Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Modernizowanie s³owiañskiej duszy

Expand Messages
 • serika432
  Motto Those who don t know how to weep with their whole heart, don t know how to laugh either. Golda Meir CNNTEXT, p. 178 Quote for today 2
  Message 1 of 3969 , Nov 2, 2001
  • 0 Attachment
   Motto<br>"Those who don't know how to weep with
   their whole heart, don't know how to laugh
   either."<br>Golda Meir<br>CNNTEXT, p. 178 "Quote for today" 2
   November 2001<br>Golda Meir (1898-1978) an Israeli
   politician and prime minister (born in Russia). She resigned
   after criticism that she had not prepared the country
   for the 1973 Arab-Israeli war.<br>Longman Interactive
   American Dictionary Addison Wesley Longman
   1997<br><br>Jako autorzy list�w o skomplikowanych dziejach
   najnowszych Rosji [Gramsci and today's Russia (I-II) 8/21/00
   3:06-8 am, TadFromPoland; Cierniowa droga Rosjan na
   szczyt (I-II) 8/21/00 12:55-8 pm, lilienchan --
   <a href=http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor29a.html target=new>http://www.geocities.com/tadfrompoland/floor29a.html</a> ] postanowili�my przyjrze� si� bli�ej temu, jak
   przy okazji tworzenia III cz��ci "Dziad�w" ocenia� to
   zagadnienie Adam Mickiewicz. Skorzystali�my w tym celu z
   plik�w "Dziad�w cz��ci III Ust�p", zamieszczonych przez
   Marka Adamca we Wirtualnej Bibliotece Literatury
   Polskiej
   (<a href=http://monika.univ.gda.pl/~literat/dziadypo/index.htm target=new>http://monika.univ.gda.pl/~literat/dziadypo/index.htm</a>).<br>W utworze "DROGA DO ROSJI"
   (<a href=http://monika.univ.gda.pl/~literat/dziadypo/0011.htm target=new>http://monika.univ.gda.pl/~literat/dziadypo/0011.htm</a>) Mickiewicz przedstawia XIX-wieczn� Rosj� jako
   bia��, acz gotow� do zapisania kart�. Rozrzucony na
   bezkresnych r�wninach lud cechuje t��yzna fizyczna. W ocenie
   Mickiewicza, tej t��y�nie fizycznej nie towarzyszy jednak
   bogactwo duchowe, uwarstwiona losami minionych pokole�
   dusza narodu, tw�r kulturowy, spo�eczno�� powi�zana
   niewidzialnymi ni�mi wsp�lnych "poda� i zdarze�, �al�w i
   nadziei". Przyczyn� tego Mickiewicz upatruje w ich
   zniewoleniu, gdzie jedyn� w�a�ciwie nici� wi���c� tych
   prostych ludzi rozproszonych po ca�ej Rosji staje si�
   wsp�lna, d�ugoletnia s�u�ba w carskiej armii, armii ludzi
   p�dzonych ze wschodu, by gn�bi� swych rodak�w na p��nocy, z
   p��nocy - by gn�bi� tych na po�udniu. Przewodz� im r��ni
   cudzoziemscy awanturnicy, robi�cy karier� w s�u�bie cara.<br>Z
   domami prostego ludu z poprzedniego utworu ("drzewa
   siekier� zr�bane, odarte i w stos z�o�one") kontrastuj�
   pa�ace najbardziej zas�u�onych carskich s�ugus�w w
   utworze "PRZEDMIE�CIA STOLICY"
   (<a href=http://monika.univ.gda.pl/~literat/dziadypo/0012.htm target=new>http://monika.univ.gda.pl/~literat/dziadypo/0012.htm</a>). Na ich powstanie z�o�y�y si� nie tylko warto�ci
   odj�te ludowi rosyjskiemu, ale r�wnie� warto�ci odj�te
   nowo podbitym nacjom. By uci��liwo�ci zwi�zane z
   uczestniczeniem w rozmaitych dzia�aniach w odleg�ych zak�tkach
   imperium, koniecznych dla sprawnego funkcjonowania systemu
   carskiego uczyni� akceptowalnymi dla wystarczaj�co licznych
   rzesz urz�dniczych, tworzony jest swoisty "ci�g w g�r�"
   spo�ecznej hierarchii. Warto przed zapoznaniem si� z utworem
   "PETERSBURG"
   (<a href=http://monika.univ.gda.pl/~literat/dziadypo/0013.htm target=new>http://monika.univ.gda.pl/~literat/dziadypo/0013.htm</a>) zerkn�� na znaczenie wyraz�w "czyn" i "czynownik"
   podane w "OBJA�NIENIACH POETY"
   (<a href=http://monika.univ.gda.pl/~literat/dziadypo/0018.htm target=new>http://monika.univ.gda.pl/~literat/dziadypo/0018.htm</a>). �atwiej wtedy zrozumie� wyd�wi�k krytycznych s��w
   Mickiewicza: "Dalej z pochy�ym karkiem czynowniki, /Spode �ba
   patrz�, komu si� pok�oni�, /Kogo nadepta�, a od kogo
   stroni�", i w og�le potrzeb� udzia�u w "dworskiej
   przechadzce" t�um�w mieszka�c�w Petersburga. Od t�um�w
   wyra�nie odr��nia si� swoim zachowaniem grupka zbuntowanej
   m�odzie�y. Przed analiz� nast�pnego utworu proponujemy
   drobn� przerw�. ;-)<br><br>Lilien-chan i TadFromPoland
  • Filip Stankiewicz
   Witam, Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic. Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej w 2
   Message 3969 of 3969 , May 3 4:31 AM
   • 0 Attachment
    Witam,

    Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic.
    Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej
    w 2 krajach (a więc nie przyjętej jako obowiązującej w UE)
    Konstytucji UE. Większego lekcewazenia woli wyborców trudno sobie
    wyobrazić!

    P.S. Wie Pan dlaczego na nowej tablicy rejestrcyjnej nie mogę mieć
    flagi Polski tylko te idiotyczne gwaizdki UE? To chore co UE z nami
    robi. W dodatku jako podatnicy stracimy miliony (w skali kraju):

    http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/596159.html

    Zapraszam: http://stankiewicz.netstrefa.com

    Serdecznie Pozdrawiam
    Filip Stankiewicz    ---- Wiadomość Oryginalna ----
    Od: Tadeusz Lemańczyk <TadFromPoland@...>
    Do: forthenewuniverse@yahoogroups.com
    Data: Mon, 24 Apr 2006 03:36:07 -0000
    Temat: [For the New Universe] Europejskie Forum Dyskusyjne

    > Minęły dwa lata i tamte rozważania o europejskiej polityce
    > komunikacyjnej warto uzupełnić nie tylko o lekturę Białej Księgi w
    > sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej: Debatować na temat
    > Europy, angażujšc jej mieszkańców (europa.eu.int/eur-
    > lex/lex/LexUriServ/site/pl/com/2006/com2006_0035pl01.pdf), ale w
    > szczególno�ci o drobiazgowš analizę powstałego w jej efekcie forum
    pod
    > adresem http://europa.eu.int/debateeurope/index.htm . Czyżby nastšpił
    > wreszcie tak oczekiwany przełom w relacji rzšdzšcy-rzšdzeni na
    > szczeblu Unii Europejskiej? Czy przykład ten podziała zara�liwie na
    > szczeblach narodowych i lokalnych? Co o tym sšdzicie?
    >
    > Pozdrawiam,
    >
    > Tad
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.