Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: [groningen-genealogy] Re: Marten Wierts

Expand Messages
 • Eika Kuiper
  ... From: Ben Doedens To: Sent: Tuesday, August 02, 2005 1:08 AM Subject: Re: [groningen-genealogy]
  Message 1 of 18 , Aug 2, 2005
  • 0 Attachment
   ----- Original Message -----
   From: "Ben Doedens" <doedens@...>
   To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
   Sent: Tuesday, August 02, 2005 1:08 AM
   Subject: Re: [groningen-genealogy] Re: Marten Wierts


   > Eika Kuiper wrote:
   >> Nynke,
   >>
   >> Zal ik doen.
   >> Bedankt.
   >>
   >> vr.gr.Eika
   >> ----- Original Message -----
   >> From: "Nynke van den Hooven" <nynkevandenhooven@...>
   >> To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
   >> Sent: Monday, August 01, 2005 9:43 PM
   >> Subject: Re: [groningen-genealogy] Re: Marten Wierts
   >>
   >>
   >> Eika,
   >>
   >> Loop dan in ieder geval de vervolgberichten op bericht nr 14228
   >> (waaruit het
   >> stuk tekst van Dick Kuil kwam, incl de vraag m.b.t. de wetswijziging,
   >> die in
   >> de vervolgberichten ongetwijfeld beantwoord zal zijn, maar die ik dus
   >> beter
   >> weg had kunnen knippen....) in het berichtenarchief van deze groep
   >> eens na.
   >> Met de zoekterm art 50 BW haal je héél wat informatie boven.
   >> Ik zag dat art. 19 daarin ook ergens genoemd werd.
   >>
   >> Met vriendelijke groet,
   >> Nynke van den Hooven.
   >> ----- Original Message -----
   >> From: Eika Kuiper
   >> To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
   >> Sent: Monday, August 01, 2005 8:54 PM
   >> Subject: Re: [groningen-genealogy] Re: Marten Wierts
   >>
   >>
   >> Hallo Tom,
   >>
   >> Bedankt voor de tip, vermoedelijk is bij het bedoelde overlijden de
   >> Officier van Justitie eraan te pas gekomen. Ik ga dit nu verder proberen
   >> uit
   >> te zoeken.
   >
   > Dag Eika,
   >
   > Hieronder eerst nog eens de artikelen van het BW uit 1838.
   > ===
   >
   > Burgerlijk Wetboek
   >
   > VIJFDE AFDELING
   >
   > Van de Akten van Overlijden.
   >
   > 50. De akten van overlijden zullen worden opgemaakt
   > door den ambtenaar van den burgerlijken stand der
   > plaats, alwaar de persoon overleden is, en op de ver-
   > klaring van twee getuigen.
   > Wanneer het blijkt dat de overledene elders zijne
   > woonplaats heeft gehad, zal de ambtenaar van den
   > burgerlijken stand een uittreksel van de akte van over.
   > lijden doen toekomen aan dien van de laatst bekende
   > woonplaats van den overledene, ten einde insgelijks in
   > de registers aldaar te worden ingeschreven.
   > 51. Zij zullen bevatten: 1°. De voornamen, den naam,
   > den ouderdom, het beroep en de woonplaats van den
   > overledene, mitsgaders den dag en het uur des overlij-
   > dens ; 2°. De voornamen en den naam van den ande-
   > ren echtgenoot, indien de overledene getrouwd of wel
   > weduwenaar of weduwe was; 3°. De voornamen, den
   > naam, den ouderdom, het beroep en de woonplaats der
   > aangevers, en, wanneer zij bloed verwanten zijn, den
   > graad van bloedverwantschap;
   > De akten van overlijden zullen daarenboven bevatten,
   > voor zoo verre men zulks kan te weten komen, de
   > voornamen, namen, het beroep en de woonplaats der
   > ouders van den overledene, mitsgaders deszelfs ge-
   > boorteplaats.
