Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

[gothic-l] HIST: Who was Ablabius?

Expand Messages
 • Tim O'Neill
  Most people here will recall that Jordanes refers to another historian of the Goths called Ablabius, and that we know vitually nothing about him. Recently on
  Message 1 of 4 , Feb 4, 2000
   Most people here will recall that Jordanes refers to another historian
   of the Goths called Ablabius, and that we know vitually nothing about
   him.
   Recently on soc.history.medieval a contributor called Inger Johansson
   (I've mentioned her before) made one of her usual assertions, saying
   that
   she had 'discovered' who Ablabius was and hinting that he was a powerful
   Roman politician. Inger often makes these pronouncements and rarely
   backs them up with any evidence, other than saying that she knows better
   than most leading scholars in the field (she's a recent BA graduate) and
   that if anyone disagrees with her then they obviously aren't as widely
   read or clever as she is. As a result of this most SHM regulars
   regard her as a crank and killfiled her long ago.

   I persisted in asking her to substantiate her claims about Ablabius
   though, and
   eventually she sent me the following extract from the book she's
   writing.
   Unfortunately it's in Swedish - could someone translate it for me?

   'Utdrag ur Johansson Inger, Den gotiska mosaiken.

   ABLABIUS
   Jordanes hänvisar i Getica skriven på 550-talet till ett antal äldre
   källor bland dem Ablabius "Ablabius also, a famous chronicler of the
   Gothic race, confirms this in his most trustworthy account" och sin
   egen samtida Cassiodorus. Vem var då Ablabius? Det har under många
   hundra år varit en av de frågor som flera historiker funderat över.
   Utifrån de rikliga uppgifter som trots allt finns om en Ablabius som
   var praetorisk prefekt, i likhet med flera andra historiska skrivare,
   har följande material införts som ett tillskott till den debatten om
   vem Jordanes Ablabius var.
   Det finns olika uppgifter om Ablabius bakgrund. Eunapius beskriver
   Ablabius som den korrupte tjänstemannen från Estathius. Enligt Eunapius
   kom Ablabius från en obskyr familj, på faderns sida tillhörde familjen
   inte ens övre medelklass. Denne Ablabius är troligtvis samma person
   som Jordanes avsåg. Han tjänstgjorde som Konstantin den stores
   "praetorian prefect". Det är troligt att Cassiodorus när han hänvisar
   till Ablabius skrifter avser Konstantin den stores Ablabius. Om det
   var så att Ablabius uppehöll tjänsten hos Konstantin redan då
   Konstantin som Caesar hade sitt högkvarter i Arles, det är ovisst. År
   306 blev Konstantin romersk kejsare.
   Det var under Konstantin den stores tid som den administrativa
   organisationen byggdes på och förstärktes i hela Romarriket. Till slut
   kom det att finnas fyra prefekturer. Varje prefektur hade en pretorian
   prefekt för sin civila verksamheten. Ämbetet kom att stå högt i rang.
   En pretorian prefekt av Rom ansågs som varande den näst högste i rangen
   bland alla icke militära tjänste-män i riket. Högste pretoriske
   prefekten fanns i Konstantinopel och ansvarade för Östromerska området.
   Därefter kom den pretoriske prefekten för Italien, pretoriske prefekten
   av Illyricum (Thessalonica) samt sist pretoriske prefekten av Gaul.
   När Konstantin blev kejsare träffades en av många fredsöverenskommelser
   med goterna. Fredsavtalet träffades mellan goternas båda kungarna
   Ariaricus och Aoricus och kejsar Konstantin. Konstantin den store
   konverterade till kristendomen omkring 310. Ablabius som var praetorisk
   prefekt var enligt Eunapius (326-414), skyldig till att sophisten
   Sopater mördades på uppdrag av Konstantin den store. Bakom Eunapius
   uppgifter ligger motsättningarna som i och med Konstantins omvändelse
   blev tydliga mellan olika delar av det Romerska etablissemanget. När
   Konstantin flyttade över sin egen verksamhet till Bysans lämnade han
   stora befogenheter i Ablabius hand. Bysans blev ny huvudstad år 328
   under namnet Konstantinopel. Ablabius inflytande i den västra delen av
   Konstantins rike ledde till att han fick större makt och inflytande än
   självaste kejsaren.

   Förmyndare för Constantius
   Det var till Ablabius som Konstantin vid sin död lämnade över
   förmyndarskapet av sonen Constantius. Så fort Constantius blivit
   myndig avskedades Ablabius. Detta skedde år 337 e.Kr. Ablabius drog då
   sig tillbaka till en lyxig gård i Bithynia. Enligt Eunapius förvånade
   sig många människor över att Ablabius inte själv direkt aspirerat på
   kejsartiteln. Ablabius upp-trädde så arrogant gentemot sin omgivning
   och kejsaren, att Ablabius i stället för purpurmantel fick en
   purpurdöd.

