Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

File - BonTon, korisne sitnice.txt

Expand Messages
 • freebiking@yahoogroups.com
  Ovo je poruka koja se jednom meseč�no automatski �alje na FreeBiking listu. Freebiking lista je moderisana. Isključ�ivi smisao moderacije jeste u tome da se
  Message 1 of 206 , Jun 1, 2012
   Ovo je poruka koja se jednom meseč�no automatski �alje na FreeBiking listu.

   Freebiking lista je moderisana. Isključ�ivi smisao moderacije jeste u tome da
   se �um na listi gotovo u potpunosti elimini�e, kao i da lista po inerciji,
   usled velikog broja raznorodnih shvatanja tematike od strane njenog mnogobrojnog
   ��lanstva, ne po��ne da se pretvara u ne��to potpuno druga��ije, bitno razli��ito u
   odnosu na Freebiking duh koji sam sajt (��iji je lista jedan od servisa) promovi��e.
   Da ne bi bilo nesporazuma oko toga za��to neka va��a poruka eventualno nije
   prosle��ena na listu, pa��ljivo pro��itajte ovaj tekst. ��to se doslednije budete
   pridr��avali onoga ��to ovde pi��e, to ��e komunikacija na listi biti kvalitetnija,
   zanimljivija i korisnija svima.

   ===========================================================
   BONTON

   - Pravila pona��anja na listi
   - Va��e poruke za listu
   - rezime
   - tema
   - subject, subject, subject...
   - citati
   - formatiranje poruke
   - attachments
   - tekst ok, html jok
   - oglasi na listi

   KORISNO

   - Kako da vam poruke sa FreeBiking liste sti��u u posebno sandu��e?
   - Kori����enje na��ih slova u porukama
   - Odjava sa liste, prijava, adresa liste na Yahoo serveru
   - Kako (i za��to) da se registrujete na Yahoo serveru
   ===========================================================

   PRAVILA PONA��ANJA NA LISTI

   1. Nije dozvoljeno vre��anje drugih ��lanova, posebno ne na nacionalnoj
   i verskoj osnovi. Ni ispoljavanju politi��kih strasti nije mesto ovde.

   2. Nikako nije po��eljno sva��anje sa drugima, ali te��ko da postoji lista na
   kojoj povremeno ne sevaju varnice. Uzdr��ite se ako mo��ete, a ako ne
   uspete, poku��ajte da preselite prepirku u privatnu komunikaciju kako
   ona ne bi generisala nepotreban ��um i iritirala ostale ��lanove liste.

   ===========================================================

   VA��E PORUKE ZA LISTU


   REZIME

   1. uva��avajte osnovnu temu liste;
   2. subject poruke treba da odgovara sadr��aju poruke;
   3. citirajte samo najpotrebnije
   4. formatirajte poruke tako da budu lako ��itljive


   TEMA

   Potrudite se da se u porukama dr��ite osnovne teme FreeBiking liste, a to
   su pre svega putovanja biciklom, zatim i druge vrste aktivnosti u prirodi
   koje ne moraju nu��no biti vezane za bicikl, a (ako ba�� morate) mo��ete
   diskutovati i o ostalim temama koje imaju nekakve veze sa biciklom (urbane,
   tehni��ke, socijalne ili druge prirode). Imajte u vidu da Freebiking nije
   lista koja se bavi BICIKLIZMOM na onaj tradicionalno shva��en na��in, ve�� ima
   jedan specifi��an pristup gde bicikl kao ma��ina nije stavljen u prvi plan,
   pa poku��ajte svoju komunikaciju sa drugim ��lanovima liste da usmeravate u
   tom duhu. Vi��e o tome mo��ete pro��itati na sajtu, u sekciji
   http://www.freebiking.org/filozofija.html

   Rasprave o tome kako podesiti e-mail program, koji je browser najbr��i
   ili koja je video kartica najbolja, ne spadaju ovde. Ako nekad ba��
   prigusti u redu je da zamolite listad��ije za softversko-hardversku
   pomo��, savet ili obave��tenje, ali je potom najbolje da diskusiju sa onima
   koji vam odgovore nastavite putem privatnog mejla.

   Daleko od toga da atmosfera na listi treba da bude uvo��tena kao u
   muzeju: dobro zezanje ili zanimljiva pri��ica su uvek dobrodo��li - radi se
   samo o tome da izletanja sa teme svedemo na razumnu meru.

