Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: [For the New Universe] Re: UPR złożyła zawiado mienie o przestępstwie w związku z przyjęciem euro pejskiego nakazu aresztowania, 5.02.2004

Expand Messages
 • fstankiewicz@o2.pl
  Witam! Serdecznie dziękuję za odpowiedź i poparcie działań Prezesa UPR Stanisława Wojtery (to On złożył zawiadomienie o przestępstwie) - oczywiście
  Message 1 of 4 , Jul 2, 2004
   Witam!
   Serdecznie dziękuję za odpowiedź i poparcie działań Prezesa UPR
   Stanisława Wojtery (to On złożył zawiadomienie o przestępstwie) -
   oczywiście cieszą się one moim całkowitym poparciem. Dlatego cieszę
   się, że także na tej liście są osoby które myśla tak samo jak ja.

   Pozdrawiam
   Filip Stankiewicz
   UPR Gdańsk (upr.org.pl)   ---- Wiadomość Oryginalna ----
   Od: Piotr Andrzejewski <piotr_andrzejewski2000@...>
   Do: forthenewuniverse@yahoogroups.com
   Data: Sat, 19 Jun 2004 08:53:24 -0000
   Temat: [For the New Universe] Re: UPR złożyła zawiadomienie o
   przestępstwie w związku z przyjęciem europejskiego nakazu
   aresztowania, 5.02.2004

   >Wejście Polski w struktury Unii Europejskiej do czegoś
   >zobowiązuje!
   >Jednakże Polska jako Kraj ma swoją konstytucję którą
   >Państwa
   >Członkowskie powinny uszanować a obywatele naszego Kraju
   >powinni jej
   >przestrzegać. Na dzień dzisiejszy nie wszystkie akty Prawa
   >polskiego
   >jak i Unii mają takie same brzmienie. Dlatego Europejski Nakaz
   >Aresztowania wzbudza tak wiele kontrowersji. Mnie osobiście jako
   >przeciętnego obywatela Rzeczypospolitej Polski cieszy fakt, że
   >politycy zauważają te sprzeczne zapisy związane z
   >implementacji
   >polskiego kodeksu postępowania karnego oraz kodeksu wykroczeń.
   >Najważniejszą kwestią sporną jest to, że E.N.A
   >według Prawa polskiego
   >to po prostu ekstradycja i w związku z czym istnieje potrzeba
   >zmiany
   >art. 55 Konstytucji, bezwzględnie zakazującego ekstradycji
   >obywatela
   >polskiego.
   >Mam nadzieje, że Pańskie działania (donos do prokuratury)
   >doprowadza
   >do ujednolicenia Prawa oraz ochrony Obywateli Naszego Kraju.
   >
   >Pozdrawiam
   >Piotr
   >
   >
   >--- In forthenewuniverse@yahoogroups.com, esplendor@i... wrote:
   >> Informacja prasowa, 5.02.2004
   >>
   >> Prezes Unii Polityki Realnej Stanisław Wojtera złożył
   >dzisiaj do
   >Prokuratury Krajowej zawiadomienie o przestępstwie popełnionym
   >w
   >związku z procedurą implementacji do polskiego kodeksu
   >postępowania
   >karnego przepisów o europejskim nakazie aresztowania.
   >>
   >> - W imieniu UPR złożyłem do Prokuratora Generalnego
   >doniesienie o
   >popełnieniu przestępstwa w celu wykrycia i ukarania osób
   >odpowiedzialnych za łamanie Konstytucji – powiedział
   >Wojtera na
   >konferencji prasowej. - Zamierzamy protestować do skutku by
   >poruszyć
   >opinię publiczną i nie dopuścić do uchwalenia
   >przepisów sprzecznych z
   >polską ustawą zasadniczą.
   >>
   >> Dodał, że zamierza skierować pismo do Rzecznika Praw
   >Obywatelskich.
   >>
   >> Europejski nakaz aresztowania przewiduje, że na żądanie
   >władz
   >jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, inne
   >państwo UE
   >zobowiązuje się do wydania żądającemu osób
   >znajdujących się na jego
   >terytorium, a podejrzanych przez władze państwa
   >wnioskującego o
   >popełnienie określonego przestępstwa. Takie zobowiązanie
   >jest
   >niezgodne z polską Konstytucją.
