Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kryzys prawa - podważanie konstytucyjnego kompromisu

Expand Messages
 • TadFromPoland@yahoo.com
  Panie Konradzie, serdecznie dziękuję za wykazanie się tak pożyteczną inicjatywą. Ponieważ podłączył Pan swoją wiadomość do wątku dyskusyjnego w
  Message 1 of 5 , Dec 1, 2004
   Panie Konradzie, serdecznie dziękuję za wykazanie się tak pożyteczną
   inicjatywą. Ponieważ podłączył Pan swoją wiadomość do wątku
   dyskusyjnego w ramach przedmiotu studiowanego przez studentów
   studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie i Marketing (
   http://profiles.yahoo.com/dolata_agnieszka -- Last Updated:
   11/28/2004), nie pozostaje mi nic innego, jak wskazać na jeden z
   aspektów podniesionego przez Pana problemu przy pomocy właśnie
   materii konstytucyjnej. Zacznę jednak od wiadomości, która była
   przedmiotem Waszych z kolei studiów (463 Wiedza o tworzeniu wiedzy
   9/17/01 12:39 am, TadFromPoland --
   http://www.geocities.com/tadfrompoland/sem1t1.html ). Otóż
   niebagatelną przyczyną kryzysu prawa jest dążność określonej opcji
   ideologicznej do prymatu. Henryk Nowik bez ogródek demonstruje to w
   swoim artykule "Konstytucja Unii Europejskiej bez 'invocatio Dei' -
   błąd antropologiczny w świetle przestrogi Jana Pawła II 'Kościół w
   Europie'" (http://www.npw.pl/Zycie%20Religijne.html). Zaczyna on
   swoje rozważania od boga pisanego z wielkiej litery, co już na
   wstępie eliminuje z preambuły polskiej konstytucji nie tylko
   niewierzących, ale także wierzących w inne bóstwa niż bóg
   starotestamentowy, skupiający wokół siebie żydów, chrześcijan i
   muzułmanów. Jednakże w momencie, w którym w jego rozważaniach
   pojawia się konkluzja "Bez Chrystusa nie można pisać Konstytucji UE.
   Jest to bowiem kryterium antropologiczne w aspekcie chrystycznym
   wyboru konstytucji z invocatio Dei w preambule Ustawy Zasadniczej
   UE.", zawęża on preambułę polskiej konstytucji wyłącznie do
   chrześcijaństwa. Dodajmy, czyni to z wyraźnej inspiracji swego
   przywódcy - "Europa, która dała światu ideał demokracji i prawa
   człowieka, czerpie swe wartości z dziedzictwa chrześcijańskiego."
   Sprowadzenie zaś prawa naturalnego (ius) tylko do tego źródła
   przekreśla szanse owocnej dyskusji w obszarze czerpania wzorców z
   prawa naturalnego w procesie nie kończącego się dostosowywania prawa
   stanowionego (lex) do potrzeb kolejnych pokoleń Europejczyków.