   Ako ste odlu��ili da napi��ete ne��to ��to je off topic, onda bi bilo zgodno
   da to i naglasite, na primer ba�� jednim "(off topic)" koje ��ete dodati na
   kraj subject-a poruke.


   SUBJECT, SUBJECT, SUBJECT...

   Treba koliko je mogu��e da odgovara sadr��aju poruke. Svakom od nas
   se povremeno de��ava da pi��e o tre��njama a da mu u naslovu poruke
   stoji "jabuke", ali se treba truditi da se o nekoj zajedni��koj vo��nji ne
   dogovaramo pod naslovom "Shimano devetofaz". Za��to je ovo va��no?
   Zato ��to:

   - kad me��u gomilom poruka u po��ti vidite subject "Dogovor za vo��nju
   u nedelju", onda znate da treba da pogledate prvo tu poruku, jer je
   nedelja, devet je ujutro, i ve�� slutite da ��e biti doru��ka na brzinu ;)

   - kad posle godinu dana u arhivi liste budete tra��ili ne��to o Shimano
   devetofazu, verovatno vam ne��e pasti na pamet da se informacija
   krije u porukama koje su tako uspe��no maskirane sa "dogovor za
   vo��nju u nedelju" ;)

   - na listi verovatno ima ��lanova koji su prete��no zainteresovani za
   putovanja biciklom, ali ne i za sve biciklisti��ke diskusije, teoriju,
   tehniku, tehnologiju, trening. Sa druge strane verovatno ima i
   listad��ija koji su vi��e zainteresovani upravo za ovo drugo. Na tre��oj
   strani, na listi ima i planinara mikologa, geografa, biologa, koji jesu
   zainteresovani za predele o kojima pi��emo, ali jo�� nisu otkrili dra��
   putovanja kroz njih biciklom. Ukoliko su naslovi poruka odgovaraju��i,
   svako od nas mo��e da presko��i poruke koje ga ne interesuju.

   Ako ste izabrali da poruke primate u vidu DIGEST-a (sve poruke koje
   stignu na listu tokom jednog dana bivaju spakovane i ��alju vam se u
   jednoj poruci), kada odgovarate na neku poruku sa liste u Subject polju
   se automatski upisuje: "Digest number xx". Nemojte poruku sa takvim
   besmislenim naslovom slati na listu, ve�� upi��ite odgovaraju��i naslov
   (uzmite naslov poruke na koju odgovarate i dopi��ite jedno "RE:" ispred
   njega). Zamislite kako bi izgledalo kad bi lista bila puna poruka sa
   naslovima "Digest number xx".

   U vezi sa DIGEST formatom uzmite u obzir jo�� i ovo: to je lo��e re��enje
   za prijem po��te sa liste. Mnogi se odlu��uju za digest jer ne ��ele da
   im se u IN folderima njihovih mail programa pojavljuju sve poruke sa
   neke liste i tako me��aju sa drugom po��tom. Ali mnogo je bolje da se u
   programu za mail otvori posebno "sandu��e" (folder) i napravi filter
   koji ��e sve poruke sa liste automatski usmeravati i to sandu��e. Kako
   se to radi pogledajte ni��e u ovom tekstu.


   CITATI

   Potrudite se da se citati iz poruke na koju odgovarate na��u na logi��nim
   mestima u va��oj poruci:

   <citat na koji odgovarate>

   va�� odgovor

   <drugi citat na koji odgovarate>

   va�� odgovor


   Te��ko je setiti se jednog jedinog dobrog razloga (osim lenjosti) zbog koga
   treba citirati ��itavu poruku na koju se odgovara. Citirajte samo su��tinu,
   ono na ��ta zaista odgovarate, ono ��to ��elite da komentari��ete. Ne
   dopustite da vam se potkrade "Me too!" - jedan od najomra��enijih
   gafova na Internetu: citiranje 10 kilobajta teksta, da bi se na kraju
   napisalo: "Ja tako��e" ili "I ja mislim tako!" (da ne pominjemo ono
   minijaturno ali ubita��no "Da!" ;) U porukama na listi treba da ima vi��e
   korisnog teksta nego "piljevine" i balasta.

   Jo�� jedna lo��a varijanta: kompletno citirana poruka na koju odgovarate
   je uba��ena ispod va��eg odgovora, zato ��to va�� e-mail program "tako
   radi". Ovo je ne samo gaf (kao ��to smo videli iznad) i nepregledno
   (za��to terati nekoga da ska��e na dno va��e poruke da bi video na ��ta to
   odgovarate?), nego i besmisleno.


