zijn moeder gaat inwonen

   totdat hij in 1713 naar het Noorderdiep in Sappemeer

   gaat, waar hij een huis en een plaats groenland op nr.

   108 heeft gekocht voor f 1500,-, Later kopen Emanuel en

   Anna er stukken groenland bij resp. in de

   Borger-Compagnie-Wester colonne nr. 8 voor f 340,-;

   Noorderdiep nrs 112 en 113 voor f 327,- en Noorderdiep

   nr 113 voor f 875,-.

   Begin 1722 treffen wij een acte aan waarin Anna Andrist

   twee kampen groenland en dallen koopt bij het

   Noorderdiep nr 113 voor f 125,-. In deze acte wordt

   zijn genoemd de weduwe van Manuel Loitscher.

   In 1723 wordt aan de weduwe Emanuel Leutscher een

   "contumaciebreuk" van f 12,- opgelegd, dat is een boete

   voor het niet voldoen van een gerechtelijk bevel. Een

   en ander blijkt uit een verzoek van haar om teruggave

   van de boete. Op haar verzoek wordt positief besloten

   en de boete wordt terugbetaald.

   In 1733 vindt de boedelscheiding van de nalatenschap

   van haar man plaats. Voordien worden eerst Abraham

   Abrahams Leutscher en David Abrahams Leutscher benoemd

   tot eerste en tweede voogd over de nog minderjarige

   kinderen. Daarna verkooopt Anna Andrist haar onroerend

   goed aan Hans Furri, Abraham Abrahams Leutscher, Peter

   Schabels en Peter Richen.

   Tr.kerk op 11-12-1703 te Erlenbach.

   9 Anna Andrist, ged. op 11-04-1680 te Erlenbach.   10 Abraham Lauffer, kleermaker Zofingen, geb. circa 1687.

   Tr.

   11 Catharina Richen, geb. op 23-06-1672 te Frutigen.

   Mogelijk een dochter van Marten Peters? Richen en

   Cathrina German (x Frutigen 5-12-1670). (Zie LEUT pg

   96).   12 Hans Baur, geb. circa 1670 te Oberhofen. Hans Bauer van

   Oberhoven, 41 jaar en zijn vrouw Anna Willener, 34

   jaar, komen in 1711 te Groningen aan met een

   vluchtelingenschip vanuit Zwitserland.

   Tr.kerk op 02-02-1702 te Sigriswil.

   13 Anna Christiaans Willener, geb. circa 1677 te

   Sigriswil.   14 Jacob Sta"hly.

   Tr.

   15 Elsbeth Reyers.   Parentatie IV   16 Abraham Hansen Lo"tscher, ged. op 30-08-1657 te

   Erlenbach, overl. op 12-04-1701 te Erlenbach. Abraham

   heeft zich op 23 juli 1693 in Erlenbach voor het

   "Chorgericht" te verantwoorden voor het feit dat hij en

   zijn vrouw lange tijd het Heillige Avondmaal niet

   hebben bijgewoond. Hen is een boekje van Georg Thormans

   over het Doperswezen gegeven om zich daarin te

   verdiepen en het te bestuderen, opdat zij komende

   herfst weer naar het Heilig Avondmaal zullen toegaan.

   Is dat niet het geval dan zullen de rechters hen voor

   dopers houden en aan de overheid overleveren.

   Blijkbaar zijn Abraham en zijn vrouw dan nog geen

   dopers, want in hetzelfde jaar wordt Abraham tot

   "Chorrichter" gekozen, en daarmee lid van dezelfde

   rechtbank waarvoor hij zich enige maanden eerder te

   verantwoorden had. Bij de doop van zijn zoon Hans

   Rudolf op 26-10-1699 staat in het doopboek "Abraham

   Lo"tscher, dem Spendvogt zu Latterbach und seiner

   Matdlena Schmid ein Hans Rudolff taufft". Dan is

   Abraham dus diaken.

   Als Matdlena in 1711 naar Nederland gaat staat zij te

   boek als een doperse, haar kinderen zijn dan nog

   "reformiert".

   Eerst wordt Matdlene Schimid met haar zoon Emanual

   ondergebracht bij Jan Wolters in Sappemeer. Kort daarop

   koopt zij een plaats in Helpman voor f 1125,-.