   >>
   >> Sekretarz UPR, Marcin Bonicki, zaznaczył, że honorowanie
   >europejskiego nakazu aresztowania łamie artykuł 55 Konstytucji,
   >który
   >zakazuje ekstradycji obywateli polskich.
   >>
   >> - Co więcej, ekstradycji podlegać będą również
   >osoby, które
   >popełniły czyn niebędący przestępstwem w świetle
   >polskiego kodeksu
   >karnego, np. dopuściły się bardzo niekonkretnego i
   >ogólnikowo ujętego
   >przestępstwa ksenofobii. Jest to sprzeczne z artykułem 42
   >Konstytucji
   >RP – powiedział Bonicki.
   >>
   >> Europejski nakaz aresztowania będzie obowiązywać w Polsce
   >od dnia
   >przystąpienia do Unii Europejskiej czyli od 1 maja br. Politycy
   >UPR
   >mają nadzieję, że do tego czasu uda się zapobiec
   >wprowadzeniu do
   >polskiego prawa nakazu, który jest sprzeczny z ustawą
   >zasadniczą i
   >będzie działał na niekorzyść polskich obywateli.
   >>
   >>
   >>
   >>
   >>
   > Warszawa, 28
   >stycznia 2004 r.
   >>
   >> JE Grzegorz Kurczuk
   >> Prokurator Generalny
   >> Rzeczypospolitej Polskiej
   >>
   >> Warszawa
   >>
   >> Al. Ujazdowskie 11
   >>
   >> Zawiadomienie o przestępstwie
   >>
   >> Na podstawie art. 304 par. 1 kodeksu postępowania karnego mam
   >zaszczyt zawiadomić Waszą Ekscelencję o przestępstwie z
   >art. 129
   >kodeksu karnego i przestępstwie z art. 231 paragraf 1 kodeksu
   >karnego, w związku z art. 18 par. 2 kodeksu karnego. Pierwsze z
   >wymienionych przestępstw zostało popełnione prawdopodobnie
   >po 13
   >czerwca 2002 r. przez osobę lub osoby mi nieznane, ale
   >niewątpliwie
   >spełniające warunki dyspozycji art. 129 kk. Drugie z
   >wymienionych
   >przestępstw zostało popełnione w dniu 19 sierpnia 2003 r.
   >przez
   >konstytucyjnych członków Rady Ministrów Rzeczypospolitej
   >Polskiej w
   >ten sposób, że tego dnia Rada Ministrów zaaprobowała
   >projekt
   >nowelizacji Kodeksu postępowania karnego w celu dokonania
   >implementacji do prawa polskiego przepisów o tzw. europejskim
   >nakazie
   >aresztowania i procedurach dostarczania osób ściganych tym
   >nakazem
   >między państwami członkowskimi Unii Europejskiej, a
   >następnie
   >skierowała wspomniany projekt do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w
   >celu nadania przez Sejm wspomnianemu projektowi nowelizacji kpk mocy
   >obowiązującej ustawy.
   >>
   >> Uzasadnienie
   >>
   >> W dniu 9 stycznia 2004 r. Rzecznik Komisji Europejskiej, JE Piotr
   >Petrucci poinformował, że Polska oraz pozostałe państwa
   >przystępujące
   >do Unii Europejskiej zobowiązały się honorować tzw.