   Ablabius tillförlitlighet
   I sin tjänst som praetorian prefect (~ ståthållare), var Ablabius chef
   över alla de 'officia' som fanns inom sitt prefektorat. Detta innebar
   bl.a. att Konstantin den stores Ablabius i sitt arbete var tvungen att
   ha god kännedom om det som tilldrog sig i riket. Om Ablabius som
   Cassiodorus och Jordanes refererar till var Konstantins Ablabius, ökar
   tillförlitligheten hos deras övertagna material. Därmed inte sagt att
   Cassiodorus och Jordanes med nödvändighet har refererat Ablabius
   texter på ett tillfredsställande sätt.

   Many thanks.
   Cheers,

   Tim O'Neill
   Tasmanian Devil
  • got@yesbox.net
   tim o neill wrote: original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1793 ... Tim, I´ve tried to make lines comparable with
   Message 2 of 4 , Feb 5, 2000
    "tim o'neill" <scath-@...> wrote:
    original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1793
    > Most people here will recall that Jordanes refers to another historian
    > of the Goths called Ablabius, and that we know vitually nothing about
    > him.
    > 'Utdrag ur Johansson Inger, Den gotiska mosaiken.

    Tim, I´ve tried to make lines comparable with eachother.

    Extract from Johansson, Inger, Den gotiska mosaiken.

    > ABLABIUS
    > Jordanes hänvisar i Getica skriven på 550-talet till ett antal äldre
    > källor bland dem Ablabius "Ablabius also, a famous chronicler of the
    > Gothic race, confirms this in his most trustworthy account" och sin
    > egen samtida Cassiodorus. Vem var då Ablabius? Det har under många
    > hundra år varit en av de frågor som flera historiker funderat över.
    > Utifrån de rikliga uppgifter som trots allt finns om en Ablabius som
    > var praetorisk prefekt, i likhet med flera andra historiska skrivare,
    > har följande material införts som ett tillskott till den debatten om
    > vem Jordanes Ablabius var.

    Jordanes refers in Getica written in the 550ies to a number of older
    sources, among them Ablabius "Ablabius also etc...." and his
    own contemporary Cassoidorus. Who was then Ablabius? It has during many
    hundred years been one the questions which several historians been
    thinking about. Out from the rich records who in spite of all exists
    about a Ablabius who was praetorian prefect, in similarity with many
    other historical writers,
    has the following material been introduced as a supplement to that
    debate about
    who Jordanes Ablabius was.

    > Det finns olika uppgifter om Ablabius bakgrund. Eunapius beskriver
    > Ablabius som den korrupte tjänstemannen från Estathius. Enligt
    Eunapius
    > kom Ablabius från en obskyr familj, på faderns sida tillhörde familjen
    > inte ens övre medelklass. Denne Ablabius är troligtvis samma person
    > som Jordanes avsåg. Han tjänstgjorde som Konstantin den stores
    > "praetorian prefect". Det är troligt att Cassiodorus när han hänvisar
    > till Ablabius skrifter avser Konstantin den stores Ablabius. Om det
    > var så att Ablabius uppehöll tjänsten hos Konstantin redan då
    > Konstantin som Caesar hade sitt högkvarter i Arles, det är ovisst. År
    > 306 blev Konstantin romersk kejsare.

    There are different records about Ablabiu´s background. Eunapius
    describes
    Ablabius as the corrupt administrator from Estathius. Ackording to
    Eunapius Ablabius came from an obscure family, on the father´s side the
    family didn´t even belong to upper middle-class. This Ablabius probably
    is the same person
    as Jordanes refered to. He served as Constantin the greats "praetorian
    prefect". It is probable that Cassiodorus when refering
    to Ablabius scriptures, means Constantin the great´s Ablabius. If it
    was that Ablabius hold(uphold?)the position at Constantin already then
    Constantin as Caesar had hi´s headquarter in Arles, it is uncertain.
    The year 306 Constantin became roman Emperor.

