Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

GAZETA TEMA 29.04.2005

Expand Messages
 • Redaksia Tema
  EDITORIALI Një lajm i keq për debatin politik Nga Mero Baze Dy debatet e para televizive, pas shpalljes së datës së zgjedhjeve, mes përfaqësuesve të dy
  Message 1 of 2 , Apr 28, 2005
   EDITORIALI

   Nj� lajm i keq p�r debatin politik

   Nga Mero Baze

   Dy debatet e para televizive, pas shpalljes s� dat�s
   s� zgjedhjeve, mes p�rfaq�suesve t� dy partive t�
   m�dha, mund t� keqorientoj� thelbin e debateve
   politike n� t� ardhmen, pasi t� dy pal�t nuk jan� duke
   luajtur n� t� njejt�n fush�. Debati i djesh�m n� Top
   Channel, por sidomos debati n� TV Klan, n� emisionin
   Opinion, tregoi se opozita �sht� e fokusuar tek
   p�rpjekja vet�m p�r t� shpjeguar programin e saj,
   nd�rsa socialist�t vet�m p�r t� hedhur posht� k�t�
   platform�. Pra, dimensioni i p�rbashk�t i dy debateve
   t� para �sht� se opozita me sa duket ka vendosur q� t�
   flas� vet�m p�r t� ardhmen, kurse socialist�t vet�m t�
   hedhin posht� ofert�n e opozit�s, pa dh�n� asnj�
   shpjegim as p�r qeverisjen e tyre dhe as p�r programin
   e tyre. Ky dimension zot�roi t�r�sisht debatin n�
   emisionin �Opionin�, aq sa ministri i kapur n�
   flagranc� p�r tenderin e �Kartave t� Identitetit�, dhe
   q� i ka l�n� ende shqiptar�t pas nj� viti pa �karta
   identiteti�, arriti t� prodhoj� skenare
   anti-korrupsion me letra t� shkruara pa kujdes me
   shkrimin e tij. Kjo, dhe nj� s�r� tendencash t� tij
   p�r t� mos lejuar njer�zit e opozit�s t� shpjegojn�
   �far� do t� b�jn�, nuk �sht� shqet�suese p�r bilancin
   politik t� debateve, por p�r t� ardhmen e debatit
   politik n� Shqip�ri. N�se opozita ka vendosur vet�m t�
   shpjegoj� se �far� do t� b�j�, ajo mund ta b�j� at� n�
   tribunat e saj elektorale, atje ku ka p�rball�
   njer�zit e saj q� e mb�shtesin. Vizionin p�r t�
   ardhmen e qeverisjes i takon ta p�rfaq�soj� Sali
   Berisha, pasi �sht� p�rgjegj�s p�r m�nyr�n se si do t�
   qeveriset. Mir� do t� ishte q� kjo p�rgjegj�si t�
   zbriste dhe posht� tek aktor�t e tjer� politik�, por
   kur p�rball� teje ke nj� njeri si Blushi, q� kur nuk
   ka �far� t� vjedh�, merr lek� nga xhepi i majt� dhe i
   fut n� djathtin, at�here opozita duhet t�
   vet�orientohet p�r t� ndryshuar dimensionin e debatit
   politik. Tendenca q� u v�rejt nga dy debatet e par�
   �sht� se, opozita flet p�r t� ardhmen, socialist�t
   kund�r platform�s s� opozit�s, pa treguar asgj� se
   �far� do t� b�jn� ata. Kjo tendenc� do ta vras�
   debatin elektoral, pasi do tu jap pak shanse
   shqiptar�ve t� zgjedhin mes dy ofertave. Ata, k�shtu,
   do t� ken� mund�si t� vendosin vet�m nga niveli i
   sulmeve t� PS dhe nga niveli i mbrojtjes s� opozit�s
   p�r programin e vet�m q� �sht� n� treg, programin e
   PD-s�. K�shtu, ka rrezik q� debati t� degjeneroj�, jo
   tek oferta p�r qeverisje e opozit�s, por tek aft�sia
   p�r t� prishur debatin e saj politik me njer�z q� n�
   t� v�rtet� �mbrojn� t� shkuar�n�. Dhe kur e shkuara e
   af�rt identifikohet me Ben Blushin, nuk �sht� vet�m
   histori xhepash, por mbi t� gjitha nj� xhep i ri n�
   xhaketat e vjetra t� PS.


   INTERVISTA

   Kryetari i Prezenc�s s� OSBE, Pavel Va�ek shprehet i
   gatsh�m q� OSBE t� ndihmoj� n� k�t� drejtim

   OSBE pro amendamentit anti-Dushk

   Kryetari i Prezenc�s s� OSBE n� vendin ton�, Pavel
   Va�ek shprehet n� nj� intervist� p�r gazet�n Tradita,
   organ zyrtar i L�vizjes p�r Zhvillim Komb�tar se
   p�rdorimi i skem�s s� Dushkut t� Madh devijon
   vullnetin e lir� t� votuesve. Ai tha se Kushtetuta dhe
   Kodi Zgjedhor mund ta tolerojn� nj� praktik� t� till�
   zgjedhore, por ajo do jet� n� d�m t� zgjedhjeve t�
   ndershme. Sipas tij, nuk �sht� e pamundur q� t�
   ndryshohet Kodi Zgjedhor, p�r tu plot�suar me
   amendimin e Partis� Demokratike p�r t� nj�suar vot�n e
   kandidatit me at� t� partis�. Kreu i Prezenc�s nuk
   pranoi q� t� sqaroj� n�se ODIHR do e cil�soj� si
   shkelje n�se nj� parti fiton shum� m� tep�r vende n�
   mazhoritar se vota n� proporcional, por tha se kjo nuk
   �sht� nj� praktik� e ndershme, dhe se ODIHR nuk
   siguron ndershm�ri n� zgjedhje. Va�ek tha se Prezenca
   �sht� e gatshme q� t� jap� ndihm�n e saj p�r t�
   amenduar ligjin e zgjedhjeve p�r k�t� problem, n� rast
   se do i k�rkohet. Sipas tij, zbatimi i standarteve
   zgjedhore, jo vet�m n� Shqip�ri, por n� t� gjith�
   vendet e tjera, nuk po zbutet, por po forcohet. N�
   p�rfundim t� intervist�s, kreu i Prezenc�s s� OSBE
   b�ri thirrje p�r t� gjith� partit� politike, mediat
   dhe shoq�rin� civile q� t� p�rpiqen p�r parandalimin e
   nj� fenomeni t� till�. Para pak dit�sh, p�rfaq�sues t�
   Institutit Demokratik Amerikan, than� se praktika e
   Dushkut t� Madh mund t� minoj� besueshm�rin� e
   legjislativit t� ardhsh�m.

   Dit�t e fundit jan� zhvilluar bisedime p�r amendimin e
   Kodit Zgjedhor. M� konkretisht, opozita ka propozuar
   ndryshimin e ligjit p�r t� njehsuar vot�n p�r partin�
   me vot�n p�r kandidatin. Kjo �sht� nj� p�rpjekje p�r
   t� shmangur mund�sin� q� nj� ose t� dy partit� e m�dha
   t� maksimizojn� votat q� mund t� marrin duke i
   udh�zuar simpatizant�t t� votojn� p�r kandidatin e
   tyre n� votimin p�r kandidat� dhe p�r nj� nga partit�
   e vogla aleate n� votimin p�r parti. A mendon OSBE-ja
   q� kjo ��shtje ka nevoj� t� shqyrtohet p�rpara
   zgjedhjeve?
   Sistemi aktual zgjedhor n� Shqip�ri jep mund�sin� q�
   rezultati i zgjedhjeve t� shtremb�rohet me an� t�
   p�rdorimit t� votimit taktik, si� p�rshkruhet n�
   pyetje. Dispozitat e Kushtetut�s dhe t� Kodit Zgjedhor
   nuk i ndalojn� n� m�nyr� eksplicite praktika t� tilla,
   por kjo nuk i b�n ato t� pranueshme, e jo m� pastaj t�
   d�shirueshme. Gjithashtu, u takon organeve kushtetuese
   shqiptare t� veprojn� n� m�nyr� t� p�rshtatshme p�r t�
   p�rcaktuar p�rputhshm�rin� e praktikave t� tilla me
   Kushtetut�n dhe legjislacionin zgjedhor. N� fund t�
   fundit, do t� jet� n� dor� t� zgjedh�sve shqiptar� t�
   gjykojn� n�se dhe si k�to marr�veshje q� po
   planifikohen do t� shtremb�rojn� vullnetin e tyre, e
   m� pas t� vendosin.

   A �sht�, si� thon� disa, tep�r von� p�r t� amenduar
   Kodin Zgjedhor lidhur me k�t� ��shtje?
   �do p�rpjekje p�r t� amenduar Kodin Zgjedhor t�
   miratuar koh�t e fundit � dhe p�r m� tep�r shum� pran�
   zgjedhjeve � �sht� problematike, ve�an�risht n�se nuk
   b�het fjal� thjesht p�r nj� ndryshim teknik�
   megjithat�, nuk �sht� tabu. Ne pam� miratimin e nj�
   ndryshimi q� shfuqizonte dispozit�n e Kodit Zgjedhor,
   e cila e b�nte Kodin t� pavlefsh�m dit�n pas
   zgjedhjeve t� 2005-�s. Sigurisht, nj� konsensus i
   gjer� do t� nevojitej p�r nj� ndryshim t� till� t�
   Kodit Zgjedhor, i cili do t� ndalonte ose rregullonte
   marr�veshjet p�r ndarjen e votave.

   K�to lloj manovrimesh konsiderohen t� ligjshme n�
   ligjin aktual. A dini ndonj� vend tjet�r ku kjo gj�
   zbatohet n� at� shkall� sa pritet t� zbatohet gjat�
   zgjedhjeve t� ardhshme k�tu n� Shqip�ri dhe a ka �uar
   kjo n� zgjedhje t� kund�rshtuara gjetk�?
   Gjithmon� ka pasur marr�veshje dhe ujdi lokale e
   informale mes kandidat�ve individual�, madje edhe mes
   partive, n� nj� nivel shum� lokal n� t� gjitha
   zgjedhjet q� jan� zhvilluar n� �do vend t� bot�s. Masa
   deri n� t� cil�n kjo ndodh varet nga ligji dhe
   tradita lokale n� secilin vend ose sistem zgjedhor.
   Kjo �sht� arsyeja q� thuajse nuk ka ndonj� standard
   nd�rkomb�tar t� pranuar lidhur me praktika t� tilla.
   Un� nuk di ndonj� vend evropian, ku sistemi zgjedhor
   t� jet� identik me at� n� Shqip�ri � prandaj
   krahasimet do t� ishin �orientuese. Ndikimi i
   marr�veshjeve t� tilla p�r ndarjen e votave �sht�
   gjithmon� i lidhur me sistemin zgjedhor� dhe
   p�rgjith�sisht mendohet q� ndikimi i tyre brenda
   sistemit shqiptar �sht� shtremb�rues.

   T� gjith� pajtohen me mendimin se Shqip�ria duhet t�
   zhvilloj� zgjedhje t� lira, t� ndershme dhe t�
   pakund�rshtueshme. N�se nj� ose m� shum� parti ankohen
   p�r rezultatin e zgjedhjeve pik�risht sepse
   kund�rshtar�t e tyre p�rfituan n� shkall� t�
   madhe nga ndarja e votave p�r partin� me aleat�t e
   tyre, a do ta quante OSBE-ja k�t� nj� argument t�
   vlefsh�m?
   Natyrisht, OSBE-ja punon p�r zhvillimin e zgjedhjeve
   n� p�rputhje me standardet nd�rkomb�tare, jo vet�m n�
   Shqip�ri, por n� t� gjith� hap�sir�n e saj t�
   veprimit. ODIHR-i dhe veprimet e tij monitoruese nuk
   jan� arbitrat p�rfundimtar� dhe as ata q� sigurojn�
   ndershm�rin� n� zgjedhje. N� fund t� fundit, u takon
   vet� organeve kushtetuese shqiptare � Komisionit
   Qendror t� Zgjedhjeve dhe gjykatave shqiptare � t�
   merren me shkeljet, si dhe me kund�rshtimet.