   FORMATIRANJE PORUKE

   Nemojte propustiti da fomatirate poruku tako da bude lako ��itljiva. Ako
   ste ve�� odvojili vreme za pisanje nekog teksta, nemojte ga ��itavog
   sru��iti u jedan jedini pasus, ina��e mo��ete biti sigurni da ste se uzalud
   trudili - ve��ina ��e ovakve poruke ili ovla�� pogledati ili presko��iti.

   Tekst koji zauzima ��itavu ��irinu ekrana je naporan za ��itanje. U��inite
   ga u��im.


   ATTACHMENTS

   Na listu se ne mogu slati fajlovi prika��eni uz poruke.

   Ako ��elite da sa ��lanovima liste podelite neku zanimljivu fotografiju,
   neki du��i tekst ili ve��i html fajl, mo��ete poslati poruku u kojoj ��ete
   objasniti o ��emu se radi i dati internet adresu na kojoj se mo��e na��i
   dati dokument.

   Ako se dokument ne nalazi na Internetu, mo��ete da ga po��aljete u
   "fajloteku" na��e liste. Evo postupka (koji je mnogo br��i i lak��i "na
   licu mesta" nego ��to ��e mo��da izgledati ovde):

   - pro��etajte do adrese http://groups.yahoo.com/group/Freebiking/ ;
   - u meniju na levoj strani klikite na stavku "Files";
   - pored polja "File name" kliknite na ikonicu za izbor fajla za slanje;
   - u prozoru koji ��e se otvoriti izaberite sa svog hard-diska fajl za
   slanje;
   - popunite polje "Description" (kratak opis sadr��aja fajla);
   - ��ekirajte u dnu strane ku��icu pored "Notification" (*)
   - kliknite u dnu strane na "Upload file".

   Odmah po zavr��enom slanju fajl ��e se pojaviti u "fajloteci", a na na��u
   listu ��e biti automatski poslata poruka sa subject-om "New file
   uploaded to freebiking". Sam fajl se _ne ��alje_ uz tu poruku: u njoj
   ��e biti samo ono ��to ste napisali pod "description" i puna web adresa
   fajla. Tako ��e zainteresovani mo��i da klikom na link odu pravo na va��u
   sli��icu, skinu tekst, itd.

   (*) Ukoliko vam ne odgovara slanje automatske poruke na listu,
   mo��ete iz fajloteke da iskopirate adresu fajla (desni klik na ime
   fajla, pa "Copy link address" ili sli��no, zavisno od browser-a koji
   koristite) i da tu adresu posle ubacite u poruku koju pi��ete za listu.
   (Tada naravno ne treba ��ekirati "notification").

   Napomena: da biste pristupili prostoru na��e liste na Yahoo, treba da
   se i registrujete na tom serveru, bez obzira ��to ste ��lan na��e liste
   (��ta da se radi, vi��a sila). Kako se to radi, pogledajte na dnu ovog
   teksta.


   TEKST OK, HTML JOK

   Nemojte na listu slati poruke u HTML formatu. Na svim iole ozbiljnijim
   listama je "ku��ni red" da se poruke ��alju samo kao obi��an, "plain" tekst.
   Slanje poruka u vidu takvog teksta treba da podesite u va��em programu
   za elektronsku po��tu (potra��ite opciju "html/plain tekst" ili sli��no).


   MALI OGLASI NA LISTI

   Na listu se mogu slati samo oglasi za polovne stvari koje prodajete, a
   koji su vezani sa planinarstvom, biciklima, GPS tehnologijom, ode��om,
   obu��om ili opremom za boravak u prirodi.

   ===========================================================

   KAKO DA VAM PORUKE SA FREEBIKING LISTE STI��U U POSEBNO
   SANDU��E?

   Nije valjda da vam poruke sa ove liste sti��u u "IN" folder e-mail
   programa i tamo ostaju, me��aju��i se sa svim drugim porukama koje
   dobijate? Ako je tako, u��inite ne��to da prona��ete davno izgubljenu
   sre��u u ��ivotu: filtrirajte poruke.

   - Otvorite u va��em _e-mail_ programu novi folder za po��tu i nazovite
   ga (recimo) "Freebiking";
   - prona��ite me��u opcijama va��eg programa opciju "Filters" (u Outlook
   expressu 4 ova opcija se zove Tools / Inbox Assistant, u Outlook
   Express-u 5 se zove Tools / Mesage Rules a u Netscape-u
   Edit / Message);
   - napravite filter koji ��e sve poruke koje sti��u sa FreeBiking liste
   automatski preusmeravati u folder "Freebiking", tako da se one ne
   me��aju sa drugim porukama.

