Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Nog maar eens

Expand Messages
 • Casper Casemir
  Ik kom er niet uit. Wessel Elties (Eltjes) Tr.1 Geertijn Pieters 1696 Siddeburen Hij van Holwierde Tr.2 Aeltijn Meijnders Voorouders van Wessel Eltjes zou een
  Message 1 of 2 , Sep 16, 2011
   Ik kom er niet uit.

   Wessel Elties (Eltjes)

   Tr.1 Geertijn Pieters 1696 Siddeburen Hij van Holwierde

   Tr.2 Aeltijn Meijnders

   Voorouders van Wessel Eltjes zou een zoon van Eltie Wessel en Aeltien Jans
   van Noorbroek kunnen zijn.

   Er is ter zelfde een Eltie Wessels en een Lijsebeth van Siddeburen.   Bijgaand wat akten maar ook over mogelijke ouders.

   Ook het neef etc. zijn van Eltie kan ik niet plaatsen. Alles mennisten en
   Wessel Elties niet meer.

   Wie helpt????   Tr. als WESSEL EGBERTS.   13 november 1683

   Wiert Elties en Anie (ehel) (tekent Anije Werdts) met Hindrik Berents, Geert
   Willems (merk: GW) en

   Dreuwes Hindriks als voormond en voogden over wijlen Stijnie Abels nagelaten
   pupille bij Wijrt Elties

   maken een scheiding en deling met consent des rechts d.d. 12 november 1683
   wegens het

   moederlijk goed. De pupille krijgt het land dat de moeder en moi hebben
   nagelaten. Het ene stuk

   ongeveer 1 deimt groot is gelegen in de brede meden en het andere stuk 2½
   deit groot   Zuidbroek Vx fol. 134 - 12 februari 1715 - Aeito Aeijlckes, mede namens
   meester Peter Botterman te Groningen, verkoopt aan Wessel Eltjes te
   Noordbroek, een behuizing en schuur, op diaconie grond, aldaar, met het
   gebruik van de heemstede, door kopers vader bewoond. Aanvaarding 1 mei 1715.
   Het verval in de tussentijd van behuizing en schuur ter beider last. Verder
   verkoopt genoemde Aeito Aeijlckes een kampe land. Ten noorden, ten oosten en
   ten westen erfgenamen van Geert Wijghmans, ten zuiden de Kerkenakker.
   Aanvaarding Petri 1715. Prijs 276 gld., waarvan 200 gld. voor de kampe, te
   betalen op 1 mei 1715. Getuigen: commijs H. Pabes en Abraham Janssonius.   - Zuidbroek Vx fol. 243 - 2 november 1728 - Jacob Jans en Tettje Jans
   (ehel.), te Sappemeer, lenen van Lijsbeth Jans, wed. Jenso Gerrits, 400 gld.
   à 4 %. Vervaldag rente vanaf 1 mei 1729. Verder verschenen Hemmo Jans, Roelf
   Jans en Wessel Eltjes, als voogden over de kinderen van de weduwe en van
   wijlen Jan Warmelts, dat van genoemde 400 gld., 150 gld. aan de kinderen
   toekomt, en dat de weduwe de rente hierover mag houden, zolang het jongste
   kind nog geen 18 jaar is. Daarna is het geld met de daarbij horende rente
   voor de kinderen. Getuigen: ds. G. Wolthers, te Nieuw Scheemda, en Harm
   Geerts.   RA V O Wagenborgen Folio134 - 21 september 1726 - Swaantje Jans, weduwe van
   Derk Wolters, verkoopt aan haar zwager en dochter, mr. Jan Geerts en Engel
   Aijels (ehel.) een stuk groenland gelegen onder Siddeburen, groot 7 deimt,
   met Siabbe Harrems mandelig. Het wordt gebruikt door Jan Tammens. Ten
   noorden Cornellijs Peters, ten oosten Fokke Albers, Roelef Hindriks, Roelef
   Hindriks en Okke Tiaarts, ten zuiden d= Olde weg, ten westen Wessel Eltjes.
   Prijs: 50 car.gld. Getuigen: Peter Berens en Eenje Jacobs.   - Zuidbroek Vx fol. 6 - 31 oktober 1741 - [=Deze acte is doorgehaald] -
   Assien Arends, wed. commijs Emerij [=Emmerij] en de schrijver H. Menssens en
   Janna Arents (ehel.), verhuren vast en altijddurend aan Jan Haijnes en Antje
   Karsjens (ehel.), te Stootshorn onder Noordbroek, na Tripscompagnies ordre,
   een dalle of ondergrond, groot 2 1/4 gras. Ten noorden Claas Engberts, ten
   oosten de Heereweg, ten zuiden Jan Haijnes als meijer en wed. Wessel Eltjes,
   ten westen verhuurders. Huur 1 gld. en 5 st. per gras. Verhuurders hebben
   vrije overvaart over het verhuurde. Zodat huurders een vrije overvaart
   hebben over verhuurders dalle. Getuigen: Lucas Wieringa [=Lukas Wijrenga] en
   Geerd Hendriks.   1-1-1694 Siddeburen
   Register der Ledemaeten der Gemeijnte Jesu Christi tot Siddeburen die ick
   vertreckende aldaer heb gelaeten.   Van het Oosteijnde na de Zuidzijde   Harm Haijes [later doorgehaald]
   [daarachter:] Wessel en Geertie [=Wessel Elties en Geertien Pieters, JGB]
   Pieter Jans en
   Elske Harms sijn huisvr:

   25 december 1700 Noordbroek RA

   Thomas Roelfs en Trijnje Tjaas (ehel) lenen van Eltjo Wessels voormond,
   Geerd Wijchmans en Frerik

   Omkes voogden over Eltjo Bartholds nagelaten onmondige kinderen 450 car gld
   tegen 4½% rente

   vanaf 1 mei 1702.   Getuigen: de candid: Hilbr. Janssonius (tekent H: Janssonius M.C.) en Arent
   Jans.

   In de kantlijn staat: de inhoud van desen is voldaan an ons ondergeschreve
   in qualite op den 19 maij

   1706. Eltio Wessels, Albert Eerges?, Peter Lienders.   BIOGRAPHY: Wonen te Siddeburen Van het Oosteinde Naa de Suidsijde.

   Wessel Elties, Eltie Wessels

   BIOGRAPHY: 16 december 1700

   Eltje Wessels voormond, Geerd Wijchmans sibbe, en Frerik Omkes vreemde
   voogden over Eltje

   Bartholds nagelatene kinderen bij Ida Alberts, nevens Cornelis Richts
   (tekent met een merk x) als

   vader en legitimus tutor over zijn kinderen bij Ida , bekennen bij
   strijkgeld en met consent van het

   gerigte te hebben verkocht aan Sebo Hindriks en Dieuwer (tekent Dewer Sebes)
   (ehel) harer kinder

   behuisinge en hof gelegen tot Noordbroek op eigen grond zoals de ouders
   hebben bewoond en

   bezeten. Zwettende ten N: Fopko Jans weduwe, ten O: mons. Botterman, ten Z:
   Reint Gerrits, ten W:

   de hereweg. Verkocht voor 370 car gld te betalen op 2 termijnen (mei 1701 en
   1702).

   Getuigen: Gebel Omkes en Jacob Jans.   BIOGRAPHY: 21 juni 1700:

   Huwelijkscontract tussen Sebo Hindriks en Dewer Geerds (tekent Dieuwer
   Geerdts).

   Alle goederen zijn gemeen behalve 1300 car gld die de bruidegom onmandelig
   aan zijn zijde behoudt

   als vast goed. De gift in geval van kinderloos overlijden is respectievelijk
   1200 car gld en 500 car gld.

