Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

GAZETA TEMA 04.01.2005

Expand Messages
 • Redaksia Tema
  EDITORIALI Ikja e sinqertë e Fatos Nanos! Nga Mero Baze Mes mijëra shqiptarëve që nuk e festojnë Vitin e Ri në Shqipëri, bën pjesë prej vitesh edhe
  Message 1 of 1 , Jan 3, 2005
  • 0 Attachment
   EDITORIALI

   Ikja e sinqert� e Fatos Nanos!

   Nga Mero Baze

   Mes mij�ra shqiptar�ve q� nuk e festojn� Vitin e Ri n�
   Shqip�ri, b�n pjes� prej vitesh edhe kryeministri
   Fatos Nano. Liria p�r t� zgjedhur ofert�n m� t� mir�
   turistike n� �do fundviti, �sht� e drejt� e t� gjith�
   qytetar�ve. T� vetmit persona q� jan� t� privuar nga
   kjo liri n� k�t� vend, jan� zyrtar�t m� t� lart� t�
   vendit, Presidenti, Kryeministri, an�tar�t e qeveris�
   dhe politikan�t kryesor� t� vendit, t� cil�t na e kan�
   b�r� kaq t� konkurruesh�m atdheun, edhe kur festojm�.
   Ata jan� t� d�nuar t� festojn� k�tu, ku nuk festohet
   aq mir�. I vetmi q� i b�n bisht k�tij rregulli �sht�
   Fatos Nano. P�r t� tretin vit radhazi, pa asnj�
   protokoll dhe n� rrug� t�r�sisht private, ai largohet
   nga Shqip�ria her� n� Sharm el Sheik, her� n� Vjen�,
   her� n� Dubai, apo buzuqet e Greqis�. Un� nuk jam nga
   ata q� ia p�rmend Kryeministrit k�t� ikje cinike, n�
   em�r t� patriotizimit. Me aq sa e njoh kryeministrin,
   e di se ai e ka t� sinqert� ikjen p�r t� d�fryer. Jeta
   e tij, formimi i tij, natyra karagjoze, deliri i jet�s
   s� re q� ka filluar pas martes�s s� dyt�, pushteti i
   papreksh�m politik, biznesmen�t e oborrit q� e
   rrethojn� duke i paguar gjith�ka, dhe neveria e
   sinqert� q� ai ndien kur shikon k�t� vend t� mjer�,
   jan� arsye t� plota q� ai t� largohet n� nj� fest� t�
   g�zueshme si� �sht� Viti i Ri, prej Shqip�ris�. Ai n�
   vetvete �sht� duke p�rjetuar nj� adoleshenc� t� vonuar
   dhe po nxiton t� plot�soj� gjith� �far� i ka l�n�
   mangut jeta e tij n� komuniz�m dhe postkomuniz�m. Ai
   nuk po nxiton vet�m p�r nj� gj�, t� b�het kryeminist�r
   i nj� vendi ku mund t� festohet Viti i Ri, pa u
   penduar q� nuk ike jasht� shtetit. P�r tre vite
   radhazi ai nuk ka mundur dot ta pranoj� standardin e
   nj� feste si Viti i Ri n� Shqip�ri. P�r tre vite
   radhazi, ai ka b�r� q� shqiptar�t ta festojn� keq e m�
   keq k�t� fest�, k�tu. P�r tre vite radhazi ai nuk ka
   denjuar t� mendoj� qoft� dhe nj� �ast se �far�
   mendojn� tre milion shqiptar� n� or�n 24:00 t� 31
   dhjetorit, n�se u shkon mendja se Kryeministri i tyre
   �sht� duke festuar mes luksit t� vendeve t� shtrenjta
   turistike... Un� nuk mund ta faj�soj qytetarin Fatos
   Nano pse nuk e feston bashk� me ne Vitin e Ri. Un� po
   ashtu e kuptoj kryeministrin Fatos Nano q� nuk ka
   frik� nga zem�rimi i shqiptar�ve, pasi ata nuk kan� t�
   drejt� t� zgjedhin, por vet�m t� votojn�. Dhe, mbi t�
   gjitha, e kuptoj pse kryeministri Fatos Nano nuk
   feston dot n� Shqip�ri. Ai nuk mund t� festoj� n� nj�
   vend q� nuk ndihet i lumtur, as si qytetar, as si
   dh�nd�rr i ri, as si kryeminist�r... Kjo �sht� drama e
   tij, p�r t� cil�n ne kujtohemi vet�m nat�n e Vitit t�
   Ri, kur ai duhet t� shtiret, si i lumtur mes nesh.


   POLITIKA

   N� protokollin e n�nshkruar nga partit� e m�dha
   theksohen dhe kriteret mbi t� cilat do realizohet
   ndarja

   Ndarja zonale, kriter popullsia dhe votuesit faktik�

   Partia Socialiste dhe Partia Demokratike arrit�n nj�
   marr�veshje t� p�rbashk�t, p�r t� p�rgatitur nj� ligj
   p�r ndarjen e zonave zgjedhore. Kryetar�t e grupeve
   parlamentare t� k�tyre partive, Gramoz Ru�i p�r PS dhe
   Bamir Topi p�r PD, n�nshkruan n� pranin� e OSBE nj�
   protokoll, i cili parashikon q� ndarja e zonave
   zgjedhore t� rregullohet me an� t� nj� ligji t�
   ve�ant�. Sipas marr�veshjes s� arritur ndarja e zonave
   zgjedhore do t� b�het duke u bazuar n� kombinimin e
   kritereve t� Kodit t� Venecias; dmth., do t� merret
   parasysh numri i popullsis�, duke p�rfshir� dhe ata q�
   nuk votojn�, numri i votuesve t� regjistruar si dhe
   numri i zgjedh�sve q� kan� votuar. N� protokoll
   theksohet se ky p�rcaktim do t� mund�soj� nj� ndarje
   sa m� pran� numrit t� v�rtet� t� zgjedh�sve. "Pal�t
   jan� dakord p�r ndarjen e re t� zonave zgjedhore,
   grupi i pun�s s� ekspert�ve t� mb�shtetet tek nj�
   kombinim i p�rshtatsh�m i kritereve ashtu si� renditen
   n� kodin e Praktikave t� mira t� Komisionit t�
   Venecias t� K�shillit t� Europ�s, d.m.th., tek
   popullsia; numri i banor�ve me n�nshtet�si shqiptare
   (p�rfshir� t� miturit); numri i zgjedh�sve t�
   regjistruar dhe mund�sisht numri i zgjedh�sve q� kan�
   votuar, me q�llim q� t� p�rcaktohen shifrat m� t�
   p�raf�rta t� mundshme t� numrit t� v�rtet� t�
   zgjedh�sve n� zon�n p�rkat�se," thuhet n� pik�n kat�r
   t� protokollit. N� marr�veshje �sht� p�rcaktuar qart�
   q� n� ndarjen e re, diferenca e zonave zgjedhore nuk
   do t� jet� m� shum� se 10 p�rqind nga numri mesatar i
   zgjedh�sve n� nj� zon� zgjedhore. Gjithashtu theksohet
   q� ndarja e re e zonave t� p�rfundoj� para mesit t�
   shkurtit. Me arritjen e marr�veshjes p�r ndarjen e
   zonave zgjedhore, nj� k�rkes� kjo e faktorit
   nd�rkomb�tar dhe e opozit�s do t'i hapet rrug� dhe
   kalimit n� parlament t� ndryshimeve n� kodin
   zgjedhore. N� marr�veshjen e arritur, t� dyja pal�t
   kan� r�n� dakord q� ndryshimet e b�ra n� kod t�
   kalojn� n� Kuvend pasi t� jet� miratuar dhe kuadri
   ligjor p�r ndarjen e zonave zgjedhore. P�r p�rmbushjen
   e pikave t� k�tij protokolli, Prezenca e OSBE-s� nga
   ana e saj do t� ndihmoj� n� ngritjen dhe do t�
   asistoj� grupin e ekspert�ve q� do t� merren me
   hartimin e projektligjit p�r ndarjen e zonave
   zgjedhore. Shfuqizimi i kuadrit ligjor aktual p�r
   ndarjen e zonave zgjedhore dhe fillimi i pun�s s�
   grupit t� ekspert�ve p�r hartimin e projektligjit t�
   ri do t� filloj� para dat�s 10 janar. Nd�rsa kalimi i
   ndryshimeve t� b�ra n� kodin zgjedhor do t� b�het
   brenda muajit janar, koh� kjo e p�rcaktuar dhe p�r
   miratimin e kuadrit t� ri ligjor p�r ndarjen e zonave
   zgjedhore. N� k�t� m�nyr� me an� t� protokollit t�
   n�nshkruar jan� marr� n� konsiderat� k�rkesat e
   Partis� Demokratike q� ndarja e zonave zgjedhore t�
   b�het duke u bazuar n� kriteret e Kodit t� Venecias.
   Pas nj� insistimi dhe refuzimi t� gjat� ku socialist�t
   socialist� kan� k�mb�ngulur n� antikushtetutshm�rin� e
   ndarjes s� zonave zgjedhore, kan� pranuar ndarjen e
   zonave zgjedhore bazuar dhe n� kriteret t� Kodit t�
   Venecias. Partia Demokratike ka k�rkuar q� n� fillim
   q� ndarja e zonave zgjedhore t� b�het duke u bazuar n�
   kriteret nd�rkomb�tare dhe n� numrin e votuesve, dhe
   ka hedhur posht� pretendimin e socialist�ve, t� cil�t
   kan� k�rkuar q� kriter p�r ndarjen t� jen� listat e
   zgjedhjeve t� fundit.

   Protokolli

   1.P�rfaq�suesit e grupeve parlamentare t� Partis�
   Socialiste dhe Partis� Demokratike duke qen� t�
   angazhuar p�r ta �uar p�rpara reform�n zgjedhore dhe
   duke u p�rgatitur p�r zgjedhje t� drejta parlamentare
   n� vitin 2005 n� vend n� p�rputhje me standardet
   nd�rkomb�tare bien dakord t� arrijn� k�t� protokoll
   dhe ta n�nshkruajn� at� n� prani t� kryetarit t�
   Prezenc�s s� OSBE-s� n� Shqip�ri.

   2.Pal�t bien dakord t� shquqizojn� ligjin aktual "Mbi
   ndarjen e zonave zgjedhore" dhe t� p�rgatisin e
   miratojn� nj� ligj t� ri q� do t� p�rcaktoj� 100 zonat
   zgjedhore me nj� num�r p�raf�rsisht t� barabart�
   zgjedh�sish dhe nj� shmangie jo m� shum� se 10% nga
   numri mesatar i zgjedh�sve n� nj� zon� zgjedhore.

   3.N� k�t� kuad�r Prezenca e OSBE-s� n� Shqip�ri do t�
   ndihmoj� n� krijimin, an�n teknike dhe kryesimin e nj�
   grupi pune ekspert�sh p�r ndarjen e zonave zgjedhore,
   t� p�rb�r� n� ve�anti nga p�rfaq�suesit e Partis�
   Socialiste dhe Partis� Demokratike, t� cil�t do t�
   hartojn� nj� ligj t� ri p�r ndarjen e zonave
   zgjedhore. P�rve�se do t� mb�shtes� grupin e pun�s s�
   ekspert�ve, prezenca e OSBE-s� n� Shqip�ri do t�
   siguroj� gjithashtu nj� ekspert nd�rkomb�tar n� k�t�
   fush� p�r t� marr� pjes� n� pun�n e grupit t� pun�s s�
   ekspert�ve. Grupi i ekspert�ve do t� ngrihet sa m�
   shpejt q� t� jet� e mundur, por jo m� von� se data 10
   janar 2005 dhe do t� shp�rndahet kur projektligji
   p�rkat�s t'i jet� dor�zuar Kuvendit t� Shqip�ris�.

   4.Pal�t jan� dakord p�r ndarjen e re t� zonave
   zgjedhore, grupi i pun�s s� ekspert�ve t� mb�shtetet
   tek nj� kombinim i p�rshtash�m i kritereve ashtu si�
   renditen n� Kodin e Praktikave t� mira t� Komisionit
   t� Venecias t� K�shillit t� Europ�s, d.m.th., tek
   popullsia; numri i banor�ve me n�nshtet�si shqiptare
   (p�rfshir� t� miturit); numri i zgjedh�sve t�
   regjistruar dhe mund�sisht numri i zgjedh�sve q� kan�
   votuar, me q�llim q� t� p�rcaktohen shifrat m� t�
   p�raf�rta t� mundshme t� numrit t� v�rtet� t�
   zgjedh�sve n� zon�n p�rkat�se.