   N� ��p�rqindje �sht� e gatshme OSBE-ja ta toleroj�
   k�t� dukuri? N�se nj� nga partit� e m�dha fiton 50
   kandidat� n� raundin e par�, por del q� ka marr� vet�m
   20% t� votave n� shkall� komb�tare sepse votat e tjera
   i ka shp�rndar� mes aleat�ve
   t� saj n� m�nyr� q� ata t� ken� kandidat� nga lista
   proporcionale, a shikohet kjo si teprim? N�se po, ku
   �sht� kufiri p�r ju?
   Ky �sht� thjesht spekulim dhe, p�r m� tep�r, ne nuk i
   qasemi problemit duke p�rcaktuar me terma numerik� se
   �far� �sht� e pranueshme dhe �far� jo. Ajo q� mund t�
   d�gjoni prej nesh �sht�: praktika t� tilla
   shtremb�rojn� sistemin dhe �sht� n� dor� t�
   shqiptar�ve t� merren me k�t� � qoft� me ndihm�n e
   Organizat�s, n�se duan, ose pa t�.

   N� zgjedhjet e shkuara ka pasur mosp�rputhje mes
   votave p�r kandidatin dhe votave p�r partin�. Disa
   njer�z p�lqyen m� shum� kandidatin se sa partin� q�
   ai/ajo p�rfaq�sonte dhe e anasjellta. T� dh�nat tonat
   tregojn� se me p�rjashtim t� zones zgjedhore t�
   Dushkut gjat� zgjedhjeve t� vitit 2001, kjo ka qen�
   nj� dukuri e kufizuar, q� nuk e kalonte 2-5% t�
   totalit t� votave. A do t� p�rdor� bashk�sia
   nd�rkomb�tare standarte m� t� buta k�t� her�?
   �sht� m�se e drejt� q� votuesi t� zgjedh� �far�do
   kombinim t� kandidat�ve dhe partive, p�r sa koh� q�
   flet�t e votimit plot�sohen n� m�nyr� teknikisht t�
   vlefshme. �sht� e drejta ekskluzive e zgjedh�sit dhe,
   gjithashtu, p�rgjegj�sia e tij p�r t� b�r�
   zgjedhjen. Por �sht� p�rgjegj�sia e p�rbashk�t e shum�
   aktor�ve t� tjer�, kryesisht e partive politike dhe e
   kandidat�ve, si dhe e t� gjith� klas�s politike dhe
   institucioneve, t� sigurojn� q� votuesi e ka b�r�
   zgjedhjen e tij duke qen� i mir�informuar dhe i bazuar
   vet�m n� vullnetin e tij t� lir�. Kjo na kthen s�rish
   n� thelbin e ��shtjes: askush s�mund t�i zgjidh� k�to
   probleme n� vend t� shqiptar�ve� . Institucionet
   nd�rkomb�tare ndihmojn�, por rrall� imponojn�� . Ve�
   k�saj, nuk mendoj se standardet zgjedhore
   nd�rkomb�tare ose zbatimi i tyre po zbutet me kalimin
   e koh�s,
   qoft� n� Shqip�ri apo gjetk�� . P�rkundrazi.

   Tirana u vizitua nga Kryetari i OSBE-s� para disa
   dit�sh dhe Prezenca e OSBE-s� n� Shqip�ri sponsorizoi
   nj� dialog p�r ��shtjen e dat�s s� zgjedhjeve. Do t�
   ishit t� gatsh�m t� sponsorizonit nj� dialog edhe p�r
   ��shtjen e ndarjes s� votave p�r partin� mes aleat�ve
   politik�?
   Prezenca e OSBE-s� mund t� sponsorizoj� shum�
   gj�ra�p�r sa koh� q� ato jan� n� mandatin ton� dhe ne
   na k�rkohet ta b�jm� k�t�, por n� k�t� rast nuk ka
   nevoj� p�r sponsor. �ka nevojitet �sht� vullneti i
   partive politike p�r t� pranuar q� ka nj� problem dhe
   p�r t� b�r� t� pamundur�n p�r ta parandaluar at�. U
   takon Kuvendit dhe organeve t� tjera kushtetuese,
   medias dhe shoq�ris� civile, si dhe kujtdo q� ndihet i
   shqet�suar n� nj� vend t� lir� t� merren me k�t�
   problem.


   Kongresmeni Bob Hand sqaron p�r radion Z�ri i Amerik�s
   pse k�to zgjedhje jan� shum� t� r�nd�sishme p�r
   Shqip�rin�

   �S�ka tolerim p�r standartet zgjedhore�

   Nj� k�shilltar i Komisionit amerikan p�r Bashk�punim
   dhe Siguri n� Evrop�, tha se n�se kodi i sjelljes p�r
   zgjedhjet e k�tij viti n� Shqip�ri zbatohet nga forcat
   politike, kjo do t� shtonte shanset q� zgjedhjet t�
   jen� t� lira dhe t� ndershme. N� nj� intervist� me
   Z�rin e Amerik�s, zoti Bob Hand tha gjithashtu se nuk
   �sht� m� e justifikueshme q� zgjedhjet n� Shqip�ri t�
   mos i plot�sojn� standardet nd�rkomb�tare. Sipas tij,
   aktor�t politik� duhet t� b�jn� nj� fushat� t�
   ndershme, dhe votuesit duhet t� besojn� at� politikan
   q� rrezaton besueshm�ri n� ato q� thot�. Sipas tij,
   Shtetet e Bashkuara t� Amerik�s kan� miq�si me
   Shqip�rin�, por tolerimi i abuzimeve me zgjedhjet do
   t� ishte fatal. Hand shpreh besimin se k�to zgjedhje
   do t� jen� sipas standarteve. Ai b�n t� ditur se k�to
   standarte tashm� jan� t� p�rcaktuara qart� dhe pal�t
   politike n� Shqip�ri i din� ato. Sipas tij, Shqip�ria
   �sht� mbrapa n� rajon, pasi asnj� vend nuk ka probleme
   me zgjedhjet. Hand tha se qeveria q� do t� dal� pas
   zgjedhjeve duhet t� merret urgjentisht me �eshtje t�
   tilla si vendosja e shtetit ligjor, lufta kund�r
   krimit t� organizuar, korrupsioni dhe trafiqeve.

   Zoti Hand, partit� politike n� Shqip�ri kan�
   n�nshkruar nj� kod t� etik�s p�r zgjedhjet e k�saj
   vere, t� propozuar nga Presidenti i Republik�s. Sa i
   r�nd�sish�m mendoni ju se �sht� ky kod?
   Mendoj se �sht� nj� hap shum� i r�nd�sish�m dhe
   pozitiv. Jan� b�r� disa ndryshime n� ligjin zgjedhor,
   p�rmir�sime q� t�u japin shansin zgjedhjeve t� jen� t�
   lira dhe t� rregullta. Tani un� mendoj se u takon
   faktor�ve atje q� t� mund�sojn� mbajtjen v�rtet t�
   zgjedhjeve t� lira dhe t� ndershme. Kuadri ligjor
   ekziston tashm�. Ky kod n�se zbatohet �sht� v�rtet nj�
   shans i mir� q� zgjedhjet t� plot�sojn� standardet
   nd�rkomb�tare. Ve�an�risht sepse kur fillon fushata,
   gjendja tensionohet, dhe nuk dihet se ��do t� ndodh�.
   Pastaj n� dit�n e zgjedhjeve t� gjith� do t� vrasin
   mendjen se cili do t� jet� rezultati. Pranimi i k�tij
   kodi mendoj se �sht� nj� m�nyr� kontribuar p�r t�
   garantuar q� vullneti politik t� p�rputhet me kuadrin
   ligjor, n� m�nyr� q� zgjedhjet t� jen� t� rregullta n�
   Shqip�ri.

   N� zgjedhjet e kaluara, komuniteti nd�rkomb�tar ka
   p�rdorur nj� gjuh� jo shum� t� qart� duke i p�rshkruar
   shpesh si votime q� kan� b�r� nj� hap p�rpara n�
   krahasim me t� kaluarat dhe duke i vendosur n�
   kontekstin e zhvillimeve n� vend. Pse do t� jet�
   ndryshe k�t� here dhe sa p�rgjegj�si do t� ket�
   komuniteti nd�rkomb�tar n� p�rdorimin e nj� vler�simi
   t� sakt� q� nuk do t�u linte shteg partive politike t�
   thoshin q� zgjedhjet nuk jan� t� rregullta?
   Varet nga m�nyra sesi do t� mbahen zgjedhjet. S� pari,
   k�t� radh� duhet t� jet� ndryshe, sepse shum� nga
   zgjedhjet e kaluara, p�r shkak t� trazirave civile,
   ose sepse vendi po kap�rcente trash�gimin� e periudh�s
   s� komunizmit, duhej t� vendoseshin n� nj� kontekst t�
   caktuar dhe gjithmon� kishte dyshime t� konsiderueshme
   q� Shqip�ria mund t�i plot�sonte ato standarde n�
   tranzicionin drejt nj� vendi demokratik. Tani mendoj
   se �sht� e qart� q� Shqip�ria mund ta hedh� k�t� hap
   dhe nuk ka m� nevoj� p�r justifikime p�r mosplot�simin
   e standardeve. P�rve� k�saj mendoj se nj� nga arsyet
   q� vler�simi ka qen� disi i pap�rcaktuar qart� p�r
   ecurin� e zgjedhjeve n� Shqip�ri, �sht� se n� disa
   zona p�r shembull v�zhguesit nuk gjejn� probleme,
   nd�rsa n� disa t� tjera ato jan� jasht�zakonisht t�
   m�dha. Kjo e b�n t� v�shtir� nj� vler�sim t�
   p�rgjithsh�m. Shpresoj se duke patur parasysh se cilat
   kan� qen� problemet n� t� kaluar�n dhe duke mos lejuar
   q� ato t� ndodhin n� k�to zgjedhje, jo vet�m q� ato
   mund t�i plot�sojn� standardet nd�rkomb�tare n�
   p�rgjith�si, por do t� ket� mbar�vajtje t� tyre edhe
   n� zonat e ve�anta dhe p�rmir�sim n� mbajtjen e
   votimit.

   Problemet kryesisht me votimet n� Shqip�ri nuk kan�
   qen� t� natyr�s teknike, por politike dhe kan� t�
   b�jn� me munges�n e besimit mes forcave kryesore
   politike n� Shqip�ri. Sa e mundur mendoni se do t�
   jet� t� zbatohen standardet nd�rkomb�tare t�
   zgjedhjeve n� nj� klim� t� till� mosbesimi politik mes
   forcave kryesore?
   Komuniteti nd�rkomb�tar nuk ka ndonj� gj� n� dor� p�r
   t� zgjidhur problemin e mosbesimit n� sistemin politik
   t� nj� vendi. P�r k�t� duhet t� punojn� vet� partit�
   politike, vet� elektorati duhet t�u thot� udh�heq�sve
   politik� q� t� punojn� s� bashku, t�i zgjidhin
   mosmarr�veshjet dhe jo t� polarizojn� situat�n. Dit�n
   e zgjedhjeve mund t� ket� shum� probleme teknike, por
   mendoj se meqen�se k�rkohet q� k�to zgjedhje t�
   zbatojn� standardet, si komuniteti nd�rkomb�tar, ashtu
   edhe zyrtar�t e zgjedhjeve t� t� gjitha niveleve n�
   Shqip�ri, do t� b�jn� t� gjitha p�rpjekjet jo vet�m
   p�r t� parandaluar problemet qoft� edhe aksidentale,
   por t� jen� gjithashtu n� gjendje t�i zgjidhin me
   shpejt�si n� rast se ndodhin, n� m�nyr� q� t� mos
   rrezikojn� integritetin e zgjedhjeve n� t�r�si. Un� do
   t�u b�ja thirrje lojtar�ve politik� q� t� respektojn�
   marr�veshjen mes tyre dhe kodin q� n�nshkruan, t�
   zhvillojn� nj� fushat� konkurrente por t� ndershme dhe
   mbi t� gjitha t� d�gjojn� ato q� thot� elektorati, t�
   d�gjojn� shqet�simet e tyre dhe t� p�rpiqen t�i
   zgjidhin dhe jo t�u diktojn� atyre se ��duhet t�
   b�jn�. Mendoj se Shqip�ria do t� p�rfitonte nga
   udh�heq�s t� mir�, q� ta kuptojn� m� mir� se cilat
   jan� problemet aktuale t� vendit dhe t�i zgjidhin k�to
   probleme p�r t� mir�n e qytetar�ve t� Shqip�ris�.

