Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Pomoc państwa w budownictwie mieszkaniowym

Expand Messages
 • TadFromPoland@yahoo.com
  Panie Radosławie, aby rozwiązać podniesiony przez Pana problem powinniśmy zacząć od Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach
  Message 1 of 3 , Jun 1, 2004
  • 0 Attachment
   Panie Radosławie, aby rozwiązać podniesiony przez Pana problem
   powinniśmy zacząć od Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o
   niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o
   zmianie niektórych ustaw. Zgodnie z jej artykułem 1 "Ustawa określa
   zasady gromadzenia oszczędności i udzielania kredytów kontraktowych
   na cele mieszkaniowe, zasady działania Krajowego Funduszu
   Mieszkaniowego i towarzystw budownictwa społecznego oraz organ
   właściwy w sprawach mieszkalnictwa i rozwoju miast." Chciałbym
   zwrócić uwagę Was wszystkich na treść przepisów rozpoczynających
   rozdział 3 "Krajowy Fundusz Mieszkaniowy" tej ustawy.

   Art. 16.
   1. Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, zwany dalej "Funduszem", służy
   realizacji zadań wynikających z polityki państwa w zakresie
   gospodarki mieszkaniowej oraz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.
   2. Rada Ministrów utworzy Fundusz w Banku Gospodarstwa Krajowego,
   dostosowując statut Banku do przepisów niniejszego rozdziału.
   Art. 17.
   1. Na Fundusz składają się:
   1) środki budżetowe określone w ustawie budżetowej,

   Kluczowe znaczenie dla naszych rozważań ma artykuł 19 tej ustawy,
   zwłaszcza jego ustęp 4.

   Art. 19.
   1. Kredyty, o których mowa w art. 18 pkt 1, mogą być udzielane na
   sfinansowanie nie więcej niż 70% kosztów przedsięwzięcia
   inwestycyjno-budowlanego pod warunkiem, że kredyty te zostaną
   przeznaczone na realizację projektów budowlanych uwzględniających
   wymagania określone przepisami, o których mowa w ust. 4.
   2. Do kosztów przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego zalicza się
   koszty budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz adaptacji
   budynków lub ich części na cele mieszkalne oraz koszty:
   1) pozyskania terenu pod budowę,
   2) wykonania przyłączy technicznych,
   3) wykonania urządzeń i obiektów budowlanych związanych z budynkami
   mieszkalnymi,
   4) wykonania niezbędnego zakresu uzbrojenia terenu,
   5) czynności specjalistycznych wynikających z obowiązków inwestora,
   a wykonanych na jego zlecenie, w tym koszty programowania,
   projektowania, nadzoru, kierowania budową i rozliczania robót.
   3. Kredyty, o których mowa w art. 18 pkt 3, mogą być udzielane na
   sfinansowanie nie więcej niż 70% kosztów wykonania komunalnej
   infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.
   Do tych kosztów zalicza się koszty wykonania infrastruktury wraz z
   kosztem pozyskania gruntu pod jej budowę oraz koszty czynności
   specjalistycznych wynikających z obowiązków inwestora.
   4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
   1) wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek ze środków Funduszu,
   2) rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców,
   3) warunki i tryb udzielania kredytów i pożyczek ze środków Funduszu
   oraz ich spłaty,
   4) wymagania dotyczące lokali i budynków budowanych, odbudowywanych,
   rozbudowywanych, przebudowywanych lub adaptowanych przy
   wykorzystaniu kredytu ze środków Funduszu w zakresie:
   a) właściwości energetycznych budynków,
   b) minimalnych powierzchni mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia
   przez określoną liczbę osób,
   c) wyposażenia technicznego budynków i mieszkań.
   5. Wysokość oprocentowania kredytów i pożyczek, o którym mowa w ust.
   4 pkt 1, nie może być wyższa niż stopa redyskonta weksli w Narodowym
   Banku Polskim.
   6. Rodzaje dokumentów składanych przez wnioskodawców, o których mowa
   w ust. 4 pkt 2, muszą być tak określone, aby umożliwić Bankowi
   Gospodarstwa Krajowego ocenę zdolności kredytowej wnioskodawcy.
   7. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z kredytobiorcą umowę
   kredytu, z tym że:
   1) spłaty kredytu mogą być, na wniosek kredytobiorcy, wyższe niż
   określone w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 4,
   2) na wniosek kredytobiorcy spłata kredytu może być odroczona na
   okres nie dłuższy niż 30 miesięcy, licząc od dnia wypłaty pierwszej
   transzy kredytu.
   8. Bank Gospodarstwa Krajowego może uznać hipotekę ustanowioną na
   kredytowanej nieruchomości wraz z cesją praw z polisy
   ubezpieczeniowej i cesją należności z czynszów za wystarczające
   zabezpieczenie spłaty kredytu, o którym mowa w art. 18 pkt 1.
   9. Kredyt, o którym mowa w art. 18 pkt 1, podlega umorzeniu w
   wysokości 10% kosztów przedsięwzięcia finansowanego przy udziale
   środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, po jego terminowym
   zakończeniu i rozliczeniu.
   10. Na spłatę kredytu towarzystwo budownictwa społecznego może
   przeznaczać wpływy z czynszów za najem lokali oraz dochody z
   działalności, o której mowa w art. 27 ust. 2, a także środki
   uzyskane z partycypacji, o której mowa w art. 29.
   11. Suma udzielonych kredytów, o których mowa w art. 18 pkt 1 i 3,
   oraz innych wierzytelności Funduszu w stosunku do jednego podmiotu
   lub podmiotów powiązanych kapitałowo i organizacyjnie, ponoszących
   wspólne ryzyko gospodarcze, w rozumieniu przepisu art. 71 ust. 2
   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140,
   poz. 939, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, Nr 162, poz. 1118, z 1999 r.
   Nr 11, poz. 95 i Nr 40, poz. 399 oraz z 2000 r. Nr 93, poz. 1027, Nr
   94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i Nr 122, poz. 1316), nie może
   przekroczyć 15% środków Funduszu.