   > 52. De ambtenaar van den burgerlijken stand zal geene
   > akte van overlijden van een pas geboren kind mogen
   > opmaken, dan voor zoo verre aan hem zal zijn ge-
   > bleken, dat de geboorte van het kind in het daartoe
   > bestemde register is ingeschreven.
   > Bij ontstentenis van dien, zal die ambtenaar niet ver-
   > mogen uit te drukken dat het kind overleden is, maar
   > alleen, dat hetzelve als levenloos is aangegeven. Hij
   > kan, in zoodanig geval, bij twijfeling omtrent de
   > deugdelijkheid der aangifte, vorderen dat het kind
   > aan hem worde vertoond.
   > Hij zal daarenboven de verklaring der getuigen ont-
   > vangen, opzigtelijk de voornamen, namen, het beroep
   > en de woonplaats van de ouders van het kind, met aan-
   > duiding van het jaar en de maand waarin, en den dag
   > en het uur waarop het kind is ter wereld gebragt.
   > Die akte zal, overeenkomstig hare dagteekening, in
   > de sterfregisters worden ingeschreven zonder dat
   > daardoor eenigermate zal zijn beslist of het kind levend,
   > dan wel dood ter wereld is gekomen.
   >
   > 53. Geen begraving mag geschieden zonder het verlof,
   > vrij van zegel en kosteloos door den ambtenaàr van den
   > burgerlijke stand af te geven.
   > Dat verlof zal door denzelven, niet worden verleend,
   > ten zij hij zich van het overIijden hebbe verzekerd,
   > en niet vroeger dan zes en dertig uren na het over-
   > lijden, behoudens de gevallen bij de reglementen van
   > policie voorzien
   >
   > 54. Wanneer een sterfgeval heeft plaats gehad in bur-
   > gerlijke of militaire gasthuizen, in gevangenhuizen of
   > andere openbare gestichten, zullen de hoofden, gezag-
   > voerders, bestuurders, cipiers of opzigters van die
   > gestichten, verpligt zijn daar van binnen vier en twintig
   > uren aangifte te doen aan den ambtenaar van den bur-
   > gerlijken stand, welke, na zich van het overlijden te
   > hebben verzekerd, eene akte, overeenkomstig het be-
   > paalde bij artikel 51 zal ,opmaken.
   > Er zullen bovendien in die gestichten bijzondere re-
   > gisters worden gehouden, waarin van het overlijden
   > en daartoe betrekkelijke omstandigheden zal worden
   > melding gemaakt.
   >
   > 55.Wanneer er teekenen of aanduidingen van eenen ge-
   > weldigen dood aanwezig zijn, of andere omstandighe-
   > den bestaan, die reden geven om dien te vermoeden,
   > zal de begraving niet mogen geschieden, dan nadat
   > het lijk geregtelijk zal zijn geschouwd.
   > Bij het, verbaal der schouwing zullen zoo veel mo-
   > gelijk, worden opgegeven de voornamen, de naam,
   > de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep en de
   > woonplaats van den overledene.
   >
   > 56. De ambtenaar, welke het verbaal van schouwing
   > zal hebben gemaakt, is verpligt aan dien van den
   > burgerlijken stand dadelijk opgave te doen van al het-
   > geen vereischt zal worden om de akte van overlijden
   > op te maken.
   > De ambtenaar van den burgerlijken stand zal een af-
   > schrift van de akte van overlijden doen toekomen aan
   > dien der bekende woonplaats van den overledene, ten
   > einde door dezen in de registers te worden inge-
   > schreven.
   >
   > 57. De griffiers der:criminele, hoven en regtbanken zijn
   > verpligt, om binnen vier en twintig uren na het ten uit-
   > voer, leggen van doodvonnissen, aan den ambtenaar
   > van den burgerlijken stand van de plaats, alwaar het
   > vonnis ten uitvoer gelegd, te doen toekomen afschrift
   > van het bij die gelegenheid opgemaakt proces-verbaal.
