Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Re: DZIA£ALNOŒÆ GOSPODARCZA - podmioty zagraniczne

Expand Messages
 • Maciej Niedzielski
  Witam !!! Wczytując się w wiadomości na temat działalności gospodarczej również zwróciłem uwagę na podmioty zagraniczne podejmujące działalność
  Message 1 of 119 , Nov 1 1:01 AM
  • 0 Attachment
   Witam !!!
   Wczytuj¹c siê w wiadomoœci na temat dzia³alnoœci gospodarczej równie¿
   zwróci³em uwagê na podmioty zagraniczne podejmuj¹ce dzia³alnoœæ
   gospodarcz¹ w Polsce. Postanowi³em dotrzeæ do kilku dokumentów
   zawieraj¹cych bardzo wa¿ne informacje w tej kwestii.
   Chcia³em siê ustosunkowaæ i poszerzyæ wspomniany aspekt przez moj¹
   kole¿ankê. Ujecie ogólne daje nie wystarczaj¹cy pogl¹d na tê
   dziedzinê. Dotarcie do kilku dokumentów które, dotycz¹ oddzia³ów i
   przedstawicielstw przedsiêbiorstw zagranicznych sta³o siê dla mnie
   Ÿród³em kilku istotnych wiadomoœci.
   Dla wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej na terytorium
   Rzeczypospolitej Polskiej przedsiêbiorcy zagraniczni mog¹, na
   zasadzie wzajemnoœci, o ile umowy miêdzynarodowe ratyfikowane przez
   Polskê nie stanowi¹ inaczej, tworzyæ oddzia³y z siedzib¹ na
   terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej "oddzia³ami".
   Przedsiêbiorca zagraniczny tworz¹cy oddzia³ mo¿e prowadziæ
   dzia³alnoœæ gospodarcz¹ wy³¹cznie w zakresie przedmiotu dzia³alnoœci
   przedsiêbiorcy zagranicznego.
   Przedsiêbiorca zagraniczny tworz¹cy oddzia³ jest obowi¹zany
   ustanowiæ osobê upowa¿nion¹ w oddziale do reprezentowania
   przedsiêbiorcy zagranicznego.
   Oddzia³ mo¿e podj¹æ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ po uzyskaniu wpisu do
   rejestru przedsiêbiorców. Zasady wpisu do rejestru przedsiêbiorców
   okreœlaj¹ przepisy odrêbnej ustawy.
   Niezale¿nie od obowi¹zków okreœlonych w przepisach o Krajowym
   Rejestrze S¹dowym przedsiêbiorca zagraniczny jest obowi¹zany:
    podaæ imiê i nazwisko oraz adres w Polsce osoby upowa¿nionej w
   oddziale do reprezentowania przedsiêbiorcy zagranicznego,
    do³¹czyæ poœwiadczony notarialnie wzór podpisu osoby upowa¿nionej =
   w
   oddziale do reprezentowania przedsiêbiorcy zagranicznego,
   je¿eli dzia³a na podstawie aktu za³o¿ycielskiego, umowy lub statutu -
   z³o¿yæ je do akt rejestrowych oddzia³u wraz z uwierzytelnionym
   t³umaczeniem na jêzyk polski; w przypadku, gdy przedsiêbiorca
   zagraniczny utworzy³ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wiêcej
   ni¿ jeden oddzia³, z³o¿enie tych dokumentów mo¿e nast¹piæ w aktach
   jednego z oddzia³ów, z tym ¿e w aktach rejestrowych pozosta³ych
   oddzia³ów nale¿y wskazaæ ten oddzia³, w którym z³o¿ono wskazane
   dokumenty wraz z oznaczeniem s¹du, w którym znajduj¹ siê akta i
   numeru oddzia³u w rejestrze,
    je¿eli istnieje lub wykonuje dzia³alnoœæ na podstawie wpisu do
   rejestru - z³o¿yæ do akt rejestrowych oddzia³u odpis z tego rejestru
   wraz z uwierzytelnionym t³umaczeniem na jêzyk polski,
    je¿eli jest spó³k¹ i nie podlega prawu jednego z pañstw
   cz³onkowskich Unii Europejskiej - z³o¿yæ oœwiadczenie, jaka czêœæ
   kapita³u zak³adowego (akcyjnego) zosta³a wp³acona, je¿eli prawo
   miejsca siedziby spó³ki zezwala na czêœciowe wniesienie kapita³u.
   Podstawowe za³o¿enia daj¹ce zarazem wstêpny pogl¹d w kwestii
   dzia³alnoœci gospodarczej podmiotów zagranicznych. Zainteresowanych
   bardziej dok³adnymi i precyzyjnymi informacjami na temat obowi¹zków
   oddzia³ów czy przedstawicielstw podmiotów zagranicznych odsy³am na
   stronê www.kodeks.wirt.pl !!!! USTAWA z dnia 19 listopada 1999 r.
   Prawo dzia³alnoœci gospodarczej.
   Dziêkuje i pozdrawiam !!!
  • Grzegorz Kowalewski
   Ministerstwo Finansów zamierza przedstawić posłom propozycję wykreślenia tzw. wzoru Lisaka i przywrócenia w samochodach wykorzystywanych w działalności
   Message 119 of 119 , Feb 16, 2005
   • 0 Attachment
    Ministerstwo Finansów zamierza przedstawiæ pos³om propozycjê
    wykreœlenia tzw. wzoru Lisaka i przywrócenia w samochodach
    wykorzystywanych w dzia³alnoœci gospodarczej s³ynnej kratki.
    Odliczenie zale¿a³oby od kategorii pojazdów. MF proponuje trzy
    kategorie: ciê¿arowe (powy¿ej 3,5 tony), dostawcze i osobowe. W
    pierwszym przypadku mo¿na by³oby odliczaæ 100 proc. VAT zawartego w
    cenie kupna wozu oraz paliw do niego. Tak samo by³oby w przypadku
    aut dostawczych, ale musia³yby one mieæ zamontowan¹ kratkê za
    pierwszym rzêdem siedzeñ. Nie wiadomo jednak, co sta³oby siê z
    samochodami, w których kratka znajdzie siê za drugim rzêdem siedzeñ.
    W tej sprawie nie ma jeszcze decyzji w ministerstwie, ale fiskus
    by³by sk³onny zgodziæ siê na odliczanie VATu naliczonego przy kupnie
    samochodu osobowego, nie wiêcej ni¿ 5 tys. z³. VATu od paliw nadal
    nie mo¿naby odliczaæ.

    pozdrawiam

    grzegorz
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.