   5.Pal�t angazhohen me vullnet t� mir� t� sigurojn� q�
   Kuvendi i Shqip�ris� t� arrij� ta miratoj� ndarjen e
   re t� zonave zgjedhore nga mesi i muajit shkurt 2005.

   6.Ky protokoll �sht� arritur nga pal�t dhe nuk
   angazhon grupe t� tjera parlamentare n� Kuvendin e
   Shqip�ris�, t� cilat megjithat� jan� t� ftuara t�
   japin kontributin e tyre n� pun� e grupit t�
   ekspert�ve. Ky protokoll do t'i d�rgohet Kuvendit t�
   Shqip�ris� n� m�nyr� q� kuvendi t� njihet me t� dhe ta
   vler�soj�.

   7.Me arritjen e k�tij protokolli t� dyja pal�t bien
   dakord t� sigurojn� kalimin e ndyshimeve n� kodin
   zgjedhor ashtu i jan� d�rguar tashm� kuvendit nga
   komisioni i ligjeve n� rastin m� t� par� t� mundsh�m
   n� janar t� 2005.


   Kryetari i PD tha se kjo duhet t� b�het q� t'i hapet
   rruga implementimit t� protokollit

   Kuvendi, PD: Firma p�r seanc� t� jasht�zakonshme

   Partia Demokratike k�rkoi dje mbledhjen e Parlamentit
   n� nj� seanc� t� jasht�zakonshme p�r t'i hapur rrug�
   implementimit t� protokoll-marr�veshjes s� arritur me
   dat� 30 dhjetor mes krer�ve t� grupeve parlamentare t�
   dy partive m� t� m�dha p�r ndarjen e zonave zgjedhore.
   Sipas Kryetarit t� Partis� Demokratike, Sali Berisha,
   kjo parti ka mbledhur firmat e nevojshme p�r thirrjen
   e seanc�s s� jasht�zakonshme dhe do t� dor�zoj�
   k�rkes�n n� parlament, sapo drejtuesit e Kuvendit t�
   paraqiten n� pun�. Ai tha se parlamenti duhet t�
   mblidhet me urgjenc� p�r t� miratuar
   protokoll-marr�veshjen e n�nshkruar n� prani t� Kreut
   t� OSBE-s�, Pavel Va�ek. "Ne kemi mbledhur t� gjitha
   firmat e nevojshme dhe sot do t'i dor�zonim n�
   kryesin� e Kuvendit p�r t� mbledhur parlamentin n�
   seanc� t� jasht�zakonshme dit�n e enjte, mir�po nuk
   gjendet asnj�ri n� drejtorin� e protokollit dhe
   drejtuesit e parlamentit kan� fikur telefonat. Ne do
   t� dor�zojm� firmat n� Kuvend. Nuk ka dyshim q�
   parlamenti do t� mblidhet, ose dit�n e enjte, ose
   dit�n e h�n� p�r t� miratuar ato q� u arrit�n pik� p�r
   pik� n� protokollin e p�rbashk�t PD-PS n� pranin� e
   OSBE p�r ndarjen e zonave dhe ndryshimet n� Kodin
   Elektoral," theksoi Berisha. Ai u shpreh i bindur n�
   miratimin e protokoll-marr�veshjes p�r ndarjen e
   zonave zgjedhore. Sipas tij Partia Demokratike �sht� e
   bindur dhe e vendosur p�r t'i shkuar deri n� fund
   marr�veshjes s� n�nshkruar. Marr�veshja sipas Berish�s
   njeh t� gjitha kriteret e Kodit t� Venecias dhe
   mund�son ndarjen e zonave zgjedhore me nj� forc�
   elektorale p�raf�rsisht t� barabart� dhe brenda
   standardeve t� k�rkuara. "Ne jemi t� vendosur p�r t�
   votuar plot�sisht at� protokoll-marr�veshje.
   Marr�veshja njeh t� gjitha kriteret e Kodit t�
   Venecias, t� cilat jan� kritere q� mund�sojn�
   shp�rndarjen e zonave me forc� elektorale p�raf�rsisht
   t� barabart�. Dhe ne jemi plot�sisht t� vendosur t�
   mb�shtesim t�r�sisht k�t� marr�veshje q� njeh listat e
   sakta, njeh pjes�marrjen n� votime," u shpreh Berisha.
   Nd�rsa uroi s�rish shqiptar�t p�r Vitin e Ri, Berisha
   tha se 2005-sa do t� jet� viti i shpres�s, mbar�sis�
   dhe ndryshimit t� madhe p�r shqiptar�t. Lidhur me
   veprimtarin� dhe nismat e Partis� Demokratike p�r k�t�
   vit, kryetari i PD-s�, tha se edhe k�t� vit nismat do
   t� jen� t� shumta. "Nismat tona do t� jen� t� shumta,
   nga komisionet hetimore parlamentare tek nismat
   ligjore," theksoi Berisha. Nd�rkoh� drejtuesit
   demokrat� do t� vijojn� udh�timin e tyre n� rrethet e
   Shqip�ris� n� kuad�r t� turit "Dit�t e shpres�s" dhe
   qyteti i radh�s do t� jet� Durr�si.


   OSBE: Marr�veshja, hap tjet�r p�r zgjedhje t� lira

   Prezenca e OSBE-s� n� Tiran� ka p�rsh�ndetur
   marr�veshjen e arritur nd�rmjet Partis� Socialiste dhe
   Partis� Demokratike p�r ndarjen e zonave zgjedhore dhe
   p�r miratimin e reform�s zgjedhore. N� nj� deklarat�
   p�r shtyp t� shp�rndar� p�r media theksohet se
   miratimi i ndryshimeve n� kodin zgjedhor dhe ndarjen e
   zonave zgjedhore jan� nj� hap i domosdosh�m p�r t�
   mund�suar zgjedhje t� lira dhe t� ndershme. Kjo zyr�
   �sht� shprehur e gatshme p�r t� mund�suar n�
   implementimin e marr�veshjes s� arritur mes
   p�rfaq�suesve t� dy forcave m� t� m�dha n� vend.
   Kryetari i Zyr�s s� OSBE-s� n� vendin ton�, Pavel
   Va�ek u shpreh se me arritjen e marr�veshjes do t'i
   hapet rrug� miratimit sa m� t� shpejt� ndryshimeve n�
   kodin zgjedhor dhe ndarjen z� zonave zgjedhore
   ndryshime k�to q� mund�sojn� zgjedhje t� lira dhe t�
   ndershme. "Prezenca e OSBE-s� dhe ODIHR do t� ndjekin
   nga af�r zbatimin e protokollit dhe n� m�nyr� t�
   ve�ant� shpresojn� n� miratimin sa m� t� shpejt� t�
   ndryshimeve n� Kodin Zgjedhor nga kuvendi n� janar t�
   vitit 2005-s�. Kjo �sht� e nevojshme p�r p�rgatitjen e
   rregullt t� zgjedhjeve t� p�rgjithshme n� vend p�r
   vitin e ardhsh�m," theksoi Kryetari i Prezenc�s s�
   OSBE-s� Pavel Vacek. N� njoftimin p�r shtyp theksohet
   se kjo zyr� do t� ndihmoj� n� procesin e ndarjes s�
   zonave zgjedhore si dhe n� krijimin e Grupit t�
   Ekspert�ve q� do t� merren me hartimin e kuadrit
   ligjor. "Prezenca e OSBE-s� do t� nd�rmjet�soj�
   bisedime t� m�tejshme t� r�nd�sishme lidhur me
   rindarjen e zonave zgjedhore, si dhe do t� krijoj� e
   kryesoj� nj� grup pune ekspert�sh p�r k�t� q�llim, n�
   janar t� vitit 2005," theksohet n� njoftimin p�r shtyp
   t� k�saj zyre. Duke p�rfunduar drejtuesit e k�saj zyre
   kan� k�rkuar nga partit� n�nshkruese t� marrin pjes�
   n� pun�n p�r ndarjen e zonave dhe kalimin p�r miratim
   sa m� shpejt t� k�tyre ndryshimeve.


   Socialist�t theksojn� se jan� t� gatsh�m q� Kuvendi t�
   mblidhet n� seanc� t� jasht�zakonshme

   PS: Do t� zbatojm� protokollin

   Socialist�t shprehen t� gatsh�m q� t� kalojn� n� nj�
   seanc� t� jasht�zakonshme protokollin mes partive
   kryesore. Bashk�kryetari p�r reform�n zgjedhore, Elmaz
   Sherifi tha p�r gazet�n 'TemA' se socialist�t kan�
   koh� q� e kan� k�rkuar kalimin e Kodit Elektoral n�
   nj� seanc� t� jasht�zakonshme dhe jan� plot�sisht
   dakord me k�rkes�n e PD. Ai vijoi m� tej duke th�n� se
   �sht� optimist p�r realizimin e protokollit t�
   n�nshkruar nga kryetar�t e dy grupeve parlamentare, PS
   dhe PD n� prani t� shefit t� OSBE, Pav�l Va�ek. "Ne
   kemi k�rkuar q� miratimi i Kodit Elektoral t� b�hej sa
   m� shpjet dhe t� mblidhej nj� senac� e
   jasht�zakonshme. Kjo �sht� diskutuar dhe �sht�
   vendosur m� par�. Kemi r�n� dakord t� dyja pal�t q� t�
   miratohet dhe t� zbatohet protokolli i n�nshkruar n�
   prani edhe t� shefit t� OSBE, Pav�l Va�ek," tha
   Sherifi. N� k�t� kontekst ai tha se nuk ka asnj�
   dyshim se do t� hasen pengesa n� miratimin e Kodit
   Zgjedhor n� parlament. Sherifi �sht� optimist se do t�
   zbatohen pikat e protokollit, p�rderisa opozita ka
   v�n� firm�n aty p�r t� realizuar k�shtu zgjedhje t�
   lira dhe t� ndershme. "Sigurisht q� mendoj se
   protokolli do t� gjej� zbatim, p�rderisa PD ka v�n�
   firm�n aty," n�nvizoi bashk�kryetari i PS p�r reform�n
   zgjedhore. Deputeti socialist Petro Ko�i tha se PS e
   ka marr� vet� nism�n p�r kalimin e Kodit Zgjedhor n�
   nj� seanc� t� jasht�zakonshme plenare dhe n�se k�t� e
   mb�shtet edhe opozita, kjo �sht� n� favor t�
   zgjedhjeve 2005. "Ne po mbledhim firmat p�r t�
   realizuar kalimin e Kodit Zgjedhor n� parlament n� nj�
   seanc� t� jasht�zakonshme. Kjo nuk �sht� k�rkesa e PD,
   por nisma jon�. Jemi t�r�sisht dakord q� t� kaloj� sa
   m� shpejt n� parlament Kodi p�r ��shtjet elektorale,"
   tha Ko�i. N� nj� intervist� t� pak dit�ve m� par� n�
   gazet�n 'Tema', Sherifi ka deklaruar se i b�n thirrje
   PD-s�, p�r t� kaluar Kodin Elektoral n� nj� seanc� t�
   jasht�zakonshme n� parlament. "Un� kam deklaruar q�
   problemet do t� ishin dy: vendimarrja dhe ndarja e
   zonave zgjedhore. U shty afati kur PD k�mb�ngulte p�r
   vendimmarrjen dhe tani ajo po e bllokon krejt procesin
   p�r ndarjen e zonave zgjedhore. Do t� b�ja edhe
   nj�her� thirrje q� n� nj� seanc� plenare t�
   jasht�zakonshme ku t� miratojm� kodin zgjedhor. Ne ia
   kemi b�r� t� qart� PD-s�, q� t� tregoj� vullnet dhe t�
   ndajm� miratimin e kodit zgjedhor. PD, po t� jet�
   dakord, ne do t� mblidhemi n� nj� seanc� t�
   jasht�zakonshme t� miratojm� kodin zgjedhor dhe t� mos
   pushojm� p�r t� gjetur m�nyr�n m� t� mir� q� bazohet
   n� standardet nd�rkomb�tare. I referohem pik�s 3 t�
   rekomandimeve t� BE ku thon� se brenda vitit 2004 t�
   miratohet kodi dhe t� rishikohet ndarja e zonave
   zgjedhore n� p�rputhje me standardet nd�rkomb�tare. Le
   t� p�rcaktojm� cilat jan� standardet dhe k�t� t� mos e
   trajtojm� vet�m PS-PD por t'ua l�m� ekspert�ve
   nd�rkomb�tar�. N� pik�n 5 t� protokollit t� ofruar
   merrej p�rsip�r q� nj� grup teknik�sh, ekspert�sh t�
   pregatitinin nj� projektligj p�r ndarjen e zonave
   zgjedhore" ka th�n� Sherifi.