   > Zij zullen aan den voet van dat proces-verbaal alle
   > aanduidingen opgeven, welke vereischt worden om de
   > akte van overlijden, overeenkomstig artikel 51 te
   > kunnen. opmaken.
   >
   > 58.. De ambtenaar van den burgerlijken stand, ter plaatse
   > al.waar de veroordeelde is ter dood gebragt, zal af-
   > schrift van de akte van overlijden doen toekomen aan
   > dien van de laatstbekende, woonplaats van den veroor-
   > deelde, ten einde door dien ambtenaar insgelijks in
   > de registers te worden ingeschreven.
   >
   > 59. In geval van eenen geweldigen dood, van het ter
   > dood brengen van eenen veroordeelde, of van het
   > overlijden in gevangenhuizen, zal van die omstan-
   > digheden in de registers geene melding worden ge-
   > maakt, en de akte van overlijden eenvoudig wor-
   > den ingerigt naar den vorm, bij artikel 51 voorge-
   > schreven.
   >
   > -----------
   >
   > Aldus "De Nederlandsche Wetgeving" toegelicht door Mr. G.J. de Martini,
   > doctor in de letteren en in de beide rechten, practiserend advocaat te
   > Amsterdam, uitgegeven in 1840 te Amsterdam door ELIX en Co., Drukkers en
   > Uitgevers, Rok-in No 161.
   >
   > ===================
   >
   > Je ziet dat de aangifteplicht voor bijzondere categoriën bij bijzondere
   > ambtenaren wordt gelegd waarbij de verplichting de ambtenaar van de
   > woongemeente in kennis te stellen middels een uittreksel van de akte
   > analoog
   > aan artikel 50 BW (oud), steeds wordt herhaald.
   >
   > Interessant ook de bepaling dat burgerlijke en militaire gasthuizen etc.
   > bijzondere registers van sterfgevallen dienden bij te houden. In gemeenten
   > met dergelijke gasthuizen moeten er naast de registers van de burgerlijke
   > stand dus ook dergelijke bijzondere registers in het archief te vinden
   > zijn.
   > Omdat de door jou beschreven persoon militair was, zou hij ook in een
   > militair gasthuis overleden kunnen zijn, waardoor de aangifte door een
   > bestuurder van het tehuis moest geschieden.
   >
   > Wat de "geweldigen" dood betreft - bedoeld zal zijn gewelddadige dood -
   > schrijft het oude BW voor dat er niet mag worden begraven alvoor het lijk
   > gerechtelijk zal zijn geschouwd. De ambtenaar die het proces verbaal van
   > die
   > schouwing opstelde werd verplicht opgave te doen van al hetgeen vereischt
   > zal worden om de akte van overlijden op te maken. In 1838, het jaar waarin
   > het Burgerlijk Wetboek als opvolger van de Franse Code Civil in werking
   > trad, was ook net het gecodificeerde recht omtrent straf en strafvordering
   > in werking getreden. Bij het voorbereiden van al die wetten waren termen
   > als
   > "Officier van Justitie" nog niet zo in zwang en dus werd het in het BW "De
   > ambtenaar, welke het verbaal van schouwing zal hebben gemaakt".
   >
   > Anno 2005 is bij een niet natuurlijke dood nog steeds lijkschouwing
   > voorgeschreven en mag een lijk niet worden begraven of verbrand zonder de
   > toestemming van de Officier van Justitie.
   >
   > Bijzonder ook de artikelen betreffende ter dood veroordeelden. Na het
   > afschaffen van de doodstraf waren ze natuurlijk niet meer noodzakelijk.