   Er is een schrijven van 1 maart 1726 in hte

   Staatsarchief te Bern waaruit volgt dat Christian

   Schmidt zonder echtelijke kinderen in Wimmis gestorven

   is en geen testament heeft nagelaten. Een doperse

   zuster Madlena heeft vanuit Holland naar de erfenis

   gevraagd. Men heeft een soortgelijk geval gehad in

   1721. Toen vroeg Christian Barben om de erfenis van

   zijn in Holland overleden Verena Barben. Men overweegt

   in Wimmis om deze beide vorderingen met elkaar te

   verrekenen en vraagt advies aan Bern.

   In juli 1726 verzoekt "Magdalena Schmied, wed.

   Lootscher tot Helpman woonachtig" aan B & R haar een

   "brief van voorschriven an de Heeren Schout en Raaden

   tot Bern" te verlenen, daar haar broer Christian

   Schmied in het Amt Wimmis is komen te overlijden. Zij

   heeft reeds een brief geschreven om de erfenis te mogen

   aanvaarden. Zij verzoekt om deze aanbeveling daar zij

   beducht is voor moeilijkheden en trainering nu zij niet

   aanwezig kan zijn. B & R stemmen in met haar verzoek.

   Tr.kerk circa 1680 te Erlenbach.

   17 Madlena Schmid, ged. op 14-06-1657 te Frutigen, overl.

   op 04-07-1726 te Haren.   18 Barlome' Andrist, geb. 5-1663 te Erlenbach.

   Tr.kerk op 06-04-1678 te Erlenbach.

   19 Elsbeth Knu"tty, geb. circa 1650.   22 Martin Richen, geb. 11-1640.

   Tr.kerk op 05-12-1670 te Frutigen.

   23 Cathrin Germann, ged. op 12-04-1647 te Frutigen.   Parentatie V   32 Hans Lo"tscher, geb. circa 1601 te Wimmis, Zwitserland,

   overl. circa 1672 te Erlenbach. Het geboortejaar is

   afgeleid uit de 41 strofe van een door hem geschreven

   lied, waarin vermeld wordt dat hij "geleefd heeft in

   het 61e jaar". Dit lied is gedrukt in 1662 te Bern.

   Tr.kerk op 21-01-1633 te Erlenbach.

   33 Anna Kammer, geb. circa 1610. Ouders niet zeker.   34 Jacob Schmid, ged. op 13-05-1621 te Frutigen. Er worden

   te Frutigen in 1621 drie Jacob Schmid's gedoopt. Het is

   moeilijk vast te stellen wie de ouders zijn.

   Tr.kerk op 23-09-1644 te Frutigen.

   35 Maria Trachsel, ged. op 23-12-1621 te Frutigen.   36 Jacob Andrist, geb. circa 1625 te Erlenbach, overl.

   7-1707 te Erlenbach.

   Tr.

   37 Margerth Marleidt, geb. circa 1624 te Erlenbach.   44 Gilgen Richen, geb. op 02-07-1586 te Frutigen.

   Tr.

   45 Anna Zryd, geb. circa 1615. Mogelijk gedoopt op

   24-1-1619 Frutigen als d.v. Bartholome Zryd en

   Catharina Bueschlen (IGI), en kleindochter van Peter

   Zryd.   46 Daniel Germann, ged. op 19-11-1611 te Frutigen.

   Tr.kerk op 05-12-1636 te Frutigen.

   47 Margaretha Schranz, ged. op 16-12-1617 te Frutigen.   Parentatie VI   66 Martin Kammer, ged. op 19-04-1573 te Diemtigen.

   Tr.kerk op 20-01-1594 te Diemtigen.

   67 Margret Widwert, geb. circa 1575.   68 Christian Schmid, geb. 10-1585 te Frutigen.

   Tr.kerk op 12-05-1606 te Frutigen.

   69 Anna Lo"tscher, ged. op 04-02-1588 te Frutigen.   70 Gwehe Trachsel.

   Tr.kerk op 17-02-1620 te Frutigen.

   71 Lena Studer.   88 Jacob Richen, geb. 1542.

   Tr.kerk circa 1567.