   Nano: Marr�veshja, hap pozitiv

   Arritjen e marr�veshjes mes dy forcave politike
   kryesore, Partis� Socialiste dhe Partis� Demokratike,
   pas zyr�s s� OSBE-s� e ka p�rsh�ndetur dhe
   kryeministri Nano. N� nj� njoftim p�r mediat
   kryeministri Nano e vler�soi arritjen e marr�veshjes
   si nj� hap pozitiv n� funksion t� konsensusit mes
   faktor�ve politik� n� vend. "Kryeministri, pershendet
   marr�veshjen e arritur mes Partis� Socialiste dhe
   Partis� Demokratike p�r reform�n zgjedhore, kodin
   elektoral si dhe ndarjen e zonave zgjedhore. Ky �sht�
   nj� hap i r�nd�sish�m dhe inkurajues p�r arritjen e
   standardeve nd�rkomb�tare dhe demokratike p�r
   zgjedhjet, dhe gjithashtu p�r pregatitjen e nj�
   procesi zgjedhor n� nj� klime konsensuale nga faktor�t
   politik� n� vend", theksoi kryeministri Nano.
   Gjithashtu kryeministri Nano p�rsh�ndeti dhe rolin
   Zyr�s s� Prezenc�s s� OSBE-s�. "Gjithashtu,
   Kryeministri, p�rsh�ndet dhe vler�son n� m�nyr� t�
   ve�ant� rolin shum� t� r�nd�sishem t� prezenc�s s�
   OSBE-s�, si dhe t� p�rfaq�sis� s� Komisionit t�
   Bashkimit Europian q� ndihmuan p�r arritjen me sukses
   t� k�saj marr�veshje," p�rfundon njoftimi.


   KRONIKA

   Policia: Hetimet tregojn� se ngjarja ka qen�
   aksidentale dhe ka ndodhur nga shp�rthimi i gazit

   Tropoj�, makina shp�rtheu nga gazi

   Edmond Gjyrici dhe Arben Kuca humb�n jet�n pasditen e
   s� diel�s si pasoj� e shp�rthimit t� makin�s s� tyre
   n� af�rsi t� hotelit "Kosova" n� qend�r t� qytetit t�
   Bajram Currit. Policia thot� se shp�rthimi i makin�s
   ka ndodhur aksidentalisht nga ndezja e papritur e
   gazit, q� ishte karburanti i saj.

   Shp�rthimi i nj� makine n� qytetin e Bajram Currit ka
   shkaktuar vdekjen e dy personave q� udh�tonin n�
   drejtim t� Hotel "Kosova" dhe plagosjen e tre
   kalimtar�ve t� rastit. Ngjarja e r�nd� ndodhi pasditen
   e s� diel�s n� af�rsi t� qendr�s s� qytetit dhe
   policia thot� se ishte aksidentale.
   Viktimat e shp�rthimit q� krijuan panik n� qytetin
   verior jan� Edmond Gjyrici dhe Arben Kuca, nga qyteti
   i Bajram Currit. Makina tip Volkswagen 'Golf', me
   targa t� huaja ishte n� pron�si t� tyre dhe ka
   shp�rthyer papritur, nd�rsa ata ishin duke ecur.
   Burime zyrtare pran� Policis� than� se pista kryesore
   e hetimeve p�r ngjarjen e r�nd� �sht� shp�rthimi si
   pasoj� e ndezjes s� gazit, q� ishte karburanti i
   makin�s. Burimet than� se pista tjet�r, ajo e
   shp�rthimit nga ndonj� atentat, �sht� zbehur, pasi
   personat nuk kishin precedent� penal�.

   Shp�rthimi

   Edmond Gjyrici dhe Arben Kuca po udh�tonin me makin�n
   tip Volkswagen 'Golf', n� rrug�n kryesore t� qytetit.
   Ata ishin drejtuar p�r tek hotel "Kosova" q� ndodhet
   n� qend�r t� Bajram Currit. Burimet than� se ata
   kishin l�n� nj� takim n� kafenen� e hotelit. Nd�rsa
   udh�tonin me makin�n, papritur ajo ka shp�rthyer.
   Makina �sht� ngritur disa metra lart pas shp�rthimit
   dhe bubullima ka jehuar n� �do cep t� qytetit. Dy
   viktimat kan� ngelur t� vdekur n� vend dhe trupi i
   tyre �sht� karbonizuar plot�sisht. Shp�rthimi ka qen�
   aq i fort� sa trupi i nj�r�s nga viktimat �sht� gjetur
   sip�r nj� nd�rtese n� 15 met�r lart�si. Shp�rthimi
   shkaktoi gjithashtu edhe plagosjen e tre personave q�
   po udh�tonin rast�sisht n� "vendin e gabuar dhe
   momentin e gabuar".

   Viktimat

   Viktimat e k�tij shp�rthimi t� madh jan� Edmond
   Gjyrici dhe Arben Kuca, q� t� dy nga Tropoja. Policia
   tha se pas shuarjes s� makin�s nga zjarrfik�set, �sht�
   konstatuar se vet�m nj�ri prej trupave ishte n� makin�
   dhe i karboniuar, nd�rsa trupi tjet�r �sht� gjetur n�
   nj� nd�rtes� aty pran� n� 15 met�r lart�si. Edhe trupi
   i viktim�s tjet�r ishte karbonizuar. Personat e tjer�
   q� u plagos�n nga shp�rthimi jan� d�rguar menj�her� n�
   spitalin e qytetit. Ata kishin plagosje t� leht� dhe
   nj� djegie t� shkall�s s� leht�. Mjek�t than� se ata
   jan� kuruar dhe kan� dal� nga spitali. Nd�rsa trupat e
   dy viktimave pas ekspertiz�s u jan� dh�n� familjeve
   p�rkat�se.

   Hetimet

   Policia ka nisur menj�her� hetimet p�r ngjarjen e
   r�nd� dhe fillimisht u kufizua n� dy pista hetimi.
   Fillimisht policia ka dyshuar se kishte t� b�nte me
   nj� atentat dhe konkretisht me v�nien e nj� bombe me
   sahat. Policia e ka d�rguar p�r ekspertiz� makin�n dhe
   konkluzionet p�rfundimtare nuk kan� dal� ende. Nga
   rezultatet paraprake t� ekspertiz�s nuk �sht� gjetur
   asnj� gjurm� bombe n� makin�. Pista tjet�r q� ka hapur
   policia, dhe q� duket m� e mundshme, �sht� ajo e
   shp�rthimit si pasoj� e gazit. Makina punonte me dy
   lloj karburantesh, me gaz dhe me naft�. N� momentin q�
   makina po l�vizte, m�sohet se ajo ka qen� duke
   funksionuar me sistemin me gaz. Policia thot� se nuk
   dihet shkaku i ndezjes s� gazit dhe shp�rthimit t�
   makin�s, por kjo �sht� pista m� e mundshme.


   Vlor�. Fjodor Zeqo ka vrar� me thik� buke babain e tij
   Edmond Zeqo dhe e ka hedhur trupin e pajet� n� liqenin
   e Kanin�s

   Vret babain, trupin e hedh n� liqen

   Djali ka masakruar babain e tij me nj� thik� kuzhine
   pas nj� sherri familjar q� ka ndodhur m�ngjesin e
   dat�s 1 janar n� Vlor�. Fjodor Zeqo pasi ka vrar�
   babain Edmondin, trupin e tij e ka hedhur n� nj� liqen
   n� fshatin Kanin� n� Vlor�. Policia ka ndaluar autorin
   e vrasjes, i cili ka pranuar krimin.

   Viti i Ri 2005 ka filluar n� Vlor� me vrasjen makabre
   t� nj� prindi nga ana e djalit t� tij. Fjodor Zeqo ka
   vrar� me thik� babain e tij Edmond Zeqo. Ngjarja
   ndodhi me 1 janar dhe trupi i Edmond Zeqos �sht�
   hedhur n� liqenin e fshatit Kanin�.
   Policia tha se 27 vje�ari Fjodor Zeqo e ka vrar� me
   thik� buke babain e tij 52 vje�ar n� sht�pin� e tyre
   ku jetonin s� bashku. M� pas e ka d�rguar trupin me
   nj� furgon n� fshatin Kanin� dhe e ka hedhur n� liqen,
   pasi i ka lidhur nj� gur n� qaf�. Trupi i viktim�s
   �sht� gjetur m�ngjesin e dit�s s� djeshme.

   Ngjarja

   Policia e Vlor�s �sht� njoftuar fillimisht pasditen e
   dat�s 1 janar 2005 nga ana e disa banor�ve t� lagjes
   �ole se kishte ndodhur nj� vrasje n� familjen Zeqo.
   Policia ka shkuar menj�her� p�r t� verifikuar
   informacionin, por n� sht�pin� e Edmond Zeqos nuk ka
   gjetur njeri. Policia ka marr� informacion se ishte
   vrar� Edmond Zeqo nga djali i tij Fjodori. Policia ka
   shkuar edhe n� banes�n tjet�r t� familjes dhe ka
   ndaluar djalin e viktim�s, t� akuzuar p�r vrasjen e
   babait. Policia ka nd�rtuar nj� skem� t� vrasjes dhe
   sipas saj ngjarja ka ndodhur paraditen e dat�s 1
   janar. Fjodor Zeqo �sht� grindur at� dit� me babain e
   tij si shum� her� t� tjera. Grindja ka degraduar deri
   n� p�rplasje fizike. At�her� Fjodor Zeqo ka marr�
   thik�n e buk�s q� ndodhej sip�r tavolin�s dhe ka
   goditur vet�m nj� her� babain. Ky i fundit ka ngelur
   menj�her� i vdekur. Fjodori ka marr� furgonin e
   komshiut me targa VL-78-64-D dhe �sht� nisur p�r n�
   fshatin Kanin�. Pasi ka mb�rritur atje, ai ka nxjerr�
   nga furgoni trupin e pajet� t� babait t� tij. I ka
   lidhur n� qaf� nj� gur t� r�nd� dhe e ka hedhur n�
   liqenin e fshatit. �sht� siguruar se trupi i babait
   nuk dilte mbi hap�sir�n e ujit dhe �sht� larguar n�
   drejtim t� sht�pis�.

   Zbulimi

   Policia thot� se Fjodor Zeqo, 27 vje�ar, i martuar,
   �sht� "tradhtuar" nga brenda familjes s� tij p�r
   krimin q� kishte b�r�. Policia ka marr� nj� sinjal nga
   nj� an�tar i familjes Zeqo se djali kishte vrar�
   baban�. Menj�her� ndaj tij �sht� marr� masa e ndalimit
   dhe policia ka filluar k�rkimet p�r gjetjen e trupit
   t� viktim�s. Pas marrjes n� pyetje t� shum� personave,
   p�rfshi dhe autorin e vrasjes, �sht� m�suar se trupi
   ndodhej n� liqenin e Kanin�s. Policia ka shkuar
   menj�her� n� fshatin Kanin� dhe ka filluar k�rkimet
   p�r gjetjen e trupit. Ai �sht� gjetur fare pran�
   bregut t� Liqenit, pasi guri q� i ishte lidhur n� qaf�
   nuk kishte lejuar q� trupi t� zhvendosej. Policia ka
   nxjerr� trupin me ndihm�n e nj� litari dhe e ka
   d�rguar n� morgun e qytetit. Policia ka konfirmuar
   p�rfundimisht se autori i vrasjes ishte djali i
   viktim�s, Fjodor Zeqo. Ky i fundit m�sohet t� ket�
   pranuar akuz�n e policis� p�r vrasjen e babait, por
   policia thot� se jan� mbledhur edhe prova t� tjera
   shkencore si arma e vrasjes.