   Shpesh �sht� th�n� se k�to zgjedhje jan� shum� t�
   r�nd�sishme p�r t� ardhmen e Shqip�ris�. Cili do t�
   ishte komenti juaj? Por gjithashtu cili do t� ishte
   komenti p�r r�nd�sin� q� ka mbajtja e zgjedhjeve t�
   rregullta dhe t� lira n� Shqip�ri p�r Shtetet e
   Bashkuara dhe komunitetin nd�rkomb�tar duke patur
   parasysh kontekstin rajonal, pra sa e r�nd�sishme
   �sht� p�r komunitetin nd�rkomb�tar nj� Shqip�ri e
   q�ndrueshme politikisht?
   K�to zgjedhje jan� para s� gjithash jasht�zakonisht
   kritike p�r Shqip�rin�, pasi shum� vende t� tjera t�
   rajonit po i kap�rcejn� problemet p�rsa u takon
   zgjedhjeve. Ata po merren me ��shtje t� shtetit ligjor
   duke punuar s� bashku dhe integrimi po ec�n p�rpara me
   nj� rit�m gjithnj� e m� t� shpejt�. Dhe mbajtja e
   zgjedhjeve jo t� rregullta, sipas standardeve t�
   Shteteve t� Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, do t�
   ishte nj� hap shum� i madh prapa p�rsa u takon
   shanseve t� Shqip�ris� p�r an�tar�sim n� isntitucionet
   evropiane dhe euro-atlantike. Kjo �sht� e r�nd�sishme
   edhe p�r Shtetet e Bashkuara, sepse Shqip�ria �sht�
   nj� mik i mir� i Shteteve t� Bashkuara dhe ne duam q�
   ky vend t� ec� p�rpara, ne duam q� Shqip�ria t�
   integrohet n� Evrop� dhe n� institucionet
   euro-atlantike. Ne nuk do t� kompromentojm�
   v�shtir�sit� q� ata duhet t� kap�rcejn� p�r t� hyr� n�
   k�to institucione, por ne duam q� ata t�i kap�rcejn�
   k�to v�shtir�si, q� t� jen� jo vet�m nj� vend mik, por
   edhe aleat, q� t� b�het nj� partner n� treg�ti n�
   Bashkimin Evropian dhe p�r �do lloj rruge q� ata
   vendosin t� ndjekin. Besoj se kjo do t� ishte m� e
   mira p�r Shqip�rin�, p�r Shtetet e Bashkuara dhe p�r
   k�do, q� t� mos ket� pengesa n� synimet e Shqip�ris�.
   Dhe p�r k�t� arsye un� shpresoj q� k�to zgjedhje t�
   shkojn� mir�, sipas k�ndv�shtrimit t� Shteteve t�
   Bashkuara. Si dikush q� punon n� �ashington dhe q� ka
   lidhje t� vazhdueshme me OSBE-n�, mund t� them q�
   standardet jan� t� qarta dhe megjith�se ne duam q�
   Shqip�ria t� jet� e suksesshme, k�to standarde
   vendosen p�r nj� arsye dhe n�se ne fillojm� t� b�jm�
   kompromise, shkaktohen probleme t� tjera jo vet�m me
   Shqip�rin�, por edhe n� vende t� tjera, p�rsa i takon
   besueshm�ris� dhe shtysave ndaj vendeve t� tjera p�r
   t� ecur p�rpara. P�rve� k�saj, standardet nuk vlejn�
   vet�m p�r zgjedhjet, por p�r gjith�ka tjet�r. E para
   gj� q� duhet t� b�j� Shqip�ria pas procesit zgjedhor,
   �sht� t� filloj� q� t� merret me problemet e
   korrupsionit n� vend dhe ka standarde edhe n� k�t�
   drejtim, p�rsa i takon shtetit ligjor, dhe n�se p�r
   ndonj� arsye, ose p�r tjetr�n ne b�jm� kompromise me
   standardet, n� thelb ne do ta pengonim Shqip�rin� q�
   t� ecte p�rpara. E vetmja gj� q� duhet t� b�jm� �sht�
   q� t� jemi t� vendosur n� k�rkesat p�r zbatimin e
   tyre, por nj�koh�sisht t� shfaqim besim q� Shqip�ria
   mund t�i zbatoj� ato dhe t� mbaj� zgjedhje t�
   rregullta.


   POLITIKA

   Miratohet n� Kuvend k�rkesa p�r ngritjen e k�tij
   komisioni. Hetohet p�r destinacionin e 63 milion USD

   Komision hetimor p�r taks�n �Majko�

   Kuvendi miratoi dit�n e djeshme me 64 vota pro
   ngritjen e nj� komisioni hetimor p�r t� verifikuar
   p�rdorimin e taks�s �Majko� p�r nd�rtimin e rrug�s
   Durr�s-Kuk�s. Ngritja e komisionit p�r hetimin e
   taks�s s� miratuar nga Kuvendi n� vitin 2002, erdhi me
   k�rkes� t� deputet�ve Pre� Zogaj dhe Ndre Legisi.
   �Komisionin hetimor e kemi k�rkuar q� n� dhjetor t�
   vitit 2004. Fondet e taks�s �Majko� kan� koh� q� jan�
   mbledhur dhe duhet t� kishte filluar puna p�r
   prokurimin e tyre,� tha Pre� Zogaj. Sipas tij, m�nyra
   e nd�rtimit t� rrug�s �sht� e mbuluar me mjegull dhe
   n� p�rdorimin e k�tyre fondeve nuk ka transparenc�.
   Zogaj u shpreh se Ministri i Financave, Arben Malaj,
   nuk ka dh�n� shpjegim se ku jan� k�to para, prandaj
   �sht� e nevojshme ngritja e nj� komisioni hetimor.
   Deputeti Ndre Legisi deklaroi se e kishte fimosur
   taks�n e vendosur nga kryeministri i asaj kohe Pandeli
   Majko por nga ky fond nuk �sht� p�rdorur asnj� lek.
   �Jan� 63 milion euro q� jan� mbledhur nga kjo taks�
   dhe �sht� e nevojshme q� Kuvendi t� kontrolloj� nj�
   vendim q� e ka dh�n� vet�,� tha Legisi. P�r taks�n
   �Majko�, deputeti Arben Imami tha se duhet t� ngrihet
   patjet�r nj� komision hetimor. Spartak Braho,
   n�nkryetar i L�vizjes Socialiste p�r Integrim theksoi
   se fondi �sht� mbledhur nga pagesat e taksapaguesve
   shqiptar� dhe duke u nisur nga ky fakt duhet m� tep�r
   transparenc�. �N�qoft�se se nuk ngrihet komisioni
   hetimor ne do t�i drejtohemi p�r verifikimin e fondeve
   Kontrollit t� Lart� t� Shtetit dhe organeve t� tjera
   p�rgjegj�se p�r kontroll,� tha Braho. Deputet�t
   mendojn� se komisioni hetimor p�r k�t� �eshtje duhet
   t� ket� p�rmasa t� vogla dhe t� p�rb�het nga 9
   deputet�.
   Komisioni mendohet t� veproj� n� nj� hark kohor prej 2
   deri n� 3 jav�sh. P�rb�rja e tij do t� diskutohet n�
   seanc�n e ardhshme parlamentare.

   �far� �sht� taksa Majko

   Taksa �Majko� do t� p�rdorej vet�m p�r nd�rtimin e
   rrug�s Durr�s-Kuk�s. Me mbarimin e k�saj rruge, kjo
   taks� do t� pushonte s� ekzistuari. Taksa p�rfshinte:
   Mbitaks�n p�r importet e taksueshme me 1 p�r qind. Kjo
   shtes� do t� b�hej p�r t� gjitha llojet e mallrave t�
   importueshme dhe t� taksueshme; taksa mbi konsumin e
   karburanteve, q� do t� caktohet n� mas�n 3 lek� p�r
   lit�r p�r gazoilin, benzolin dhe benzin�n e importuar
   dhe t� prodhuar n� vend. Gjithashtu ishte vendosur q�
   t� gjitha bizneset e TVSH-s�, t� paguanin 30 mij� lek�
   n� vit. Kjo shum� do t� paguhej sipas afateve t�
   p�rcaktuara n� taks�n vjetore. T� ardhurat nga kjo
   taks� do t� p�rdoreshin vet�m p�r nd�rtimin e rrug�s
   Durr�s-Kuk�s.


   Shtyhet miratimi i ndryshimeve n� ligjin p�r Sh�rbimin
   e Kontrollit t� Brendsh�m n� Ministrin� e Rendit.
   Opozita paraqet v�rejtjet

   �SHKB mund t� kthehet n� struktur� represive�

   Propozimi i K�shillit t� Ministrave p�r disa shtesa
   dhe ndryshime n� ligjin p�r �Sh�rbimin e Kontrollit t�
   Brendsh�m n� Ministrin� e Rendit Publik� u la p�r tu
   shqyrtuar seanc�n e ardhshme parlamentare.
   Projektligji u diskutua nga dy komisione, nga ai p�r
   Sigurin� Komb�tare dh� nga komisioni p�r �eshtjet
   Ligjore, t� cil�t pat�n mendime t� kund�rta p�r
   p�rgjimin mes koleg�ve. Sipas deputet�ve n� komisionin
   p�r Sigurin� Komb�tare, n� projektligj duhet t�
   p�rfshihet dhe e drejta e punonj�sve t� k�saj
   strukture p�r t� p�rgjuar koleg�t e tyre. Kjo do t�
   ndodh� vet�m n� rastet kur dyshohet se k�ta persona
   bashk�punojn� me krimin. �Krimi i organizuar �sht� i
   lidhur me segmente t� shtetit dhe policis�. N� t�
   gjitha aksionet e deritanishme gjithmon� ka dal� se ka
   patur lidhje mes segmenteve t� shtetit dhe
   organizatave t� ndryshme kriminale. Ne n�
   komision konstatuam se projektligji ka nevoj� p�r
   p�rmir�sime dhe propozimi i qeveris� nuk synon ta
   p�rmir�soj� k�t� struktur�, por kujdeset ta kthej� at�
   n� nj� struktur� represive ndaj strukturave tjera t�
   policis�,� tha sekretari i komisionit p�r Sigurin�
   Komb�tare, Shaban Memia. Komisioni p�r �eshtjet
   Ligjore e quan t� palejuesh�m p�rgjimin mes koleg�ve
   duke e cil�suar k�t� si shkelje e t� drejtave t�
   njeriut. Kryetari i komisionit t� Siguris�, Neritan
   Ceka tha se komisioni �sht� k�shilluar me specialist�
   t� SHISH q� propozimet mos t� bien ndesh me t� Drejtat
   Themelore t� Njeriut.


   Moisiu pret delegacionin e demokristian�ve kosovar�

   Presidenti i Republik�s, Alfred Moisiu, priti n� nj�
   takim sot paradite nj� delegacion t� Partis�
   Demokristiane t� Kosov�s t� p�rb�r� nga Tadej Rodiqi
   Kryetar, Zef Morina etj. Delegacioni shoq�rohej nga
   Kryetari i Partis� demokristiane Shqiptare, Nikoll
   Lesi. Biseda u p�rqendrua n� zhvillimet e fundit n�
   Kosov� ku u theksua domosdoshm�ria e zgjidhjes s�
   statusit t� saj p�rfundimtar. Morina e informoi kreun
   e shtetit shqiptar p�r ecurin� e subjektit t� tij
   politik dhe faktin e p�rfaq�simit t� saj n�
   parlamentin e Kosov�s. Ai falenderoi Moisiun p�r
   pritjen q� i rezervoi dhe shprehu mir�njohjen p�r
   q�ndrimin e vendosur t� kreut t� shtetit n� interes t�
   zgjidhjes s� problemit t� Kosov�s.


