Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Spółka z o. o. Naruszenie konkurencji.

Expand Messages
 • Marta Glubka
  Spółka z o. o naruszenie konkurencji Czego nie wolno członkowi zarządu. Wzrost konkurencji w działalności gospodarczej powoduje, że udziałowcy spółek
  Message 1 of 2 , Dec 1, 2003
   Spółka z o. o naruszenie konkurencji
   Czego nie wolno członkowi zarzšdu. Wzrost konkurencji w działalnoœci
   gospodarczej powoduje, że udziałowcy spółek z o.o. coraz większš
   uwagę przywišzujš także do przestrzegania zakazu konkurencji przez
   zatrudnionych przez nich członków zarzšdu. Zakaz konkurencji członków
   zarzšdu spółek z o.o. jest okreœlony w przepisach kodeksu spółek
   handlowych i obowišzuje bezpoœrednio z mocy prawa.
   Zgodnie z art. 211 k.s.h., członek zarzšdu nie może bez zgody spółki
   zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce
   konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej , spółki osobowej lub
   jako członek organu spółki kapitałowej bšdŸ uczestniczyć w innej
   konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Przy czym jeœli
   umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do
   powołania zarzšdu
   Członkowie zarzšdu spółki z o.o. nie mogš więc działać w interesie
   podmiotów konkurencyjnych wobec ich spółki ani też sami prowadzić
   działalnoœci konkurencyjnej.

   Przykład : Członkowie zarzšdu nie mogš pracować w konkurencyjnych
   przedsiębiorstwach, być ich agentami, zleceniobiorcami lub
   pełnomocnikami czy też prowadzić we własnym imieniu lub za
   poœrednictwem innych osób przedsiębiorstwa konkurencyjnego wobec
   spółki.
   Poza tym członkowie zarzšdu nie mogš posiadać udziału w
   konkurencyjnej spółce kapitałowej, przekraczajšcego 10 proc.
   udziałów lub akcji albo prawa do powołania co najmniej jednego
   członka za członkami władz konkurencyjnych spółek. Jest to zwišzane z
   możliwoœciš wpływania na działalnoœć konkurencyjnej spółki w zwišzku
   z posiadanym udziałem w jej kapitale lub zwišzanymi z tym
   uprawnieniami korporacyjnymi, pozwalajšcymi faktycznie oddziaływać na
   funkcjonowanie konkurencyjnego podmiotu.

   POZDRAWIAM MARTA
  • Łukasz Wetula
   Do podjęcia tego tematu skłoniły mnie przemyślenia po konferencji naukowej na temat e-commerce, zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu.
   Message 2 of 2 , Dec 24, 2003
    Do podjęcia tego tematu skłoniły mnie przemyœlenia po
    konferencji naukowej na temat e-commerce, zorganizowanej przez
    Akademię Ekonomicznš w Poznaniu.

    Poruszane tematy dotyczyły m.in. prawnych aspektów sprzedaży
    poprzez interenet oraz domen internetowych. Szczególnie ten drugi
    temat zainteresował mnie i podejmę się skomentowania go.
    Uchwalona 16 kwietnia 1993 ustawa o zwalczaniu nieuczciwej
    konkurencji precyzuje pojęcie nieuczciwej konkurencji. W myœl
    ustawy czyn taki jest działaniem sprzecznym z prawem lub dobrymi
    obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorstwa
    lub klienta (art.3 ust.1).
    Ustawa wymienia najbardziej typowe przejawy nieuczciwej konkurencji
    (art. 3 ust. 2 ). Sš nimi :

    - oznaczenia przedsiębiorstwa wprowadzajšce klientów w
    błšd co do jego tożsamoœci ( używanie nazwy, godła, symbolu,
    skrótu literowego, emblematu, znaku graficznego – używanych zgodnie z
    prawemprzez inny podmiot gospodarczy).
    Doskonałym przykładem działania nieuczciwej konkurencji na
    rynku jest problem największego w Europie i pierwszego na œwiecie
    sklepu internetowego oferujšcego towary spożywcze „TO TU”.
    Kilka lat temu firma rozszerzajšc swój rynek chciała zakupić domenę
    www.totu.pl, jednak jak się okazało została ona wykupiona wczeœniej
    przez inny podmiot. Oferta założona zarzšdowi „TO TU” na
    wykupienie tego adresu sięgała miliona dolarów, i została odrzucona
    natychmiast.Efektem, sklep internetowy wykupił domenę na terenie USA
    (www.totu.com)i pod takim adresem firma funkcjonuje od lat.

    Nasuwa się zatem pytanie jak to możliwe by ktoœ wykupił
    mój znak firmowy i wykorzystywał go do celów sprzecznych z interesem
    właœciciela. Współwinš można obarczyćorganizację NASK, która na
    terenie RP jest odpowiedzialna za sprzedaż i zarzšdzanie
    domenami. Tylko w Polsce jest dopuszczalne aby komercyjna strona www
    miała zakończenie *.pl . Standardem na całym œwiecie jest
    końcówka *.com, dla Polski np. *.com.pl .
    Niestety w tej sprawie nie da się już zbyt wiele zrobić
    stšd przed polskim ustawodawcš stoi nowy problem do rozwišzania.
    Zarzšd sklepu www.totu.com podejmuje wszystkie œrodki aby uzyskać
    prawo dodomeny www.totut.pl jednak 5-cio letnie starania nie
    przyniosły rezultatu.

    Jak duży to jest problem wystarczy wspomnieć o gigancie
    software’owym, firmie Microsoft i jej przedstawicielstwie w
    Polsce. Otóż pod adresem www.microsoft.pl znajdziemy firmę z Warszawy
    która handluje ziołami i preparatami na bazie ziół. Nie od dziœ
    wiadomo, że sš osoby które się trudniš zawodowo wykupywaniem
    „atrakcyjnych” domen i ich póŸniejszym odsprzedawaniem prawowitym
    właœcicielom.
    Takie czyny sš surowo karane na całym œwiecie (niestety nie w
    Polsce!!!) i odzyskanie„własnej” domeny nie jest żadnym problemem,
    trwa do kilku tygodni, a nie jak u nas nawet kilka czy kilkanaœcie
    lat (z różnym efektem). W obecnej sytuacji najlepszym rozwišzaniem
    jest wykupienie wszystkich domen(z własnš nazwš firmy) zaraz na
    poczštku jej działalnoœci. Niestety wišże się to z wydatkiem kilku
    tysięcy złotych, a małš firmę często nie stać na takš inwestycję.

    Uważam że aspekty prawne i zagrożenia się z tym
    wišżšce, odnoszšce się do sieci internet, sš jeszcze niedostrzegalne
    przezustawodawcę.
    Jednak wcišż zwiększajšca się liczba użytkowników
    powinna zmusić parlamentarzystów do œciœlejszego wytyczania torów
    działalnoœci.


    Pozdrawiam grupowiczów i życzę udanych œwišt
    Łukasz (Veti) Wetula ZP-5
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.