   >europejskie
   >nakazy aresztowania od pierwszego dnia członkostwa w UE, tj. od 1
   >maja 2004 r. Europejski nakaz aresztowania oznacza, że na
   >żądanie
   >władz jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej inne
   >państwo
   >członkowskie UE zobowiązuje się do wydawania mu osób
   >znajdujących się
   >na jego terytorium, a podejrzanych przez władze państwa
   >wnioskującego
   >o popełnienie przestępstwa. Z uzasadnienia rządowego
   >projektu ustawy
   >nowelizującej kpk, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu
   >19 sierpnia
   >2003 r. wynika, że po 13 czerwca 2002 r. przedstawiciele
   >Rzeczypospolitej Polskiej musieli zaciągnąć w imieniu
   >państwa
   >polskiego zobowiązanie wobec państw członkowskich Unii
   >Europejskiej,
   >iż Polska od 1 maja br. będzie europejski nakaz aresztowania
   >stosowała. Z tego powodu zasadnie twierdzę, że
   >reprezentujący Polskę
   >negocjatorzy lub inni przedstawiciele rządu musieli przyjąć
   >zobowiązanie, iż nasze państwo będzie respektować
   >powyższe
   >uregulowania, co w świetle Konstytucji RP jest niedopuszczalne z
   >uwagi na zakaz wydawania innym państwom obywateli RP. Takie
   >postępowanie stanowi działanie na szkodę państwa i w
   >sposób ewidentny
   >narusza akt prawny najwyższego rzędu i wyczerpuje przesłanki
   >odpowiedzialności tych osób wymienione w art. 129 kk.
   >>
   >> Ponieważ instytucja europejskiego nakazu aresztowania obejmuje
   >wydawanie innym państwom UE również własnych obywateli,
   >osoby
   >występujące w imieniu RP w tej sprawie zaciągnęły to
   >zobowiązanie
   >wbrew art. 55 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
   >bezwarunkowo zakazującego ekstradycji obywateli polskich,
   >popełniając
   >tym samym przestępstwo z art. 129 kodeksu karnego.
   >Zaciągnięcie
   >takiego zobowiązania było działaniem bezprawnym w świetle
   >art. 7 i
   >art. 8 ust 1 i 2 oraz art. 83 i 87 Konstytucji, zaś treść
   >zaciągniętego zobowiązania była niewątpliwie
   >skierowana przeciwko
   >obywatelom polskim, ponieważ w sposób oczywisty ograniczała
   >zakres
   >praw przysługujących im na postawie Konstytucji RP, a w
   >szczególności jej art. 31 ust. 1, 2 i 3. Osobom, które to
   >zobowiązanie w imieniu RP zaciągnęły, a także osobom,
   >które
   >ewentualnie do takiego czynu je podżegały, można z
   >pewnością
   >przypisać co najmniej zamiar ewentualny działania na szkodę
   >państwa
   >polskiego, ponieważ zobowiązanie to prowadzi do zmiany
   >konstytucyjnego porządku Rzeczypospolitej Polskiej w sposób nie
   >przewidziany przez konstytucję. Wysoki poziom intelektualny i
   >profesjonalizm osób upoważnianych do występowania w imieniu
   >RP w
   >stosunkach międzynarodowych całkowicie wyklucza możliwość
   >działań
   >nieświadomych zarówno co do bezprawności czynu, jak i jego
   >skutków.
   >>
   >> Udzielenie w dniu 19 sierpnia 2003 r. przez Radę Ministrów
   >aprobaty projektowi ustawy Kodeks postępowania karnego,
   >stanowiło
   >kolejny etap realizacji tego zobowiązania i miało
   >> na celu wprowadzenie instytucji tzw. europejskiego nakazu
   >aresztowania do polskiego systemu prawnego. Wynika to expressis
   >verbis z uzasadnienia rządowego projektu ustawy. Oznacza to, że
   >członkowie Rady Ministrów, działając wspólnie i w
   >porozumieniu
   >podjęli przygotowania do osiągnięcia skutku oczywiście
   >sprzecznego z
   >konstytucyjnym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej, w
   >szczególności z art. 55 ust. 1. Są oni funkcjonariuszami
   >publicznymi
   >w rozumieniu ustawy, a czyniąc przygotowania do opracowania
   >projektu
   >stosownej nowelizacji przekroczyli swoje uprawnienia, działając