   >
   > Met vriendelijke groeten,
   > Ben Doedens
   >
   >
   >
   >
   >
   > Yahoo! Groups Links
   >
   >
   >
   >
   >
   >
   >
  • Eika Kuiper
   Hallo Ben, Hartelijk dank voor de informatie betr. Burgelijk Wetboek art.50 en de toelichting hierop. In de toelichting staan tips waarmee ik verder kan
   Message 2 of 18 , Aug 2, 2005
   • 0 Attachment
    Hallo Ben,

    Hartelijk dank voor de informatie betr. Burgelijk Wetboek art.50 en de
    toelichting hierop. In de toelichting staan tips waarmee ik verder kan
    zoeken.

    vriendelijke groeten
    Eika Kuiper
    ----- Original Message -----
    From: "Ben Doedens" <doedens@...>
    To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
    Sent: Tuesday, August 02, 2005 1:08 AM
    Subject: Re: [groningen-genealogy] Re: Marten Wierts


    > Eika Kuiper wrote:
    >> Nynke,
    >>
    >> Zal ik doen.
    >> Bedankt.
    >>
    >> vr.gr.Eika
    >> ----- Original Message -----
    >> From: "Nynke van den Hooven" <nynkevandenhooven@...>
    >> To: <groningen-genealogy@yahoogroups.com>
    >> Sent: Monday, August 01, 2005 9:43 PM
    >> Subject: Re: [groningen-genealogy] Re: Marten Wierts
    >>
    >>
    >> Eika,
    >>
    >> Loop dan in ieder geval de vervolgberichten op bericht nr 14228
    >> (waaruit het
    >> stuk tekst van Dick Kuil kwam, incl de vraag m.b.t. de wetswijziging,
    >> die in
    >> de vervolgberichten ongetwijfeld beantwoord zal zijn, maar die ik dus
    >> beter
    >> weg had kunnen knippen....) in het berichtenarchief van deze groep
    >> eens na.
    >> Met de zoekterm art 50 BW haal je héél wat informatie boven.
    >> Ik zag dat art. 19 daarin ook ergens genoemd werd.
    >>
    >> Met vriendelijke groet,
    >> Nynke van den Hooven.
    >> ----- Original Message -----
    >> From: Eika Kuiper
    >> To: groningen-genealogy@yahoogroups.com
    >> Sent: Monday, August 01, 2005 8:54 PM
    >> Subject: Re: [groningen-genealogy] Re: Marten Wierts
    >>
    >>
    >> Hallo Tom,
    >>
    >> Bedankt voor de tip, vermoedelijk is bij het bedoelde overlijden de
    >> Officier van Justitie eraan te pas gekomen. Ik ga dit nu verder proberen
    >> uit
    >> te zoeken.
    >
    > Dag Eika,
    >
    > Hieronder eerst nog eens de artikelen van het BW uit 1838.
    > ===
    >
    > Burgerlijk Wetboek
    >
    > VIJFDE AFDELING
    >
    > Van de Akten van Overlijden.
    >
    > 50. De akten van overlijden zullen worden opgemaakt
    > door den ambtenaar van den burgerlijken stand der
    > plaats, alwaar de persoon overleden is, en op de ver-
    > klaring van twee getuigen.
    > Wanneer het blijkt dat de overledene elders zijne
    > woonplaats heeft gehad, zal de ambtenaar van den
    > burgerlijken stand een uittreksel van de akte van over.
    > lijden doen toekomen aan dien van de laatst bekende
    > woonplaats van den overledene, ten einde insgelijks in
    > de registers aldaar te worden ingeschreven.
    > 51. Zij zullen bevatten: 1°. De voornamen, den naam,
    > den ouderdom, het beroep en de woonplaats van den
    > overledene, mitsgaders den dag en het uur des overlij-
    > dens ; 2°. De voornamen en den naam van den ande-
    > ren echtgenoot, indien de overledene getrouwd of wel
    > weduwenaar of weduwe was; 3°. De voornamen, den
    > naam, den ouderdom, het beroep en de woonplaats der
    > aangevers, en, wanneer zij bloed verwanten zijn, den
    > graad van bloedverwantschap;
    > De akten van overlijden zullen daarenboven bevatten,
    > voor zoo verre men zulks kan te weten komen, de
    > voornamen, namen, het beroep en de woonplaats der
    > ouders van den overledene, mitsgaders deszelfs ge-
    > boorteplaats.