   Motivet

   Policia po heton edhe p�r motivet e vrasjes s� k�tij
   prindi nga ana e djalit t� tij. Policia thot� se
   versioni p�rfundimtar i motiveve do t� konfirmohet kur
   autori i akuzuar do t� dal� para Gjykat�s p�r marrjen
   e mas�s s� siguris�. Policia thot� se motivet e
   vrasjes kan� qen� banale dhe ngjarja e r�nd� ka
   ndodhur thjesht pas nj� sherri familjar. Policia thot�
   se n� familjen Zeqo kishte vazhdimisht konflikte q�
   shoq�roheshin edhe me z�nka, por asnj�her� nuk ishte
   shkuar kaq larg. Policia thot� se ka d�shmi q�
   tregojn� se para vrasjes s� Edmond Zeqos ka pasur nj�
   grindje t� r�nd� mes tij dhe djalit, Fjodorit. Ky
   sherr ka p�rfunduar me p�rdorimin e thik�s s� buk�s
   nga ana e djalit 27 vje�ar.
   Edmond Zeqo, 52 vje�ar, i martuar me f�mij� jetonte
   prej koh�sh n� lagjen �ole t� Vlor�s. Ai jetonte s�
   bashku me djalin, Fjodorin dhe nusen e djalit t� tij.
   Edmond Zeqo merrej me kambiz�m dhe me an� t� k�saj
   pune siguronte jetes�n. Policia sqaroi se edhe djali,
   tashm� i akuzuar si autor i vrasjes, punonte s� bashku
   me babain e tij, duke e ndihmuar at�. Nd�rkoh� q� t�
   dy siguronin jetes�n duke punuar s� bashku, ka ardhur
   nj� moment, kur djali nuk ka ndaluar instinktin
   vras�s, duke masakruar babain e tij.


   Aksidentet, dje 2 t� vdekur dhe 2 t� plagosur

   Dy persona kan� humbur jet�n dhe dy t� tjer� jan�
   plagosur r�nd� si pasoj� e dy aksidenteve
   automobilistike n� Tiran� dhe n� Elbasan. Burime pran�
   Policis� rrugore than� se aksidenti i par� ka ndodhur
   n� Elbasan, pas p�rplasjes s� nj� automjeti kamion�in�
   tip "Volkswagen" me targ� DR 7149 D, q� drejtohej nga
   Ylli Gjata. Policia tha se kjo kamion�in� ka shkaktuar
   vdekjen e 53 vje�arit Fatmir Pisha n� af�rsi t� ur�s
   s� Zaranik�s. Policia rrugore tha se ka ndaluar
   drejtuesin e automjetit dhe ka filluar hetimet p�r
   shkaqet e aksidentit. Nd�rsa aksidenti i dyt� me tre
   viktima, nj�ri prej t� cil�ve ka humbur jet�n, ka
   ndodhur pran� Ur�s s� Treshit, tek hekurudhat n�
   Tiran�. Nj� makin� e vog�l mercedes-benz �sht�
   p�rplasur me nj� kabin� elektrike dhe ka shkaktuar tre
   viktima. Policia po punon p�r zbardhjen e shkaqeve t�
   aksidentit dhe njohjen e identitetit t� tre viktimave.   Greqi, shqiptari arratiset nga burgu me nj� cop� hekur

   Nj� qytetar shqiptar i cili vuante d�nimin p�r vjedhje
   n� Greqi �sht� arratisur nga nj� burg dy dit� m� par�
   dhe policia greke �sht� v�n� n� ndjekje t� tij.
   Qytetari shqiptar, identiteti i t� cilit nuk �sht�
   b�r� ende publik, ka arritur t� shp�toj� nga stacioni
   i policis� s� Petralonas, n� jug t� Athin�s, duke
   g�rmuar nj� vrim� n� murin e qelis� s� tij, me an� t�
   nj� cope hekuri, jan� shprehur zyrtar�t. Mungesa e tij
   �sht� zbuluar nga rojet e burgut, m�ngjesin e dit�s s�
   diel.
   I burgosuri �sht� arrestuar p�r shak se dyshohej t�
   ishte pjes�marr�s n� nj� rr�mbim, dhe ka qen� n�n
   mbik�qyrje deri n� 28 dhjetor. Nj� paralajm�rim p�r
   arrestimin e tij, �sht� dh�n� p�r shkak se dyshohej
   edhe p�r nj� s�r� krimesh t� tjera.
   Policia tashm� ka nisur hetimet p�r t� zbuluar sesi i
   burgosuri ka arritur t� shp�toj�. Rojet, t� cilat at�
   dit� ishin n� detyr�, jan� t� detyruar t� d�shmojn�
   p�r dit�n, n� t� cil�n i burgosuri, duke p�rdorur nj�
   cop� hekuri, t� cilin nuk dihet se nga e kan�
   siguruar, ka g�rmuar nj� vrim� n� mur, pa u v�n� re
   nga rojet.


   Kakavij�, pengohen emigrant�t e ardhur para 15
   dhjetorit

   T� gjith� emigrant�t q� kan� ardhur n� Shqip�ri para
   dat�s 15 dhjetor p�r t� kaluar festat e fundvitit,
   jan� kthyer mbrapsht nga autoritetet e dogan�s greke
   t� Kakavij�s nd�rsa po kalonin kufirin p�r n� shtetin
   fqinj Greqi. Sipas rregullave t� vendosura nga pala
   greke, emigrant�t shqiptar� duhet t� kalonin kufirin
   p�r t� ardhur n� vendlindje duke filluar nga data 15
   dhe duhet t� kthehen n� vendet e tyre t� pun�s n�
   Greqi brenda dat�s 15 janar. Gjith� ata persona q�
   kan� kaluar kufirin greko-shqiptar para 15 dhjetorit
   jan� kthyer mbrapsht. Sipas burimeve pran� k�saj
   dogane, shifrat jan� t� konsiderueshme b�het fjal� p�r
   rreth 50 vet� t� kthyer �do dit�. Gjithashtu, nuk kan�
   munguar radh�t e gjata t� emigrant�ve n� pritje t�
   kalimit t� kufirit, por k�t� vit situata nuk ka qen�
   alarmante.
   Gjat� dit�s s� diel kan� kaluar p�r n� shtetin fqinj
   mbi 3100 persona 830 makina dhe 19 autobusa. Nd�rsa
   p�rsa i p�rket dit�s s� djeshme n� mesdit� kan� qen�
   1800 persona, mbi 370 makina dhe 11 autobusa q� jan�
   kthyer p�r n� shtetin fqinj� Greqi. Deri n� mesdit�n e
   djeshme, kan� qen� n� radh� deri 150 makina q� prisnin
   n� radh�, megjithat� hapja e 11 sporteleve dhe
   vijueshm�ria e mir� n� k�t� pik� doganore, ka dh�n�
   frytet e saj.
   Situat� m� e r�nduar paraqitet n� pik�n kufitare t�
   Kapshtic�s, ku radh�t kan� qen� m� t� gjata. Deri n�
   mesdit�n e djeshme, n� k�t� pik�, kan� kaluar kufirin
   1000 persona dhe rreth 400 automjete, nd�rkoh� q� 200
   automjete prisnin p�r t� kaluar n� an�n tjet�r t�
   kufirit. Sipas komandantit t� dogan�s shqiptare Ylli
   Gaxhi, shkak i fluksit ishte fakti q� n� dogan�n greke
   personeli n� dogan�n greke ishte i reduktuar, pasi
   ende vazhdojn� pushimet zyrtare n� Greqi.


   Ndezja e sob�s s� gazit rrezikoi nj� familje

   Nj� familje ka shp�tuar fatmir�sisht pa d�me dit�n e
   djeshme, nd�rsa nj� zob� gazi ka marr� flak� papritur.
   Ngjarja ndodhi dit�n e djeshme pran� Xhamis� s�
   Tabak�ve n� Tiran�. Burime pran� Policis� than� se nj�
   sob� gazi ka marr� flak� n� nj� banes� n� k�t� lagje
   dhe ka rrezikuar t� gjith� familjen. Burimet than� se
   an�tar�t e familjes jan� treguar shum� t� shpejt� dhe
   kan� nxjerr� sob�n e gazit nga banesa n� korridorin e
   pallatit. Aty jan� munduar ta shuajn� vet�, nd�rkoh�
   q� kan� lajm�ruar edhe zjarrfik�set. Mb�rritja e
   k�tyre t� fundit i ka dh�n� fund ankthit t� dhjet�ra
   banor�ve t� pallatit. Nd�rhyrja e zjarrfik�sve ka b�r�
   q� soba e gazit t� shuhet dhe familja dhe banor�t e
   tjer� t� pallatit t� shp�tojn� pa asnj� d�mtim.


   Plagoset r�nd� emigranti n� qend�r t� Milanos

   Nj� emigrant shqiptar, 24 vje�ar, �sht� plagosur dje
   n� m�ngjes, pasi �sht� q�lluar me dy plumba n� gjoks.
   Ngjarja �sht� regjistruar n� nj� lagje, n� juglindje
   t� Milanos. Pas plagosjes, viktima �sht� transportuar
   nga persona t� paidentifikuar, me makin�, deri n�
   hyrjen e qendr�s kardiologjike t� Milanos, "Monxino".
   Nj� d�shmitar i ngjarjes ka lajm�ruar m� pas policin�,
   duke d�shmuar sa kishte par�. Hetimet e para t�
   policis�, kan� zbardhur, se viktima njihej prej tyre
   p�r disa denoncime t� m�parshme p�r trafik droge.


   Vet�vritet n� Fier babai i tre f�mij�ve

   Nj� 50 vje�ar nga Fieri, baba i tre f�mij�ve, �sht�
   vet�vrar� dit�n e djeshme pas nj� depresioni mendor.
   Burime pran� Policis� s� Fierit than� se �aush Goxhaj,
   baba i tre femijeve t� vegj�l, �sht� vet�vrar� me nj�
   pistolet�, t� cil�n e mbante pa leje. Megjith�se e
   �uditshme Policia tha se viktima ka q�lluar dy her�
   mbi veten. Mendohet se vet�vrasja mund t� ket� ardhur
   si pasoj� e nj� depresioni t� thell�, t� cilin po
   kalonte viktima. Sipas statistikave, qarku i Fierit
   renditet nd�r zonat me numrin m� t� madh t�
   vet�vrasjeve p�r vitin 2004.