   To właśnie na podstawie art. 19 ust. 4 wydane zostało Rozporządzenie
   Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2000 r. w sprawie warunków i trybu
   udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu
   Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i budynków
   finansowanych przy udziale tych środków. Od 6 maja 2004 roku
   obowiązują zmiany dokonane w nim przez Rozporządzenie Rady Ministrów
   z dnia 6 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
   warunków i trybu udzielania kredytów i pożyczek ze środków Krajowego
   Funduszu Mieszkaniowego oraz niektórych wymagań dotyczących lokali i
   budynków finansowanych przy udziale tych środków. Już choćby na
   podstawie jej artykułu 43 wydaje się dość oczywiste, że omawiana
   ustawa nawiązuje do specyficznego okresu w dziejach najnowszych
   Polski, kiedy to określoną rolę w gospodarce narodowej odgrywały
   działania interwencyjne państwa. Bariery rozwojowe budownictwa
   mieszkaniowego w połowie lat dziewięćdziesiątych skłoniły państwo do
   tego, by gamą ułatwień dostępnych w nowych warunkach ustrojowych
   stymulować ten rozwój dla dobra społeczeństwa. Czy z porównania obu
   rozporządzeń wynika, że gama tych ułatwień uległa w tych dniach
   zawężeniu tak istotnemu, jak to sugeruje w swojej wiadomości
   Radosław Nawrot? A jeśli tak, to czy zawężenie to wynika z
   wystarczającego już zaspokojenia tych potrzeb mieszkaniowych, czy z
   mniejszych obecnie możliwości ekonomicznych państwa i jego
   skłonności do czynienia oszczędności budżetowych również na tym
   kierunku, czy ze zmiany ogólniejszego podejścia doktrynalnego do
   tych zagadnień? Jak Waszym zdaniem niniejszy wątek dyskusyjny mieści
   się w temacie "Konkurencja i pomoc państwa"
   (http://www.geocities.com/severino_1988/sem5t5.html)
   przedmiotu "Prawo [unijne prawo gospodarcze]"
   (http://www.geocities.com/severino_1988/sem5.html)?

   Z najlepszymi życzeniami,

   Tad
  • Piotr Andrzejewski
   Witam !!! Po wnikliwej analizie wysłanej przez ciebie i przez profesora wiadomości chciałbym wrócić z tematem kredytowania budownictwa do wczesnych lat
   Message 2 of 3 , Jun 18, 2004
   • 0 Attachment
    Witam !!!

