Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 
 • Back
 • About Group

 • Join Group
No activity in last 7 days

Group Description

IN ENGLISH (POR EL TEXTO ESPANOL VEA DEBAJO) - Welcome to Greek Astrology, a point of reference for the people that love quality astrology and are interested in Greek astrology (either ancient or modern). You will find here articles in English (among them, Alexander's the Great hypothetical chart), photoes etc.You can also visit our main web page: www.greekastrology.gr

--------------------------------------------------------------
(EN ESPANOL) Bienvenidos a la "Astrologia Griega", un punto de referencia para la gente que ama la astrologia de calidad y esta interesada en la astrologia griega (antigua o moderna). Ustedes encontraran aqui de los articulos interesantes en ingles (entre ellos, el horoscopo hipotetico de Alejandro Magno). Pueden enviar mensajes en Espanol clicando el boton "MESSAGES" Pueden tambien visitar nuestro Web principal: www.greekastrology.gr
-------------------------------------------------------------------
Êáëþò Þñèáôå óôçí ÅëëçíéêÞ Áóôñïëïãßá, óçìåßï áíáöïñÜò üëùí üóùí áãáðïýí ôç (óýã÷ñïíç) ÅëëçíéêÞ Áóôñïëïãßá. Èá âñåßôå åäþ ðïéïôéêÜ áóôñïëïãéêÜ Üñèñá, óõæçôÞóåéò - Forum, Ýñåõíåò áëëÜ êáé áðëïõóôåõìÝíá Üñèñá ãéá ôï åõñýôåñï êïéíü. Ãéá íá äåßôå áóôñïëïãéêÜ Üñèñá ðáôÞóôå ôï êïõìðß "Files" óôá áñéóôåñÜ óáò. H âáóéêÞ ìáò éóôïóåëßäá: www.greekastrology.gr

Group Information

 • 20
 • Astrology
 • Jul 24, 2005
 • English

Group Settings

 • This is a public group.
 • Attachments are permitted.
 • Members cannot hide email address.
 • Listed in Yahoo Groups directory.
 • Membership does not require approval.
 • Messages are not moderated.
 • All members can post messages.

Message History