   SPECIALE

   Shtohen p�rpjekjet p�r t� gjetur sa m� shum� t�
   mbijetuar nga tragjedia

   Azi, numri i viktimave i kalon 150 mij�

   Autoritetet n� Indonezi kan� konfirmuar se 94 mij�
   vet� kan� vdekur nga t�rmeti q� goditi jav�n e kaluar
   vendet e Oqeanit Indian. Kjo shif�r e �on n� 150 mij�
   numrin e p�rgjithsh�m t� viktimave n� gjith� Azin�
   Jugore. Shefi i Kombeve t� Bashkuara p�r operacione
   humanitare, Jan Egeland, tha se vazhdonte t� ishte
   problematike �uarja e ndihmave n�p�r zonat e goditura
   r�nd� n� provinc�n A�eh t� Indis�, ve�an�risht n�
   pjes�t e pazhvilluara t� saj. Gati nj� milion njer�z
   kan� nevoj� urgjente p�r ushqim dhe ndoshta do t�
   duhen jav� p�rpara se ndihmat t� bien n� duart e tyre.
   Megjithat�, n� radh�t e OKB-se ka optimiz�m se ndihmat
   prap�seprap� do t� arrijn� n� destinacion p�rpara se
   t� jet� shum� von�. Ndihma dhe operacionet p�r
   viktimat cunamit n� Indin� Jugore jan� intensifikuar,
   nd�rkoh� q� m� shum� punonj�s humanitar� po shkojn� n�
   zonat e prekura. Trupat e fundit t� atyre 10 mij�
   vet�ve q� jan� konfirmuar t� vdekur jan� varrosuar apo
   djegur. Autoritetet kan� ngritur klinika fushore p�r
   t� vaksinuar t� mbijetuarit, nd�rkoh� q� �sht�
   premtuar se do t� leht�sohen kushtet p�r kompensimin e
   atyre q� kan� humbur familjet dhe bizneset e tyre. Nj�
   problem me t� cilin p�rballen punonj�sit q� merren me
   shp�rndarjen e ndihmave jan� vizitat e shpeshta t�
   zyrtar�ve t� lart�. �do vizit� e till� k�rkon
   koordinimin e qindra polic�ve dhe punonj�sve
   humanitar�, t� cil�t jan� m� t� k�rkuar diku tjet�r.
   Autoritetet n� Tajland� thon� se do t� vazhdojn� edhe
   p�r nj� jav� operacionet n� k�rkim t� trupave t�
   gjith� atyre q� kan� humbur jet�n n� dallg�t e
   cunamit. M� pak se pes� mij� vet� pranohet t� ken�
   vdekur, por kat�r mij� t� tjer� jan� shpallur t�
   zhdukur, gjysma e t� cil�ve jan� t� huaj. Anije t�
   flot�s tajlandeze dhe japoneze jan� v�n� n� k�rkim n�
   brigjet p�rreth me k�rkes� t� qeveris� s� Suedis�,
   sepse gjysma e personave t� zhdukur jan� turist�
   suedez�. N� Sri Lank� autoritetet thon� se numri i t�
   vdekurve nga t�rmeti mund t� shkoj� n� 35 mij�. N�
   veri t� vendit rebel�t 'Tigrat e Tamilit' dhe qeveria
   po punojn� s�bashku p�r shp�rndarjen e ndihmave. Nj�
   punonj�s humanitar q� ka lidhjet me Tigrat e Tamilit
   tha se situata �sht� m� dramatike se ajo gjat� luft�s.
   Nd�rkoh� sekretari amerikan i shtetit, Colin Powell do
   t� drejtoj� nj� delegacion amerikan q� do t� vizitoj�
   vendet e prekura nga cunami n� Azin� Juglindore. Ekipi
   amerikan q� pritet t� niset sot m� von� do t�
   p�rfshij� edhe v�llain m� t� ri t� presidentit Bush,
   Jeb, i cili �sht� guvernator i Florid�s, shtet ky q�
   ka pervoja t� m�dha n� p�rballimin e uragan�ve.
   Departamenti amerikan tha se plani ishte q�
   delegacioni t� vizitonte, Tajland�n dhe Indonezin�.
   Sekretari i p�rgjithsh�m i OKB-s�, Kofi Annan pritet
   t� vizitoje k�t� rajon t� enjten.


   Fillon shp�rndarja n� zonat m� t� d�mtuara. N� ndihm�
   elefant�t

   Ndihmat, shirat pengojn� shp�rndarjen

   Nj� jav� pasi t�rmeti masiv i shoq�ruar me dallg�t
   sizmike cunami goditi Azin� Juglindore, ndihmat po
   arrijn� n�p�r komunitetet e prekura nga fatkeq�sia.
   Numri i t� vdekurve vazhdon t� rritet dhe deri tani ka
   arritur shifr�n e m�se 120 mij� vet�ve. Qeverit� e
   vendeve t� goditura nga tsunami po hartojn� tani plane
   afatgjat� p�r shp�rndarjen e ndihmave dhe p�r pun�n e
   rind�rtimit. Mjerimit t� t� pastreh�ve n� Sri Lanka
   dhe Indonezi, shtete q� u godit�n m� tep�r nga t�rmeti
   dhe dallg�t masive t� fuqishme, t� jav�s s� kaluar, po
   i shtohen tani edhe shirat e fuqish�m, q� po pengojn�
   p�rpjekjet e shp�timit.
   Ndihmat e mb�rritura disa dit� m� par� n� aeroportet e
   k�tyre vendeve kan� filluar tani t� shp�rndahen n�
   disa nga rajonet m� t� izoluara. Helikopter�t e
   marin�s amerikane po hedhin ndihma n� fshatrat e
   provinc�s A�eh t� Indonezis� q� jan� izoluar pas
   shkat�rrimeve dhe ndihmat po mb�rrijn� tani n� ishujt
   e izoluar Andaman t� Indis�.
   Kombet e Bashkuara mendojn� se m� tep�r se nj� milion�
   njer�z n� Indonezi dhe m� tep�r se 700 mij� n� Sri
   Lanka do t� ken� nevoj� p�r ndihma ushqimore t�
   emergjenc�s p�r muaj t� t�r�. Presidenti i Indonezis�
   Susilo Bambang Yudhoyono u zotua p�rs�ri p�r t�
   d�rguar ndihma n� rajonin e goditur nga fatkeq�sia. "I
   b�j thirrje mbar� bot�s t� marr� pjes� dhe t�
   kontriubuoj� n� rind�rtimin e Indonezis�", tha ai.
   Numri i t� vdekurve n� 11 vende mund t� kap� shifr�n e
   150 mij� vet�ve dhe rreth 5 milion� njer�z kan� mbetur
   t� pastreh�. Qeverit� e k�tyre vendeve po
   paralajm�rojn� se pak shpres� ka q� t� gjenden njer�z
   t� gjall� nga radh�t e mij�ra t� zhdukurve n� mbar�
   rajonin. Ata q� mund�n t� mbijetojn� n� A�eh u pan� t�
   grumbulloheshin n� zona t� hapura, t� pastreh� dhe pa
   ushqime. N� kryeqytetin e provinc�s, Banda A�eh,
   vazhdojn� t� dalin trupa pasi niveli i ujit filloi t�
   bjer�. Z�dh�n�sja e UNICEF-it, Shantha Bloemen, thot�
   se duhen d�rguar me urgjenc� uj� i past�r dhe ushqime,
   p�r t� parandaluar s�mundjet e shkaktuara nga
   p�rmbytjet, dhe rrjedhimisht, vdekjen e nj� numri edhe
   m� t� madh njer�zish.
   "Tani q� p�rballen me kriz�n, e dim� se kan� mungesa
   t� ujit t� pijsh�m. Kur t� mos ken� m� ushqime, k�ta
   njer�z do t� jen� n� nj� rrezik edhe m� t� madh",
   thot� z�dh�n�sja. Sekretari amerikan i Shtetit Colin
   Powell dhe Ministri i Jasht�m i Australis�, Alexander
   Downer pritet t� arrijn� n� rajon p�r t� vler�suar
   p�rpjekjet e shp�timit dhe d�met. T� enjten ata do t�
   marrin pjes� n� nj� konferenc� p�r ndihmat q� do t�
   zhvillohet n� Xhakart�. Pas fatkeq�sis� s� shkaktuar
   nga t�rmeti dhe dallg�t sizmike, n� vendet e goditura
   kan� filluar t� shkojn� me shpejt�si ndihma t� m�dha
   nga e gjith� bota. Qeverit� e vendeve t� ndryshme t�
   bot�s jan� zotuar t� japin mbi 2 miliard� dollar� dhe
   nj� num�r i madh qytetar�sh privat� jan� zotuar t�
   dhurojn� miliona t� tjer�.


   OKB: Sfida m� e madhe, shp�rndarja e ndihmave

   Shefi i operacioneve humanitare t� Kombeve t�
   Bashkuara tha se sfida m� e madhe n� ndihm�n ndaj
   viktimave t� cunamit q� goditi jav�n e kaluar Azin�
   jugore �sht� shp�rndarja e ndihmave. Jan Egeland tha
   se shp�rndarja e ushqimeve, ujit dhe pajisjeve
   mjek�sore po b�het me v�shtir�si. Ai b�ri thirrje q�
   helikopter�t dhe anijet t� vrapojn� kund�r koh�s p�r
   shp�rndarjen e ndihmave n� zonat e izoluara.
   Ai tha se numri i t� vdekurve nga cunami pritet t'i
   kaloj� 150 mij�. Zyrtar�t e sh�ndet�sis� thon� se
   s�mundje t� tilla si kolera dhe tifoja mund ta
   dyfishojn� k�t� num�r. Sasi t� m�dha ndihmash po
   depozitohen n� aeroportet rajonale, p�r shkak se
   rrug�t, urat dhe aerodromet jan� d�mtuar r�nd�.
   Shp�rndarjen e ndihmave po e pengon edhe mungesa e
   karburanteve. Ushtria amerikane ka filluar
   shp�rndarjen e ndihmave n� ishullin indonezian t�
   Sumatr�s q� �sht� goditur r�nd� dhe ku fshatar� t�
   uritur e t� pastreh� kan� sulmuar helikopter�t me
   ndihma. Rreth 100 pasl�kundje kan� goditur rajonin pas
   t�rmetit t� s� diel�s, por asnj� prej tyre nuk ka
   shkaktuar cunami.


   President�t amerikan� b�jn� thirrje p�r ndihma

   Presidenti amerikan Xhorxh Bush si dhe dy paraardh�sit
   e tij, Bill Klinton dhe Xhorxh Bush i Vjet�r, u kan�
   b�r� thirrje amerikan�ve t� ndihmojn� viktimat e
   sunamit n� Azi. T� tre burrat e shtetit dol�n s�
   bashku n� Dhom�n Rusvelt n� Sht�pin� e Bardh� me nj�
   apel drejtuar shtetasve dhe bizneseve amerikane.
   Administrata e Bushit ka premtuar ofrimin e 350
   milion� dollar�ve si ndihma dhe Marina amerikane po
   operon n� zona t� thella duke d�rguar ndihma. Disa
   mij�ra amerikan� njoftohen si t� zhdukur n� zon�n e
   goditur nga t�rmeti. Numri i vdekjeve amerikane t�
   konfirmuara �sht� 15; me tet� t� vdekur n� Tajland�
   dhe shtat� n� Sri Lanka. "I k�rkoj �do amerikani t�
   kontribuojn� me sa kan� mund�si," tha presidenti Bush.   Kryetari i PD b�ri t� ditur dit�n e djeshme nism�n p�r
   nj� rezolut� n� Kuvend p�r ndihm�, qoft� dhe simbolike

   PD: Shqiptar�t t� kontribuojn� p�r t� ndihmuar t�
   d�mtuarit

   Kryetari i Partis� Demokratike theksoi dit�n e djeshme
   gjat� nj� konference p�r shtyp se t� gjith� shqiptar�t
   duhet t� japin kontributin e tyre p�r t� ndihmuar t�
   d�mtuarit nga tragjedia e para disa dit�ve n� Azi.
   Berisha u b�ri thirrje Kryqit t� Kuq Shqiptar,
   Gjysm�h�n�s, Caritasit, t� gjith� qytetar�ve shqiptar�
   t� japin kontributin e tyre minimal t� mundsh�m.
   "�sht� e domosdoshme q� ne t� japim at� kontribut
   modest q� mund t� japim p�r t� ndar� me k�to kombe t�
   asaj zone, nj� pjes� t� dhimbjes s� pakrahasueshme q�
   shkaktoi katastrofa e jasht�zakonshme e krijuar nga
   t�rmeti n� det dhe dallg�t e detit q� rrfashuan
   t�r�sisht brigjet dhe n� thell�si qytetet dhe fshatrat
   e tyre," tha Berisha. Ai tha se mediat kan� b�r� nj�
   pun� shum� t� mir� duke informuar shqiptar�t p�r k�t�
   �eshtje.
   Berisha shprehu gatishm�rin� e deputet�ve dhe
   funksionar�ve t� selis� s� PD-s� p�r t� vendosur 10 %
   t� t� ardhurave t� tyre mujore, n� dispozicion t�
   Kryqit t� Kuq dhe t� Organizatave t� tjera, t� cilat
   do t� merren me organizimin e k�saj ndihme.
   "Ekipe mjek�sh shqiptar� t� shk�lqyer mund t�
   organizohen dhe t� d�rgohen n� k�to zona, t� cil�t t�
   ndihmojn� aty n� p�rballimin bashk� me mbar� kombet q�
   jan� t� pranishme p�r t� ndihmuar n� p�rballimin e
   epidemive," tha Berisha. Ai b�ri t� ditur nism�n e
   grupit parlamentar t� PD-s� q� p�r t� paraqitur p�r
   miratim q� dit�n e par� t� hapjes s� k�tij sesioni
   parlamentar nj� Rezolut� me an�n e s� cil�s do t�
   k�rkohet q� t� organizohet kjo ndihm� simbolike n�
   raport me p�rmasat miliard�she t� humbjeve t�
   shkaktuara nga kjo tragjedi.