    Po wnikliwej analizie wysłanej przez ciebie i przez profesora
    wiadomoœci chciałbym wrócić z tematem kredytowania budownictwa do
    wczesnych lat 90-tych czyli tych kiedy wydawało się wszystkim,że oto
    teraz wreszcie wszystko ruszy z miejsca, a szara architektura miejska
    wreszcie nabierze kolorytu. Otóż wtedy odstšpiono od montowania
    budynków z tzw. wielkiej płyty przez co zakłady produkujšce elementy
    prefabrykowane albo musiały upaœć, ograniczyć swój asortyment albo w
    najlepszym wypadku przestawić się na produkcję elementów
    drobnowymiarowych. Piszšc to proszę nie pomyœleć, że tęsknię za
    architekturš tamtych lat kiedy to architekt nie miał pola manewru bo
    gdzie tu być kreatywnym majšc do wybory jak dzieci w kšciku zabaw
    karton klocków, z których co bystrzejsze potrafiš ułożyć coœ miłego
    dla oka. No ale wróćmy do meritum. Otóż w latach 90-tych najczęœciej
    budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne było realizowane przez
    spółdzielnie mieszkaniowe, które budowę mieszkań finansowało również
    kredytami bankowymi. Nie było trudno dostać taki kredyt więc budowa
    mieszkań szła pełnš parš. Potencjalny lokator przy podpisaniu umowę
    ze spółdzielniš zgadzał się na wpłatę 10% wartoœci mieszkania reszta
    kredytu podlegała spłacie rocznej w wys. 1% z pozostałych 90 %.
    Spłata kredytu w tej wysokoœci nie dawała możliwoœci jego spłaty gdyż
    wysokoœć odsetek przewyższała wpływy. W zwišzku z powyższym ludzie
    będšcy wówczas u władzy doszli do wniosku aby zmienić ustawę i
    umożliwić spłatę kredytu poprzez podwyższenie rocznych normatywów
    spłat przez lokatorów spółdzielni do wys. trzy razy większej niż to
    było dotychczas. Odzew mieszkańców był natychmiastowy a objawił się
    tym, że przestali oni spłacać kredyt co groziło zablokowaniem kont
    bankowych spółdzielni. Zawsze mnie uczono, że prawo nie dział wstecz
    ale w tym przypadku niewštpliwie zadziałało. Ale mimo tych perypetii
    zwišzanych z kredytowaniem uważam, że warto było korzystać z
    możliwoœci które dawały wczesne lata 90-te kiedy to wybudowano wiele
    mieszkań mimo kredytu cišżšcego na nich do dziœ i pewnie jeszcze
    przez wiele kolejnych lat.

    Pozdrawiam
    Piotr


    --- In forthenewuniverse@yahoogroups.com, Radosław Nawrot
    <radoslaw_nawrot@y...> wrote:
    > Dnia 7 kwietnia b.r. weszło w życie rozporzadzenie Rady
    Ministrów
    > zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu
    udzielania
    > kredytów i pożyczek ze środków Krajowego Funduszu
    Mieszkaqniowego
    > oraz niektórych wymagań dotyczacych lokali i budynków
    finansowanych
    > przy udziale tych środków.
    > Z punktu widzenia firmy, w której pracuje a jest nią Miejskie
    TBS
    Sp.
    > z o.o. w Koninie, która to buduje mieszkania dla rodzin
    konińskich
    > jest to rozporządzenie, które dodatkowo utrudni
    funkcjonowanie
    naszej
    > spółki. Dotychczas przed Bankiem Gospodarstwa Krajowego za
    pomocą
    > którego to realizowane są kredyty z wcześniej wspomnianego
    funduszu
    > musieliśmy "klęczeć" na kolanach aby taki kredyt
    otrzymać teraz po
    > zmianie rozporządzenia musimy niemalże leżeć. Procedura
    postępowania
    > kwalifikacyjnego do otrzymania kredytu została uzupełniona o
    > dodatkowy wniosek przedwstępny, po którym składa się
    wniosek o
    > promesę bankową ,po której to dopiero można po
    upływie ok. 1,5 roku
    > od złożenia wniosku przedwstępnego złożyć
    wniosek o udzielenie
    > kredytu bankowego. Wydłużenie procedury to nie jedyna zmiana
    in
    > minus. Aby spełnić wymagania banku należało by
    zatrudnić do
    > spełniania niezbędnych formalności kolejną osobę na
    cały etat,
    która
    > na pewno miała by co robić. Jedynym prawem kredytobiorcy, o
    którym
    > mowa w w/w rozporzadzeniu jest par.12 ust.4 mówiący o
    możliwości
    > wnoszenia spłat kredytu wyższych od ustalonych w umowie
    kredytu.
    > Pozdrawiam
    > Radek N.
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.