Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Kodeks cywilny ORAZ kodeks postępowania cywilnego

Expand Messages
 • TadFromPoland@yahoo.com
  Przyglądając się bliżej obu wiadomościom (#7025 i #8481) Pani Anny doszedłem do wniosku, że Internet nie ponosi tutaj żadnej winy. Winną zamieszania
  Message 1 of 5 , Mar 15, 2004
   Przyglądając się bliżej obu wiadomościom (#7025 i #8481) Pani Anny
   doszedłem do wniosku, że Internet nie ponosi tutaj żadnej winy.
   Winną zamieszania jest niestety sama autorka obu wiadomości.
   Domyślam się, że postanowiła ona w temacie "Wprowadzenie do
   stosunków cywilno-prawnych"
   (http://www.geocities.com/severino_1988/sem4t2.html)
   przedmiotu "Prawo [prawo gospodarcze]"
   (http://www.geocities.com/severino_1988/sem4.html) napisać o
   ubezwłasnowolnieniu jako o zagadnieniu występującym w rozdziale
   I "Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych" działu I "Osoby
   fizyczne" tytułu II "Osoby" księgi pierwszej "Część ogólna" KODEKSU
   CYWILNEGO. Gdyby chociaż zechciała ona podłączyć się do wiadomości
   #5800, którą blisko trzy miesiące wcześniej wysłała Barbara Zasada,
   to może by ją tknęła różnica pomiędzy sformułowaniem "części
   pierwszej części ogólnej kodeksu cywilnego" koleżanki z tej samej
   grupy wykładowej i jej własnym sformułowaniem "w księdze drugiej w
   dziale pierwszym kodeksu cywilnego". Nie zwróciła więc uwagę na to,
   że powołane przez nią artykuły 544-560 znajdują się w rozdziale
   2 "Ubezwłasnowolnienie" działu I "Sprawy z zakresu prawa osobowego"
   tytułu II "Przepisy dla poszczególnych rodzajów spraw" księgi
   drugiej "Postępowanie nieprocesowe" części pierwszej "Postępowanie
   rozpoznawcze" KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. Nie umieszczam jednak
   jej wiadomości w temacie "Prawo cywilne - postępowanie cywilne"
   (http://www.geocities.com/severino_1988/sem6t3.html)
   przedmiotu "Prawo [gałęzie prawa]"
   (http://www.geocities.com/severino_1988/sem6.html), ale w
   temacie "Zagadnienie stosunku prawnego"
   (http://www.geocities.com/tadfrompoland/sem1t6.html)
   przedmiotu "Elementy prawa"
   (http://www.geocities.com/tadfrompoland/sem1.html).

   Tad
  • Jolanta Ratajczak
   Dzien dobry!!! Chcialam Wam choć troche przyblizyc temat ubezwlasnowolnienia w sposob scisle wiazacy sie z zagadnieniem zdolnosc do czynnosci prawnych
   Message 2 of 5 , Nov 30, 2004
    Dzien dobry!!!
    Chcialam Wam choć troche przyblizyc temat ubezwlasnowolnienia w
    sposob scisle wiazacy sie z zagadnieniem zdolnosc do czynnosci
    prawnych odnoszac sie przy tym do wypowiedzi Anny Gronskiej
    umieszczonej na forum dnia 15.III.03 r. Kolezanka stwierdzila, ze
    zainteresowal ja temat zdolnosci do czynnosci prawnych, skupila sie
    na temacie ubezwlasnowolnienie praktycznie omijajac aspekt zdolnosci
    do czynnosci prawnych osob ubezwlasnowolnionych i nie probowala
    rozszerzyc swojej wypowiedzi w tym kontekscie- czego mi przede
    wszystkim brakowalo. Zreszta wydaje mi sie, ze wiadomosc ta, mimo ze
    zawiera zasadniczy blad odnosnie artykulow mowiacych o osobach o
    ograniczonych czynnosciach prawnych jest dosc pobiezna i malo
    wnikliwa, dlatego chcialabym ja troche poszerzyc.
    Mysle, ze powinnismy najpierw odpowiedziec sobie na pytanie- co wiaze
    sie z ograniczeniem zdolnosci do czynnosci prawnych? Istnieja dwa
    przypadki- pierwszy- calkowite ubezwlasnowolnienie, drugi-
    ubezwlasnowolnienie czesciowe. Przy czym ubezwlasnowolnienie
    calkowite pozbawia mozliwosci dokonywania czynnosci prawnych, a
    ubezwlasnowolnienie czesciowe ogranicza zdolnosc tylko do pewnych
    czynnosci prawnych.
