Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Zmany w ustawie- aukcja elektroniczna

Expand Messages
 • Katarzyna Czaczyk
  Nowatorski pomysł, czyli aukcja elektroniczna. „Aukcja elektroniczna to tryb udzielania zamówienia, w którym za pomocą formularza umieszczonego na
  Message 1 of 28 , May 2, 2004
   Nowatorski pomys³, czyli aukcja elektroniczna.   „Aukcja elektroniczna to tryb udzielania zamówienia, w którym za
   pomoc¹ formularza umieszczonego na stronie internetowej…, wykonawcy
   sk³adaj¹ kolejne korzystniejsze oferty, podlegaj¹ce automatycznej
   klasyfikacji".

   W tym trybie mog¹ byæ udzielane zamówienia, których przedmiotem s¹
   dostawy, powszechnie dostêpne o ustalonej jakoœci, o wartoœci, która
   nie przekracza 60 000 euro.

   Aby wzi¹æ udzia³ w aukcji elektronicznej nale¿y najpierw z³o¿yæ
   wniosek o dopuszczenie do aukcji. Nastêpnie dostaniemy zaproszenie
   do sk³adania ofert, o ile spe³niliœmy warunki udzia³u w
   postêpowaniu, wyznaczone przez zamawiaj¹cego. Musimy tak¿e wp³aciæ
   wadium, jeœli tego wymaga zamawiaj¹cy.

   Ofertê sk³ada siê w postaci elektronicznej, musi byæ ona jednak
   opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
   pomocy wa¿nego kwalifikowanego certyfikatu.

   Zamawiaj¹cy na bie¿¹ca przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o
   pozycji z³o¿onej przez nich oferty, liczbie wykonawców bior¹cych
   udzia³ w aukcji, a tak¿e o cenach z³o¿onych przez nich ofert. Nie
   ujawnia siê jednak informacji umo¿liwiaj¹cych identyfikacjê
   wykonawców, do momentu zamkniêcia aukcji.

   „Bezpoœrednio po zamkniêciu aukcji elektronicznej zamawiaj¹cy
   podaje, pod ustalonym w og³oszeniu o zamówieniu adresem
   internetowym, nazwê oraz adres wykonawcy, który zaoferowa³ najni¿sz¹
   cenê".

   Pomys³ wydaje siê s³uszny w dobie Internetu, pozostaje tylko
   pytanie, czy dane zawarte w ofertach s¹ w³aœciwie zabezpieczone?

   Ale to poka¿e przysz³oœæ i to prawdopodobnie, bo trochê czasu minie
   zanim gminy odwa¿¹ siê na tê formê udzielania zamówieñ publicznych.

   Zainteresowanych szczegó³ami odsy³am do ustawy: „Prawo zamówieñ
   publicznych (Dz.U nr 19, poz. 117)"
  • Jakub M±derek
   Eh tam Unia.... Teraz jak Polska weszła do Unii to ta Unia długo już nie pocišgnie:)
   Message 2 of 28 , May 4, 2004
    Eh tam Unia....
    Teraz jak Polska wesz³a do Unii to ta Unia d³ugo ju¿ nie poci¹gnie:)
   • TadFromPoland@yahoo.com
    A więc po kolei - nikomu w naszej grupie dyskusyjnej, tak bardzo poświęconej rozważaniom prawnym, nie ma potrzeby przypominać, że nowoczesne
    Message 3 of 28 , May 5, 2004
     A więc po kolei - nikomu w naszej grupie dyskusyjnej, tak bardzo
     poświęconej rozważaniom prawnym, nie ma potrzeby przypominać, że
     nowoczesne ustawodawstwo (nie tylko europejskie) wyrosło w dużej
     mierze na francuskim Code civil Napoleona z 1804 r. Ten zaś w równie
     dużej mierze nawiązywał do tradycji prawnej starożytnego Rzymu.
     Dzisiejszy aforyzm w telegazecie kanału telewizyjnego CNN ("Not to
     feel one's misfortunes is not human, not to bear them is not manly" -
     - Seneca) uświadamia nam jednak, że dobre prawo to nie tylko
     paragrafy. Ponieważ mamy tutaj do czynienia z Seneką Młodszym
     (http://www.quotationspage.com/quotes/Seneca/31), a nie jego ojcem,
     Seneką Starszym, chciałbym wspomnieć o czymś jeszcze. Stoicyzm,
     będąc daleki od kwestionowania współczesnej sobie rzeczywistości, w
     swej etyce nie szczędził słów zachęty do ludzkiego traktowania
     niewolników, a nawet przekształcenia niewoli w stan dożywotniego
     najmu (Henryk Olszewski. Historia doktryn politycznych i prawnych.
     Warszawa, PWN, 1982, s. 43). Mamy więc tutaj w praktyce spełnienie
     obu zaleceń moralnych Seneki: 1) czuć krzywdę innych i 2) walczyć z
     tą krzywdą, choćby tylko na miarę epoki, w której przyszło żyć.