   Shtypi gjerman

   "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

   N� k�t� t� p�rditshme analizohet q�ndrimi i qeveris�
   federale t� Gjermanis� n� sfondin e katastrof�s.
   Autori arrin n� k�t� p�rfundim: "Kancelari dhe
   Ministri i Jasht�m nuk kan� b�r� m� shum�, ve�se
   k�rkuan arsye, dinjitet dhe ndjenj� solidariteti. E
   kjo �sht� e mjaftueshme. Ishte m�se e p�rshtatshme p�r
   situat�n q� kancelari nd�rpreu pushimet e
   Krishtlindjeve dhe u kthye n� atdhe, e nj�jta gj� vlen
   edhe p�r apelin e tij e t� Ministrit t� Jasht�m
   drejtuar qytetar�ve q� n� dit�n e nd�rrimit t� viteve
   parat� e fishekzjarr�ve t�i kursenin p�r donacione n�
   mb�shtetje t� njer�zve q� po vuajn� n� Azin� e larg�t.
   Niveli i lart� i gatishm�ris� hedh nj� drit� tjet�r m�
   miq�sore ndaj Gjermanis�, q� n� dy vitet e fundit ka
   ngr�n� veten me dh�mb� duke u grindur p�r tema t�
   tilla si pagesa shtes� p�r kano�et e limonatave e t�
   birrave, pagesat p�r p�rkujdesjen e t� moshuarve, apo
   debatet p�r reformat", v�ren kjo gazet�.


   "Stuttgarter Zeitung"

   Kjo gazet� i referohet rolit t� OKB-s�: "OKB-ja
   ndodhet p�rball� sfid�s s� saj m� t� madhe: a do t�ia
   dal� ajo mban�, q� t� kap�rcej� egoizmat dhe
   kryene��sit� komb�tare p�r t� organizuar ndihm�n e
   p�rbashk�t p�r rajonet e shkretuara dhe njer�zit n�
   to? OKB-ja duhet t�i d�shmoj� Azis�, se ���sht� n�
   gjendje t� b�j� kjo organizat�. Nj�koh�sisht nuk duhet
   harruar q� OKB-ja �sht� e varur prej vullnetit t� mir�
   t� vendeve an�tare. N�se mungon kjo, at�her� Kofi Anan
   s�ka nga t�ia mbaj�. Nga ana tjet�r solidariteti
   mbar�bot�ror k�rkon edhe nj� organizat� mbar�bot�rore.
   E kur mund ta d�shmoj� m� mir� se tani OKB-ja kuptimin
   dhe domosdoshm�rin� e saj", pyet kjo gazet�.


   "Handelsblatt"

   Kjo gazet� n� artikullin e saj shpreh bindjen p�r
   suksesin e OKB-s� dhe nj�koh�sisht shtron pyetjen:
   "N�se bashk�sia nd�rkomb�tare �sht� n� gjendje t�
   reagoj� ndaj nj� katastrofe t� till� civile duke
   mobilizuar nj� mb�shtetje masive, at�her� detyrimisht
   shtrohet pyetja, p�rse shum� shpesh ajo nuk ka
   vullnetin t� nd�rmarr� t� tilla aksione, edhe n�
   rastin e krizave politike? Rajonet e luft�s si Kongo,
   Ruanda apo Sudani jan� vet�m disa prej list�s s�
   pafundme, vende k�to q� konfrontohen �do dit� me
   katastrofa humanitare. N� Azi OKB-ja dhe an�tar�t e
   saj po d�shmojn�, se i posedojn� fondet financiare dhe
   logjistik�n p�r menaxhimin e kriz�s. K�to mjete duhet
   t� vihen m� shpesh n� p�rdorim edhe n� rastin e
   rrethanave t� v�shtira politike", t�rheq v�mendjen
   "Handelsblatt".


   "Esslinger Zeitung"

   N� t� p�rditshmen e m�sip�rme komentohet: "N� Azin�
   jugore makineria e ndihm�s po lufton kund�r koh�s dhe
   forc�s s� natyr�s, e cila po godet s�rish pam�shir�
   tani n� periudh�n e reshjeve. Uria, etja dhe epidemit�
   po k�rc�nojn� tani t� mbijetuarit. OKB-ja frigohet se
   ndoshta do t� duhen 10 vjet p�r t� shmangur pasojat e
   p�rmbytjes. �do donacion ndihmon p�r ta p�rshpejtuar
   dhe p�r ta zbutur k�t� proces. Gatishm�ria p�r
   donacione �sht� po aq befasuese sa edhe vet�
   katastrofa, e kjo jo vet�m n� Gjermani. Ky �sht� nj�
   sinjal shprese tani n� filim t� vitit 2005", n�nvizon
   kjo gazet�.


   Shtypi anglez

   "Daily Telegraph"

   E p�rditshmja londineze thot� se e gjith� bota �sht�
   angazhuar n� nj�rin prej misioneve m� t� m�dha
   humanitare q� ka par� bota ndonj�her�.
   Ajo citon nj� zyrtar t� Kryqit t� Kuq Nd�rkomb�tar t�
   ket� th�n� se numri i t� vdekurve mund t� kaloj� 100
   000, kryesisht n� Indonezi,Tajland� dhe Sri Lank�. N�
   mesin e t� vdekurve jan� edhe s� paku 100 britanik�,
   thot� gazeta. Kjo e p�rditshme kishte dje n� faqe t�
   par�, nj� fotografi t� madhe t� grave n� Cudalore t�
   Indis� q� qajn� p�r viktimat e cunamit. Vendasit
   hodh�n n� det petale lulesh dhe sakrifikuan shpend� si
   lutje p�r kthimin sh�ndosh� t� njer�zve q� u mor�n nga
   val�t e detit, shkruan gazeta.


   "The Guardian"

   Nj� e p�rditshme tjet�r britanike, 'Guardian' ndan
   shqet�simin me disa organizata humanitare se mund t�
   ndodhemi p�rball� nj� katastrofe humanitare n�qoft�se
   e gjith� bashk�sia nd�rkomb�tare nuk mobilizohet p�r
   t� ndihmuar vendet e prekura nga cunami. Kreu i
   Organizat�s Bot�rore, i tha k�saj gazete se kishte
   frik� se nuk po b�hej mjaft p�r t� ndihmuar t�
   mbijetuarit e cunamit.
   Organizata paralajm�ron se pes� milion vet� n� rajon
   kan� mungesa t� artikujve baz� p�r t� mbijetuar, thot�
   gazeta. The Guardian tregon fotografin� e nj� babai n�
   Cudalore t� Indis� duke qar� mbi dor�n e f�mij�s s�
   tij t� vdekur.
   N� krah t� k�saj fotografie n�n titullin "Nj� tjet�r
   trup nj� tjet�r piskam�", korrespondenti i gazet�s n�
   Sri Lanka e nis raportin e tij me fjal�t "rruga drejt
   mij�ra ferr-eve �sht� e hapur p�r publikun".


   "The Times"

   Nd�rsa 'Times' thot� se shifra e t� vdekurve nga
   dallg�t gjigante ne Azin� Juglindore mund t� arrije
   deri n� nj�qind mij�, pasi t� ket� informacion p�r
   situat�n n� ishuj dhe vende m� t� izoluara te goditura
   nga cunami. The Times ka fotografin� e dhimbjes s� dy
   prind�rve n� Cudalore t� Indis�. Ata qajn� mbi trupin
   e f�mij�s s� tyre q� nuk �sht� m� shum� se tre vje�.
   Korrespondentja e gazet�s n� Galle t� Sri Lank�s e nis
   rr�fimin e saj me historin� e nj� turisti britanik q�
   i ka mbijetuar katastrof�s, por q� tani k�rkon mes
   kadavrave q� kan� mbushur rrug�t trupat e tre shok�ve
   t� tij.


   "The Indipendent"

   Edhe e p�rditshmja tjet�r 'Independent' n� faqe t�
   par� sjell fotografi t� asaj q� ajo e p�rshkruan si
   katastrof� e epok�s globale n� shkall� biblike.
   The Indipendent ka n� faqe t� par� fotografin� e nj�
   burri t� moshuar n� Galle t� Sri Lank�s q� nxiton duke
   qar� me nj� foshnje n� dor� drejt spitalit. "Humbje
   dhe dhimbje n� qytetin e shkat�rruar nga natyra,"
   �sht� titulli i artikullit qendror t� k�saj gazete.


   KOMENTI

   Rrota n� sken�

   Nga Prof. Dr. Apollon Ba�e

   "Kur arrin t'i thyesh turm�s shpres�n, at� e ke kthyer
   n� nj� kope t� bindur. Ky �sht� momenti i ngadhnjimit
   final".
   (Reinhard Heydrich, Shef i Gestapo-s dhe Kripo-s)

   40 kg l�ng molle nga 20 kg moll�
   Kur regjizorit Pirro Mani i than� pas prov�s gjenerale
   t� shfaqjes q� t� hiqte nga mesi i sken�s rrot�n e
   Skod�s, p�rgjigjja e tij ishte "jo". Ai insistoi me
   "jo"-n� e tij deri n� mesnat�, kur komisioni i lodhur
   dhe i nxehur b�rtiti "do ta heq�sh se s'b�n" dhe pas
   mesnat�s e hoqi. Pyetjes s� dikujt "p�rse na lodhe me
   nj� rrot� q� do ta hiqje se do ta hiqje?", Pirro Mani
   iu p�rgjigj "p�rve� rrot�s un� nuk hoqa asgj� tjet�r".
   Sipas Parimit ngulmo p�r t� mos hequr gj�send dhe t�
   t�r� i sulen k�tij gj�sendi duke harruar gj�sendet e
   tjer�.
   Si n� zgjedhjet e 2001-shit kur "rrota e Pirro Manit"
   ishin kandidat�t "e pavarur" t� PS-s� (kategoria e
   Duk�s), nd�rkoh� q� aset e fshehur n� m�ng� ishin
   mosbalancimi i KQZ, Gjykata Kushtetuese, blerja e
   komisioner�ve dhe votuesve, dhuna fizike etj..
   Nd�rkoh� q� pik�risht k�ta "ase" i soll�n PS-s�
   fitoren absolute pavar�sisht se sondazhet tregonin t�
   pakt�n p�r nj� paritet t� PS-s� me PD-n�. "Vallahi
   katuni gjithnji ka votu p�r PD-n�, e gjithnji del se
   ka votu kun�r PD-s" na tha fshatari q� shiste domate
   maqedonase p�rball� redaksis�. Sloganin e 2001-it
   "Nuk ka r�nd�si kush voton. R�nd�si ka kush i num�ron
   votat" nuk e ka shpikur Fatos Nano, por Josif Stalini.
   Sot slogani stalinian nuk �sht� m� i dit�s. Shqip�ria
   Socialiste, pavar�sisht nga d�shira, nuk mundet q� t�
   mos ta zbatoj� k�rkes�n e prer� per�ndimore "zgjedhjet
   duhet t� jen� t� lira dhe transparente". "Zgjedhjet do
   t'u p�rmbahen standardeve europiane" thot� madje edhe
   Fatos Nano. Koh�t e arta t� autarkizmit "edhe bar do
   t� ham�, por armikut nuk i dor�zohemi" kan� kaluar.
   Sot edhe bari �sht� mall importi.
   "Vet�m 25 deputet� mund t� fitojm� me maxhoritar"
   �sht� th�n� n� intimitet nga dikush nga kupola.
   Nd�rkoh� askush nga PS nuk e pranon as hipotez�n e
   humbjes s� zgjedhjeve. "Kjo �sht� krejt e pamundur"
   thot� sinkron �ifti i ri z�dh�n�s Leskaj- Koja. Dhe,
   sipas kryebashkiakut bot�ror, "Dor�zimi i pushtetit
   nga PS-ja �sht� tradhti komb�tare".
   Si ka mund�si q� PS-ja s� cil�s, p�rve� komunist�ve
   fanatik� dhe profitator�ve, askush nuk do q� t'ia
   shoh� boj�n, t� jet� kaq e bindur p�r fitoren.
   Nd�rkoh� q� e di mir� se nuk fiton as 25% t� votave
   dhe se loja do zhvillohet n� kushte t� nj� arbitrimi
   t� rrept�? A do arrij� PS-ja q� s�rishmi, si n� 2001,
   t� nxjerr� 40 kg l�ng molle nga 20 kg moll�? N�se po,
   si mendon ajo q� ta shtrydh� 20 kilogramshin e
   moll�ve?

