Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Familienaam BEUN BEUNE BEUNS BUEN BUNS

Expand Messages
 • geneabeun
  Hallo, Bonjour, Verontschuldigt mij als de vertaling niet juist is. Ik help me van een woordenboek en de plaats van vertaling van Free.
  Message 1 of 1 , Mar 5, 2004
  • 0 Attachment
   Hallo, Bonjour,

   Verontschuldigt mij als de vertaling niet juist is. Ik help me van
   een woordenboek en de plaats van vertaling van Free.
   http://chaines.free.fr/traduction . Ik schrijf de Vlaming niet hoewel
   mijn ascendanten alle afkomstig uit Belgisch Vlaanderen zijn.
   Excusez-moi si la traduction n'est pas correcte. Je m'aide d'un
   dictionnaire et du site de traduction de Free
   http://chaines.free.fr/traduction . Je n'écris pas le flamand bien
   que mes ascendants soient tous originaires de Flandre belge

   Voor deze namen (1) aarzelt niet om met ons contact op te nemen, als
   u het niet reeds hebt gedaan.
   Pour ces patronymes (1) n'hésitez pas à nous contacter, si vous ne
   l'avez pas déjà fait.

   (1) = BEUN, BEUNE, BEUNS, BUEN, BUNS

   De personen die de naam BEUN(1) dragen zijn afkomstig uit Frans-
   Vlaanderen of België (streek rond Ieper in België, Belle in
   Frankrijk) en wonen vooral in het noorden van Frankrijk, in België en
   in Nederland. (Schrijft zich BUEN tijdens de Spaanse periode in
   Vlaanderen ; in het Spaans, U dat zich voor E plaatst.
   Les personnes qui portent le nom BEUN(1) sont originaires de la
   Flandre, belge ou française (région d'Ypres en Belgique, Bailleul en
   France) et habitent surtout dans le Nord de la France, en Belgique et
   aux Pays Bas. (S'écrit BUEN durant la période espagnole en Flandre ;
   en espagnol, le U se plaçant avant le E)

   In de tweede helft van de XVIe eeuw, door de opgelegde vervolgingen
   van de protestanten door de Hertog van Albe, Gouverneur van
   Vlaanderen, lokten dezen de verbanning uit naar het noorden, in het
   bijzonder naar Nederland, vanwaar ganse families vervolgens naar
   Noord-Amerika uitweken.
   Dans la seconde moitié du XVI° siècle, les persécutions infligées aux
   Protestants par le Duc d'Albe, gouverneur des Flandres provoquèrent
   l'exil vers les pays du Nord, en particulier les Pays-Bas, d'où des
   familles entières migrèrent ensuite en Amérique du Nord.

   In Nederland heb ik afstammelingen van verschillende généalogies
   gevonden die afkomstig uit zijn:
   Aux Pays-Bas j'ai trouvé des descendants de différentes généalogies
   qui sont originaires de :
   1- Warneton (Waasten) in België – Nicolaas BUEN-BEUN geboren 1627
   2- Elverdinge in België – Carel BUEN-BEUN geboren 1570
   3- Kemmel in België – Michiel BEUN geboren 1597
   4- Eecke in Frankrijk – Joris BEUN geboren 1550
   5- Elverdinge in België – Carel BUEN-BEUN geboren 1618

   Sinds de XXe eeuw, met de mobiliteit van de volkeren, verspreidden de
   families BEUN(1) zich over de gehele wereld. (Belgium, Canada,
   France, Germany, Great Britain, Italy, Luxembourg, Netherlands,
   Australia, Swiss, USA)
   Depuis le XX° siècle, avec la mobilité des populations, les BEUN(1)
   s'éparpillent, on peut dire dans le monde entier. (Belgique, Canada,
   France, Allemagne, Grande Bretagne, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
   Australie, Suisse, USA)


   Onze persoonlijke onderzoeken naar de families BEUN(1) zijn gestart
   in 1965, dan hebben we, met inzet van andere BEUN(1) 's, een
   vereniging AGEBA opgestart (Vereniging van familiekunde van de
   families BEUN(1) en aanverwanten) teneinde onze naamgenoten op te
   speuren, te centraliseren en ze te behouden voor alle toekomstige
   generaties en takken van de stamboom BEUN(1).
   Nos recherches personnelles sur les familles BEUN(1) ont débuté en
   1965, puis, avec d'autres BEUN(1), nous avons créé l'Agéba
   (Association Généalogiques des familles Beun(1) et Alliées) afin de
   rechercher, centraliser et préserver pour les générations futures
   toutes les généalogies des BEUN(1) qui sont établies, aidés par de
   nombreux BEUN(1).

   We zijn werkzaam in alle landen van de wereld, over alle periodes
   (meer dan 500 jaar) en registreren vele takken van de stamboom, in
   het bijzonder deze van de BEUN(1) 's van Frankrijk, België en
   Nederland (méér dan 28.000 personen).
   Nous travaillons sur tous les pays du monde et sur toutes les
   périodes (plus de 500 ans) et enregistrons beaucoup d'arbres
   généalogiques, surtout de BEUN(1) de France, de Belgique et des Pays-
   Bas (plus de 28.000 personnes).

   Dit vormt "het culturele erfdeel" van elke familie, die wij willen
   beschermen, hergroeperen en ter beschikking van de toekomstige
   generaties komen.
   Ceci constitue le « patrimoine culturel » de chaque famille, que
   nous voulons protéger,
   regrouper et tenir à disposition des générations futures.

   Het is in Nederland dat momenteel men meer van BEUN(1) levend telt,
   en onze correspondenten ter plaatse ons hun gegevens hebben
   overgebracht.
   C'est aux Pays-Bas qu'actuellement on compte le plus de BEUN(1)
   vivants, et nos correspondants sur place nous ont transmis leurs
   données.

   Alle inlichtingen zullen de welkom zijn en wij zouden willen dat dit
   dit bericht tot een winstgevende en gebruikersvriendelijke
   uitwisseling leidt.
   Tous renseignements seront les bienvenus et nous aimerions que ce
   présent message aboutisse à un échange fructueux et convivial.

   Enige mijn persoonlijke généalogie is op Internet
   http://gw.geneanet.org/geneabeun
   Seule ma généalogie personnelle est sur Internet
   http://gw.geneanet.org/geneabeun

   Ik stel ter beschikking en aan beschikking van al degenen die
   betroffen door dezelfde "hartstocht" zijn dan ik op onze patronymes
   en hun families.
   Je me tiens à votre disposition comme à la disposition de tous ceux
   qui se trouvent concernés par la même « passion » que moi sur nos
   patronymes et leurs familles.

   Aarzelt niet om ons te raadplegen voor meer inlichtingen, blijvend
   tot uw beschikking, vriendelijke groeten,
   N'hésitez pas à nous consulter pour de plus amples renseignements,
   restant à votre disposition, amicalement,

   Bernard BEUN, ( Agéba )
   rue du Moulin d'Arrewage 59660 Merville France
   Mailto : ageba@... ou agefba@... ou geneabeun@... ou
   genealbeun@...
   (Woord ageba, agefba, geneabeun, genealbeun loopt met af free punt fr)
   (Mot ageba, agefba, geneabeun, genealbeun se terminant par free point
   fr)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.