     Panie Jakubie, czy polskie podejście w tym względzie odbiega aż tak
     bardzo na niekorzyść od dojrzałego podejścia europejskiego, że
     miałoby to stwarzać dla Unii Europejskiej zagrożenie? Osobiście
     jestem odmiennego zdania. Korzenie Unii Europejskiej sięgają tak
     szeroko i tak głęboko, że wkrótce i my (z naszą tendencją do
     ograniczania tych korzeni na rzecz wyeksponowania tylko jednego z
     nich) nauczymy się tego, co to znaczy równocześnie przestrzegać
     obowiązującego prawa i, dostrzegając wiele jeszcze
     niesprawiedliwości rozkwitającej pod jego rządami, pracować cały
     czas nad jego dalszym rozwojem w pożądanym ze wszech miar kierunku.

     Z najlepszymi życzeniami,

     Tad

     PS Szczególnie mocno zainteresowanych powyższą problematyką
     chciałbym zachęcić do zapoznania się z jednym z moich wcześniejszych
     listów wysłanym do naszej uzupełniającej skrzynki kontaktowej
     znajdującej się na ścieżce Top
     (http://messages.yahoo.com/yahoo/index.html) > Schools & Education
     (http://messages.yahoo.com/yahoo/Schools___Education/index.html) >
     Colleges and Universities
     (messages.yahoo.com/yahoo/Schools___Education/Colleges_and_Universiti
     es/index.html) > Colleges and Universities
     (messages.yahoo.com/bbs?.mm=GN&action=topics&board=18105127&type=r&si
     d=18105127) > Politechnika Poznańska
     (messages.yahoo.com/bbs?.mm=GN&action=m&board=18105127&tid=politechni
     kapoznaqska&sid=18105127&mid=1&type=date&first=1) > Does CNN urge us
     to embrace Stoicism? 04/04/02 03:05 am, TadFromPoland
     (messages.yahoo.com/bbs?.mm=GN&action=m&board=18105127&tid=politechni
     kapoznaqska&sid=18105127&mid=72).
    • Jakub M±derek
     Szanowny Panie Docencie, pozwolę sobie zacytować i skomentować Pana słowa (..) nauczymy się tego, co to znaczy równocze¶nie przestrzegać ... Tutaj ja
     Message 4 of 28 , May 6, 2004
      Szanowny Panie Docencie,
      pozwolê sobie zacytowaæ i skomentowaæ Pana s³owa

      (..) nauczymy siê tego, co to znaczy równocze¶nie przestrzegaæ
      > obowi±zuj±cego prawa i, dostrzegaj±c wiele jeszcze
      > niesprawiedliwo¶ci rozkwitaj±cej pod jego rz±dami, pracowaæ ca³y
      > czas nad jego dalszym rozwojem w po¿±danym ze wszech miar kierunku.

      Tutaj ja jestem odmiennego zdania.

      Uwa¿am, ¿e dopóki nie bêdzie powa¿nej reformy s¹downictwa w Polsce,
      dopóki ustawa antykorupcyjna nie nabierze swej w³aœciwej i szanowanej
      formy i dopóki nie zmieni siê mentalnoœæ Polaków dopóty prawa nie
      nauczymy siê szanowaæ i przestrzegaæ wogole!!

      Prawo w Polsce jest zbyt s³abe, generalnie mo¿na je kupiæ ju¿ za ma³e
      pieni¹dze, Polacy nie boj¹ siê policji bo wiadomo ¿e mo¿na ich
      przekupiæ bo oni te¿ s¹ Polakami i te¿ prawa - choæ s¹ jego pseudo
      stra¿nikami - sie nie boj¹.

      Dlatego te¿ s¹dzê ze Unia Europejska nie jest w stanie nas niczego
      nauczyæ.


      I jeszcze s³owo na koniec, bO nie chce ¿eby ktoœ sobie pomyœla³ ¿e
      mam coœ do Polaków. W ¿adnym wypadku; jestem Polakiem i jestem z tego
      dumny natomiast to jacy jesteœmy jest tym do czego nas zmuszaj¹ i na
      co nam pozwalaj¹.