    > 52. De ambtenaar van den burgerlijken stand zal geene
    > akte van overlijden van een pas geboren kind mogen
    > opmaken, dan voor zoo verre aan hem zal zijn ge-
    > bleken, dat de geboorte van het kind in het daartoe
    > bestemde register is ingeschreven.
    > Bij ontstentenis van dien, zal die ambtenaar niet ver-
    > mogen uit te drukken dat het kind overleden is, maar
    > alleen, dat hetzelve als levenloos is aangegeven. Hij
    > kan, in zoodanig geval, bij twijfeling omtrent de
    > deugdelijkheid der aangifte, vorderen dat het kind
    > aan hem worde vertoond.
    > Hij zal daarenboven de verklaring der getuigen ont-
    > vangen, opzigtelijk de voornamen, namen, het beroep
    > en de woonplaats van de ouders van het kind, met aan-
    > duiding van het jaar en de maand waarin, en den dag
    > en het uur waarop het kind is ter wereld gebragt.
    > Die akte zal, overeenkomstig hare dagteekening, in
    > de sterfregisters worden ingeschreven zonder dat
    > daardoor eenigermate zal zijn beslist of het kind levend,
    > dan wel dood ter wereld is gekomen.
    >
    > 53. Geen begraving mag geschieden zonder het verlof,
    > vrij van zegel en kosteloos door den ambtenaàr van den
    > burgerlijke stand af te geven.
    > Dat verlof zal door denzelven, niet worden verleend,
    > ten zij hij zich van het overIijden hebbe verzekerd,
    > en niet vroeger dan zes en dertig uren na het over-
    > lijden, behoudens de gevallen bij de reglementen van
    > policie voorzien
    >
    > 54. Wanneer een sterfgeval heeft plaats gehad in bur-
    > gerlijke of militaire gasthuizen, in gevangenhuizen of
    > andere openbare gestichten, zullen de hoofden, gezag-
    > voerders, bestuurders, cipiers of opzigters van die
    > gestichten, verpligt zijn daar van binnen vier en twintig
    > uren aangifte te doen aan den ambtenaar van den bur-
    > gerlijken stand, welke, na zich van het overlijden te
    > hebben verzekerd, eene akte, overeenkomstig het be-
    > paalde bij artikel 51 zal ,opmaken.
    > Er zullen bovendien in die gestichten bijzondere re-
    > gisters worden gehouden, waarin van het overlijden
    > en daartoe betrekkelijke omstandigheden zal worden
    > melding gemaakt.
    >
    > 55.Wanneer er teekenen of aanduidingen van eenen ge-
    > weldigen dood aanwezig zijn, of andere omstandighe-
    > den bestaan, die reden geven om dien te vermoeden,
    > zal de begraving niet mogen geschieden, dan nadat
    > het lijk geregtelijk zal zijn geschouwd.
    > Bij het, verbaal der schouwing zullen zoo veel mo-
    > gelijk, worden opgegeven de voornamen, de naam,
    > de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep en de
    > woonplaats van den overledene.
    >
    > 56. De ambtenaar, welke het verbaal van schouwing
    > zal hebben gemaakt, is verpligt aan dien van den
    > burgerlijken stand dadelijk opgave te doen van al het-
    > geen vereischt zal worden om de akte van overlijden
    > op te maken.
    > De ambtenaar van den burgerlijken stand zal een af-
    > schrift van de akte van overlijden doen toekomen aan
    > dien der bekende woonplaats van den overledene, ten
    > einde door dezen in de registers te worden inge-
    > schreven.