   Money- money- money
   Arbitrimi i rrept� ka nxjerr� nga loja sloganin
   stalinian "Nuk ka r�nd�si kush voton. R�nd�si ka kush
   i num�ron votat" dhe bashk� me t� dhun�n, p�rpunimin e
   listave, mosbalancimin e KQZ-s�, Gjykat�n Kushtetuese.
   PS-ja ngulmoi se KQZ-ja nuk do t� balancohet kurr� dhe
   e balancoi. Tha se nuk do t� ndryshoj� Kodin Zgjedhor
   dhe po e nd�rron. Ngulmoi se nuk do ta pranoj�
   kurrsesi ndryshimin e zonave zgjedhore dhe padyshim q�
   e pranoi. Si e till� varavingoja p�rfundon nga shkurt-
   marsi, 2- 3 muaj para zgjedhjeve, nd�rkoh� akoma nuk
   dihet se �'prap�si e re do t'i shkoj� nd�r mend PS-s�
   n� k�ta 2-3 muaj.
   I vetmi as q� i ka mbetur pa djegur PS-s� nga
   zgjedhjet e shkuara, �sht� asi i blerjes s� loj�s. I
   dor�s s� tret� n� zgjedhjet e shkuara, tashm� ai �sht�
   i vetmi as dhe si i till� i dor�s s� par�. Ashtu si
   edhe n� futboll, kur skuadra �sht� inferiore dhe
   arbitri i rrept� e vetmja m�nyr� p�r t� fituar loj�n
   �sht� ta blesh loj�n, t'i blesh lojtar�t. Dmth., t'i
   blesh votuesit.
   "Un� e kam b�r� hisen time t� burgut" u b�rtiti Nano
   angjel�ve duke iu nxjerr� para fantazm�n ordinere t�
   B�n��s. N�se ju dhimbset koka, shpenzoni. Madje edhe
   ai pelegrinazhi tek Kryebashkiaku Bot�ror nuk kishte
   t� b�nte me "autoritetin e jasht�zakonsh�m" q� na
   g�zok�sh kjo krijes� mediatike, por me "fondet e
   jasht�zakonshme" q� ka vjelur Kryebashkiaku Bot�ror.
   Si e till� lufta e pritshme nuk �sht� m� luft� p�r
   pushtet, por luft� p�r t'i shp�tuar burgut ordiner.
   Nd�rkoh� q� kandidat�ve t� rinj t� B�n��s, angjel�ve
   dhe dukajve, nuk u mungon as paraja, as eksperienca.
   Q� nga korruptimi i kontrabandist�ve shijakas
   n�p�rmjet bllokimit t� makinave t� vjedhura dit�n para
   zgjedhjeve, deri tek blerja p�r "30 aspra" e vot�s s�
   pasardh�sve t� student�ve t� dhjetorit '91. Ky dhe
   �sht� nj�ri cep i asit.
   Cepi tjet�r �sht� inaugurimi me fondet e Bank�s s�
   Tiran�s (Bank�s s� Pireut) t� kopshtit p�r f�mij� n�
   zon�n elektorale t� Nanos, zig-zak-u i heqjes s�
   akciz�s s� naft�s, i cili l� jasht� "fshatrat jo
   socialist�" dhe p�rfshin "fshatrat socialist�", hedhja
   me nj� dor� n� Dushk nga pokeristi Nano i 100 mij�
   dollar�ve "p�r traktor� t� rinj". "Pse dyqani juaj nuk
   ka drita dhe dyqani ngjitur ka?" pyeta shit�sin. "K�tu
   nis zona e votuesve t� PD-s�" ishte p�rgjigjja. Dhe
   z�ri "z�ra t� tjer�" n� buxhetin e shtetit �sht� 15 %.

   Minisondazhi
   N� nj� minisondazh t� dy muajve m� par�, 15 prej
   personave t� intervistuar u shpreh�n "nuk do t� marrim
   pjes� n� zgjedhje". Pyetjes "n�se do t'ju detyronin q�
   t� merrnit pjes�, p�r k� do t� votonit?": 4 iu
   p�rgjigj�n "nuk marrim pjes� sikur t� p�rmbyset"; 6
   "do t� votonim p�r PD-n�"; 4 p�r LSI-n� dhe 1 p�r
   LZHK-n�. Votuesi i l�kundur i p�rket opozit�s, jo
   pozit�s. Dhe k�t� pozita e di mjaft mir�.
   PD-ja mot�r siameze e PS-s�, Sali Berisha v�lla siamez
   i Fatos Nanos. Ky �sht� refreni i "analist�ve t�
   pavarur" t� medies s� klientelizuar. Po shp�tuat nga
   Skyla, ju pret Karybda. Ngado q� t� rrotulloheni kot e
   keni, prandaj mos u rrotulloni, mos shkoni t� votoni.
   Nd�rkoh� q� ai q� nuk voton, voton p�r PS-n�: N�se n�
   votimet do merrte pjes� �ereku i zgjedh�sve, fitorja e
   PS-s� do t� ishte jasht� diskutimit, pasi minimumi i
   saj historik �sht� m� i lart� se i PD-s� dhe
   militant�t e saj nisen me hap rreshtor drejt kutive t�
   votimit. N�se n� votimet do merrte pjes� tre�ereku i
   zgjedh�sve, fitorja e PD-s� do t� ishte jasht�
   diskutimit, pasi votuesi i l�kundur voton p�r
   opozit�n. N�se n� votime do t� merrte pjes� gjysma
   fitorja do t� ishte e diskutueshme, pasi 3000 vota nuk
   blihen dot nd�rsa 300 vota po. Pik�risht kjo dhe �sht�
   arsyeja p�rse demotivimi, vrasja e shpres�s, largimi i
   votuesit nga kutit� e votimit �sht� synimi kryesor i
   PS-s�. Synim q� po e v� p�r bukuri n� jet� n�p�rmjet
   "analist�ve t� pavarur" t� medies s� klientelizuar.
   Shum� m� t� rreziksh�m p�r PD-n� se t�r� redaksia e
   ZP-s�. "Kur arrin t'i thyesh turm�s shpres�n, at� e ke
   kthyer n� nj� kope t� bindur. Ky �sht� momenti i
   ngadhnjimit final" pati th�n� n� rreth t� ngusht�
   Shefi i Gestapo-s edhe Kripo-s Reinhard Heydrich.
   Kjo b�het edhe m� shqet�suese dhe e rrezikshme n�
   �astin kur PD-ja nuk po e heq balt�n q� i �sht� hedhur
   n� shpin� nga '97 e k�tej dhe q� po vazhdon t'i hidhet
   sot e k�saj dite: "Shkat�rruat depot p�r t� rr�mbyer
   arm�t" u sulet Fatos Nano deputet�ve t� PD-s�. Dmth.,
   PD-ja pask�sh thyer depot e ushtris� s� saj p�r t�
   armatosur militant�t dhe delinkuent�t e PS-s�, q� ta
   rr�zojn� at� nga pushteti. Dhe askush nuk ngrihet t'i
   thot� Nanos se ngjarjen m� t� sh�mtuar t� historis�
   shqiptare, rebelimin kriminal q� e shpuri vendin n�
   humner�n v�llavras�se e b�n� gramosru�ajt, gaxojan�t,
   gjolekmalajt, luizapapat, kapitentatot, arbenmalajt,
   agimgozhitat, sk�ndergjinush�t, zan�aush�t dhe shyt�t.
   Kupol, lobying, sigurim dhe kriminel� bashk�. "Kain�,
   vras�s dhe kriminel� bashkohuni".
   "Minist�r i buxhetit t� piramidave" i sulet me z�rin e
   teneqet� Malaj Bodes. Jo kush tjet�r, por Drejtori
   K�rkimor-Shkencor i Gjallic�s, Cenajt, Kamberit,
   Driz�s, Global Food-it. I cili n� �do shtet normal do
   t� ishte d�nuar dyfish sa fakirkapteri i pashkoll�
   Alimu�a. Pik�risht "cervello"-ja e firmave piramidale,
   i cili kur n� gusht t� '96-�s Bode i quante piramidat
   piramida, k�rkonte dhe studionte rrug� t� reja p�r
   t�rheqjen e klient�ve n� grack�n fatale t� piramidave.
   Kam qen� rrogtar tek firmat, na pask�sh th�n� dikur
   Ministri socialist i Financave. Po edhe Enver Hoxha
   rrogtar ka qen�, edhe ai firmoste n� bordero. Dhe p�r
   �udi askush nuk u ngrit t'i thot� se PS-ja nuk �sht�
   shp�timtarja nga piramidat, por truri i piramidave,
   grabit�sja e pasuris�, t� cil�n ata q� do t� votojn�
   nes�r e kishin futur tek piramidat.

   Mor jahu
   "As �an kok�n kush p�r ne mor jahu" tha fshatari para
   togut me shalqinj t� pashitur. "As kta as ne ata".
   "Askush nuk interesohet p�r biznesin e vog�l. As
   socialist�t as demokrat�t" tha para der�s s� dyqanit
   pronari i dyqanit me pajisje t� im�ta
   elektrosht�piake. Formul�s "liri- barazi- v�llaz�ri" i
   ka kaluar koha. P�r m� tep�r edhe revolucioni francez
   nuk nisi nga d�shira e zjarrt� p�r liri- barazi-
   v�llaz�ri, por p�r buk�.
   "�'�sht� komunizmi?" e pati pyetur d�gjuesi lektorin
   dhe lektori ishte p�rgjigjur "horizonti i njer�zimit".
   "�'�sht� horizonti?" e pati pyetur prap� d�gjuesi
   lektorin dhe lektori ishte p�rgjigjur "ajo vija mes
   tok�s dhe qiellit, e cila largohet sa her� q� sprovon
   t'i afrohesh". Nuk impresionohet m� qytetaro -
   fshatari shqiptar me integrimin n� "institucionet
   per�ndimore". "Shqip�ria mund t� integrohet n� BE pas
   19 vjet�sh" i tha me p�rbuzje patrici k�tij fshataro-
   qytetari, ai ambasador Salzmani. Nuk ka m� r�nd�si
   �montimi i Nanos, pasi Nano e ka �montuar plot�sisht
   veten dhe t� vet�t.
   R�nd�si p�r fshataro- qytetarin ka ngritja e rrog�s,
   ulja e taksave, ulja e mosh�s s� pensionit, ulja e
   �mimit t� drit�s, heqja e akciz�s s� naft�s,
   rregullimi i sistemit sh�ndet�sor, gjetja e tregjeve
   p�r prodhimin bujq�sor, njohja e diplomave shqiptare
   dhe nj� mori sendesh t� tilla q� jan� baza e jet�s
   ekonomike t� familjes. Dhe t� t�ra k�to jo me "do ta
   b�jm�!" por "si do arrijm� q� ta b�jm�, si do ta b�jm�
   dhe kur do ta b�jm�". Kjo dhe do t� ishte kontrata
   sociale. Kontrat� q� s� pari k�rkon skanimin e
   problemeve q� motivojn� fshatarin dhe qytetarin.
   Slogani "�'do populli b�n partia" nuk �sht� aq bosh sa
   e kujtojm�. Vet�m n�p�rmjet tij mund t� arrihet q�
   "�'thot� Partia t� b�j� populli".
   Dhe s� fundi duke e rikapitulluar t� t�r�n, esenca s�
   t�r�s, e zgjedhjeve 2005, �sht�: N�se n� votime do
   marr� pjes� �ereku i zgjedh�sve, fitorja e PS-s� �sht�
   jasht� diskutimit, n�se n� votime do marr� pjes�
   tre�ereku i zgjedh�sve, fitorja e PD-s� �sht� jasht�
   diskutimit, n�se n� votime do marr� pjes� gjysma,
   fitorja �sht� e diskutueshme. 300 vota edhe blihen,
   3000 vota nuk blihen dot.


   Maqedoni: PDSH akuzohet p�r p�rdorimin e taktikave t�
   pista

   Partia shqiptare akuzohet se ka p�rdorur p�r q�llime
   politike dram�n e rrethimit n� nj� fshat.