   Voor de bruidegom: Eltjo Wessels als neve, Hindrik Hindriks en Aaltjen
   (doorgestreept: ehlieden) als

   neve en nichte.

   Voor de bruid: Geerd Harmens en Imke (tekent Imcke Warmelts) als vader en
   stiefmoeder, Jacob

   Harmens als oom, Enno Sebes en Anje (tekent Anie Alberts) als oom en moei,
   Corneliske Alberts als

   moeij, Mello Alberts en Jan Alberts als ooms, Harmen Jacobs en Geerd Frankes
   als neven, Unico

   Eltjes (tekent Uncke Eltiens) als nichteman.

   Getuigen: Harco Peters en David Broers.   BIOGRAPHY: 19 mei 1692

   Huwelijkscontract tussen Jacob Cornelius Groen en Diewer Pieters.

   De gift in geval van kinderloos overlijden is in beide gevallen 800 car gld.

   Voor de bruidegom: Reijne Cornelius (tekent met een merk) als moeder;
   Louwerens Harmens als

   swager.

   Voor de bruid: Harcko Pieters als oom; Immo Jans en Eltio Wessels als neefs.

   Getuigen: Uncko Hermens en Eltio Bartels.   BIOGRAPHY: 15 januari 1687

   Luitien Jans Huisinga wonende buiten de Oosterpoorte te Groningen stelt zich
   in als borg voor de

   vrije levering van het huis staande op eigen grond te Noordbroek met het
   hof, plantagie en

   cremergereedschap door Eltie Wessels en Aeltien (ehel) verkocht aan Bastiaen
   Jans en Grietie (ehel)

   volgens koopbrief d.d. 26 februari 1686.

   Getuigen: Focco Juriens en Cornelijs Geerts.   BIOGRAPHY: 26 februari 1686

   Eltie Wessels en Aeltien (ehel) (tekent Aeltien IJans) verkopen aan Bastiaen
   Jans en Grietie (ehel)

   haar behuisinge staande te Noordbroek op eigen grond met het hof daar achter
   en nog drie voeten

   eigen grond buiten de hege aan de oostzijde. Zwettende ten N: Berent Jacobs
   erfgenamen, ten O: en

   Z: Harke Peters, ten W: de Hereweg. Alles zoals Eltie Wessels het heeft
   bewoond en kan verdedigen

   volgens koopbrief d.d. 10 oktober 1681. Ook wordt hierbij verkocht de
   winkelwaren, vaten, deusen

   en cremergereedschap waarvan een opstellinge is gemaakt. Verkocht voor 305
   daalder te betalen op

   2 termijnen.

   Getuigen: Sijger Uphuis en Phaebo Wibbens.   BIOGRAPHY: 26 februari 1686

   Bastiaen Jans en Grietie (ehel) (tekent Grijetie Jans) zijn schuldig aan
   Eltie Wessel en Aeltien (ehel)

   305 daalder heerkomende van de verkoping van haar behuisinge aan Bastiaen en
   zijn vrouw zoals de

   voorgande brief vermeldt. Ze beloven dit bedrag op 2 termijnen op mei 1686
   en 1687 te betalen.

   Getuigen: Sijger Uphuis en Phaebo Wibbens.   BIOGRAPHY: 15 mei 1685

   Eltie Wessels en Aeltien (ehel) (tekent Aeltijen IJans) lenen van Griete
   Siabbes 125 car gld tegen 5%

   rente vanaf mei 1686.