   Situata e medias n� Shqip�ri �sht� p�rkeq�suar gjat�
   vitit q� shkoi. Publikohet raporti vjet�r

   Freedom House: Shtypi n�n diktatin e Nanos

   Organizata Freedom House nxori raportin e saj p�r
   lirin� e shtypit me titull �Liria e Shtypit 2005: Nj�
   v�shtrim p�r pavar�sin� e shtypit n� bot��. Raporti
   analizon vitin 2004 dhe rezulton se n� shkall�
   bot�rore arritjet kan� q�n� m� t� m�dha se sa prirjet
   negative. P�r sa i p�rket Shqip�ris� ajo �sht�
   klasifikuar n� grupin e vendeve me nj� shtyp
   pjes�risht t� lir� dhe nga vendi i 105 q� ishte vitin
   e kaluar ka r�n� n� vendin e 107.
   Megjith�se liria e shtypit mbrohet me kushtetut�,
   thuhet n� raport, mbrojtja e saj ligjore nuk �sht� e
   mjaftueshme dhe vet� gjyq�sori �sht� n�n presionin e
   qeveris�. Vet� Kryeministri Fatos Nano, thot� Feedom
   House, i hedh gazetat n� gjyq. K�shtu ishte rasti i
   botuesit t� gazet�s Koha Jon�, Nikoll� Lesi, i cili e
   kishte akuzuar kryeministrin p�r korrupsion.
   Media n� Shqip�ri �sht� aktive dhe e shum�llojshme,
   thot� Freedom House, por �sht� n�n presionin e
   qeveris� dhe partive politike, gj� q� ndikon
   negativisht n� besueshm�rin� e saj. Gazetar�t nuk
   guxojn� t� trajtojn� ��shtje delikate sidomos t� tilla
   q� lidhen me zotin Nano dhe me Partin� Socialiste.
   Radioja dhe televizioni shtet�ror e p�rq�ndrojn�
   v�mendjen kryesisht tek qeveria. Sulmet fizike ndaj
   gazetar�ve jan� pak�suar, por qeveria ka gjetur rrug�
   t� reja dhe t� t�rthorta p�r manipulimin e medias.
   Qeveria socialiste mban kontrollin mbi RTSH duke
   em�ruar an�tar�t e k�shillit t� radiotelevizionit. Nj�
   num�r gazetar�sh u ndaluan sepse kishin filmuar
   fshehurazi kryeministrin.
   Sipas nj� raporti t� OSBE-s�, sfida kryesore p�r
   mediat n� Shqip�ri jan� marr�dh�niet n� rritje midis
   politik�s, biznesit dhe mediave, gj� q� e d�mton
   pavar�sin� e tyre. P�r shkak t� r�nies s� tirazhit,
   p�r t� ekzistuar, mediat mb�shteten te reklamat e
   blera nga kompanit� shtet�rore ose gjysm� shtet�rore.
   P�r t�u mbuluar pozitivisht nga mediat, qeveria u jep
   kontrata ose mb�shtet mediat duke u dh�n� me qera
   objekte t� saj me �mime t� ulura. Dhe s� fundi,
   p�rpjekjet e qeveris� p�r t� luftuar evazionin fiskal
   jan� kthyer n� mjet frik�simi politik p�r ata q�
   kritikojn� ose kund�rshtojn� politikat shtet�rore, si
   n� rastin kur kryeministri Nano ve�oi disa botues dhe
   i akuzoi ata p�r shmangie nga taksat.


   Kryetari i Partis� Demokratike komentoi dit�n e
   djeshme rezultatin e votimit t� K�shillit Komb�tar

   Berisha: U konsolidua linja politike

   Kryetari i Partis� Demokratike, Sali Berisha tha dit�n
   e djeshme se rezultatet e votimeve p�r K�shillin e ri
   Komb�tar t� Partis� Demokratike konfirmuan edhe nj�
   her� konsolidimin e linjave politike t� k�saj partie
   si dhe politik�n e hapjes s� k�saj partie ndaj vlerave
   dhe shoq�ris� civile, bot�s akademike. �K�shilli i ri
   Komb�tar i Partis� Demokratike mund t� cil�sohet si
   konsolidimi i linjave politike t� Partis� Demokratike.
   Nga rezultatet e votimeve ka dal� se m� t� votuar jan�
   politikan�t e p�rkushtuar ndaj Partis� Demokratike,
   hartuesit e alternativave dhe themeluesit e saj,� tha
   Berisha. Kryetari i PD ka falenderuar t� gjith�
   delegat�t q� kan� marr� pjes� n� votime. Ai tha se
   lista prej m� shum� se 250 kandidat�sh p�r K�shillin
   Komb�tar p�rfshinte personalitete t� njohura, dhe ka
   qen� e v�shtir� q� t� zgjidhej mes tyre. �Jam i
   vet�dijsh�m se t� p�rzgjedhurit n� mes t� 250 emrave,
   t� gjith� personalitete t� njohura t� fushave t�
   ndryshme, p�rb�n nj� v�shtir�si serioze dhe reale.
   Ndaj dhe un� duhet t� falenderoj p�rzem�rsisht t�
   gjith� ata q� garuan dhe mor�n pjes� dhe i siguroj se
   t� zgjedhur me numrin e votave t� duhura pa p�rjashtim
   t� gjith� jan� dhe do t� mbeten bashk�pun�tor� t� mi
   t� drejtuesve t� t�r� t� Partis� Demokratike dhe t�
   forumeve t� saj,� u shpreh Berisha. Pas publikimit t�
   emrave t� an�tar�ve t� rij t� K�shillit Komb�tar,
   dit�n e h�n� pritet q� t� zgjidhen dhe sekretar�t
   ekzekutiv� t� Partis� Demokratike. �Ekipi do t� dal�
   dit�n e h�n� ku do t� ket� dhe nj� mbledhje t�
   K�shillit t� ri Komb�tar t� Partis� Demokratike. N�
   k�t� mbledhje do t� zgjidhen dhe sekretar�t ekzekutiv�
   t� Partis� Demokratike. Mund t� them se do t� ket� nj�
   votim p�r sekretar�t dhe un� nuk mund t� them
   rezultatin e votimit. Realisht un� kam konsiderat� t�
   madhe p�r bashk�pun�tor�t e mi dhe cdo gj� do t�
   p�rcaktohet nga votimi,� tha Berisha. Drejt
   p�rfundimit �sht� dhe lista e kandidaturave p�r t�
   nj�qind zonat zgjedhore. Sipas kryetarit t� Partis�
   Demokratike, vonesat n� hartimin e list�s
   p�rfundimtare t� kandidat�ve t� k�saj partie kan�
   ardhur dhe si pasoj� e mosp�rcaktimit t� aleancave.
   �Mund t� them se lista �sht� drejt p�rfundimit. Nuk
   �sht� p�rfunduar p�r shak t� koalicioneve dhe jemi t�
   detyruar t� presim p�rfundimin e koalicionit dhe jan�
   ca rregulla. �sht� proceduar n� nj� pjes� t� zonave
   dhe mendoj se po realizohet nj� koalicioni shk�lqyer,
   nj� garanci p�r nj� fitore t� thell� n� zgjedhjet e
   ardh�shme,� u shpreh Berisha.


   Sekretari i P�rgjithsh�m i PD tha se nuk ka pasur
   asnj� pasakt�si n� votim

   Bode: Rezultatet e votimit mund t� verifikohen

   Sekretari i P�rgjithsh�m i Partis� Demokratike, Ritvan
   Bode mohoi dit�n e djeshme z�rat se n� rezultatin e
   an�tar�ve t� K�shillit Komb�tar ka patur pasakt�si t�
   cilat mund t� ken� ndikuar n� rezultatin final p�r
   an�tar�t e K�shillit Komb�tar.
   N� p�rgjigje t� z�rave p�r pasakt�si, Bode tha se kush
   �sht� i interesuar �sht� i mir�pritur dhe mund t� b�j�
   verifikimin. �Ju siguroj q� asnj� vot� e vetme nuk
   �sht� num�ruar keq n� k�t� K�shill Komb�tar. Kushdo
   nga shtypi q� k�rkon t� b�j� nj� verifikim mund t�
   vij�. I gjith� komisioni dhe procesi i num�rimit t�
   votave ka q�n� n� nj� kontroll t� kryq�zuar t�
   nj�ri-tjetrit dhe ka q�n� nj� num�rim perfekt. Kjo
   �sht� dhe arsyeja se p�rse num�rimi i votave zgjati dy
   dit�,� tha Bode. Ai tha se mosp�rfshirja n� K�shillin
   Komb�tar t� Partis� Demokratike nuk l� jasht�
   v�mendjes asnj� prej tyre. N� debatin e ardhsh�m
   elektoral do t� jen� t� p�rfshir� t� gjith� drejtuesit
   e nivelit t� par� dhe t� dyt�. �N� asnj� m�nyr� t�
   gjith� q� jan� pjes� e gar�s p�r n� K�shillin Komb�tar
   jan� n� gar� p�r drejtimin e PD-s�. Natyrisht Partia
   Demokratike vepron jo vet�m me K�shilin Komb�tar dhe
   an�tar�t e k�tij k�shilli. Veprimi politik i saj �sht�
   shum� m� i gjer� se kaq dhe mendoj q� jo vet�m
   kandidat�t p�r deputet�, por edhe an�tar� t� KOP apo
   edhe drejtues t� tjer� lokal� t� PD-s� t� jen� po aq
   n� v�mendjen e PD-s� p�r debatin elektoral q� do t�
   filloj� s� shpejti,� tha Bode.


   Dy t� rikthyerit pran� k�saj partie komentojn�
   rezultatet e votimit t� K�shillit Komb�tar

   Imami dhe Zogaj: PD e unifikuar p�r hapjen

   Nj� nga ish themeluesit e Partis� Demokratike, i
   rikthyer pran� k�saj partie, Arben Imami tha dje se
   pavar�sisht se nuk ka marr� votat e mjaftueshme p�r t�
   qen� an�tar i K�shillit Komb�tar n� Kuvendin e fundit,
   mb�shtetja e tij ndaj linj�s s� drejtuesve demokrat�
   �sht� e pal�kundur. Ai tha se votat q� ka marr� ai dhe
   ish-themelues t� k�saj partie t� rikthyer d�shmojn�
   qart� realizimin e linj�s s� drejtuesve t� Partis�
   Demokratike p�r hapjen e saj ndaj vlerave dhe t�
   larguarve n� vite. �Dua t� them se gati gjysma e
   votuesve kan� votuar p�r mua dhe kjo �sht� nj�
   satisfaksion i madh p�r mua. PD faktikisht �sht�
   hapur. Para nj� viti un� mbase do t� ishte i 300-ti,
   por k�t� radh� dhe themelues t� tjera jemi pritur
   mjaft mir�,� tha Imami. Nd�rsa theksoi faktin se
   mb�shtetja e tij p�r Partin� Demokratike dhe fitoren e
   saj t� padiskutueshme n� zgjedhjet e ardh�shme
   kundrejt nj� oligarkie t� inkriminuar ka qen� pa
   kushte dhe e pal�kundur, Imami tha se n� vota kan�
   ndikuar dhe opozicioni ndaj demokrat�ve n� qeverisje,
   por dhe q�ndrimi i nj� pjes� t� gazetave zyrtare t�
   asaj kohe. P�rsa i p�rket �eshtjes s� kandidimit t�
   tij t� mundsh�m n� zgjedhjet e ardh�shme parlamentare,
   Imami pohoi faktin se nj� c�shtje e till� ka qen�
   pjes� e diskutimit t� tij me drejtuesit demokrat�. P�r
   deputetin Pre� Zogaj mb�shtetja e an�tar�ve t�
   Komitetit t� Orintimit t� Politikave dhe
   ish-themeluesve t� saj, d�shmon qart� se hapja dhe
   rip�rt�ritja e PD nuk ka qen� vet�m d�shir� e
   kryetarit Berisha, por e gjitha an�tar�ve t� partis�.
   ��sht� nj� hap shum� i r�nd�sish�m i PD q� tregon se
   kan� ndryshuar mend�sit� n� k�t� parti, q� tregon se
   hapja, rip�rt�ritja, apo ndryshimi i PD-s� nuk ishin
   thjesht d�shir� e mir� e Berish�s, q� ka qen�
   protagonist, por ishte b�r� mendim i mbar� partis�. E
   gjith� partia k�rkon hapje, operacion dhe marr�dh�nie
   t� reja me qytetar�t, marr�dh�nie demokratike dhe
   votimi i ish-themeuesve q� kan� qen� kritike ndaj
   Berish�s tregon se partia k�rkon diversitet,� tha
   Zogaj. �P�r t� fituar ne duhet t� jemi t� bashkuar dhe
   p�r qeverisjes duhet t� angazhojm� t� gjitha
   kapacitetet politike dhe teknike q� ka vendi. E kemi
   th�n� dhe her� t� tjera, forca e PD-s� q�ndron n�
   unitetin e lidershipit t� saj. �sht� nj� parti e re
   dhe k�tu e ka forc�n kjo parti,� tha Zogaj.