      Zatem Unio Europejska, zapnij pasy!:)
     • £ukasz Hoffmann
      Czesc Jakubie sadzisz, ze Unia nie jest w stanie nas niczego nauczyc. Jestem odmiennego zdania. Moze nas nauczyc wiele, tylko musimy tego chciec. Musimy umiec:
      Message 5 of 28 , May 10, 2004
       Czesc Jakubie
       sadzisz, ze Unia nie jest w stanie nas niczego nauczyc.
       Jestem odmiennego zdania. Moze nas nauczyc wiele, tylko musimy tego
       chciec. Musimy umiec: znalezc, przecedzic, ocenic i nauczyc sie
       stosowac to czego szukamy.
       Co my jednak zrobimy, gdy Lepper bedzie chcial nas z tej
       Unii "wypisac"?
       Ja bym tego kretyna dopuscil do wladzy.
       Polska i tak jest rozp... i tak a wiec co nam szkodzi sprobowac ;)
       ciekawe co by to bylo?
       a tak serio to Unia nauczy nas!
       tylko nas! ludzi którzy chca sie czegos nauczyc.
       Niektorzy sie tego boja. Sa paralizowani tym. Sa niereformowalni.
       Umieja tylko przytakiwac, chca byc niewolnikami, Firerami (sorki), sa
       zalosni.
       co do Unii. Badzmy cierpliwi, nasze dzieci beda mialy lepiej. Walczmy
       o to!
       tylko nie gumowymi kulami (http://info.onet.pl/916748,11,item.html).
       Kurna, gdzie my zyjemy!?!?
       optymistyczny
       lukaszh
       pozdrawiam
      • fstankiewicz@o2.pl
       ... Od: Łukasz Hoffmann Do: forthenewuniverse@yahoogroups.com Data: Mon, 10 May 2004 15:15:21 -0000 Temat: [For the New Universe]
       Message 6 of 28 , May 13, 2004
        ---- Wiadomość Oryginalna ----
        Od: Łukasz Hoffmann <lukasz_hoffmann@...>
        Do: forthenewuniverse@yahoogroups.com
        Data: Mon, 10 May 2004 15:15:21 -0000
        Temat: [For the New Universe] Re: Rzymskie korzenie For the New Universe

        >Czesc Jakubie
        >sadzisz, ze Unia nie jest w stanie nas niczego nauczyc.
        >Jestem odmiennego zdania. Moze nas nauczyc wiele, tylko musimy tego
        >chciec. Musimy umiec: znalezc, przecedzic, ocenic i nauczyc sie
        >stosowac to czego szukamy.

        F.S. - 1. Żeby się czegoś dobrego nauczyć od UE nie trzeba było tam wstępować (zwłaszcza że nie wszystko jest tam dobre - to przecież potwierdzają nawet najbardziej fanatyczni zwolennicy Unii Europejskiej).

        >Co my jednak zrobimy, gdy Lepper bedzie chcial nas z tej
        >Unii "wypisac"?
        >Ja bym tego kretyna dopuscil do wladzy.
        >Polska i tak jest rozp... i tak a wiec co nam szkodzi sprobowac ;)
        >ciekawe co by to bylo?

        F.S. - 2. Nie tylko Lepper jest sceptyczny wobec UE. Sa inni przeciwnicy tej organizacji i inaczej argumentują swój spreciw - np. że udział w UE nam się nie opłaci, będzie szkodliwy dla gospodarki i spowoduje jeszcze większy wzrost bezrobocia.

        >a tak serio to Unia nauczy nas!
        >tylko nas! ludzi którzy chca sie czegos nauczyc.
        >Niektorzy sie tego boja. Sa paralizowani tym. Sa niereformowalni.
        >Umieja tylko przytakiwac, chca byc niewolnikami, Firerami (sorki), sa
        >zalosni.
        >co do Unii. Badzmy cierpliwi, nasze dzieci beda mialy lepiej.

        F. S. - 3. Wstąpienie do UE spowoduje powiększenie zadłużenia Państwa, które kiedyś nasze dieci będą musiały spłacić. Czy zaciąganie długów na konto naszych dzieci można uznać za coś dla nich dobrego???

        Walczmy
        >o to!
        >tylko nie gumowymi kulami (http://info.onet.pl/916748,11,item.html).
        >Kurna, gdzie my zyjemy!?!?