    > Det var under Konstantin den stores tid som den administrativa
    > organisationen byggdes på och förstärktes i hela Romarriket. Till slut
    > kom det att finnas fyra prefekturer. Varje prefektur hade en pretorian
    > prefekt för sin civila verksamheten. Ämbetet kom att stå högt i rang.
    > En pretorian prefekt av Rom ansågs som varande den näst högste i
    rangen
    > bland alla icke militära tjänste-män i riket. Högste pretoriske
    > prefekten fanns i Konstantinopel och ansvarade för Östromerska
    området.
    > Därefter kom den pretoriske prefekten för Italien, pretorianske
    prefekten
    > av Illyricum (Thessalonica) samt sist pretoriske prefekten av Gaul.
    > När Konstantin blev kejsare träffades en av många
    fredsöverenskommelser
    > med goterna. Fredsavtalet träffades mellan goternas båda kungarna
    > Ariaricus och Aoricus och kejsar Konstantin. Konstantin den store
    > konverterade till kristendomen omkring 310.

    It was durimg Constantin the great´s time that the administrative
    organisation was furthermore constructed on and strengthened in the
    whole Roman empire. In the end there came to be four prefectures. Each
    prefecture
    had a praetorian prefect for hi´s civilian services. The position came
    to be high in rank. A praetorian prefect by Rome was seen as being the
    second highest
    in rank among all non-military administrators in the empire. The
    highest praetorian prefect was in Constantinopel and were responsible
    for the East-roman area. After this came the praetorian prefect for
    Italy etc.

    I have to make a brake here, but I will continue soon.


    Gutwulfs

    Ablabius som var praetorisk
    > prefekt var enligt Eunapius (326-414), skyldig till att sophisten
    > Sopater mördades på uppdrag av Konstantin den store. Bakom Eunapius
    > uppgifter ligger motsättningarna som i och med Konstantins omvändelse
    > blev tydliga mellan olika delar av det Romerska etablissemanget. När
    > Konstantin flyttade över sin egen verksamhet till Bysans lämnade han
    > stora befogenheter i Ablabius hand. Bysans blev ny huvudstad år 328
    > under namnet Konstantinopel. Ablabius inflytande i den västra delen av
    > Konstantins rike ledde till att han fick större makt och inflytande än
    > självaste kejsaren.
    >
    > Förmyndare för Constantius
    > Det var till Ablabius som Konstantin vid sin död lämnade över
    > förmyndarskapet av sonen Constantius. Så fort Constantius blivit
    > myndig avskedades Ablabius. Detta skedde år 337 e.Kr. Ablabius drog då
    > sig tillbaka till en lyxig gård i Bithynia. Enligt Eunapius förvånade
    > sig många människor över att Ablabius inte själv direkt aspirerat på
    > kejsartiteln. Ablabius upp-trädde så arrogant gentemot sin omgivning
    > och kejsaren, att Ablabius i stället för purpurmantel fick en
    > purpurdöd.
    >
    > Ablabius tillförlitlighet
    > I sin tjänst som praetorian prefect (~ ståthållare), var Ablabius chef
    > över alla de 'officia' som fanns inom sitt prefektorat. Detta innebar
    > bl.a. att Konstantin den stores Ablabius i sitt arbete var tvungen att
    > ha god kännedom om det som tilldrog sig i riket. Om Ablabius som
    > Cassiodorus och Jordanes refererar till var Konstantins Ablabius, ökar
    > tillförlitligheten hos deras övertagna material. Därmed inte sagt att
    > Cassiodorus och Jordanes med nödvändighet har refererat Ablabius
    > texter på ett tillfredsställande sätt.
    >
    > Many thanks.
    > Cheers,
    >
    > Tim O'Neill
    > Tasmanian Devil
    >
   • Tim O'Neill
    ... ... Thanks Gutwulfs. I don t think I m convinced by her argument so far, but I ll reserve judgement until I can look at the second
    Message 3 of 4 , Feb 5, 2000
     got@... wrote:
     >
     > "tim o'neill" <scath-@...> wrote:
     > original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1793
     > > Most people here will recall that Jordanes refers to another historian
     > > of the Goths called Ablabius, and that we know vitually nothing about
     > > him.
     > > 'Utdrag ur Johansson Inger, Den gotiska mosaiken.
     >
     > Tim, I´ve tried to make lines comparable with eachother.
     >
     > Extract from Johansson, Inger, Den gotiska mosaiken.

     <translation snipped>

     > I have to make a brake here, but I will continue soon.

     Thanks Gutwulfs. I don't think I'm convinced by her argument so far, but
     I'll reserve judgement until I can look at the second part. Many thanks
     again.

     Tim O'Neill
     Tasmanian Devil
    • got@yesbox.net
     go-@yesbox.net wrote: original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1794 ... historian ... about ... Tim, I´ve tried to make lines comparable
     Message 4 of 4 , Feb 8, 2000
      go-@... wrote:
      original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1794
      > "tim o'neill" <scath-@...> wrote:
      > original article:http://www.egroups.com/group/gothic-l/?start=1793
      > > Most people here will recall that Jordanes refers to another
      historian
      > > of the Goths called Ablabius, and that we know vitually nothing
      about
      > > him.
      > > 'Utdrag ur Johansson Inger, Den gotiska mosaiken.