   Pravljenje filtera je u svim programima sli��no. Popunjava se ponu��eni
   "formular" i tako formira kriterijum po kome ��e posle program odlu��ivati
   koji od mejlova koji dospeju u njegov IN folder treba odmah da se
   prebace u neki drugi, unapred zadati folder (iliti "po��tansko sandu��e").
   Kao uslov za ovu selekciju treba zadati neki karakteristi��an string za koji
   znamo da se uvek pojavljuje u zaglavlju poruka koje ho��emo da
   filtriramo. To u na��em slu��aju mo��e biti e-mail adresa liste, ili onaj
   prefiks "[freebiking]" u subject-u svih poruka koje nam sti��u sa liste.

   U Eudori i u novijim verzijama Outlook-a u filtere je mogu��e ubaciti i
   naredbu kojom se u spisku pristiglih poruka pojedine od njih "farbaju"
   razli��itom bojom zavisno od toga odakle su do��le. Ovo zna��i da
   mo��ete imati jedan folder pod nazivom "Bicikl" i u njemu poruke sa
   FreeBiking i HPV liste, a da ih na prvi pogled razlikujete. Ako potom
   po��elite da u tom istom folderu imate odvojene FB i HPV poruke, sve
   ��to treba da uradite jeste da spisak u folderu sortirate po boji.
   ===========================================================

   KORI����ENJE NA��IH SLOVA

   Na listi nije obavezno da koristite na��a slova, ali imate na��u podr��ku
   ako to ��elite da ��inite. Ravnopravno se mo��e koristiti bilo latini��no
   ili ��irili��no pismo. Ukoliko imate problema sa ��itanjem poruka drugih
   ��lanova u kojima su kori����ena na��a slova (ili ��irili��no pismo), preporuka
   je da instalirate neku noviju verziju e-mail klijenta od one koju
   trenutno koristite, koja ��e najverovatnije korektno prepoznavati kodni
   raspored i automatski ga postavljati u porukama koje dobijate. Mo��ete
   poku��ati poruci koju ne vidite kako treba i ru��no da promenite kodni
   raspored - naj��e����e se radi o Central European (Windows), Central European
   (ISO) ili UTF-8 (Unicode) kodnom rasporedu.

   ===========================================================


   ODJAVA SA LISTE (unsubcribing)
   Po��aljite mail na adresu freebiking-unsubscribe@yahoogroups.com
   Nije potrebno da popunjavate "Subject" polje poruke, niti da pi��ete
   ne��to u telu poruke.

   PRIJAVA NA LISTU (subscribing)
   Po��aljite mail na adresu freebiking-subscribe@yahoogroups.com
   Nije potrebno da popunjavate "Subject" polje poruke, niti da pi��ete
   ne��to u telu poruke. Mo��ete se prijaviti i sa FreeBiking sajta
   (http://www.freebiking.org)


   ADRESA NA��E LISTE NA YAHOO SERVERU:
   http://groups.yahoo.com/group/freebiking

   ===========================================================

   KAKO (I ZA��TO) DA SE REGISTRUJETE NA YAHOO SERVERU
   Ako ��elite da pristupite prostoru na��e liste na Yahoo (recimo da
   biste pretra��ivali i ��itali stare poruke, da biste poslali fajl u
   na��u "fajloteku" ili da biste promenili svoje parametre na listi),
   treba da se registrujete na tom serveru, bez obzira ��to ste ve��
   ��lan na��e liste (��ta da se radi, vi��a sila).

   Da biste se registrovali, treba da na Yahoo otvorite jednu novu
   e-mail adresu (ako ve�� imate e-mail adresu tamo, ovaj korak mo��ete
   da presko��ite). Nakon toga upotrebite Yahoo Conversion wizard i
   pomo��u njega pove��ite e-mail adresu pod kojom ste prijavljeni na
   listu sa svojom e-mail adresom na Yahoo.

   Conversion wizard ��ete lako primetiti, a radi se o jednom
   jednostavnom formularu u kome upisujete pomenute dve adrese i
   potom samo kliknete na "ok". Ako se ipak ne sna��ete, obratite nam
   se za pomo��.

   ===========================================================

   Pitanja i komentare mo��ete poslati na listu.

