Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Vacatio legis

Expand Messages
 • TadFromPoland@yahoo.com
  Pani Danuto, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1354) ma w rzeczywistości jak gdyby cztery daty wejścia w
  Message 1 of 4 , Mar 1, 2004
  • 0 Attachment
   Pani Danuto, Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy
   kierowców (Dz.U. 2001 nr 123 poz. 1354) ma w rzeczywistości jak
   gdyby cztery daty wejścia w życie, a nie jedną (jak to Pani ujęła w
   zdaniu "Z dniem 1.01.2003 r. weszła w życie Ustawa o czasie pracy
   kierowców z 24.08.2001 r."). Jej podstawowy trzon wszedł w życie 1
   października 2002 r. Natomiast art. 34 ust. 1 pkt 2 zacznie
   obowiązywać dopiero z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
   członkostwa w Unii Europejskiej. Art. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia
   2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy -
   Prawo o miarach (Dz.U. 2002 nr 155 poz. 1286) dodał jeszcze dwa
   ustalenia względem przepisów Ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o
   czasie pracy kierowców:

   1) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:
   "Art. 38a. Przepisy art. 31 ust. 1, w zakresie karty drogowej,
   stosuje się do dnia 31 grudnia 2002 r. - w odniesieniu do pojazdów,
   które w dniu wejścia w życie ustawy nie były wyposażone w przyrząd
   kontrolny, o którym mowa w art. 35 ust. 1.";
   2) art. 39 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 39. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r., z
   tym że rozdział czwarty oraz art. 37 wchodzą w życie z dniem 1
   stycznia 2003 r.".

   A zatem, z dniem 1 stycznia 2003 r. wszedł w życie tylko rozdział
   czwarty oraz art. 37, a nie cała Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o
   czasie pracy kierowców.

   Warto przy okazji dodać, że mocą artykułu szóstego Ustawy z dnia 23
   lipca 2003 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz
   niektórych innych ustaw (Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1452),
   obowiązującego od 28 września 2003 roku, do przepisów Ustawy z dnia
   24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców wprowadzone zostały
   kolejne zmiany. Natomiast ze zmian (art. 1 pkt 16, pkt 17, pkt 25,
   pkt 33, pkt 34, pkt 44 lit. b oraz art. 2, art. 4 pkt 1-12 i pkt 15,
   art. 7, art. 11 i art. 12), które wyjątkowo zaczęły obowiązywać
   dopiero od 1 stycznia 2004 roku, na uwagę zasługują zwłaszcza te, w
   których pojawia się wyeksponowane przez Panią rozróżnienie na
   przedsiębiorcę osobiście wykonującego transport drogowy i osoby
   wykonujące osobiście przewozy na rzecz tego przedsiębiorcy.

   Z najlepszymi życzeniami,

   Tad
  • Piotr Wawrzyniak
   W taki sposób odrazu trochę się to uporządkowało. Na przykładzie motorniczego tramwaju. Pomiędzy jedną a drugą służbą jest teraz obowiązek 11
   Message 2 of 4 , Feb 13, 2005
   • 0 Attachment
    W taki sposób odrazu trochę się to uporządkowało. Na przykładzie
    motorniczego tramwaju. Pomiędzy jedną a drugą służbą jest teraz
    obowiązek 11 godzinnej przerwy. Na przykład, motorniczy pracujący na
    1/2 etatu jako prowadzący tramwaj i 3/4 jako pracownik warsztatu.
    Bywało tak, że owy pracownik po 8 godzinach pracy na warsztacie,
    przywdziewał mundur i wsiadał za stery tramwaju na 10 godzin. Jest to
    dużo przemęczenie jednak. Pracujesz 8 godzin, potem 10 godzin jeździć
    w stresie tramwajem, to jest razem 18 godzin. A pozostałe 6 godzin
    przeznaczyć na sen. W żaden sposób nie można tu mówić o pełnym
    wypoczęciu w pracy. nie wspominając już o tym, że od tych 6 godzin
    trzeba odliczyć czas na dojazd i powrót z pracy oraz porządny posiłek.

    Pozdrawiam
    pw
   • Maciej Andrzejewski
    Na co dzień spotykamy się z wieloma przykładami łamania ustawy o czasie pracy kierowców.Są to m.in. wymienieni w jednej z wypowiedzi motorniczy jak i
    Message 3 of 4 , Feb 18, 2005
    • 0 Attachment
     Na co dzieñ spotykamy siê z wieloma przyk³adami ³amania
     ustawy o
     czasie pracy kierowców.S¹ to m.in. wymienieni w jednej z
     wypowiedzi
     motorniczy jak i kierowcy popularnych TIR-ów.Jak wiadomo ich
     zadaniem
     jest transport ró¿nego rodzaju towarów na zazwyczaj du¿e
     odleg³oœci w
     jak najkrótszym czasie.Niestety w wiêkszoœci przypadków
     dochodzi do
     ³amania prawa przez kierowców tych pojazdów.Jest to
     w³aœnie wynikiem
     tego ¿e musz¹ to zrobiæ "szybko i sprawnie".Dlatego te¿
     przekraczaj¹
     czas jazdy, nie robi¹c wyznaczonych przez ustawê przerw.Maj¹
     oni
     œwiadomoœæ tego i¿ przy spotkaniu z policj¹ lub
     Inspekcj¹ Transportu
     Drogowego ponios¹ karê w formie mandatu, lecz "straty"
     spowodowane
     przez dostarczenie towaru w d³u¿szym czasie czêsto
     przekraczaj¹
     wartoœæ mandatu, wiêc jest to bardziej "op³acalne" dla
     w³aœcicieli
     firm transportowych.Oczywiœcie jest grupa kierowców
     przestrzegaj¹cych
     tej ustawy ale s¹ oni rzadkoœci¹.Miejmy nadziejê ¿e
     ulegnie to
     zmianie gdy¿ ucierpieæ na tym mog¹ "zwykli ludzie", my,
     którzy
     poruszaj¹c siê po drogach jesteœmy nara¿eni na kontakt z
     nimi.Zmêczeni i niewypoczêci zasiadaj¹ za kierownic¹
     TIR-ów, z
     którymi w razie kolizji przewa¿nie nie mamy szans...
    Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.