   >niezgodnie z zasadą praworządności zapisaną w art. 7 i
   >art. 83
   >konstytucji. Ich działania w tym przypadku miały charakter
   >bezprawny
   >i jako takie, nie tylko ipso facto godziły w interes publiczny,
   >ale i
   >skierowane były na osiągnięcie skutku godzącego w
   >konstytucyjne
   >gwarancje przysługujące obywatelom polskim. W przedstawionym
   >Sejmowi
   >projekcie nowelizacji kpk znajduje się bowiem Rozdział 65 b,
   >zaś
   >zawarty w nim art. 607 p, wyliczający przypadki, kiedy sąd
   >Rzeczypospolitej Polskiej odmawia wydania nakazu, tzn. odmawia
   >wydania innemu państwu osoby przebywającej w Polsce. W punkcie
   >5)
   >sąd odmawia wydania nakazu (europejskiego nakazu aresztowania),
   >jeśli
   >wydany przez inne państwo członkowskie UE nakaz został
   >wydany w celu
   >wykonania kary albo środka skutkującego pozbawieniem
   >wolności, a
   >osoba ścigana jest obywatelem polskim albo korzysta w RP z prawa
   >azylu. Ponieważ art. 55 ust. 1 Konstytucji zakazuje ekstradycji
   >obywateli polskich bezwarunkowo, taka nowelizacja kpk stanowi
   >oczywiste ograniczenie konstytucyjnej gwarancji. Co więcej,
   >zapisany
   >w rządowym projekcie nowelizacji kpk art. 607 s par. 1 dopuszcza
   >możliwość wykonania nakazu (bo dopuszcza tylko możliwość
   >odmowy jego
   >wykonania) również obywateli polskich, nawet jeśli
   >przestępstwo
   >ścigane
   >> w innym państwie UE nie stanowi przestępstwa według prawa
   >polskiego. Stanowi to naruszenie art. 42 ust. 1 Konstytucji,
   >stanowiącego, iż odpowiedzialności karnej podlega ten tylko,
   >kto
   >dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez
   >ustawę
   >obowiązująca w czasie jego popełnienia, a więc godzi w
   >konstytucyjne
   >gwarancje przysługujące już nie tylko obywatelom polskim,
   >ale –
   >zgodnie z art. 37 ust. 1 Konstytucji – każdemu, kto znajduje
   >się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej. Dalej, art. 607 t
   >rządowego
   >projektu nowelizacji kpk expressis verbis dopuszcza ekstradycję
   >obywatela polskiego pod warunkiem, że będzie on odesłany na
   >terytorium RP po prawomocnym zakończeniu postępowania w
   >państwie
   >wydania nakazu. Jest to oczywiście sprzeczne z literą i duchem
   >art.
   >55 ust. 1 Konstytucji, zakazującego ekstradycji obywateli polskich
   >bezwarunkowo. I wreszcie art. 607 w. rządowego projektu
   >nowelizacji
   >kpk, który przewiduje wydanie innemu państwu członkowskiemu
   >UE osoby
   >przez nie ściganej, jeśli zarzucany jej czyn nie jest wprawdzie
   >przestępstwem według prawa polskiego, ale w państwie
   >żądającym
   >wydania zagrożony jest karą przekraczającą 3 lata
   >pozbawienia
   >wolności. Pośród enumeratywnie wyliczonych tam czynów, w
   >punkcie 20
   >znajduje się „rasizm i ksenofobia”. Umieszczenie tak
   >ogólnikowo scharakteryzowanych czynów uzasadnia obawę, iż
   >europejski
   >nakaz aresztowania może służyć za narzędzie ucisku
   >politycznego i
   >prześladowania ludzi za przekonania. Wszystko to wskazuje ponad
   >wszelką wątpliwość, że kierując ten projekt
   >nowelizacji do Sejmu
   >członkowie Rady Ministrów działali na szkodę interesu
   >publicznego
   >również podżegając Sejm do nadania tym bezprawnym i
   >szkodliwym dla
   >interesu publicznego poczynaniom pozorów legalności. W tej
   >sytuacji
   >można nie tylko mieć pewność, iż członkowie Rady
   >Ministrów działali
   >co najmniej w zamiarze ewentualnym, ale i że ich działania
   >cechowało
   >szczególne nasilenie złej woli.
   >>
   >> Wobec powyższego mam zaszczyt uprzejmie prosić Waszą
   >Ekscelencję o
   >podjęcie działań właściwych dla Jego Urzędu.