   Tekst: Jone
   Revidirao i dopunio: Sale
  • freebiking@yahoogroups.com
   Ovo je poruka koja se jednom meseč�no automatski �alje na FreeBiking listu. Freebiking lista je moderisana. Isključ�ivi smisao moderacije jeste u tome da se
   Message 206 of 206 , Jul 31
    Ovo je poruka koja se jednom meseč�no automatski �alje na FreeBiking listu.

    Freebiking lista je moderisana. Isključ�ivi smisao moderacije jeste u tome da
    se �um na listi gotovo u potpunosti elimini�e, kao i da lista po inerciji,
    usled velikog broja raznorodnih shvatanja tematike od strane njenog mnogobrojnog
    ��lanstva, ne po��ne da se pretvara u ne��to potpuno druga��ije, bitno razli��ito u
    odnosu na Freebiking duh koji sam sajt (��iji je lista jedan od servisa) promovi��e.
    Da ne bi bilo nesporazuma oko toga za��to neka va��a poruka eventualno nije
    prosle��ena na listu, pa��ljivo pro��itajte ovaj tekst. ��to se doslednije budete
    pridr��avali onoga ��to ovde pi��e, to ��e komunikacija na listi biti kvalitetnija,
    zanimljivija i korisnija svima.

    ===========================================================
    BONTON

    - Pravila pona��anja na listi
    - Va��e poruke za listu
    - rezime
    - tema
    - subject, subject, subject...
    - citati
    - formatiranje poruke
    - attachments
    - tekst ok, html jok
    - oglasi na listi

    KORISNO

    - Kako da vam poruke sa FreeBiking liste sti��u u posebno sandu��e?
    - Kori����enje na��ih slova u porukama
    - Odjava sa liste, prijava, adresa liste na Yahoo serveru
    - Kako (i za��to) da se registrujete na Yahoo serveru
    ===========================================================

    PRAVILA PONA��ANJA NA LISTI

    1. Nije dozvoljeno vre��anje drugih ��lanova, posebno ne na nacionalnoj
    i verskoj osnovi. Ni ispoljavanju politi��kih strasti nije mesto ovde.

    2. Nikako nije po��eljno sva��anje sa drugima, ali te��ko da postoji lista na
    kojoj povremeno ne sevaju varnice. Uzdr��ite se ako mo��ete, a ako ne
    uspete, poku��ajte da preselite prepirku u privatnu komunikaciju kako
    ona ne bi generisala nepotreban ��um i iritirala ostale ��lanove liste.

    ===========================================================

    VA��E PORUKE ZA LISTU


    REZIME

    1. uva��avajte osnovnu temu liste;
    2. subject poruke treba da odgovara sadr��aju poruke;
    3. citirajte samo najpotrebnije
    4. formatirajte poruke tako da budu lako ��itljive


    TEMA

    Potrudite se da se u porukama dr��ite osnovne teme FreeBiking liste, a to
    su pre svega putovanja biciklom, zatim i druge vrste aktivnosti u prirodi
    koje ne moraju nu��no biti vezane za bicikl, a (ako ba�� morate) mo��ete
    diskutovati i o ostalim temama koje imaju nekakve veze sa biciklom (urbane,
    tehni��ke, socijalne ili druge prirode). Imajte u vidu da Freebiking nije
    lista koja se bavi BICIKLIZMOM na onaj tradicionalno shva��en na��in, ve�� ima
    jedan specifi��an pristup gde bicikl kao ma��ina nije stavljen u prvi plan,
    pa poku��ajte svoju komunikaciju sa drugim ��lanovima liste da usmeravate u
    tom duhu. Vi��e o tome mo��ete pro��itati na sajtu, u sekciji
    http://www.freebiking.org/filozofija.html

    Rasprave o tome kako podesiti e-mail program, koji je browser najbr��i
    ili koja je video kartica najbolja, ne spadaju ovde. Ako nekad ba��
    prigusti u redu je da zamolite listad��ije za softversko-hardversku
    pomo��, savet ili obave��tenje, ali je potom najbolje da diskusiju sa onima
    koji vam odgovore nastavite putem privatnog mejla.

    Daleko od toga da atmosfera na listi treba da bude uvo��tena kao u
    muzeju: dobro zezanje ili zanimljiva pri��ica su uvek dobrodo��li - radi se
    samo o tome da izletanja sa teme svedemo na razumnu meru.