    U osob ubezwlasnowolnionych czesciowo pozbawienie zdolnosci do
    czynnosci prawnych wyraza sie miedzy innymi przez: brak mozliwosci
    podarowania komus swojego majatku, kupna czegos wartosciowego,
    wykonania dziela czy zlecania, a takze oswiadczenia swojej woli czy
    przyjecia testamentu.
    Osoby ubezwlasnowolnione czesciowo niektore czynnosci prawne moga
    dokonywac samodzielnie np. czynnosci zwiazane z zyciem codziennym
    (typu zakupy), korzystanie z drobnych uslug jak np. fryzjer,
    komsetyczka, dysponowanie swoim zarobkiem- chyba, ze sad orzeknie
    inaczej.
    Wiekszosc czynnosci prawnych ubezwlasnowolnieni czesciowo moga
    dokonywac wylacznie za zgoda swojego przedstawiciela ustawowego
    (kuratora), by te czynnosci byly wazne, np: transakcje kupna-
    sprzedazy wykraczajace poza male, biezace potrzeby, sporzadzenie
    darowizny itp.
    Zarowno osoby ubezwlasnowolnione czesciowo i calkowicie nie posiadaja
    prawa zawierania umow, co okresla Art. 14 paragraf 1 kodeksu
    cywilnego, ktory mowi: "czynnosc prawna dokonana przez osobe, ktora
    nie ma zdolnosci do czynnosci prawnych jest niewazna". Jednym
    wyjatkiem jest paragraf 2 tego samego artykulu, kiedy jest to umowa
    nalezaca do umow powszechnie zawieranych dotyczaca spraw zycia
    codziennego- i w momencie gdy jest wypelniona przez osobe
    ubezwlasnowolniona.
    Osoby ubezwlasnowolnione nie posiadaja tez prawa sporzadzania i
    odwolania testamentu zawartego w Art. 544 paragrafie 1- bo nie maja
    pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych.
    Opiekun i kurator ma stanowic piecze nad ubezwlasnowolnionym,
    zarzadzac jego majatkiem i reprezentowac go czyli zastepowac w
    dokonywaniu czynnosci prawnych i skladaniu oswiadczen woli.
    Ograniczenie zdolnosci do czynnosci prawnych czyli
    ubezwlasnowolnienie moze nastapic droga sadawa na wniosek czlonka
    rodziny okreslonego w ustawie przy czym taka osoba musi miec co
    najmniej 13 lat gdy chcemy ja ubezwlasnowolnic calkowicie, a 18- gdy
    calkowicie lub czesciowo. Podstawa do ubezwlasnowolnienia moze byc
    uposledzenie umyslowe, choroba psychiczna, narkomania, pijanstwo
    kiedy powoduje to brak umiejetnosci kierowania swoim postepowaniem.
    Taka procedura powinna byc wylacznie wyrazem troski o dana osobe, a
    nie jak zwarca uwage Marzena Jurczewska w Gazecie Prawnej nr 170/2003
    z dnia 2.IX.2003 r. wygoda urzednikow, sprawy ekonomiczne czy
    nieumiejetnosc porozumienia sie z dana osoba.
    Pamietajmy, ze ubezwlasnowolnienie znacznie ingeruje w zycie osoby
    ubezwlasnowolnionej ograniczajac jej prawa i jesli kiedykolwiek
    myslelibysmy o ubezwlasnowolnieniu czlonka naszej rodziny, to
    powinnismy sie nad tym naprawde dobrze zastanowic.