   Z najlepszymi życzeniami,

   Tad
  • Agnieszka Dolata
   Choć było to bardzo czasochłonne, udało mi się zapoznać z większą częścią zalecanych przez Pana aktów prawnych. I rzeczywiście udało mi się
   Message 2 of 5 , Jan 4 1:32 PM
    Choć było to bardzo czasochłonne, udało mi się zapoznać z większš
    częœciš zalecanych przez Pana aktów prawnych. I rzeczywiœcie udało
    mi się znaleŸć wiele odpowiedzi na moje wštpliwoœci.
    W wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 21 lutego 2001 wyczytałam,
    że „dopuszczalna jest odpowiedzialnoœć członka Rady Ministrów przed
    sšdem powszechnym za przestępstwo popełnione w zwišzku z zajmowanym
    stanowiskiem, jeżeli Sejm nie podjšł uchwały o pocišgnięciu go do
    odpowiedzialnoœci przed Trybunałem Stanu”. Ale co z resztš wyższych
    urzędników państwowych? Jeżeli chodzi tu o kwestię równoœci
    obywateli wobec prawa, to nadal pozostaje grupa
    obywateli „równiejszych”.
    Natomiast z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 grudnia
    1999r. wynika, że art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982r. o
    Trybunale Stanu (brzmišcy następujšco: „Za naruszenie Konstytucji
    lub ustawy, w zwišzku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie
    swojego urzędowania, odpowiedzialnoœć konstytucyjnš przed Trybunałem
    Stanu ponoszš:
    1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
    2) Prezes Rady Ministrów oraz członkowie Rady Ministrów,
    3) Prezes Narodowego Banku Polskiego,
    4) Prezes Najwyższej Izby Kontroli,
    5) członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
    6) osoby, którym Prezes Rady Ministrów powierzył kierowanie
    ministerstwem,
    7) Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych.”),
    jest zgodny z art. 2 Konstytucji RP („Rzeczpospolita Polska jest
    demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniajšcym zasady
    sprawiedliwoœci społecznej”), ale nie jest zgodny z art. 7, 30, 31 i
    32 Konstytucji RP. Dodam, że artykuły te mówiš o działaniu organów
    władzy na podstawie i w granicach prawa oraz o poszanowaniu wolnoœci
    i praw człowieka i równoœci „wszystkich” wobec prawa. Potwierdza to
    mojš wczeœniejszš wypowiedŸ (9817 Trybunał Stanu czy Trybunał
    Wyrozumiałoœci? Nov 28, 2004 6:22 pm, dolata_agnieszka), że Trybunał
    Stanu zaprzecza tej
    równoœci.
    Jeœli chodzi o ustawę z dnia 26 marca 1982r. o Trybunale Stanu, to
    zainteresował mnie art.18. Wymienione sš w nim dopuszczalne
    możliwoœci postępowania przed Trybunałem Stanu: „1. Trybunał Stanu
    jest sšdem pierwszej instancji oraz sšdem drugiej instancji.
    2. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu oraz Komisjš
    Odpowiedzialnoœci Konstytucyjnej stosuje się odpowiednio przepisy
    Kodeksu postępowania karnego, chyba że niniejsza ustawa stanowi
    inaczej.
    3. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu powództwo cywilne jest
    niedopuszczalne.
    4. W warunkach okreœlonych w art. 2 Trybunał Stanu może zlecić
    Prokuratorowi Generalnemu przeprowadzenie w okreœlonym zakresie
    postępowania co do czynu wypełniajšcego znamiona przestępstwa.
    5. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu oskarżeni, œwiadkowie i
    biegli zwolnieni sš od obowišzku zachowania tajemnicy służbowej i
    państwowej.”
    Jak widać, w niektórych przypadkach, kierownicy urzędów centralnych
    podlegajš tym samym przepisom prawnym, co inni obywatele. Przemawia
    za tym również art. 26 tej samej ustawy:
    „Za czyny wypełniajšce znamiona przestępstwa Trybunał Stanu wymierza
    kary przewidziane w ustawach karnych”. Niektóre póŸniejsze zmiany
    wprowadzone do tej ustawy, sš dodatkowym ograniczeniem wolnoœci
    wyższych urzędników. Mam tutaj na myœli zastšpienie w niektórych
    aktach wyrażenia „lub za popełnienie przestępstwa” wyrażeniem „za
    popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego". Okreœla to
    odpowiedzialnoœć urzędników za przestępstwa skarbowe.
    Jeżeli jednak chodzi o kary jakie może wymierzać Trybunał
    Stanu, to nadal uważam, że mogš one skłaniać do nadużyć. Dodatkowo
    jedna ze zmian wprowadzona dnia 29 sierpnia 2003r. do ustawy o
    Trybunale Stanu, powoduje zmniejszenie jednej z kar. Chodzi mi o
    karę, w ramach której możliwe jest odebranie oskarżonym orderów i
    odznaczeń oraz prawa do ich uzyskania. W nowym brzmieniu tego
    artykułu usunięto końcówkę „oraz prawa do ich uzyskania”. Jest to
    drobny szczegół, niemniej jednak wychodzi na korzyœć oskarżonego.
    Moim założeniem nie jest kwestionowanie istnienia Trybunału
    Stanu. Wcale też nie uważam, że głowa państwa powinna być sšdzona
    jak zwykły opryszek. Wynika to chociażby z należnego jej szacunku.
    Nie wiem do końca jak funkcjonowanie Trybunału Stanu odbywa się w
    rzeczywistoœci i nie znam z pewnoœciš wszystkich przepisów
    prawnych, gdyż mój kontakt z prawem ma miejsce od niedawna. Na
    podstawie wiedzy jakš posiadam, odnoszę jedynie wrażenie, że
    Trybunał Stanu jest zaprzeczeniem równoœci obywateli wobec prawa a
    także sprzyja „nacišganiu” prawa przez kierowników urzędów
    centralnych.


    Pozdrawiam
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.