    Ako ste odlu��ili da napi��ete ne��to ��to je off topic, onda bi bilo zgodno
    da to i naglasite, na primer ba�� jednim "(off topic)" koje ��ete dodati na
    kraj subject-a poruke.


    SUBJECT, SUBJECT, SUBJECT...

    Treba koliko je mogu��e da odgovara sadr��aju poruke. Svakom od nas
    se povremeno de��ava da pi��e o tre��njama a da mu u naslovu poruke
    stoji "jabuke", ali se treba truditi da se o nekoj zajedni��koj vo��nji ne
    dogovaramo pod naslovom "Shimano devetofaz". Za��to je ovo va��no?
    Zato ��to:

    - kad me��u gomilom poruka u po��ti vidite subject "Dogovor za vo��nju
    u nedelju", onda znate da treba da pogledate prvo tu poruku, jer je
    nedelja, devet je ujutro, i ve�� slutite da ��e biti doru��ka na brzinu ;)

    - kad posle godinu dana u arhivi liste budete tra��ili ne��to o Shimano
    devetofazu, verovatno vam ne��e pasti na pamet da se informacija
    krije u porukama koje su tako uspe��no maskirane sa "dogovor za
    vo��nju u nedelju" ;)

    - na listi verovatno ima ��lanova koji su prete��no zainteresovani za
    putovanja biciklom, ali ne i za sve biciklisti��ke diskusije, teoriju,
    tehniku, tehnologiju, trening. Sa druge strane verovatno ima i
    listad��ija koji su vi��e zainteresovani upravo za ovo drugo. Na tre��oj
    strani, na listi ima i planinara mikologa, geografa, biologa, koji jesu
    zainteresovani za predele o kojima pi��emo, ali jo�� nisu otkrili dra��
    putovanja kroz njih biciklom. Ukoliko su naslovi poruka odgovaraju��i,
    svako od nas mo��e da presko��i poruke koje ga ne interesuju.

    Ako ste izabrali da poruke primate u vidu DIGEST-a (sve poruke koje
    stignu na listu tokom jednog dana bivaju spakovane i ��alju vam se u
    jednoj poruci), kada odgovarate na neku poruku sa liste u Subject polju
    se automatski upisuje: "Digest number xx". Nemojte poruku sa takvim
    besmislenim naslovom slati na listu, ve�� upi��ite odgovaraju��i naslov
    (uzmite naslov poruke na koju odgovarate i dopi��ite jedno "RE:" ispred
    njega). Zamislite kako bi izgledalo kad bi lista bila puna poruka sa
    naslovima "Digest number xx".

    U vezi sa DIGEST formatom uzmite u obzir jo�� i ovo: to je lo��e re��enje
    za prijem po��te sa liste. Mnogi se odlu��uju za digest jer ne ��ele da
    im se u IN folderima njihovih mail programa pojavljuju sve poruke sa
    neke liste i tako me��aju sa drugom po��tom. Ali mnogo je bolje da se u
    programu za mail otvori posebno "sandu��e" (folder) i napravi filter
    koji ��e sve poruke sa liste automatski usmeravati i to sandu��e. Kako
    se to radi pogledajte ni��e u ovom tekstu.


    CITATI

    Potrudite se da se citati iz poruke na koju odgovarate na��u na logi��nim
    mestima u va��oj poruci:

    <citat na koji odgovarate>

    va�� odgovor

    <drugi citat na koji odgovarate>

    va�� odgovor


    Te��ko je setiti se jednog jedinog dobrog razloga (osim lenjosti) zbog koga
    treba citirati ��itavu poruku na koju se odgovara. Citirajte samo su��tinu,
    ono na ��ta zaista odgovarate, ono ��to ��elite da komentari��ete. Ne
    dopustite da vam se potkrade "Me too!" - jedan od najomra��enijih
    gafova na Internetu: citiranje 10 kilobajta teksta, da bi se na kraju
    napisalo: "Ja tako��e" ili "I ja mislim tako!" (da ne pominjemo ono
    minijaturno ali ubita��no "Da!" ;) U porukama na listi treba da ima vi��e
    korisnog teksta nego "piljevine" i balasta.

    Jo�� jedna lo��a varijanta: kompletno citirana poruka na koju odgovarate
    je uba��ena ispod va��eg odgovora, zato ��to va�� e-mail program "tako
    radi". Ovo je ne samo gaf (kao ��to smo videli iznad) i nepregledno
    (za��to terati nekoga da ska��e na dno va��e poruke da bi video na ��ta to
    odgovarate?), nego i besmisleno.