   Nga Muhamed Zekiri dhe Boris Georgievski n� Kondovo
   dhe Shkup

   Nj� parti politike shqipare �sht� akuzuar se ka
   organizuar n� m�nyr� cinike nj� rrethim dymujor t� nj�
   fshati, i cili ka shtuar frik�n p�r nj� ringritje t�
   dhun�s nd�r etnike.
   Partia Demokratike e Shqiptar�ve, PDSH, �sht� akuzuar
   se ka organizuar kriz�n dhe m� pas ka luajtur rolin e
   saj edhe n� zgjidhjen e saj, n� p�rpjekje p�r t�
   p�rmir�suar reputacionin e saj brenda dhe jasht�
   vendit.
   Shqiptar�t e armatosur jan� larguar nga fshati Kondov�
   m� 17 dhjetor, pas disa jav� bisedime intensive
   nd�rmjet tyre dhe an�tar�ve t� partive politike
   shqiptare.
   Policia maqedonase nuk ka pranuar thirrjet publike p�r
   t� nd�rhyr� me forc� n� fshat - pran� kryeqytetit
   Shkup - duke preferuar t� lejoj� drejtuesit shqiptar�
   t� p�rpiqen p�r zgjidhjen e problemit.
   P�r dy muaj, njer�z t� armatosur me kallashnikov t�
   veshur me uniforma ushtarake kan� patrulluar n�
   Kondov� dhe nuk kan� lejuar hyrjen e forcave t�
   policis� apo t� mediave lokale.
   Por pas zgjidhjes s� kriz�s, mendohet se e gjith� ajo
   ka qen� vet�m nj� histori e organizuar nga politikan�
   lokal t� cil�t p�rpiqen t� fitojn� besueshm�ri n� vend
   dhe jasht� tij.
   Kriza e k�tyre dy muajve ka rikthyer kujtimet e vitit
   2001, kur marrja n�n kontroll e fshatit t� Tanush�s
   nga guerrilasit shqiptar� kan� shkaktuar nj� konflikt
   etnik n� zon�. Megjithat�, ndryshe nga tre vjet m�
   par�, luft�tar�t t� cil�t kan� marr� n�n kontroll
   Kondov�n nuk kan� pasur mb�shtetjen e publikut.
   Iljaz, nj� fermer vendas 53 vje�ar, ka th�n� p�r IWPR
   se njer�zit e armatosur "duhet t� ishin larguar shum�
   koh� m� par�" sepse dhuna nuk zgjidh asgj�.
   "Gjat� koh�s q� kan� qen� k�tu nuk kemi pasur probleme
   por kemi pasur frik� se prezenca e tyre mund t� sillte
   ndonj� pasoj� t� r�nd�," ka th�n� ai, duke folur p�r
   frik�n e fshatar�ve nga veprimet e mundshme t�
   policis�.
   Adnani, nj� shofer taksie 30 vje�ar, ka th�n� se "K�ta
   njer�z nuk k�rkojn� t� drejta, ata jan� kriminel�".
   Q� prej humbjes s� mb�shtetjes elektorale n� rradh�t e
   shqiptar�ve pas fitores s� Bashkimit Demokratik p�r
   Integrim, BDI, n� vitin 2002, PDSH �sht� konsideruar
   si nj� parti nacionaliste e linj�s s� ashp�r dhe nj�
   k�rc�nim p�r marr�veshjen e paqes s� Ohrit, e cila i
   dha fund luftimeve n� vitin 2001.
   P�rfaq�suesit e komunitetit nd�rkomb�tar n� Maqedoni
   kan� shmangur kontaktet e tyre me PDSH,
   z�vend�skryetari i s� cil�s Menduh Tha�i �sht�
   vendosur n� list�n e zez� t� Shteteve t� Bashkuara t�
   Amerik�s t� personave t� cil�t mendohet se jan�
   p�rpjekur t� bllokojn� zbatimin e marr�veshjes s�
   Ohrit.
   N� Kondov�, PDSH ka bashkuar forcat me kund�rshtar�t e
   saj t� betuar, BDI, p�r ti dh�n� fund kriz�s.
   "Ne arrit�m t� shuajm� zjarrin q� po ndizej n�
   Kondov�," ka th�n� kryetari i PDSH-s� Arb�n Xhaferi.
   "Ne kemi treguar se partit� shqiptare mund t�
   kontrollojn� proceset n� rradh�t e bllokut shqiptar".
   Ibrahim Mehmeti, nj� analist i zyr�s maqedonase p�r
   K�rkimin e Pikave t� P�rbashk�ta, ka th�n� se "Ishte e
   dukshme q� PDSH ka pasur kontroll mbi ngjarjet n�
   Kondov� dhe ata donin t� tregonin se jan� nj� lojtar
   konstruktiv n� sken�n politike".
   Por ekzistojn� dyshime se PDSH ka organizuar vet�
   kriz�n. Disa thon� se zyrtari i PDSH n� Kondov�, Agim
   Krasniqi ka qen� n� krye t� militant�ve dhe t� tjer�
   kan� th�n� t� gjith� njer�zit e armatosur kan� qen�
   aktivist� t� partis�.
   Ish ministri i financave dhe analist politik Xhevdet
   Hajredini ka th�n� p�r IWPR se "P�r mendimin tim e
   gjith� ngjarja �sht� organizuar nga drejtuesit e
   PDSH-s�. n� Kondov�, ata kan� biseduar me kryetarin e
   deg�s lokale t� partis� - Krasniqi".
   Dyshimet jan� ushqyer edhe nga fakti q� nj� dit�
   p�rpara p�rfundimit t� kriz�s, Thaci ka deklaruar se
   ajo ishte pran� zgjidhjes - nj� deklarat� t� cil�n
   shum� e kan� konsideruar si nj� shenj� t� qart� se
   partia kishte n�n kontroll gjendjen n� fshat.
   Burime t� BDI kan� th�n� p�r IWPR se "t� gjith�
   njer�zit e armatosur kan� qen� aktivist� t� BDI. Nuk
   �sht� koincidenc� q� Tha�i e dinte se kur do t�
   p�rfundonte rrethimi.
   "Q�llimi ka qen� t� tregohej se PDSH �sht� nj� faktor
   p�rpara zgjedhjeve lokale por edhe se Tha�i mund t�
   jet� konstruktiv, ndoshta duke shpresuar se emri i tij
   do t� hiqej nga lista e zez� e amerikan�ve".
   Shum� nga dhjetra njer�zit e armatosur t� cil�t kan�
   kontrolluar fshatin mendohet t� ken� qen� nga Kosova
   dhe Serbia e jugut.
   Burime t� policis� kan� th�n� p�r IWPR se k�ta
   individ� - disa prej tyre jan� t� k�rkuar nga UNMIK
   dhe policia serbe t� akuzuar p�r krime si p�rdhunimi,
   tentative p�r vrasje dhe rr�mbime me arm� - jan�
   larguar nga Kondova dhe Maqedonia duke kaluar
   ilegalisht kufirin p�r n� Kosov�.
   Burime t� policis� thon� gjithashtu se edhe disa nga
   shqiptar�t e Maqedonis� t� p�rfshir� n� Kondov� jan�
   gjithashtu t� k�rkuar p�r krime t� kryera pas
   konfliktit t� vitit 2001 t� cilat nuk mbulohen nga
   amnistia p�r ata t� cil�t kan� marr� pjes� n� luftime.

   Nj� zyrtar i BDI-s�, i cili nuk ka dashur t� p�rmendet
   me em�r, ka paralajm�ruar se ka shum� mund�si q�
   militant�t t� rikthehen, "K�ta njer�z nuk do t�
   zhduken, t� pakt�n jo p�rpara zgjedhjeve lokale t�
   marsit".
   "Un� nuk mund t� p�rjashtoj mund�sin� e ndodhjes s�
   k�tyre veprimeve p�rs�ri n� zona t� tjera t�
   kontrolluara nga PDSH-s�".
   Z�dh�n�si i PDSH Sulejman Rusiti ka kund�rshtuar z�rat
   se partia e tij ka organizuar rrethimin n� Kondov�:
   "Q� prej fillimit t� kriz�s n� Kondov� ne jemi akuzuar
   se jemi prapra njer�zve t� armatosur - dhe p�r shkak
   t� k�tyre fabrikimeve ne kemi vendosur t� mos u
   p�rgjigjemi atyre".
   Muhamed Zekiri �sht� nj� gazetar me Radion Europa e
   Lir� n� Shkup. Boris Georgievski �sht� nj� gazetar me
   t� p�rditshmen Utrinski Vesnik.


   Mali i Zi: Hetimi p�r trafikimin shkakton nj� stuhi

   Opozita ka kund�rshtuar raportin i cili kund�rshton
   z�rat se zyrtar�t kan� trafikuar dhe abuzuar nj� grua
   moldave.

   Nga Nedjeljko Rudoviq n� Podgoric�

   Nj� raport i qeveris� p�r skandalin e trafikimit i
   cili ka tronditur Malin e Zi dy vjet m� par�, i cili
   ka shfaj�suar zyrtar�t e akuzuar, �sht� pritur me
   shum� dyshim nga opozita e cila �sht� ankuar se
   raporti �sht� nj� p�rpjekje p�r t� fshehur
   p�rgjegj�sit� e zyrtar�ve.
   Raporti, i p�rgatitur nga nj� komision qeveritar,
   thot� se shefat e policis� kan� fabrikuar akuzat se
   zyrtar� t� qeveris� kan� marr� pjes� n� trafikimin dhe
   abuzimin seksual t� nj� gruaje nga Moldavia, e njohur
   vet�m me inicialet e saj si SC.
   Raporti, i cili �sht� botuar n� fillim t� k�tij muaji,
   nuk ka dh�n� asnj� motiv p�r shpjegimin e k�tij fakti.
   Megjithat�, kryeministri, Millo Gjukanoviq, i cili s�
   bashku me zyrtar� t� lart� �sht� p�rmendur si nj� prej
   aktor�ve n� k�t� skandal, ka insistuar m� par� se
   synimi i k�saj historie �sht� largimi i tij nga posti.

   Skandali ka shp�rthyer fillimisht n� n�tor 2002 kur
   kat�r t� dyshuar, p�rfshir� z�vend�s prokurorin e
   shtetit, Zoran Pipereviq, jan� arrestuar si t� dyshuar
   se kan� detyruar me forc� nj� grua moldave n�
   prostitucion.
   Kur SC d�shmoi m� pas p�rpara nj� gjykat�si, ajo ka
   p�rmendur edhe emrat e disa figurave t� larta politike
   dhe publike nd�r klient�t e saj, apo njer�z me t�
   cil�t ajo ishte takuar.
   Kur emri i Gjukanoviq �sht� p�rmendur si pjes�marr�s
   n� nj� orgji t� organizuar n� nj� hotel me pes� yje,
   kryeministri dha nj� deklarat� p�r gjykat�sin hetues
   duke kund�rshtuar akuz�n dhe duke e p�rshkruar at� si
   pjes� e nj� komploti m� t� gjer� ndaj atij dhe Malit
   t� Zi.
   P�r shkak t� munges�s s� provave, nuk u ngrit�n
   asnj�her� akuza ndaj t� dyshuarve. Vendimi p�r mos
   ngritjen e akuzave, �sht� marr� nga nj� prokuror i
   cili �sht� p�rmendur gjithashtu nga gruaja moldave n�
   d�shmin� e saj si nj� njeri i njohur.
   T� gjith� t� dyshuarit jan� liruar, nd�rsa gruaja
   �sht� larguar nga vendi p�r nj� destinacion t�
   panjohur me nd�rmjet�sin� e Organizat�s Nd�rkomb�tare
   p�r Migracion, IOM, organizmi nd�rqeveritar i krijuar
   p�r t� ndihmuar qeverit� t� menaxhojn� n� m�nyr�
   njer�zore problemet e migracionit.
   Ky zhvillim ka shkaktuar kritika nd�rmjet t� tjer�ve
   edhe nga OSBE dhe K�shilli i Evrop�s, ekspert�t e t�
   cil�ve kan� th�n� se policia dhe autoritetet e
   drejt�sis� kishin kryer nj� num�r gabimesh ligjore.
   N� nj� raport t� botuar vitin e kaluar nga k�ta
   ekspert�, prokurori i cili ka mbyllur fillimisht
   ��shtjen �sht� akuzuar p�r nj�anshm�ri, p�r shkak t�
   faktit se gruaja moldave kishte p�rmendur edhe figura
   t� larta t� zyr�s s� prokuroris� n� d�shmin� e saj.
   Ekspert�t e OSBE-s� dhe KE-s� i kan� k�rkuar qeveris�
   t� ngrej� nj� komision t� pavarur p�r t� hetuar
   veprimet e policis�, policis� sekrete dhe drejt�sis�
   n� k�t� ��shtje.
   Komisioni qeveritar, i krijuar nj� vit m� par�, ka
   arr<br/><br/>(Message over 64 KB, truncated)
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.