      > Extract from Johansson, Inger, Den gotiska mosaiken.

      Tim, I´ve tried to make lines comparable with eachother.
      I wonder why Jordanes talks about him as gothic. Was it to make his
      history more believable? Did he use Ablabius name and good reputation
      to give it more credebility? The text confirms that Ablabius had good
      information, but otherwise doesn´t prove much. Jordanes being a goth
      and probably having first hand information to his peoples legends, is a
      better guarantee of the validity
      than a roman. But maybe Jordanes just checked A´s records to confirm
      the truth in his own material. When legends are translated there is
      always the risk of misunderstandings. If the records differed, then he
      maybe prefered his own material. Just a guess of my own.

      > > ABLABIUS
      > > Jordanes hänvisar i Getica skriven på 550-talet till ett antal äldre
      > > källor bland dem Ablabius "Ablabius also, a famous chronicler of the
      > > Gothic race, confirms this in his most trustworthy account" och sin
      > > egen samtida Cassiodorus. Vem var då Ablabius? Det har under många
      > > hundra år varit en av de frågor som flera historiker funderat över.
      > > Utifrån de rikliga uppgifter som trots allt finns om en Ablabius som
      > > var praetorisk prefekt, i likhet med flera andra historiska
      skrivare,
      > > har följande material införts som ett tillskott till den debatten om
      > > vem Jordanes Ablabius var.
      >
      > Jordanes refers in Getica written in the 550ies to a number of older
      > sources, among them Ablabius "Ablabius also etc...." and his
      > own contemporary Cassoidorus. Who was then Ablabius? It has during
      many
      > hundred years been one the questions which several historians been
      > thinking about. Out from the rich records who in spite of all exists
      > about a Ablabius who was praetorian prefect, in similarity with many
      > other historical writers,
      > has the following material been introduced as a supplement to that
      > debate about
      > who Jordanes Ablabius was.
      >
      > > Det finns olika uppgifter om Ablabius bakgrund. Eunapius beskriver
      > > Ablabius som den korrupte tjänstemannen från Estathius. Enligt
      > Eunapius
      > > kom Ablabius från en obskyr familj, på faderns sida tillhörde
      familjen
      > > inte ens övre medelklass. Denne Ablabius är troligtvis samma person
      > > som Jordanes avsåg. Han tjänstgjorde som Konstantin den stores
      > > "praetorian prefect". Det är troligt att Cassiodorus när han
      hänvisar
      > > till Ablabius skrifter avser Konstantin den stores Ablabius. Om det
      > > var så att Ablabius uppehöll tjänsten hos Konstantin redan då
      > > Konstantin som Caesar hade sitt högkvarter i Arles, det är ovisst.
      År
      > > 306 blev Konstantin romersk kejsare.
      >
      > There are different records about Ablabiu´s background. Eunapius
      > describes
      > Ablabius as the corrupt administrator from Estathius. Ackording to
      > Eunapius Ablabius came from an obscure family, on the father´s side
      the
      > family didn´t even belong to upper middle-class. This Ablabius
      probably
      > is the same person
      > as Jordanes refered to. He served as Constantin the greats "praetorian
      > prefect". It is probable that Cassiodorus when refering
      > to Ablabius scriptures, means Constantin the great´s Ablabius. If it
      > was that Ablabius held(upheld?)the position at Constantin already then
      > Constantin as Caesar had hi´s headquarter in Arles, it is uncertain.
      > The year 306 Constantin became roman Emperor.
      >
      > > Det var under Konstantin den stores tid som den administrativa
      > > organisationen byggdes på och förstärktes i hela Romarriket. Till
      slut
      > > kom det att finnas fyra prefekturer. Varje prefektur hade en
      pretorian
      > > prefekt för sin civila verksamheten. Ämbetet kom att stå högt i
      rang.
      > > En pretorian prefekt av Rom ansågs som varande den näst högste i
      > rangen
      > > bland alla icke militära tjänste-män i riket. Högste pretoriske
      > > prefekten fanns i Konstantinopel och ansvarade för Östromerska
      > området.
      > > Därefter kom den pretoriske prefekten för Italien, pretorianske
      > prefekten
      > > av Illyricum (Thessalonica) samt sist pretoriske prefekten av Gaul.
      > > När Konstantin blev kejsare träffades en av många
      > fredsöverenskommelser
      > > med goterna. Fredsavtalet träffades mellan goternas båda kungarna
      > > Ariaricus och Aoricus och kejsar Konstantin. Konstantin den store
      > > konverterade till kristendomen omkring 310.
      >
      > It was durimg Constantin the great´s time that the administrative
      > organisation was furthermore constructed on and strengthened in the
      > whole Roman empire. In the end there came to be four prefectures. Each
      > prefecture
      > had a praetorian prefect for hi´s civilian services. The position came
      > to be high in rank. A praetorian prefect by Rome was seen as being the
      > second highest
      > in rank among all non-military administrators in the empire. The
      > highest praetorian prefect was in Constantinopel and were responsible
      > for the East-roman area. After this came the praetorian prefect for
      > Italy etc.