    FORMATIRANJE PORUKE

    Nemojte propustiti da fomatirate poruku tako da bude lako ��itljiva. Ako
    ste ve�� odvojili vreme za pisanje nekog teksta, nemojte ga ��itavog
    sru��iti u jedan jedini pasus, ina��e mo��ete biti sigurni da ste se uzalud
    trudili - ve��ina ��e ovakve poruke ili ovla�� pogledati ili presko��iti.

    Tekst koji zauzima ��itavu ��irinu ekrana je naporan za ��itanje. U��inite
    ga u��im.


    ATTACHMENTS

    Na listu se ne mogu slati fajlovi prika��eni uz poruke.

    Ako ��elite da sa ��lanovima liste podelite neku zanimljivu fotografiju,
    neki du��i tekst ili ve��i html fajl, mo��ete poslati poruku u kojoj ��ete
    objasniti o ��emu se radi i dati internet adresu na kojoj se mo��e na��i
    dati dokument.

    Ako se dokument ne nalazi na Internetu, mo��ete da ga po��aljete u
    "fajloteku" na��e liste. Evo postupka (koji je mnogo br��i i lak��i "na
    licu mesta" nego ��to ��e mo��da izgledati ovde):

    - pro��etajte do adrese http://groups.yahoo.com/group/Freebiking/ ;
    - u meniju na levoj strani klikite na stavku "Files";
    - pored polja "File name" kliknite na ikonicu za izbor fajla za slanje;
    - u prozoru koji ��e se otvoriti izaberite sa svog hard-diska fajl za
    slanje;
    - popunite polje "Description" (kratak opis sadr��aja fajla);
    - ��ekirajte u dnu strane ku��icu pored "Notification" (*)
    - kliknite u dnu strane na "Upload file".

    Odmah po zavr��enom slanju fajl ��e se pojaviti u "fajloteci", a na na��u
    listu ��e biti automatski poslata poruka sa subject-om "New file
    uploaded to freebiking". Sam fajl se _ne ��alje_ uz tu poruku: u njoj
    ��e biti samo ono ��to ste napisali pod "description" i puna web adresa
    fajla. Tako ��e zainteresovani mo��i da klikom na link odu pravo na va��u
    sli��icu, skinu tekst, itd.

    (*) Ukoliko vam ne odgovara slanje automatske poruke na listu,
    mo��ete iz fajloteke da iskopirate adresu fajla (desni klik na ime
    fajla, pa "Copy link address" ili sli��no, zavisno od browser-a koji
    koristite) i da tu adresu posle ubacite u poruku koju pi��ete za listu.
    (Tada naravno ne treba ��ekirati "notification").

    Napomena: da biste pristupili prostoru na��e liste na Yahoo, treba da
    se i registrujete na tom serveru, bez obzira ��to ste ��lan na��e liste
    (��ta da se radi, vi��a sila). Kako se to radi, pogledajte na dnu ovog
    teksta.


    TEKST OK, HTML JOK

    Nemojte na listu slati poruke u HTML formatu. Na svim iole ozbiljnijim
    listama je "ku��ni red" da se poruke ��alju samo kao obi��an, "plain" tekst.
    Slanje poruka u vidu takvog teksta treba da podesite u va��em programu
    za elektronsku po��tu (potra��ite opciju "html/plain tekst" ili sli��no).


    MALI OGLASI NA LISTI

    Na listu se mogu slati samo oglasi za polovne stvari koje prodajete, a
    koji su vezani sa planinarstvom, biciklima, GPS tehnologijom, ode��om,
    obu��om ili opremom za boravak u prirodi.

    ===========================================================

    KAKO DA VAM PORUKE SA FREEBIKING LISTE STI��U U POSEBNO
    SANDU��E?

    Nije valjda da vam poruke sa ove liste sti��u u "IN" folder e-mail
    programa i tamo ostaju, me��aju��i se sa svim drugim porukama koje
    dobijate? Ako je tako, u��inite ne��to da prona��ete davno izgubljenu
    sre��u u ��ivotu: filtrirajte poruke.

    - Otvorite u va��em _e-mail_ programu novi folder za po��tu i nazovite
    ga (recimo) "Freebiking";
    - prona��ite me��u opcijama va��eg programa opciju "Filters" (u Outlook
    expressu 4 ova opcija se zove Tools / Inbox Assistant, u Outlook
    Express-u 5 se zove Tools / Mesage Rules a u Netscape-u
    Edit / Message);
    - napravite filter koji ��e sve poruke koje sti��u sa FreeBiking liste
    automatski preusmeravati u folder "Freebiking", tako da se one ne
    me��aju sa drugim porukama.