   >Pozwoliłem sobie
   >skierować niniejsze zawiadomienie bezpośrednio do Waszej
   >Ekscelencji
   >z uwagi na pozycję prawną i polityczną osób w tej sprawie
   >podejrzanych. Pozwalam sobie jednak żywić nadzieję, że
   >ani pozycja
   >prawna, ani pozycja polityczna tych osób nie będzie miała
   >najmniejszego wpływu na decyzje Waszej Ekscelencji, które, jak
   >zwykle
   >będą podyktowane wyłącznie dążeniem do triumfu
   >sprawiedliwości, którą
   >Ulpianus Domitianus określił jako „niezłomną i
   >stałą wolę
   >oddawania każdemu tego, co mu się należy”. Kopię
   >niniejszego
   >zawiadomienia przesyłam Rzecznikowi Praw Obywatelskich z uwagi na
   >charakter i wagę przedstawionych tu zagadnień. Jestem pewien,
   >że tak
   >czyniąc wychodzę naprzeciw życzeniu Waszej Ekscelencji.
   >>
   >> Z wyrazami głębokiego szacunku
   >> (-)Stanisław Wojtera
   >> Prezes Unii Polityki Realnej
   >>
   >> Konstytucja RP
   >>
   >> Art. 7.
   >>
   >> Organy władzy publicznej działają na podstawie i w
   >granicach prawa.
   >>
   >> Art. 8.
   >>
   >> 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
   >>
   >> 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że
   >Konstytucja stanowi inaczej.
   >>
   >> Art. 31.
   >>
   >> 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
   >>
   >> 2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa
   >innych. Nikogo
   >nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
   >>
   >> 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych
   >wolności i
   >praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy
   >są
   >konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub
   >porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska,
   >zdrowia i
   >moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.
   >Ograniczenia
   >te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.
   >>
   >> Art. 42.
   >>
   >> 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto
   >dopuścił się
   >czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę
   >obowiązującą w czasie
   >jego popełnienia. Zasada ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za
   >czyn, który w czasie jego popełnienia stanowił
   >przestępstwo w myśl
   >prawa międzynarodowego.
   >>
   >> Art. 55.
   >>
   >> 1. Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.
   >>
   >> Art. 83.
   >>
   >> Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej
   >Polskiej.
   >>
   >> Art. 87.
   >>
   >> 1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa
   >Rzeczypospolitej
   >Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy
   >międzynarodowe
   >oraz rozporządzenia.
   >>
   >> 2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa
   >Rzeczypospolitej
   >Polskiej są na obszarze działania organów, które je
   >ustanowiły, akty
   >prawa miejscowego.
   >>
   >> Kodeks Karny
   >>
   >> Art. 18
   >>
   >> §2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba
   >dokonała
   >czynu zabronionego, namawia ją do tego.
   >>
   >> Art. 129
   >>
   >> Kto będąc upoważniony do występowania w imieniu
   >Rzeczypospolitej
   >Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub
   >zagraniczną
   >organizacją, działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej
   >podlega karze
   >pozbawienia wolności od roku do lat 10.
   >>
   >> Art. 231
   >>
   >> §1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje
   >uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na
   >szkodę interesu
   >publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do
   >lat
   >3.
   >>
   >> --------------------------------------------------------------------
   >---------
   >> Marcin Bonicki
   >> Sekretarz Generalny Unii Polityki Realnej
   >> tel. 0506 160 485, e-mail: sekretarz@u..., gg: 2093390
   >>
   >> ADRES:
   >> Unia Polityki Realnej, 00-042 Warszawa, ul. Nowy Świat 41
   >> tel. (22) 826-46-42, tel./fax (22) 826-74-77, www.upr.org.pl,
   >upr@u...
   >>
   >> Strona Sympatyków UPR: www.e-upr.org
   >>
   >> KONTO (nowy numer!):
   >> BRE Bank o/Warszawa, 62 1140 1010 0000 5486 1800 2001
   >>
   >> KONTO Funduszu Wyborczego UPR:
   >> BRE Bank o/Warszawa, 07 1140 1010 0000 5486 1800 2021
   >> --------------------------------------------------------------------
   >---------
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.