   Kryetari i PD pret delegacionin e PDK s� Kosov�s

   �Presim ndryshime n� Shqip�ri�

   Kryetari i Partis� Demokratike, Sali Berisha priti
   paraditen e djeshme n� nj� takim delegacionin e
   Partis� Demokristiane t� Kosov�s t� kryesuar nga Tadej
   Rodiqi dhe Zef Morina. Nd�rsa vler�soi kontributin e
   k�saj partie n� Kosov�, Berisha tha se i ka njohur
   k�ta t� fundit me situat�n para elektorale n� vend,
   vendosm�rin� e opozit�s p�r tu bashkuar dhe p�rpjekjet
   e saj p�r nj� proces t� lir� dhe t� ndersh�m si dhe
   intensifikimin e marr�dh�nieve me vendet e rajonit.
   Nga ana e tij Rodiqi p�rg�zoi drejtuesit e Partis�
   Demokratike p�r Kuvendin e fundit. Nga kryetari i
   PDK-s� s� Kosov�s, Berisha ka marr� dhe urimin p�r
   fitoret n� zgjedhjet e adh�shme parlamentare. �Urojm�
   q� her�n tjet�r zotin Berisha ta takojm� si
   kryeminist�r t� Shqip�ris�,� tha Rodiqi.


   KRONIKA

   Prokuror�t italian dyshojn� se kapot e klaneve
   shqiptare q� bashk�punojn� me ato italiane, fshihen n�
   Shqip�ri

   Gomone shqiptare furnizojn� Sacra Corona Unita-n

   Operacioni i djesh�m i policis� italiane nxorri n� pah
   faktin se gomone shqiptare vazhdojn� t� furnizojn� me
   heroin� grupet m� t� m�dha italiane si Sacra Corona
   Unita dhe Morabito. Policia italiane tha se klanet
   shqiptare e marrin heroin�n n� Turqi dhe e kalojn� n�
   Pulia me an� t� gomoneve t� fuqishme.

   Policia italiane nd�rmori dje nj� operacion t� gjer�
   n� luft�n kund�r trafikut t� drogave t� r�nda, t�
   cilat kalojn� n�p�rmjet Shqip�ris�. Policia tha se ka
   goditur nj� rrjet q� bashk�punonte ngusht� me klanet
   shqiptare dhe me rrjetin mafioz m� t� madh n� Itali,
   Sacra Corona Unita.
   Policia italiane ka arrestuar dje nj� shtetase
   shqiptare t� akuzuar p�r pjes�marrje n� nj� organizat�
   t� trafikut t� drog�s. Lindita Murati, 34 vje� nga
   Vlora, me banim n� Le�e, �sht� arrestuar m�ngjesin e
   djesh�m. Nd�rkoh jan� shpallur n� k�rkim edhe
   bashk�shorti i saj G�zim Hoxha, 44 vje�ar dhe Ermal
   Mehmeti 29 vje�ar.

   Operacioni

   Nj� operacion, n� t� cilin jan� aktivizuar rreth 200
   efektiv� t� policis� italiane t� zon�s s� Le�es, t�
   pajisur edhe me helikopter, �sht� zhvilluar n� zon�n e
   Le�es, Rexho Kalabrias, Katanias, p�r t� shkat�rruar
   nj� organizat� kriminale t� dedikuar trafikut t�
   kokain�s, heroin�s dhe marijuan�s q� kalon nga
   Shqip�ria p�r n� Itali dhe t� gjith� zon�n mesdhetare.
   Efektiv�t e policis� po ekzekutojn� 17 urdh�r-arreste
   p�r an�tar�t e k�saj organizate kriminale, t� firmosur
   nga Antimafia e Prokuroris� s� Le�es.

   Aktiviteti

   T� gjith� t� arrestuarit dhe t� shpallurit n� k�rkim
   do t� p�rgjigjen p�r akuz�n e krijimit t� organizat�s
   kriminale me q�llim trafikun nd�rkomb�tar t�
   narkotik�ve, aktivitet q� an�tar�t e organizat�s e
   kan� zhvilluar gjat� vitit 2004. T� dyshuarit p�r
   pjes�marrje jan� shfaqur fajtor p�rpara shum� hetimeve
   t� cilat kan� dokumentuar bashk�punimin e klaneve
   shqiptare dhe atyre italiane, krysisht lidhjet mes
   grupeve shqiptare dhe organizatave mafioze kalabreze,
   kataneze dhe salentine. Rezultatet p�rfundimtare t�
   k�tij operacioni do t� b�hen t� ditura dit�n e sotme,
   pasi operacioni vazhdon.

   Gomonet

   Mes 17 personave t� arrestuar m�sohet se b�jn� pjes�
   edhe dy an�tar t� klanit mafioz Morabito, i cili ka
   bashk�punuar ngusht� me organizat�n kriminale duke e
   furnizuar at� me kokain�. Morabito �sht� nj� deg� e
   klanit t� madh mafioz Sacra Corona Unita. Policia
   thot� se Morabito ka bashk�punuar me klanin duke
   kaluar sasi t� konsiderueshme kokaine, me shp�rndarjen
   e t� cil�s merreshin k�to t� fundit. Organizata
   kriminale, kryesisht salentine, kishte nj� kanal t�
   hapur furnizimi nga klanet shqiptare me heroin� dhe
   marijuan� q� blihej n� Turqi. Heroina transportohej n�
   Pulia t� Italis� nga klanet shqiptare me an� t�
   gomoneve t� fuqishme, n� bashk�punim me Sacra Corona
   Unita-n. Gjat� operacioni �sht� arrestuar nj� grua
   shqiptare, nd�rkoh q� kan� shp�tuar dy t� tjer�, t�
   cil�t rezultojn� se kan� qen� persona t� shpallur n�
   k�rkim.


   KLD vazhdon raprezaljet n� Gjykat�n e Apelit

   K�shilli i Lart� i Drejt�sis�, n� mbledhjen e tij t�
   djeshme, vendosi t� marr� disa masa nd�shkimore ndaj
   gjyqtar�ve q� pretendon se ka provuar se kan�
   rezultuar me shkelje t� ndryshme gjat� kryerjes s�
   detyr�s shtet�rore. Burimet zyrtare nga KLD, than� se
   shqyrtuan pro�edimin disiplinor ndaj gjyqtarit t�
   Gjykat�s s� Apelit t� Tiran�s Agron Papajani dhe
   vendos�n si mas� disiplinore ndaj tij, transferimin n�
   rang m� t� ul�t, gjyqtar n� Gjykat�n e Rrethit
   Gjyq�sor t� Gramshit.
   N� lidhje me procedimin disiplinor ndaj gjyqtarit t�
   Gjykat�s s� Apelit Tiran�, Edmond Gogo, KLD, vendosi
   si mas� disiplinore, transferimin e tij n� Gjykat�n e
   Rrethit Gjyq�sor n� Dib�r. N� mbledhjen e djeshme KLD,
   vendosi edhe q� t�i propozoj� Presidentit t�
   Republik�s Alfred Moisiu, em�rimin e disa gjyqtar�ve
   n� disa Gjykata Apeli n� vend. Nd�rkoh�, me q�llim
   funksionimin normal t� gjykatave pas largimit dhe
   transferimit t� disa gjyqtar�ve jav�t e fundit, dje u
   vendos q� t� kryhet delegimi i disa gjyqtar�ve.
   Gjykata e Apelit n� Tiran� �sht� p�rfshir� nga nj�
   s�r� l�vizjesh dhe shkarkimesh t� gjyqtra�ve. K�to
   l�vizje kan� ardhur pas nj� kontrolli t� ushtruar nga
   Ministria e Drejt�sis� n� Gjykat�n e Apelit. KLD
   vendosi pak koh� m� par� shkarkimin e zv.kryetarit t�
   Gjykat�s s� Apelit n� Tiran�. Ky i fundit e
   kund�rshtoi ashp�r vendimin, dhe akuzoi an�tar�t e
   KLD-s� dhe ministrin e drejt�sis�, Fatmir Xhafaj, p�r
   l�vizje klanore.
   Burimet zyrtare nga KLD, b�n� t� ditur se sot n� or�n
   13:00, ky institucion do t� rimblidhet s�rish,
   posa��risht p�r t� kryer procedurat e hedhjes s�
   shortit p�r p�rzgjedhjen e gjyqtar�ve, t� cil�t do t�
   p�rb�jn� Kolegjin Zgjedhor t� Gjykat�s s� Apelit
   Tiran� dhe nj� dit� m� von�, do t� b�het betimi i
   tyre.


   Nd�rron jet� teksa shiste qum�sht

   Nj� 50 vje�are ka nd�rruar jet� paraditen e djeshme
   teksa po kryente pun�n e p�rditshme t� shitjes s�
   qum�shtit. Burime pran� policis� s� Tiran�s than� dje
   se 50 vje�arja Aishe Uka ka nd�rruar jet� dje p�rball�
   Drejtoris� s� P�rgjithshme t� Tatimeve. Burimet than�
   se vdekja e 50 vje�ares ishte natyrale dhe ndodhi pas
   nj� ataku kardiak q� i shkaktoi shit�ses nj� infarkt
   t� menj�hersh�m n� zem�r. 50 vje�arja shiste �do dit�
   qumshtin n� at� zon�, ku dhe ka p�suar atakun.
   D�shmitar q� kan� rastisur n� vendngjarje than� se 50
   vje�arja ishte duke ecur n� rrug� n� momentin, q�
   �sht� shembur menj�her� p�rtok�. Njer�z t� ndodhur aty
   pran� kan� shkuar p�r t�i ofruar ndihm�n e par� dhe
   kan� njoftuar menj�her� nj� ambulanc�. Nd�rsa
   ambulanca ka arritur n� vendngjarje, 50 vje�arja
   kishte nd�rruar jet�. Policia ka njoftaur pastaj
   familjen e gruas q� vuante nga tensioni, t� cil�t e
   kan� marr� trupin e pajet�. Familjar�t i than�
   policis� se gruaja voante nga probleme me tensionin.
   Mjek�t mendojn� se temperatura e lart� e paradites s�
   djeshme ka ndikuar n� infarktin q� kapi 50 vje�aren.


   Arrestohet polici p�r vjedhjen e motorrit t� bllokuar

   Nj� punonj�s i Drejtoris� s� Policis� s� Shkodr�s, u
   arrestua nga koleg�t e tij, pasi akuzohet se ka
   vjedhur nj� motor�iklet� e cila ndodhej e bllokuar n�
   pik�n e mjeteve q� dyshohen me dokumentacion t�
   parregullt. Burime zyrtare nga Drejtoria rajonale e
   Policis� n� Shkod�r, b�n� t� ditur dje, se Ndue Toma,
   44 vje�, banues n� lagjen �Sk�nderbeg� t� qytetit
   verior, �sht� arrestuar pas tentativ�s s� tij p�r t�
   vjedhur mjetin motorrik.
   �I dyshuari, polic trupe i Sh�rbimeve t� Rendit t�
   Drejtoris� rajonale Policore, e ka kryer vepr�n penale
   duke qen� me sh�rbim, te parkingu i mjeteve t�
   bllokuara n� Shkod�r�, sqaruan burimet zyrtare. Sipas
   tyre, motor�ikleta, t� dyshuarit iu kap n� bagazhin e
   nj� automjeti q� ishte pron� e tij. Ishin disa
   sinjalizime q� b�n� q� koleg�t e t� dyshuarit ta kapin
   n� flagranc� duke i hedhur prangat policit hajdut.


   Dy familje me lidhje fisnore jan� p�rleshur dje para
   dyerve t� Gjykat�s pas nj� konflikti p�r nj� pron�

   Konflikti-Pronat
   Thika mes kush�rinjsh n� dyert e Gjykat�s

   Gjykata e Tiran�s ka mbi nj� vit q� zvarrit nj� gjyq
   mes familjes s� Xhemal Spahis� dhe Dritan Spahis� nga
   Domja e Tiran�s. Mosdh�nia e nj� p�rgjigjeje nga ana e
   Gjykat�s ka shtyr� familjet t� p�rleshen dje n� dyert
   e Gjykat�s, duke shkaktuar nj� t� plagosur mes t�
   af�rmish.