    Pravljenje filtera je u svim programima sli��no. Popunjava se ponu��eni
    "formular" i tako formira kriterijum po kome ��e posle program odlu��ivati
    koji od mejlova koji dospeju u njegov IN folder treba odmah da se
    prebace u neki drugi, unapred zadati folder (iliti "po��tansko sandu��e").
    Kao uslov za ovu selekciju treba zadati neki karakteristi��an string za koji
    znamo da se uvek pojavljuje u zaglavlju poruka koje ho��emo da
    filtriramo. To u na��em slu��aju mo��e biti e-mail adresa liste, ili onaj
    prefiks "[freebiking]" u subject-u svih poruka koje nam sti��u sa liste.

    U Eudori i u novijim verzijama Outlook-a u filtere je mogu��e ubaciti i
    naredbu kojom se u spisku pristiglih poruka pojedine od njih "farbaju"
    razli��itom bojom zavisno od toga odakle su do��le. Ovo zna��i da
    mo��ete imati jedan folder pod nazivom "Bicikl" i u njemu poruke sa
    FreeBiking i HPV liste, a da ih na prvi pogled razlikujete. Ako potom
    po��elite da u tom istom folderu imate odvojene FB i HPV poruke, sve
    ��to treba da uradite jeste da spisak u folderu sortirate po boji.
    ===========================================================

    KORI����ENJE NA��IH SLOVA

    Na listi nije obavezno da koristite na��a slova, ali imate na��u podr��ku
    ako to ��elite da ��inite. Ravnopravno se mo��e koristiti bilo latini��no
    ili ��irili��no pismo. Ukoliko imate problema sa ��itanjem poruka drugih
    ��lanova u kojima su kori����ena na��a slova (ili ��irili��no pismo), preporuka
    je da instalirate neku noviju verziju e-mail klijenta od one koju
    trenutno koristite, koja ��e najverovatnije korektno prepoznavati kodni
    raspored i automatski ga postavljati u porukama koje dobijate. Mo��ete
    poku��ati poruci koju ne vidite kako treba i ru��no da promenite kodni
    raspored - naj��e����e se radi o Central European (Windows), Central European
    (ISO) ili UTF-8 (Unicode) kodnom rasporedu.

    ===========================================================


    ODJAVA SA LISTE (unsubcribing)
    Po��aljite mail na adresu freebiking-unsubscribe@yahoogroups.com
    Nije potrebno da popunjavate "Subject" polje poruke, niti da pi��ete
    ne��to u telu poruke.

    PRIJAVA NA LISTU (subscribing)
    Po��aljite mail na adresu freebiking-subscribe@yahoogroups.com
    Nije potrebno da popunjavate "Subject" polje poruke, niti da pi��ete
    ne��to u telu poruke. Mo��ete se prijaviti i sa FreeBiking sajta
    (http://www.freebiking.org)


    ADRESA NA��E LISTE NA YAHOO SERVERU:
    http://groups.yahoo.com/group/freebiking

    ===========================================================

    KAKO (I ZA��TO) DA SE REGISTRUJETE NA YAHOO SERVERU
    Ako ��elite da pristupite prostoru na��e liste na Yahoo (recimo da
    biste pretra��ivali i ��itali stare poruke, da biste poslali fajl u
    na��u "fajloteku" ili da biste promenili svoje parametre na listi),
    treba da se registrujete na tom serveru, bez obzira ��to ste ve��
    ��lan na��e liste (��ta da se radi, vi��a sila).

    Da biste se registrovali, treba da na Yahoo otvorite jednu novu
    e-mail adresu (ako ve�� imate e-mail adresu tamo, ovaj korak mo��ete
    da presko��ite). Nakon toga upotrebite Yahoo Conversion wizard i
    pomo��u njega pove��ite e-mail adresu pod kojom ste prijavljeni na
    listu sa svojom e-mail adresom na Yahoo.

    Conversion wizard ��ete lako primetiti, a radi se o jednom
    jednostavnom formularu u kome upisujete pomenute dve adrese i
    potom samo kliknete na "ok". Ako se ipak ne sna��ete, obratite nam
    se za pomo��.

    ===========================================================

    Pitanja i komentare mo��ete poslati na listu.

    Tekst: Jone
    Revidirao i dopunio: Sale
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.