   Getuigen: Cornellijs Geerts en Aielke Peters.   BIOGRAPHY: 27 februari 1684

   Doewe Ennes en Frouwe (ehel) (tekent Frouwe Doedes) voor haar zelf, alsmede
   Siabbe Elties, Adam Hares (tekent met een merk) en Hindrik Hindriks in qlte
   als voormond en voogden over wijlen Enne Berents en Geeske (ehel) nagelaten
   onmondige kinderen, versettten aan Harke Pet[ers] en Emme (ehel) voor 9 jaar
   beginnende Petri 1684 een stuk land, groot 2¼ deimten. Zwettende ten N: de
   erfgenamen van Berent Jacobs, ten O: Heine Berents, ten Z: Harmen Peters en
   Harke Peters, ten W: Eltie Wessels. Waarvan de voormond en voogden de
   negende part en Doewe Ennes en Frouwe de

   Oetien Memmes verkoopt aan Arent Lammers en Aeghtie (ehel) (tekent Aegtie
   Ufkes) een seker stuk

   land, de veencampen genaamd, in 3 stukken gelegen te Noordbroeksterhamrik,
   tesamen groot 15½

   deimat en 51 roeden. Zwettende ten N: en O: het swetmaer, ten Z: de wegh,
   ten W: Sebastianus

   Sebastiani. Zoals Oetien het kan verdedigen volgens erfscheidebrief d.d. 23
   december 1651. Verkocht

   voor 1330 car gld op 3 termijnen.

   Getuigen: Heine Berents en Cornellijs Geerts.   Eltie Wessels in Noordbroek wordt genoemd in diverse akten:   Moin Casper Casemir

   [Non-text portions of this message have been removed]
  • Hans Homan Free
   Hallo Casper, Volgens mij zijn er twee leeftijdsgenoten Wessel Elties. De Noordbroekster gehuwd met Aaltje Meinders, en de Wessel van Siddeburen gehuwd met
   Message 2 of 2 , Sep 16, 2011
    Hallo Casper,    Volgens mij zijn er twee leeftijdsgenoten Wessel Elties. De Noordbroekster
    gehuwd met Aaltje Meinders, en de Wessel van Siddeburen gehuwd met Geertje
    Pieters. Want Wessel Eltjes en Gertien Peters lenen in 1720 te Siddeburen
    nog 300 gulden van Hindrik Dercks.

    Dit geeft dus aan dat Gertien Pieters in 1720 nog in leven was, terwijl
    Wessel Eltjes in Noordbroek in 1711 getrouwd is met Aaltje Meinders. De
    Wessel te Noordbroek is een zoon van Eltio Wessels en Aaltje Jans, en een
    kleinzoon van Wessel Geerts en Alke Elties.

    De Noordbroekster familie zit nogal ingewikkeld inelkaar, met een aantal
    voorouders die meerdere keren gehuwd zijn, maar met enig gepuzzel zijn alle
    neef/nicht en andere relaties goed te verklaren.    De Wessel van Siddeburen is ws. een zoon van Eltie Wessels en Lijsbeth.

    Met Vriendelijke Groeten,    Hans Homan Free

    www.homanfree.nl    Van: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    [mailto:groningen-genealogy@yahoogroups.com] Namens Casper Casemir
    Verzonden: Friday, September 16, 2011 5:10 PM
    Aan: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    Onderwerp: [groningen-genealogy] Nog maar eens
    Urgentie: Hoog
    Gevoeligheid: Privé

    Ik kom er niet uit.

    Wessel Elties (Eltjes)

    Tr.1 Geertijn Pieters 1696 Siddeburen Hij van Holwierde

    Tr.2 Aeltijn Meijnders

    Voorouders van Wessel Eltjes zou een zoon van Eltie Wessel en Aeltien Jans
    van Noorbroek kunnen zijn.

    Er is ter zelfde een Eltie Wessels en een Lijsebeth van Siddeburen.

    Bijgaand wat akten maar ook over mogelijke ouders.

    Ook het neef etc. zijn van Eltie kan ik niet plaatsen. Alles mennisten en
    Wessel Elties niet meer.

    Wie helpt????

    Tr. als WESSEL EGBERTS.