   Konflikti i pazgjidhur mbi nj� pron� ka shtyr�
   kush�rinjt� Spahiu t� plagosen me thika dje n� oborrin
   e Gjykat�s s� Tiran�s. Familjet e Xhemal Spahis� dhe
   Dritan Spahis� jan� p�rleshur dje n� dyert e Gjykat�s
   s� Tiran�s, menj�her� pasi kishin dal� nga nj� seanc�
   gjyq�sore, q� po shqyrtonte konfliktin e tyre.
   Xhemal Spahia ka paditur nj� vit m� par� n� Gjykat�n e
   Tiran�s kush�ririn e tij, Dritan Spahia p�r nj� pron�
   q� ndodhet n� fshatin Domje t� Tiran�s. Gjyqi �sht�
   zvarritur mbi nj� vit dhe dje familjet jan� p�rleshur
   duke shkaktuar nj� t� plagosur n� dyert e
   institucionit q� duhet t� zgjidhte konfliktin.

   P�rleshja

   Familjet e Dritan Spahiut dhe Xhemal Spahiut nga Domja
   e Tiran�s kan� dal� dje nga nj� senc� gjyq�sore e nj�
   procesi q� zgjat prej nj� vit p�r nj� konflikt
   pronash. Me t� dal� n� oborrin e Gjykat�s familjar�t e
   dy familjeve kan� filluar t� shajn� e ofendojn�
   nj�ri-tjetrin. Megjith�se n� oborrin e Gjykat�s, ku
   ndodhen shum� polic�, askush nuk ka nd�rhyr� p�r t�
   qet�suar z�nk�n. Pak minuta m� von� familjar�t kan�
   filluar t� ndeshen fizikisht me nj�ri-tjetrin. Nj�ri
   nga an�tar�t e familjeve ka nxjerr� nj� thik�, duke
   plagosur nj� kush�ri t� tijin. Policia e Tiran�s nuk
   ka b�r� t� ditur emrin e personit t� plagosur dhe nuk
   ka ndaluar asnj� njeri p�r k�t� ��shtje.

   Nd�rhyrja

   Polic�t q� rrin� tek Gjykata e Tiran�s dhe e Krimeve
   t� R�nda nuk kan� kryer asnj� veprim p�r t� ndaluar
   k�t� situat�. Gjyqtar�t e Krimeve t� R�nda dhe ato t�
   Gjykat�s s� Faktit kan� ngelur duke par� p�rleshjen,
   por nuk mund t� dilnin nga dera e Gjykat�s. Vet�m
   nd�rhyrja e forcave t� Briskut, q� kishin shoq�ruar n�
   Gjykat� nj� t� pandehur, ka b�r� q� situata t�
   qet�sohet. Ata kan� shp�rndar� personat q� po
   p�rlesheshin. Menj�her� kan� njoftuar nj� makin�
   policie p�r t� �uar n� spital t� plagosurin. Situata
   ka filluar t� qet�sohet dhe gjyqtar�t kan� mundur t�
   dilnin nga dyert e Gjykat�s. Megjith�se konflikti ka
   precipituar n� k�t� faz�, p�r shkak t� mosdh�nies s�
   nj� vendimi nga ana e tyre.

   Konflikti

   Gjyqi zhvillohet mes familjes s� Xhemal Spahis� dhe
   Dritan Spahis� p�r nj� pron� q� ndodhet n� fshatin
   Domje t� Tiran�s. Padit�si �sht� Xhemal Spahia, i cili
   pretendon se familja e Dritan Spahis�, i ka
   p�rvet�suar pron�n e tij. Sipas t� dh�nave nga
   gjykata, procesi gjyq�sor mes dy familje, ka gati nj�
   vit q� ka nisur, por q� ende gjykata nuk ka dal� me
   nj� vendim t� form�s s� prer�, q� mund t� qet�sonte t�
   dy familjet. Nd�rkoh� sherri i ndodhur dit�n e
   djeshme, n� dyert e Gjykat�s s� Krimeve t� R�nda, ka
   nd�rgjegj�suar edhe punonj�sit e siguris� t� gjykat�s.
   Sipas tyre, thika e p�rdorur p�r plagosjen e nj�rit,
   duhet t� ket� ardhur nga jasht�, pasi n� sallat e
   gjyqit nuk lejohen arm� t� ftohta. Nd�rsa burimet,
   zyrtare t� policis� s� b�het e ditur se shkaktar�t e
   sherrit jan� shoq�ruar p�r n� komisariat.


   Grabisin makin�n megjith� nj� f�mij� n� sedilje

   Nj� ngjarje e rrall�, ku t� imlikuar dyshohet t� jen�
   dy emigrant� shqiptar, ka ndodhur n� nj� lagje
   q�ndrore t� qytetit Katancaro t� Italis�. Nj� grua
   italiane ka l�n� makin�n e saj t� parkuar. N� makin�
   ka l�n� edhe f�mij�n 4 vje�ar i cili po flinte n�
   sedilien e pasme t� makin�s. Ajo ka shkuar p�r t�
   bler� disa gj�ra n� nj� dyqan af�r. Dy persona,
   policia thot� se dyshohet t� jen� dy emigrant�
   shqiptar, kan� grabitur makin�n dhe kan� filluar t�
   largohen. Gruaja ka dal� nga dyqani dhe i �sht�
   drejtuar makin�s, kur ka par� se makina s� bashku me
   f�mij�n ishte zhdukur. E lebetitur nga ajo ��kishte
   ndodh�, lajm�ron menj�her� policin�. Mir�po n�
   momentet kur grabit�sit po rr�mbenin makin�n, kan�
   zgjuar f�mij�n, i cili ka filluar t� qaj� dhe t�
   k�rkoj maman� e tij. Grabit�sit kan� b�r� disa qindra
   metra me makin� dhe e kan� l�n� t� parkuar n� nj�
   trotuar. Ata jan� larguar menj�her�, duke braktisur
   Golfin, s� bashku me f�mij�n. Policia e qytetit
   menj�her� pasi �sht� alarmuar p�r ngjarjen ka v�n� n�
   dispozicion t� k�rkimit t� gjitha patrullat. Pas m�
   pak se 20 minuta k�rkimi, kan� arritur t� gjejn�
   makin�n e parkuar n� m�nyr� t� rregullt. Brenda
   makin�s ishte dhe f�mija, i cili vazhdonte t� qante.
   Vuajtja e gruas nuk ka zgjat� m� shum� se 20 minuta
   dhe f�mija megjith� makin�, i �sht� rikthyer. Policia
   thot� se �sht� v�n� n� k�rkim t� grabit�sve, q�
   pretendon se i ka identifikuar.


   Tufa n� grev� urie, shtyhet procesi gjyq�sor

   Gjykata e Krimeve t� R�nda shtyu dje procesin n�
   ngarkim t� Lavd�rim Tuf�s, i akuzuar si autori i
   masakr�s te Kartodromi, n� Tiran�, pasi n� baz� t� nj�
   deklarate t� d�rguar nga i pandehuri lajm�ron se
   ndodhet n� grev� urie. Vendimi p�r shtyrjen e seanc�s
   u mor nga kryetari i trupit gjykues, Sand�r Simonaj, i
   cili u njoh me deklarat�n e l�shuar nga vet� i
   pandehuri, i cili k�rkonte q� seanca t� mos zhvillohej
   pa pranin� etij. Nd�rkohe q� sot pritej q� gjykata t�
   b�nte publike vendimin e prokuroris� pas k�rkes�s s�
   t� pandehurit dhe avokatit t� tij mbrojtjes, p�r
   heqjen e prokurorit t� ��shtjes, Olsi �ela . Ngjarja
   p�r t� cil�n akuzohet Tufa ka ndodhur 29 Mars t� vitit
   2003, n� lokalin Kartodrom, pron� e Fatmir Ram�s ose
   si� njihej ndryshe, Miri i Xhikes, ku si pasoj� mbet�n
   t� vrar� Fatmir Rama, Kristaq Cami, Julian Drishti, si
   dhe u plagos�n Ylli Kelmendi dhe Flamur Rrapaj.


   Policia n� k�rkim t� vras�sit t� njerk�s

   Policia e Beratit tha dje se �sht� ende n� k�rkim t�
   personit q� dy dit� m� par� vrau me sopat� njerk�n e
   tij, dhe plagosi r�nd� motr�n. Burime pran� k�saj
   policie b�n t� ditur se po kontrollohen t� gjitha
   sht�pit� e t� af�rmve t� 20 vje�arit, ku mund t�
   strehohet. Policia tha se 20 vje�ari Ermal Dokaj, q�
   vuan nga problemet mendore, ka dal� nga qyteti i
   Beratit dhe mendohet se fshihet n� fshatrat p�rreth.
   Nd�rkoh q� mbetet e r�nd� gjendja e motr�s q� ai
   plagosi r�nd�, Elona Dokajt. Burime nga Spitali
   Ushtarak b�n t� ditur se 15 vje�arja po vuan pasojat e
   frakturave t� r�nda t� p�suara. Ngjarja ndodhi t�
   m�rkur�n n� or�t e para t� m�ngjesit n� qytetin e
   Beratit, teksa Ermal Dokaj ka masakruar me sopat�
   njerk�n e tij Dhurata Dokaj dhe ka plagosur r�nd�
   motr�n 15 vje�are, Elona Dokaj. 20 vje�ari, i cili
   vuante nga problemet mendore, �sht� larguar nga
   sht�pia dhe policia �sht� v�n� n� k�rkim t� tij. Sipas
   burimeve nga vendi i ngjarjes, i riu mund ta ket�
   kryer k�t� krim, nga ndonj� fiskim skizofrenik i
   momentit.


   AKTUALITETI

   Edhe pse metodika mori miratimin e opozit�s, kreu i
   republikan�ve Fatmir Mediu tha se ajo �sht�
   joproduktive. Demokrat�t k�mb�ngulin n� p�rcaktimin e
   �mimit t� tok�s sipas vler�s n� �do zon� t� vendit,
   dhe jo p�rmes koeficent�ve

   Projekvendimi p�r metodik�n u miratua n� t�r�si me 57
   vota pro, 6 vota kund�r dhe 7 abstenim

   Pronat, Kuvendi miraton metodik�n p�r kompensimin

   Sipas deputetit t� PD-s� Ridvan Bode tij, p�rcaktimi i
   �mimit t� tok�s p�rmes koeficent�ve, do ta shnd�rronte
   procesin e kompensimit n� nj� pazar shum� t� madh
   midis administrat�s , komisioneve dhe ish pronar�ve