    >
    > 57. De griffiers der:criminele, hoven en regtbanken zijn
    > verpligt, om binnen vier en twintig uren na het ten uit-
    > voer, leggen van doodvonnissen, aan den ambtenaar
    > van den burgerlijken stand van de plaats, alwaar het
    > vonnis ten uitvoer gelegd, te doen toekomen afschrift
    > van het bij die gelegenheid opgemaakt proces-verbaal.
    > Zij zullen aan den voet van dat proces-verbaal alle
    > aanduidingen opgeven, welke vereischt worden om de
    > akte van overlijden, overeenkomstig artikel 51 te
    > kunnen. opmaken.
    >
    > 58.. De ambtenaar van den burgerlijken stand, ter plaatse
    > al.waar de veroordeelde is ter dood gebragt, zal af-
    > schrift van de akte van overlijden doen toekomen aan
    > dien van de laatstbekende, woonplaats van den veroor-
    > deelde, ten einde door dien ambtenaar insgelijks in
    > de registers te worden ingeschreven.
    >
    > 59. In geval van eenen geweldigen dood, van het ter
    > dood brengen van eenen veroordeelde, of van het
    > overlijden in gevangenhuizen, zal van die omstan-
    > digheden in de registers geene melding worden ge-
    > maakt, en de akte van overlijden eenvoudig wor-
    > den ingerigt naar den vorm, bij artikel 51 voorge-
    > schreven.
    >
    > -----------
    >
    > Aldus "De Nederlandsche Wetgeving" toegelicht door Mr. G.J. de Martini,
    > doctor in de letteren en in de beide rechten, practiserend advocaat te
    > Amsterdam, uitgegeven in 1840 te Amsterdam door ELIX en Co., Drukkers en
    > Uitgevers, Rok-in No 161.
    >
    > ===================
    >
    > Je ziet dat de aangifteplicht voor bijzondere categoriën bij bijzondere
    > ambtenaren wordt gelegd waarbij de verplichting de ambtenaar van de
    > woongemeente in kennis te stellen middels een uittreksel van de akte
    > analoog
    > aan artikel 50 BW (oud), steeds wordt herhaald.
    >
    > Interessant ook de bepaling dat burgerlijke en militaire gasthuizen etc.
    > bijzondere registers van sterfgevallen dienden bij te houden. In gemeenten
    > met dergelijke gasthuizen moeten er naast de registers van de burgerlijke
    > stand dus ook dergelijke bijzondere registers in het archief te vinden
    > zijn.
    > Omdat de door jou beschreven persoon militair was, zou hij ook in een
    > militair gasthuis overleden kunnen zijn, waardoor de aangifte door een
    > bestuurder van het tehuis moest geschieden.
    >
    > Wat de "geweldigen" dood betreft - bedoeld zal zijn gewelddadige dood -
    > schrijft het oude BW voor dat er niet mag worden begraven alvoor het lijk
    > gerechtelijk zal zijn geschouwd. De ambtenaar die het proces verbaal van
    > die
    > schouwing opstelde werd verplicht opgave te doen van al hetgeen vereischt
    > zal worden om de akte van overlijden op te maken. In 1838, het jaar waarin
    > het Burgerlijk Wetboek als opvolger van de Franse Code Civil in werking
    > trad, was ook net het gecodificeerde recht omtrent straf en strafvordering
    > in werking getreden. Bij het voorbereiden van al die wetten waren termen
    > als
    > "Officier van Justitie" nog niet zo in zwang en dus werd het in het BW "De
    > ambtenaar, welke het verbaal van schouwing zal hebben gemaakt".
    >
    > Anno 2005 is bij een niet natuurlijke dood nog steeds lijkschouwing
    > voorgeschreven en mag een lijk niet worden begraven of verbrand zonder de
    > toestemming van de Officier van Justitie.
    >
    > Bijzonder ook de artikelen betreffende ter dood veroordeelden. Na het
    > afschaffen van de doodstraf waren ze natuurlijk niet meer noodzakelijk.
    >
    > Met vriendelijke groeten,
    > Ben Doedens
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.