    Jolanta Ratajczak
   • Patryk Górny
    Chciałbym rozwinąć temat poruszony w wiadomości nr 7025 dotyczący ubezwłasnowolnienia. W kodeksie cywilnym w części ogólnej w księdze pierwszej,
    Message 3 of 5 , Feb 13, 2005
     Chcia³bym rozwin±æ temat poruszony w wiadomo¶ci nr 7025 dotycz±cy
     ubezw³asnowolnienia. W kodeksie cywilnym w czê¶ci ogólnej w ksiêdze
     pierwszej, tytule 2, dziale pierwszym dotycz±cym zdolno¶ci prawnej i
     zdolno¶ci do czynno¶ci prawnych osób fizycznych w art. 13 zawarte
     zosta³y przes³anki dotycz±ce ubezw³asnowolnienia ca³kowitego,
     natomiast w art. 16 przes³anki dotycz±ce ubezw³asnowolnienia
     czê¶ciowego. Ustawodawca zawar³ w tych artyku³ach przes³anki medyczne
     i psychologiczne ubezw³asnowolnienia. Natomiast orzecznictwo i
     doktryna stworzy³y trzeci± przes³ankê – a mianowicie celowo¶ciow±.
     Przes³anka ta jest bardzo wa¿na z punktu widzenia osoby
     ubezw³asnowolnianej, poniewa¿ zgodnie z ni± przyjmuje siê, ¿e
     ubezw³asnowolnienie (czê¶ciowe lub ca³kowite) musi le¿eæ w interesie
     prawnym osoby, której to postêpowanie dotyczy i ka¿dorazowo we wniosku
     celowo¶æ ubezw³asnowolnienia musi byæ wykazana.
     Kodeks postêpowania cywilnego normuje natomiast tryb postêpowania o
     ubezw³asnowolnienie, który jest rozpoznawany w postêpowaniu
     nieprocesowym. Ustawodawca w art. 545 k.p.c. okre¶li³ katalog
     zamkniêty osób, które s± uprawnione do sk³adania takiego wniosku
     wskazuj±c, ¿e mo¿e to uczyniæ ma³¿onek osoby, która ma byæ
     ubezw³asnowolniona, jej krewni w linii prostej oraz rodzeñstwo, a
     tak¿e jej przedstawiciel ustawowy. Ponadto uprawnienia takie
     przys³uguj± prokuratorowi. Nale¿y przy tym podkre¶liæ, i¿ postêpowanie
     to toczy siê tylko z faktycznym udzia³em prokuratora. Ponadto zawarto
     równie¿ przepis dotycz±cy ukarania grzywn± osoby, która zg³osi³a
     wniosek w z³ej wierze lub lekkomy¶lnie. W postêpowaniu o
     ubezw³asnowolnienie istotn± rolê odgrywa lekarz. I dlatego w
     wiêkszo¶ci spraw s±d mo¿e przed podjêciem swoich czynno¶ci za¿±daæ
     ¶wiadectwa lekarskiego o stanie psychicznym osoby, która ma byæ
     ubezw³asnowolniona, albo za¶wiadczenia poradni przeciw alkoholowej.
     Ponadto osoba, która ma byæ ubezw³asnowolniona musi byæ zbadana przez
     jednego lub wiêcej bieg³ych lekarzy psychiatrów.
     Podkre¶liæ nale¿y, ¿e orzeczenie w przedmiocie ubezw³asnowolnienia
     mo¿e zapa¶æ tylko po przeprowadzeniu rozprawy (art. 555kpc) i po
     wys³uchaniu osoby, która ma byæ ubezw³asnowolniona (art. 556kpc).
     W postanowieniu o ubezw³asnowolnieniu s±d orzeka, czy
     ubezw³asnowolnienie jest ca³kowite, czy te¿ czê¶ciowe i z jakiego
     powodu zosta³o orzeczone. W razie ustania przyczyny, dla której
     orzeczono ubezw³asnowolnienie, s±d uchyli ubezw³asnowolnienie, w razie
     za¶ poprawy albo pogorszenia stanu psychicznego ubezw³asnowolnionego
     mo¿e zmieniæ je na czê¶ciowe lub odwrotnie (art. 559kpc).
     Analizuj±c przytoczone przeze mnie przepisy prawa nale¿y podsumowaæ,
     ¿e ustawodawca obwarowa³ kwestiê ubezw³asnowolnienia bardzo wieloma
     rygorami, których spe³nienie mo¿e stanowiæ podstawê
     ubezw³asnowolnienia, tym samym stara³ siê d±¿yæ by wyeliminowaæ maj±ce
     siê wi±zaæ z ubezw³asnowolnieniem nadu¿ycia. Jest to uzasadnione z
     uwagi na to jak trudnej problematyki to dotyczy, jak równie¿ z powodu
     konsekwencji jakie wynikaj± dla osoby ubezw³asnowolnionej.
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.