      > Ablabius som var praetorisk
      > > prefekt var enligt Eunapius (326-414), skyldig till att sophisten
      > > Sopater mördades på uppdrag av Konstantin den store. Bakom Eunapius
      > > uppgifter ligger motsättningarna som i och med Konstantins
      omvändelse
      > > blev tydliga mellan olika delar av det Romerska etablissemanget. När
      > > Konstantin flyttade över sin egen verksamhet till Bysans lämnade han
      > > stora befogenheter i Ablabius hand. Bysans blev ny huvudstad år 328
      > > under namnet Konstantinopel. Ablabius inflytande i den västra delen
      av
      > > Konstantins rike ledde till att han fick större makt och inflytande
      än
      > > självaste kejsaren.

      Ablabius, who was praetorian
      prefect, was ackording to Eunapius(326-414), guilty of that the sophist
      Sopater was murdered on orders from Constantin the great. Behind
      Eunapius
      records were the rescentment that from Constantins change of his
      position
      became clear between different parts of the roman establishment. When
      Constantin moved his field of work to Bysans he left
      great power into the hands of Ablabius. Bysans became the new capitol
      town the year 328 under the name Constantinopel. Ablabius influence in
      the western part of Constantin´s realm led to that he got greater power
      and influence than the emperor himself.


      > > Förmyndare för Constantius
      > > Det var till Ablabius som Konstantin vid sin död lämnade över
      > > förmyndarskapet av sonen Constantius. Så fort Constantius blivit
      > > myndig avskedades Ablabius. Detta skedde år 337 e.Kr. Ablabius drog

      > > sig tillbaka till en lyxig gård i Bithynia. Enligt Eunapius
      förvånade
      > > sig många människor över att Ablabius inte själv direkt aspirerat på
      > > kejsartiteln. Ablabius uppträdde så arrogant gentemot sin omgivning
      > > och kejsaren, att Ablabius i stället för purpurmantel fick en
      > > purpurdöd.

      "Förmyndare" (one who makes decisions for a person until he/she reached
      adult age)Mentor for Constantius
      It was to Ablabius who Constantin at his death passed on
      the mentorship to of his the son Constantius. As soon as Constantius
      became adult Ablabius was dismissed. This happened the year 337 AD.
      Ablabius then re-tired to a luxurious farm in Bithynia. Ackording to
      Eunapius many people were astonished that Ablabius didn´t directly
      himself aspired on the
      emperor´s titel. Ablabius were behaving so arrogantly against his
      surroundings
      and the emperor, that Ablabius instead of a purpure cloak received a
      purpure death.

      > > Ablabius tillförlitlighet
      > > I sin tjänst som praetorian prefect (~ ståthållare), var Ablabius
      chef
      > > över alla de 'officia' som fanns inom sitt prefektorat. Detta
      innebar
      > > bl.a. att Konstantin den stores Ablabius i sitt arbete var tvungen
      att
      > > ha god kännedom om det som tilldrog sig i riket. Om Ablabius som
      > > Cassiodorus och Jordanes refererar till var Konstantins Ablabius,
      ökar
      > > tillförlitligheten hos deras övertagna material. Därmed inte sagt
      att
      > > Cassiodorus och Jordanes med nödvändighet har refererat Ablabius
      > > texter på ett tillfredsställande sätt.

      Ablabius reliability
      In his service as a praetorian prefect, Ablabius was a director over
      all the
      'officia'(departments?)that was in his prefectorate. This meant
      among other things that Constantin the great´s Ablabius in his work was
      forced to have good knowledge about the events in the empire. About
      Ablabius who
      Cassiodorus and Jordanes refers to was Constantin´s Ablabius, increases
      the reliability in their overtaken(passed on) material. Thus it´s not
      said that
      Cassiodorus and Jordanes with necessity have refered Ablabius
      texts in a satisfying way.

      Gutwulfs
     Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.