   Alida Beqiri
   Parlamenti i ka hapur rrug�n procesit t� kthimit dhe
   t� kompensimit t� pronave ish pronar�ve, duke miratuar
   metodik�n q� p�rcakton �mimin e tok�s. Projekvendimi
   p�r metodik�n �sht� miratuar n� t�r�si me 57 vota pro
   (14 vota nga t� cilat t� ministrave), 6 vota kund�r
   dhe 7 abstenim. Edhe pse ky ligj ka marr� miratimin e
   pozit�s dhe t� opozit�s, kreu i republikan�ve Fatmir
   Mediu ka deklaruar se kjo metodik� �sht� joproduktive
   dhe nuk e zgjidh ��shtjen e pron�s n� vend. �Si ligji
   7501, ligji p�r fermat bujq�sore dhe t� gjitha
   vendimet e qeveris�, t� cilat kan� t� b�jn� me pron�n
   private kan� n� thelb k�t� logjik� t� Marksit,
   Stalinit apo komunizmit t� ri shqiptar dhe nuk mund t�
   zgjidhin dot ��shtjen e pron�s private. Dhe
   pavar�sisht nga llogaritjet, kalkulimet apo
   koeficient�t e k�saj metodike, �sht� fare e qart� q�
   kjo metodik� nuk mund t� ndihmoj� n� zgjidhjen e
   ��shtjes s� pron�s private n� Shqip�ri�, tha Mediu.
   Demokrati Bode ka k�mb�ngulur n� p�rcaktimin e �mimit
   t� tok�s sipas vler�s s� saj n� �do zon� t� vendit dhe
   jo p�rmes koeficent�ve, pasi sipas tij kjo do t�i hap�
   shteg abuzimeve me �mimin e tok�s. �T� mbetemi tek
   p�rcaktimi vler� e kapitalizuar e t� mirave materiale.
   Dhe komisioni t� p�rllogarit� t� tilla p�r �do terren,
   n� m�nyr� q� t�i p�afrohemi vler�s reale, �mimit t�
   tregut q� mungohemi t� kompensojm�. P�rndryshe do t�
   b�het t�r�sisht pazar, koeficienti do t� jet� kaq apo
   do t� jet� aq�, sqaroi Bode.
   Sipas tij, metodika e paraqitur nuk evidenton vler�n e
   tregut dhe aq m� pak vler�n e tregut n� momentin e
   kompensimit, p�rkundrazi p�rb�n nj� metodik� abuzive,
   t� pap�rcaktuar, t� ngritur mbi nj� bazament teorik q�
   nuk q�ndron dhe q� do ta shnd�rronte gjith� k�t�
   proces n� nj� pazar shum� t� madh midis administrat�s,
   komisioneve dhe pretenduesve p�r t� marr� kompensimin
   e tyre n� vler� monetare apo materiale.
   Edhe deputeti tjet�r i PD-s� Fatos Beja ka qen� i t�
   nj�jtit mendim p�rsa i p�rket kompensimit me �mimin e
   tregut. Ai v�rejti se tregu i tok�s ekziston,
   p�rderisa jepet n�p�r agjenci t� ndryshme imobiliare.
   �Ne si opozit� kemi k�rkuar q� n� metodik� t� jet� nj�
   parim baz�: �mimi i tregut. Vlera e tregut t�
   objekteve q� do t� kompensohen. P�r ne �sht� nj�
   q�ndrim parimor dhe ky q�ndrim �sht�: do t� jemi me
   mekanizmat e tregut apo do t� jemi akoma me Marksin n�
   p�rcaktimin e �mimeve t� tregut sipas d�shir�s son�,
   d�shir�s s� k�saj qeverie apo qeveris� s� radh�s�, tha
   ai.
   P�rfundimisht varianti i miratuar p�rcakton �mimin e
   tok�s bujq�sore nga 1 deri n� 5 euro p�r met�r katror,
   p�r tok�n truall �mimi varion nga 76 deri n� 606 euro
   p�r met�r katror dhe p�r tok�n truall n� bregdet nga
   40 deri 206 euro p�r met�r katror.
   Kuvendi e miratoi metodik�n e pron�s, paraqitur nga
   Komiteti Shteteror per Kthimin dhe Kompensimin e
   Pronave pas kalimit m� par� n� Komisionet e Bujq�sis�,
   Ekonomis� dhe Ligjeve. Varianti q� kaloi n� votim
   ishte ai i miratuar nga komisioni i ekonomis�.
   Po dje n� kuvend �sht� miratuar edhe k�rkesa e nj�
   grupi deputet�sh p�r ngritjen e nj� komisioni hetimor
   p�r taks�n e rrug�s Durr�s-Kuk�s.

   Begeja: Kompensimi me k�t� metodik�, pas 3 mij�
   vjet�sh

   P�rve� deputetit t� Pd-s� Fatos Beja, v�rejtje
   themelore p�r metodik�n u b�n� edhe deputeti i
   LZHK-s�, Maksim Begeja, i cili e sheh t� pamundur
   kompensimin e ish pronar�ve, pasi fatura �sht� e
   pap�rballueshme. Deputeti Begeja b�ri p�rllogaritjen e
   vlerave monetare q� duhet te kompensojn� ish-pronar�t.
   Sipas tij, me ritmin e p�rcaktuar n� buxhetin e
   shtetit me 2 miliard� dollar� n� vit dhe me siperfaqet
   q� deklarohen n� metodik�, ish-pronar�t do te
   kompensohen pas 3 mij� vjet�sh. Begeja n� k�t�
   p�rllogaritje p�rdori sip�rfaqet e komitetit shteteror
   p�r 60 mij� hektar� tok� bujq�sore dhe 40 mij� hektare
   troje q� duhen kompensuar. Mb�shtetur n� metodik�,
   vlera shkon n� 6 miliarde euro, ndaj dhe kompensimi
   financiar eshte i pamundur. Kuvendi hodhi posht�
   propozimin e Beges� q� qeveria t� p�rpilonte hart�n e
   t� gjitha pronave shtet�rore dhe m� pas t� merrej nj�
   vendim nga Kuvendi p�r t� kthyer n� troje sip�rfaqet e
   pyjeve, kullotave, livadheve dhe n� bregdet t�u
   ktheheshin ish-pronar�ve si kompensim fizik hap�sirat
   q� do t� dokumentojn�.

   Varianti i komisionit t� Ekonomis�

   Dje n� seanc� plenare u votua drafti p�rfundimtar mbi
   p�rcaktimin e �mimeve t� tok�s sipas variantit t�
   paraqitur nga komisioni i Ekonomis�. Komisioni i
   Ligjeve e mb�shteti k�t� variant n� Kuvend, duke i
   cil�suar formulat e paraqitura prej Komisionit t�
   Ekonomis�, si m� t� favorshmet.
   N� propozimet e dh�na prej Komisionit t� Ekonimis�,
   �mimi i metrit katror t� truallit n� Tiran� nuk do t�
   jet� m� shum� se 606 euro. Nd�rsa vlera minimale do t�
   jet� deri n� 78 euro. Nd�rsa n� trojet turistike,
   �mimi do t� jet� nga 40 euro deri n� 206 euro. K�to
   �mime jan� mb�shtetur nga Komisioni i Ligjeve, q� ka
   pranuar t� hiqet kufizimi p�r kompensimin fizik.
   Nd�rsa n� metodik�n e pronave, t� paraqitur prej
   komitetit shtet�ror, nuk lejohet q� nj� pronar t�
   marr� kompensim me tok� n�n 1000 m2 n� tok� truall
   urban dhe n�n 500 m2 n� truall n� zona turistike. Kjo
   p�r shkak se do t� fovorizohen nd�rtimet q� bien n�
   kund�rshtim me urbanistik�n. Sipas deputet�ve t�
   Komisionit t� Ligjeve dhe atyre t� Ekonomis�, nuk
   �sht� e pranueshme q� t� vihen kufizime t� tilla.
   Sipas tyre, nd�rtimet n� k�to zona do t� jen� konform
   rregullores s� urbanistik�s dhe nuk ka pse t� vendosen
   kufizime t� tilla n� ligj.
   Nd�rsa sipas vendimit t� Komisionit t� Bujq�sis� q� u
   hodh posht�, �mimi i tok�s truall n� Tiran� do t�
   shkonte nga 78 euro n� 750.

   Varianti p�rfundimtar i miratuar

   �mimi i tok�s bujq�sore - nga 1 deri n� 5 euro p�r
   met�r katror

   �mimi p�r tok�n truall - nga 76 deri n� 606 euro p�r
   met�r katror

   �mimi p�r tok�n truall n� bregdet - nga 40 deri 206
   euro p�r met�r katror.


   Student�t e UT proteste per objektet pa leje afer
   fakulteteve

   Student�t dhe pedagog�t e Universitetit t� Tiran�s
   kan� zhvilluar dje nj� grev� nj�or�sh� kund�r
   nd�rtimit t� objekteve pa leje n� territoret pran�
   fakulteteve dhe kan� paralajm�ruar nd�rprerjen e
   m�simit pa afat duke filluar nga data 4 maj, n�se k�to
   objekte nuk prishen. Protesta e student�ve t�
   fakultetit t� Ekonomis� dhe fakulteteve t� tjera u
   zhvillua n� oborrin e Fakultetit Ekonomik, me q�llim
   t�rheqjen e v�mendjes s� opinionit publik, organeve
   shtet�rore dhe institucioneve nd�rkomb�tare p�r at� q�
   ata e cil�sojn� �pushtim t� territoreve universitare
   nga nd�rtimet e paligjshme�. Student�t dhe pedagog�t
   thon� se p�rpjekjet e vazhdueshme nuk e kan� penguar
   ngritjen n� k�to territore t� nd�rtimeve t� paligjshme
   t� cilat vazhdojn� edhe aktualisht, n� kund�rshtim me
   vendimin e bashkis� p�r prishjen e tyre. Stafi i
   fakulteteve t� universitetit t� Tiran�s shprehet se do
   ta p�rshkall�zoj� protesten deri n� nd�rprerje pa afat
   t� m�simit p�r t'i th�n� ndal nj�her� e mir�
   nd�rtimeve pa leje n� territoret e fakulteteve.
   Rektori i Universitetit Shezai Rrokaj tha dje se
   pedagog�t dhe student�t nuk kan� absolutisht synim t�
   nd�rpresin m�simin, por lejimi i dhunimit t�
   territoreve do t� ket� kosto edhe m� t� madhe, se
   braktisja e auditoreve.