        F.S. - To nie tylko u nas - pamiętam chociażby, że jakiś czas temu we Włoszech zginął antyglobalista.

        >optymistyczny
        >lukaszh
        >pozdrawiam

        Pozdrawiam
        Filip Stankiewicz
        Kandydat do PE Pomorze
        Lista UPR
       • Katarzyna Czaczyk
        Od 1 maja Polska jest członkiem Unii Europejskiej, stwarza to nowe możliwości dla przedsiębiorców biorących udział w przetargach publicznych. Od tej
        Message 7 of 28 , May 28, 2004
         Od 1 maja Polska jest cz³onkiem Unii Europejskiej, stwarza to nowe
         mo¿liwoœci dla przedsiêbiorców bior¹cych udzia³ w przetargach
         publicznych. Od tej pory mo¿emy braæ udzia³ w przetargach o
         zamówienia publiczne organizowanych przez kraje cz³onkowskie.

         Ale gdzie mo¿na znaleŸæ og³oszenia o zamówieniach?

         Og³oszenia unijne publikowane w Dzienniku Urzêdowym UE dostêpne s¹ w
         Internecie pod adresem www.ted.publications.eu.int. Niestety nie
         wszystkie og³oszenia o zamówieniach publicznych musz¹ byæ
         umieszczane w Dzienniku Urzêdowym UE. Wymogiem jest umieszczanie w
         Dzienniku og³oszeñ o zamówieniach, których wartoœæ przekracza 130
         000 euro dla us³ug i dostaw oraz 5 000 000 euro w przypadku robót
         budowlanych.

         Ale to chyba oferta dla wielkich korporacji, a nie polskich
         przedsiêbiorców, którzy utrzymuj¹ siê z zamówieñ publicznych- póki,
         co krajowych.
        • Alicja Kubiak
         Witaj Kasiu! Prezentując swoje stanowisko na temat aukcji elektronicznej zwróciłaś uwagę na kilka bardzo ciekawych aspektów, z całą pewnością wartych
         Message 8 of 28 , Jun 10, 2004
          Witaj Kasiu!
          Prezentuj¹c swoje stanowisko na temat aukcji elektronicznej zwróci³aœ
          uwagê na kilka bardzo ciekawych aspektów, z ca³¹ pewnoœci¹ wartych
          bli¿szego przyjrzenia siê. Chcia³abym skomentowaæ dwa z nich.
          Twoje pytanie o mo¿liwoœæ zapewnienia d z i œ bezpieczeñstwa drogi
          elektronicznej poœrednio komentuje Sylwia Przyby³kowicz
          (8/6/04;Hakerstwo-bajka czy rzeczywistoœæ), której niewiarê w
          mo¿liwoœæ ca³kowitego zabezpieczenia siê przed hakerami w zasadzie
          podzielam. Przeciwstawiaj¹c siê jednak powszechnie panuj¹cym opiniom
          nale¿y podkreœliæ, ¿e zarówno informatycy, matematycy, jak i
          kryptografowie zajmuj¹cy siê podpisami elektronicznymi jednoznacznie
          okreœlaj¹ je jako ca³kowicie bezpieczne, wszelkie obawy k³ad¹c na
          karb dyletanctwa. Niestety, przyznaæ równie¿ trzeba, ¿e technologie
          umo¿liwiaj¹ce optymalne zabezpieczenie s¹ wci¹¿ zbyt kosztowne, aby
          mogli z nich korzystaæ (mniej lub bardziej) zwykli œmiertelnicy.
          Problemem nadal pozostaje te¿ powszechne korzystanie z systemu
          Microsoft, który stanowi wymarzone wprost warunki do plenienia siê
          wszelkiego typu wirusów (s¹ te¿ tacy, którzy sam system uwa¿aj¹ za
          najd³u¿ej i najpowszechniej wystêpuj¹cy wirus...). W tym wzglêdzie,
          ca³a trudnoœæ nie dotyczy ju¿ tyle aspektów prawnych co moralnoœci,
          uczciwoœci i zachowañ spo³ecznych.
          Drug¹ istotn¹ kwesti¹ jest sk³adanie przez wykonawców „kolejnych
          korzystniejszych ofert, podlegaj¹cych automatycznej klasyfikacji".
          Problem jest o tyle paradoksalny, ¿e zgodnie z ustaw¹ „Prawo zamówieñ
          publicznych" (Dz.U nr 19, poz. 117 z dnia 20 stycznia 2004) tzw.
          otwarcie ofert jest jednym z kluczowych elementów ka¿dego przetargu i
          do tego momentu oferty powinny zostaæ zabezpieczone w sposób
          uniemo¿liwiaj¹cy ich otwarcie oraz zapoznanie siê z ich treœci¹.
          Elektroniczna aukcja nie tylko umo¿liwia, ale wprost narzuca
          koniecznoœæ bie¿¹cego œledzenia informacji na temat pozycji, jak¹
          osi¹gnê³a z³o¿ona oferta (równie¿ w aspekcie cenowym), a tym samym
          niejako wymusza by kolejno sk³adane oferty – post¹pienia by³y
          korzystniejsze dla og³aszaj¹cego aukcjê, a wiêc wp³ywaj¹ na wynik
          postêpowania. Czy w wypadku e-przetargów nale¿a³oby wiêc traktowaæ
          otwieranie i klasyfikowanie ofert jako „czynnoœci niewp³ywaj¹ce na
          wynik postêpowania"?