    13 november 1683

    Wiert Elties en Anie (ehel) (tekent Anije Werdts) met Hindrik Berents, Geert
    Willems (merk: GW) en

    Dreuwes Hindriks als voormond en voogden over wijlen Stijnie Abels nagelaten
    pupille bij Wijrt Elties

    maken een scheiding en deling met consent des rechts d.d. 12 november 1683
    wegens het

    moederlijk goed. De pupille krijgt het land dat de moeder en moi hebben
    nagelaten. Het ene stuk

    ongeveer 1 deimt groot is gelegen in de brede meden en het andere stuk 2½
    deit groot

    Zuidbroek Vx fol. 134 - 12 februari 1715 - Aeito Aeijlckes, mede namens
    meester Peter Botterman te Groningen, verkoopt aan Wessel Eltjes te
    Noordbroek, een behuizing en schuur, op diaconie grond, aldaar, met het
    gebruik van de heemstede, door kopers vader bewoond. Aanvaarding 1 mei 1715.
    Het verval in de tussentijd van behuizing en schuur ter beider last. Verder
    verkoopt genoemde Aeito Aeijlckes een kampe land. Ten noorden, ten oosten en
    ten westen erfgenamen van Geert Wijghmans, ten zuiden de Kerkenakker.
    Aanvaarding Petri 1715. Prijs 276 gld., waarvan 200 gld. voor de kampe, te
    betalen op 1 mei 1715. Getuigen: commijs H. Pabes en Abraham Janssonius.

    - Zuidbroek Vx fol. 243 - 2 november 1728 - Jacob Jans en Tettje Jans
    (ehel.), te Sappemeer, lenen van Lijsbeth Jans, wed. Jenso Gerrits, 400 gld.
    à 4 %. Vervaldag rente vanaf 1 mei 1729. Verder verschenen Hemmo Jans, Roelf
    Jans en Wessel Eltjes, als voogden over de kinderen van de weduwe en van
    wijlen Jan Warmelts, dat van genoemde 400 gld., 150 gld. aan de kinderen
    toekomt, en dat de weduwe de rente hierover mag houden, zolang het jongste
    kind nog geen 18 jaar is. Daarna is het geld met de daarbij horende rente
    voor de kinderen. Getuigen: ds. G. Wolthers, te Nieuw Scheemda, en Harm
    Geerts.

    RA V O Wagenborgen Folio134 - 21 september 1726 - Swaantje Jans, weduwe van
    Derk Wolters, verkoopt aan haar zwager en dochter, mr. Jan Geerts en Engel
    Aijels (ehel.) een stuk groenland gelegen onder Siddeburen, groot 7 deimt,
    met Siabbe Harrems mandelig. Het wordt gebruikt door Jan Tammens. Ten
    noorden Cornellijs Peters, ten oosten Fokke Albers, Roelef Hindriks, Roelef
    Hindriks en Okke Tiaarts, ten zuiden d= Olde weg, ten westen Wessel Eltjes.
    Prijs: 50 car.gld. Getuigen: Peter Berens en Eenje Jacobs.

    - Zuidbroek Vx fol. 6 - 31 oktober 1741 - [=Deze acte is doorgehaald] -
    Assien Arends, wed. commijs Emerij [=Emmerij] en de schrijver H. Menssens en
    Janna Arents (ehel.), verhuren vast en altijddurend aan Jan Haijnes en Antje
    Karsjens (ehel.), te Stootshorn onder Noordbroek, na Tripscompagnies ordre,
    een dalle of ondergrond, groot 2 1/4 gras. Ten noorden Claas Engberts, ten
    oosten de Heereweg, ten zuiden Jan Haijnes als meijer en wed. Wessel Eltjes,
    ten westen verhuurders. Huur 1 gld. en 5 st. per gras. Verhuurders hebben
    vrije overvaart over het verhuurde. Zodat huurders een vrije overvaart
    hebben over verhuurders dalle. Getuigen: Lucas Wieringa [=Lukas Wijrenga] en
    Geerd Hendriks.

    1-1-1694 Siddeburen
    Register der Ledemaeten der Gemeijnte Jesu Christi tot Siddeburen die ick
    vertreckende aldaer heb gelaeten.