   KOMENTI

   NATO dhe BE bashkojn� programet rreth Ballkanit

   Nga Michael Sahlin

   Deri von�, Bashkimit Europian nuk do t�i p�rkiste
   p�rshkrimi si �organizat� p�r rritje t� siguris�.� Por
   koh�ve t� fundit dy gj�ra kan� nd�rruar, posa��risht
   n� Ballkanin Per�ndimor.
   S� pari �sht� angazhimi i shtuar i BE-s� n� ��shtjet e
   �r�nda� t� menaxhimit t� krizave, p�rfshir� angazhimin
   ushtarak. N� fund t� vitit 2002, misioni i par�
   ushtarak i BE-s� mori p�rsip�r komand�n nga NATO n�
   ish-Repubik�n Jugosllave t� Maqedonis�, FYROM. Koh�ve
   t� fundit, BE-ja ka marrur p�rsip�r edhe udh�heqjen e
   misionit ushtarak n� Bosnje dhe Hercegovin�.
   BE-ja gjithashtu �sht� duke u angazhuar n� ��shtje
   policore�nj� pjes� vitale por deri von� e anashkaluar
   e menaxhimit t� krizave. Prap�, Ballkani per�ndimor
   ofron dy shembuj � Proxima, misioni policor i BE-s� n�
   n� Shkup, dhe EUPM, misioni policor i BE-s� n�
   Sarajev�.
   Roli i BE-s� rreth �rritjes s� siguris�� shkon m� larg
   se k�to qasje relativisht afatshkurtra. N� Procesin e
   Stabilizim-Asociimit, SAP, BE-ja ka krijuar nj�
   mekaniz�m p�r t� zhdukur hap�sir�n n� mes t�
   menaxhimit t� paskonfliktit dhe zhvillimit politik dhe
   ekonomik afatgjat�.
   NATO mund t� pohoj� se programi i saj, Parteriteti p�r
   Paqe, PfP, i krijuar para SAP dhe me nj� aplikim m� t�
   gj�r� gjeografik, ka kryer nj� pun� t� njejt�.
   Puna �sht� se si programi i NATO-s ashtu edhe ai i
   BE-s� jan� bashkuar dhe kjo reflektohet n� aplikimin e
   gj�r� t� SAP dhe PfP.
   Ky program i p�rbashk�t �sht� faktori i dyt� q� ka
   shtyr� k�to organizata drejt bashk�punimit m� t�
   ngusht� n� Ballkanin Per�ndimor gjat� dy viteve t�
   kaluara.
   Ky bashk�punim ka shtyr� procesin e reformave n�p�r
   gjith� rajonin, posa��risht n� Shkup, Tiran� dhe
   Zagreb, t� cilat n� maj t� vitit 2003 kan� n�nshkruar
   Kart�n e Adriatikun.
   NATO dhe BE kan� program t� p�rbashk�t p�r Ballkanin
   Per�ndimor, i cili mb�shtet nd�rtimin e demokracive
   stabile, t� suksesshme dhe t� qeta.
   P�r t� arritur k�t�, Aleanca dhe Unioni kan�
   shfryt�zuar mjete t� ndryshme. Mjeti kryesor nga ana e
   BE-s� �sht� SAP, nd�rsa p�r NATO-n �sht� PfP.
   Gjithashtu, t� dy organizatat kan� vendosur t�i
   ofrojn� shteteve t� Ballkanit per�ndimor di�ka m�
   shum� � mund�sin� e an�tar�simit.
   NATO dhe BE kan� b�r� t� �art� se t� gjitha vendet n�
   rajon jan� t� p�rshtatshme p�r aplikim. Asnj� ofert� e
   krahasueshme nuk �sht� ofruar p�r vendet e Kaukazit,
   apo Ukrain�s, apo Moldavis�. Prandaj kjo ofert� �sht�
   e r�nd�sishme dhe nuk duhet t� n�n�mohet si nj� faktor
   stabiliteti.
   Koha q� do t� nevojitet p�r t�u antar�suar n� t� dy
   organizatat, natyrisht se do t� ndryshoj�. Shumica e
   shteteve t� Ballkanit Per�ndimor do t�i bashkohen
   NATO-s para se t� an�tar�sohen n� BE.
   Por kjo n� thelb varet nga vet� k�to vende, pasi si
   NATO ashtu edhe BE jan� klube me kushte t� njejta p�r
   an�tar�sim.
   Kjo do t� thot� se n� Ballkanin Per�ndimor programet
   tona p�rputhen dhe kjo ndihmon t� dy organizatat t�
   bashk�punojn� ngusht� n� k�t� rajon.
   P�rpos aspekteve teknike, kushtet e p�rgjithshme p�r
   an�tar�sim n� t� dy organizatat mund t� ndahen n� tri
   pjes� kryesore � qeverisja, gjyq�sori dhe bashk�punimi
   nd�rkomb�tar.
   Qeverisja �sht� pika m� evidente. NATO dhe BE jan�
   klube demokratike q� k�rkojn� nga an�tar�t e tyre t�
   tregojn� standarde t� larta t� qeverisjes. T� gjitha
   shtetet e Ballkanit Per�ndimor e p�rmbushin k�t�
   kusht. Vendet e Kart�s s� Adriatikut gjithashtu
   p�rmbushin kushtin e kontrollit t� civil�ve mbi
   ushtrin�.
   Nd�rsa sa i p�rket efikasitetit, ndershm�ris�,
   transparenc�s dhe diversitetit t� institucioneve
   publike, pamja �sht� m� e komplikuar.
   Nj�ri nga kushtet p�r antar�sim n� BE �sht� siguria q�
   vendimet e qeveris� kandidate t� implementohen n� nj�
   koh� t� arsyeshme.
   Ndershm�ria �sht� gjithashtu shum� e r�nd�sishm�.
   Prap�, p�r arsye institucionale dhe t� mir�dashjes,
   BE-ja dhe NATO insistojn� n� standarde t� pastra t�
   sjelljes personale brenda strukturave qeveritare t�
   vendeve an�tare.
   T� dy organizatat ofrojn� transferta substanciale
   financiare p�r an�tar�t e plot� dhe ata kandidat�.
   Taksapaguesit e vendeve an�tare kan� t� drejt� t�
   k�rkojn� q� parat� e tyre t� shpenzohen p�r arsye t�
   mira e gjithashtu edhe qytetar�t e Ballkanit
   Per�ndimor kan� drejt� t� k�rkojn� k�t�. Ndershm�ria
   dhe efikasiteti shkojn� s� bashku � sikur q�
   korrupsioni dhe joefikasiteti kan� shum� gj�ra t�
   p�rbashk�ta.
   Transparenca �sht� nj� kusht i �uditsh�m p�r t�u
   k�rkuar nga an�tar�t, si nga nj� aleanc� ushtarake
   ashtu edhe nga unioni.
   �sht� e qart� se qeveria nuk duhet t� jet� aq
   transparente saq� t� lejoj� q� �do dokument t� lexohet
   pasi t� shkruhet. Duhet t� kemi mendje t� hapur � dhe
   nj� qeveri t� hapur � por, po shfryt�zoj th�nien e
   fizikantit, i cili fitoi �mimin Nob�l, Linus Pauling,
   jo edhe aq t� hapur sa truri shkap�rderdhet.
   Por institucionet e qeveris� duhet t� jen� t� hapura
   ndaj hetimeve dhe pun�tor�t e lart� t� sh�rbimit civil
   dhe ministrat duhet t� jen� t� gatsh�m t� japin
   dor�heqje n�se puna e tyre �sht� n�n standartet e
   parashikuara. Kjo �sht� p�rgjegj�si.
   K�rkesa e fundit p�r strukturat qeveritare t� shteteve
   kandidate �sht� q� t� pasqyrojn� diversitetin e
   shteteve p�r t� cilat sh�rbejn�. Diversiteti mund t�
   jet� p�rpar�si, e jo dob�si, sikur p�rceptohet
   ndonj�her� n� rajon.
   NATO dhe BE jan� t� shum�llojshme sa i p�rket gjuh�s,
   kultur�s, dhe sistemeve ligjore e politike. Askush nuk
   mund ta quaj� k�t� dob�si.
   Interesi yn� n� diversitet dhe fuqizimin e
   minoriteteve nuk �sht� vet�m �eshtje e drejtave t�
   njeriut; �sht� gjithashtu thirrje p�r vendet e rajonit
   q� plot�sisht t� p�rfshijn� minoritetet e tyre n�
   jet�n politike t� vendit.
   Derisa institucionet qeveritare t� vendeve t� Kart�s
   s� Adriatikut kan� ngritur efikasitetin,
   transparenc�n, dhe p�rfaq�simin, NATO dhe BE-ja kan�
   filluar t� p�rq�ndrohen m� shum� n� sistemet ligjore.
   N� FYROM, e cila ka popullat� rreth 2 milion, rreth
   nj� milion raste ligjore jan� grumbulluar n� gjykata.
   Madje edhe un� mund t� zb�rthej se sa raste t�
   pazgjidhura jan� p�r kok� t� banorit. K�t� gjithashtu
   mund t� b�jn� edhe investor�t e mundsh�m.
   Kush do t� investoj� n� nj� projekt n�se ata nuk mund
   t� shkojn� n� gjyq p�r t� v�rtetuar se jan� n� pron�si
   t� pron�s n� shfryt�zim? Kroacia l�ngon nga �skleroza�
   e njejt� e gjykatave; dhe t� drejtat e pron�sis�
   v�shtir� mund t� p�rmbushen edhe n� Shqip�ri.
   Shum� faktor� mund t� p�rdoren p�r t� shpjeguar k�t�,
   duke filluar nga fondet e pamjaftueshme, stafi,
   trajnimi deri te numri i madh i ligjeve, nd�rhyrjeve
   politike dhe korrupsionit.
   Disa, apo t� gjitha, mund t� jen� t� v�rteta por n�
   vend t� k�rkimit t� fajtorit, t� gjith� duhet t�
   marrin p�rgjegj�sin� dhe identifikojn� zgjidhjet e
   mundshme.
   Elementi i fundit i vizionit ton� p�r Ballkanin
   Per�ndimor ka t� b�j� me bashk�punimin nd�rkomb�tar.
   P�r k�t�, Karta e Adriatikut �sht� model p�r
   bashk�punim rajonal.
   Bashk�punimi bilateral dhe multilateral n� mes dhe
   brenda tri vendeve t� Kart�s s� Adriatikut �sht�
   intensifikuar q� nga n�nshkrimi i kart�s.
   Nj� aspekt tjet�r ka t� b�j� me bashk�punimin
   nd�rkomb�tar me organizata si tribunali nd�rkomb�tar
   p�r krime luft�, TPNJ.
   Bashk�punimi me Hag�n nuk �sht� kusht i izoluar, pasi
   kjo ka t� b�j� me programin m� t� gj�r� t� sundimit t�
   ligjit.
   P�rpos promovimit t� bashk�punimit me tribunalin p�r
   t� kapur individ�t, t� cil�t nuk kan� respektuar
   ligjet e luft�s dhe njer�zimit, NATO dhe BE gjithashtu
   d�shirojn� t� sigurohen q� qeverit� e rajonit
   demonstrojn� efikasitet n� aplikimin e ligjit pa anim.
   Asnj� qeveri nuk duhet t� jet� n� pozit� t� sfidoj�
   nj� gjykat� t� pavarur.
   T� gjitha vendet e Ballkanit Per�ndimor do t�
   p�rmbush� d�shir�n e tyre p�r an�tar�sim n� BE dhe
   NATO. Kjo �sht� vet�m pyetje kohe.
   NATO dhe BE jan� k�tu p�r t� ofruar k�shilla, ndihm�
   dhe, ndonj�her�, kritika. Por p�rpjekjet politike, q�
   p�rfshijn� marrjen e vendimeve t� v�shtira dhe jo t�
   popullarizuara, duhet t� vijn� nga vet� vendet e
   Ballkanit Per�ndimor. K�to zgjedhje nuk na p�rkasin
   neve.
   Michael Sahlin �sht� p�rfaq�sues special i BE-s� n�
   Shkup.


   D�rgata qeveritare n� stin� zgjedhjesh

   Nga Rexhep Shahu

   Stina e zgjedhjeve politike erdhi.
   Me thas� plot rrena, mashtrime e premtime ngarkuar n�
   shpin�, kan� fillue t� duk�n an�ve tona d�rgata t�
   ndryshme qeveritare. Dikush premton asfaltime udh�sh
   p�r nj� muaj fushat�, dikush nd�rtime uj�sjell�sash,
   dikush shkollash, kopshtesh a �erdhesh� . Ato gj�ra q�
   qeveria nuk i ka b�r� p�r 8 vjet, premton, ngutet e
   synon t�i b�je p�r nj� muaj fushat� elektorale. P�r me
   marr� vota. P�r mashtrimin e radh�s.
   Shum�kush �sht� kapllue prej etheve q� shkakton humbja
   e paralajm�ruar, humbja e parap�rgatitur, humbja p�r
   t� cil�n kjo lloj qeverisje aktuale ka punuar 8 vjet.
   P�r ta b�r� m� t� vog�l humbjen e m� pak t� dhimbshme,
   qeveria ka thirr� p�r kandidim, ka urdh�ruar p�r
   kandidim shum� parelinj. Me urdhrin: parat� e taksave
   q� nuk ia keni paguar buxhetit t� shtetit sepse s�ua
   ka marr� qeveria, parat� q� keni fituar nga droga,
   prostitucioni, ryshfetet e korrupsionit, harxhojini
   p�r t� bler� mandate. Dhe parelinjt�, q� i kan�
   siguruar k�to pare, jo me djers� balli, por edhe me
   �orape n� kok�� jan� hedh� n� sulmin vot�bler�s. Me
   lek� cash e me premtime, me poste t� nes�rme e tendera
   t� sot�m. N� mos p�r t� fituar zgjedhjet, p�r t� bler�
   mandate nj� grup njerzish q� i duhen sot e nes�r
   kryeministrit, q� nuk e tradhtojn� nes�r
   kryeministrin, q� e financojn� edhe nes�r n� opozit�
   kryeministrin.
   Kandidat� t� qeveris� ose d�rgata t� saj kan� thirr�
   n� sken� lloj-lloj aktori p�r ndihm�. Kan� thirr�
   lloj-lloj sufleri. Lloj�lloj t� forti. Shum� fytyra t�
   vjetra-reja, q� shum�kush �sht� lut� p�r me i harrue,
   shihen udh�ve t� qyteteve tona. Kan� ardh� tash n�
   k�t� stin� zgjedhjesh. Jan� d�rgata t� qeveris�. Jan�
   t� atill� q� t� kallin krup�n. Edhe ata t� sigurimit
   t� shtetit t� koh�s s� diktatur�s, edhe ata q� brez
   pas brezi p�r m� shum� se 100 vjet kan� bashk�punuar e
   u kan� sh�rbyer sh�rbimeve t� tilla si UDB-ja
   jugosllave, kan� ardh� me d�rgatat e qeveris� p�r me
   ndihmue q� t� fitoj� qeveria edhe k�to zgjedhje.
   D�rgatat e qeveris�, mb�shtetur nga t� fort�t e nga
   njer�zit spiun� t� rinj e spiun� denbabaden, jan�
   hedh� n� sulm n� k�t� prag fushate q� t� sigurojn� sa
   m� shum� fonde p�r investime e kryerje sh�rbimesh t�
   ndryshme n� nj�sit� zgjedhore q� qeveris�n nga
   p<br/><br/>(Message over 64 KB, truncated)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.