          Serdecznie pozdrawiam
          Alicja Kubiak
         • Rafa³ Kubiak
          ... publicznych wynika , że jej wdrażanie przebiega w zasadzie prawidłowo. W zasadzie, bo jednak nie wszyscy , którzy zobowiązani są do jej stosowania
          Message 9 of 28 , Jun 23, 2004
           ---Z obserwacji z 2 miesiêcy obowi¹zywania ustawy Prawo zamówieñ
           publicznych wynika , ¿e jej wdra¿anie przebiega w zasadzie
           prawid³owo. W zasadzie, bo jednak nie wszyscy , którzy zobowi¹zani
           s¹ do jej stosowania przyswoili sobie nowe przepisy w stopniu
           wystarczaj¹cym.
           Prawo zamówieñ publicznych z 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. nr
           19, poz. 177) obowi¹zuje od 2 marca 2004 r. Urz¹d Zamówieñ
           Publicznych bacznie obserwowa³ dwa pierwsze miesi¹ce a wiêc:
           stwierdzi³, ¿e w tym czasie wydano wszystkie akty wykonawcze,
           oprócz jednego. Jednak¿e ze znajomoœci¹ ustawy nie jest najlepiej, o
           czym œwiadczy du¿y odsetek wniosków kierowanych do prezesa w
           sprawach, które pod rz¹dami nowych przepisów trzeba umorzyæ. W
           analogicznym okresie 2003 r. by³o ich 382, w tym roku jest 582.
           Sprawy te nie mieszcz¹ siê ju¿ w kompetencjach prezesa o czym
           strony nie wiedz¹ lub zapominaj¹, a s¹ to g³ównie zamówienia,
           których wartoœæ nie przekracza 60 tys. euro. Równoczeœnie wzros³a o
           ok. 20 proc. liczba pytañ prawnych kierowanych do UZP.
           Potwierdza siê spe³nienie jednego z podstawowych za³o¿eñ
           ustawy – odbiurokratyzowania. Na przyk³ad do publikacji w
           Biuletynie Zamówieñ Publicznych skierowano ok. 40 proc. mniej
           og³oszeñ ni¿ w porównywalnym okresie roku ubieg³ego. Z pozytywn¹
           ocen¹ i dobrym przyjêciem stron postêpowania zosta³y przyjête
           przepisy antykorupcyjne, w tym obowi¹zek podawania kwot na
           realizacjê zamówienia przy otwarciu ofert. Prowadzone s¹ ju¿
           postêpowania z udzia³em obserwatora, co wi¹¿e siê z
           przeprowadzeniem przez prezesa UZP kontroli wstêpnej. Zaznacza siê
           tak¿e nasza obecnoœæ na rynku europejskim – od 1 maja w Dzienniku
           Urzêdowym Wspólnot Europejskich ukaza³o siê 281 og³oszeñ polskich o
           wszczêciu postêpowania i 77 o planowanych zamówieniach.
           Zgodnie z ustaw¹ powinno byæ zaopiniowane przez Radê
           Zamówieñ Publicznych sprawozdanie za rok 2003 , ale prezes Rady
           Ministrów do tej pory jej nie powo³a³.
           Coraz lepiej przygotowane s¹ oferty, choæ utrzymuje siê w
           nich dominacja kryterium cenowego, co mo¿e odbywaæ siê kosztem
           jakoœci, natomiast zmniejsza siê- a to jest pozytywne – rozpiêtoœæ
           cenowa ofert.

           pozdrawiam
          Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.