   89 Elsa Zu"rcher, geb. circa 1540.   92 Christian Germann, ged. op 29-07-1554 te Frutigen.

   Tr.kerk op 20-08-1584 te Frutigen.

   93 Catharina Germann, ged. op 24-10-1566 te Frutigen.   94 Andreas Schranz, geb. op 16-11-1561 te Adelbrodin.

   Tr.

   95 Magdalena Schranz, geb. op 27-01-1592 te Frutigen.   Parentatie VII   132 Jacob Kammer, geb. circa 1550.   136 Christian Schmid, geb. 4-1554 te Frutigen.

   Tr.kerk op 18-03-1582 te Frutigen.

   137 Maria Stelen.   138 Peter Lo"tscher, geb. circa 1555.

   Tr.

   139 Verena Gempeler, geb. 3-1563 te Frutigen.   184 Christian Germann.

   Tr.

   185 Barbeli N.N.   186 Gweer Germann.

   Tr.

   187 Anna N.N.   188 Lienhard Schranz.

   Tr.kerk op 22-06-1560.

   189 Margret Egger.   190 Hans Schranz.

   Tr.

   191 Christina Truchen.   Parentatie VIII   272 Christian Schmid.

   Tr.

   273 Anna Schmid.   278 Johannes Gempeler.

   Tr.

   279 Verena N.N.   372 Caspar Germann, geb. circa 1512 te Frutigen.   382 Jacob Truchen.

   Tr.

   383 Christina Zumbrunnen.


   Met Vriendelijke Groeten
   Hans Homan Free
   http://home.hetnet.nl/~homanfree/

   -----Original Message-----
   From: Bé Langenburg [mailto:b_langenburg@...]
   Sent: Sunday, November 02, 2003 10:36 AM
   To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   Subject: Re: [groningen-genealogy] Hulp:
   Leutscher/Nienhuis/post/Schreuders


   Hallo Bert, heb je ook de ouders van nr. 13.
   Met vriendelijke groet, Bé Langenburg, Emmen


   12. Jannes Abrahams Leutscher, geboren te Windeweer, Hoogezand, ca.
   1774, overleden op 13 april 1822
   Jannes is getrouwd op 18 januari 1809 met
   13. Aaltje Berends Drenth, geboren te Windeweer, Hoogezand op 23 april
   1786, overleden op 6 augustus 1839


   Yahoo! Groups Sponsor   To unsubscribe from this group, send an email to:
   groningen-genealogy-unsubscribe@egroups.com   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.


   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Hans Homan Free
   http://www.drentsarchief.nl/zoektips/forum?func=showcat&catid=2 Ook op dit forum kun je vragen kwijt. Met Vriendelijke Groeten, Hans Homan Free
   Message 36 of 36 , Jun 26, 2012
   • 0 Attachment
    http://www.drentsarchief.nl/zoektips/forum?func=showcat&catid=2

    Ook op dit forum kun je vragen kwijt.

    Met Vriendelijke Groeten,

    Hans Homan Free
    www.homanfree.nl

    -----Oorspronkelijk bericht-----
    Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens henny jane siefkes-boer
    Verzonden: Tuesday, June 26, 2012 11:17 AM
    Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: Re: [groningen-genealogy] drenthe

    Bedankt daarvoor, Teijo, en ook Menno, maar het is het forum waar ik naar
    zoek. Drenlias is gelukkig aardig bekend nu!

    Cheers,
    Henny Jane

    2012/6/26 Teijo Doornkamp <teijodkp@...>

    > **
    >
    >
    > Dag Henny Jane,
    >
    > Correct.
    >
    > Teijo
    >
    >
    > > Hallo allen
    > >
    > > Is de drentse tegenhanger van groningen-genealogy 'stamboom_drenthe' in
    > > yahoogroups? Heb nl. ook veel drentse voorouders die daar hopelijk hun
    > > plekje hebben...
    > >
    > > Thanks
    > > Henny Jane
    > >
    > >
    > > [Non-text portions of this message have been removed]
    > >
    > >
    > >
    > > ------------------------------------
    > >
    > > Yahoo! Groups Links
    > >
    > >
    > >
    > >
    >
    >
    >


    [Non-text portions of this message have been removed]    ------------------------------------

    Yahoo! Groups Links
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.