    Van het Oosteijnde na de Zuidzijde

    Harm Haijes [later doorgehaald]
    [daarachter:] Wessel en Geertie [=Wessel Elties en Geertien Pieters, JGB]
    Pieter Jans en
    Elske Harms sijn huisvr:

    25 december 1700 Noordbroek RA

    Thomas Roelfs en Trijnje Tjaas (ehel) lenen van Eltjo Wessels voormond,
    Geerd Wijchmans en Frerik

    Omkes voogden over Eltjo Bartholds nagelaten onmondige kinderen 450 car gld
    tegen 4½% rente

    vanaf 1 mei 1702.

    Getuigen: de candid: Hilbr. Janssonius (tekent H: Janssonius M.C.) en Arent
    Jans.

    In de kantlijn staat: de inhoud van desen is voldaan an ons ondergeschreve
    in qualite op den 19 maij

    1706. Eltio Wessels, Albert Eerges?, Peter Lienders.

    BIOGRAPHY: Wonen te Siddeburen Van het Oosteinde Naa de Suidsijde.

    Wessel Elties, Eltie Wessels

    BIOGRAPHY: 16 december 1700

    Eltje Wessels voormond, Geerd Wijchmans sibbe, en Frerik Omkes vreemde
    voogden over Eltje

    Bartholds nagelatene kinderen bij Ida Alberts, nevens Cornelis Richts
    (tekent met een merk x) als

    vader en legitimus tutor over zijn kinderen bij Ida , bekennen bij
    strijkgeld en met consent van het

    gerigte te hebben verkocht aan Sebo Hindriks en Dieuwer (tekent Dewer Sebes)
    (ehel) harer kinder

    behuisinge en hof gelegen tot Noordbroek op eigen grond zoals de ouders
    hebben bewoond en

    bezeten. Zwettende ten N: Fopko Jans weduwe, ten O: mons. Botterman, ten Z:
    Reint Gerrits, ten W:

    de hereweg. Verkocht voor 370 car gld te betalen op 2 termijnen (mei 1701 en
    1702).

    Getuigen: Gebel Omkes en Jacob Jans.

    BIOGRAPHY: 21 juni 1700:

    Huwelijkscontract tussen Sebo Hindriks en Dewer Geerds (tekent Dieuwer
    Geerdts).

    Alle goederen zijn gemeen behalve 1300 car gld die de bruidegom onmandelig
    aan zijn zijde behoudt

    als vast goed. De gift in geval van kinderloos overlijden is respectievelijk
    1200 car gld en 500 car gld.

    Voor de bruidegom: Eltjo Wessels als neve, Hindrik Hindriks en Aaltjen
    (doorgestreept: ehlieden) als

    neve en nichte.

    Voor de bruid: Geerd Harmens en Imke (tekent Imcke Warmelts) als vader en
    stiefmoeder, Jacob

    Harmens als oom, Enno Sebes en Anje (tekent Anie Alberts) als oom en moei,
    Corneliske Alberts als

    moeij, Mello Alberts en Jan Alberts als ooms, Harmen Jacobs en Geerd Frankes
    als neven, Unico

    Eltjes (tekent Uncke Eltiens) als nichteman.

    Getuigen: Harco Peters en David Broers.

    BIOGRAPHY: 19 mei 1692

    Huwelijkscontract tussen Jacob Cornelius Groen en Diewer Pieters.

    De gift in geval van kinderloos overlijden is in beide gevallen 800 car gld.

    Voor de bruidegom: Reijne Cornelius (tekent met een merk) als moeder;
    Louwerens Harmens als

    swager.

    Voor de bruid: Harcko Pieters als oom; Immo Jans en Eltio Wessels als neefs.

    Getuigen: Uncko Hermens en Eltio Bartels.

    BIOGRAPHY: 15 januari 1687

    Luitien Jans Huisinga wonende buiten de Oosterpoorte te Groningen stelt zich
    in als borg voor de

    vrije levering van het huis staande op eigen grond te Noordbroek met het
    hof, plantagie en

    cremergereedschap door Eltie Wessels en Aeltien (ehel) verkocht aan Bastiaen
    Jans en Grietie (ehel)

    volgens koopbrief d.d. 26 februari 1686.

    Getuigen: Focco Juriens en Cornelijs Geerts.

    BIOGRAPHY: 26 februari 1686

    Eltie Wessels en Aeltien (ehel) (tekent Aeltien IJans) verkopen aan Bastiaen
    Jans en Grietie (ehel)

    haar behuisinge staande te Noordbroek op eigen grond met het hof daar achter
    en nog drie voeten

    eigen grond buiten de hege aan de oostzijde. Zwettende ten N: Berent Jacobs
    erfgenamen, ten O: en

    Z: Harke Peters, ten W: de Hereweg. Alles zoals Eltie Wessels het heeft
    bewoond en kan verdedigen

    volgens koopbrief d.d. 10 oktober 1681. Ook wordt hierbij verkocht de
    winkelwaren, vaten, deusen

    en cremergereedschap waarvan een opstellinge is gemaakt. Verkocht voor 305
    daalder te betalen op

    2 termijnen.

    Getuigen: Sijger Uphuis en Phaebo Wibbens.

    BIOGRAPHY: 26 februari 1686

    Bastiaen Jans en Grietie (ehel) (tekent Grijetie Jans) zijn schuldig aan
    Eltie Wessel en Aeltien (ehel)

    305 daalder heerkomende van de verkoping van haar behuisinge aan Bastiaen en
    zijn vrouw zoals de

    voorgande brief vermeldt. Ze beloven dit bedrag op 2 termijnen op mei 1686
    en 1687 te betalen.

    Getuigen: Sijger Uphuis en Phaebo Wibbens.

    BIOGRAPHY: 15 mei 1685

    Eltie Wessels en Aeltien (ehel) (tekent Aeltijen IJans) lenen van Griete
    Siabbes 125 car gld tegen 5%

    rente vanaf mei 1686.

    Getuigen: Cornellijs Geerts en Aielke Peters.

    BIOGRAPHY: 27 februari 1684

    Doewe Ennes en Frouwe (ehel) (tekent Frouwe Doedes) voor haar zelf, alsmede
    Siabbe Elties, Adam Hares (tekent met een merk) en Hindrik Hindriks in qlte
    als voormond en voogden over wijlen Enne Berents en Geeske (ehel) nagelaten
    onmondige kinderen, versettten aan Harke Pet[ers] en Emme (ehel) voor 9 jaar
    beginnende Petri 1684 een stuk land, groot 2¼ deimten. Zwettende ten N: de
    erfgenamen van Berent Jacobs, ten O: Heine Berents, ten Z: Harmen Peters en
    Harke Peters, ten W: Eltie Wessels. Waarvan de voormond en voogden de
    negende part en Doewe Ennes en Frouwe de

    Oetien Memmes verkoopt aan Arent Lammers en Aeghtie (ehel) (tekent Aegtie
    Ufkes) een seker stuk

    land, de veencampen genaamd, in 3 stukken gelegen te Noordbroeksterhamrik,
    tesamen groot 15½

    deimat en 51 roeden. Zwettende ten N: en O: het swetmaer, ten Z: de wegh,
    ten W: Sebastianus

    Sebastiani. Zoals Oetien het kan verdedigen volgens erfscheidebrief d.d. 23
    december 1651. Verkocht

    voor 1330 car gld op 3 termijnen.

    Getuigen: Heine Berents en Cornellijs Geerts.

    Eltie Wessels in Noordbroek wordt genoemd in diverse akten:

    Moin Casper Casemir

    [Non-text portions of this message have been removed]

    [Non-text portions of this message have been removed]
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.