Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.

Fundamentalny charakter prawa budowlanego

Expand Messages
 • Włodzimierz Płużyński
  Cieszę się, że dyskutujemy o prawie budowlanym. U H. de SOTO w Tajemnice Kapitału (Fijorr Publishing 2002 tł. J. M. MAŁEK) znaleźć można wiele tez,
  Message 1 of 6 , Oct 4, 2003
  • 0 Attachment
   Cieszę się, że dyskutujemy o prawie budowlanym.

   U H. de SOTO w "Tajemnice Kapitału" (Fijorr Publishing '2002
   tł. J.
   M. MAŁEK) znaleŸć można wiele tez, które wskazywałyby
   na
   fundamentalnoœć prawa budowlanego w systemie prawnym wogóle.

   Fundamentalnoœć bierze się ze możliwoœci pozyskania
   kapitału, jaka
   leży w nieruchomoœci. Nieruchomoœć można wynajšć,
   sprzedać lub
   wykorzystać jako poręczenie kredytu. Ale - uwaga - wyłšcznie
   legalnš
   nieruchomoœć.

   Prawo budowlane wyznaczajšc linię demarkacyjnš pomiędzy
   legalnymi i
   nielegalnymi budynkami ma bezpoœredni wpływ na procesy
   kapitałotwórcze w państwie, w którym obowišzuje.
   Budynki nielegalne
   pełnić mogš bowiem wyłšcznie swojš pierwotnš
   funkcję - zapawnienia
   dachu nad głowš.

   Im więcej trudnych do spełnienia przepisów, tym więcej
   budownictwa
   nielegalnego. Przykłady podawane przez de SOTO sš
   przytłaczajšce.

   1. W Peru [..]"uzyskanie legalnego zezwolenia na budowę domu, na
   ziemi będšcej własnoœciš państwa, zabrało 6 lat
   i 11 miesięcy,
   wymagajšc dopełnienia 207 formalnoœci w 52 urzędach.
   Uzyskanie
   legalnego tytułu do tego skrawka ziemi wymagało dokonania 728
   formalnoœci." (s.39)

   2.Na Filipinach "Cała procedura wymagałaby 168 formalnoœci,
   angażujšc
   53 agencje rzšdowe lub prywatne i zabrała od 13 do 25 lat."
   (s.39)
   Przekwalifikowanie obszaru rolniczego na miejski to dodatkowe 45
   procedur i 2 lata starań.

   3."W Egipcie osoba chcšca nabyć i legalnie zarejestrować
   działkę na
   posiadanej przez państwo ziemi pustynnej musi przejœć przez
   przynajmniej 77 biurokratycznych procedur w 31 agencjach publicznych
   i prywatnych. Może jej to zabrać 5 do 14 lat. Zbudowanie
   legalnego
   mieszkania na byłym gruncie rolniczym wymaga biurokratycznych
   zmagań
   trwajšcych od 6 do 11 lat. To wyjaœnia, dlaczego 4,7 mln
   Egipcjan
   wolało wybudować swój dom nielegalnie." (s.39-40)

   4. Na Haiti - całkowity czas niezbędny do legalnego nabycia
   ziemi to
   19 lat, które przeznacza się na dopełnienie 176
   formalnoœci.

   "Wyniki" potwierdzajš stworzonš przez państwa skalę
   trudnoœci:
   - W Peru poza oficjalnym prawem znajduje się 53% lokali w miastach
   i
   81% nieruchomoœci na wsi.
   - Na Filipinach jest to 57% mieszkań w miastach i 67% gruntów
   na wsi.
   - W Egipcie 92% ogółu nieruchomoœci miejskich i 83% wiejskich
   - Na Haiti 68% mieszkań w miastach i 97% gruntów wiejskich.
   (s.54)

   De SOTO przytacza bardzo obrazowe porównanie -
   "Według naszych wyliczeń całkowita wartoœć
   nieruchomoœci znajdujšcych
   się w posiadaniu - lecz nie będšcych legalnš
   własnoœciš - ubogich z
   Trzeciego Œwiata i byłych krajów komunistycznych wynosi
   przynajmniej
   9,3 biliona dolarów.
   [..] 9,3 bilionów dolarów to mniej więcej dwa razy tyle, ile
   wynosi
   całoœć zasobów pieniężnych znajdujšcych się w
   obiegu w Stanach
   Zjednoczonych. To prawie tyle, co całkowita wartoœć wszystkich
   przedsiębiorstw notowanych na głównych giełdach 20
   najbardziej
   rozwiniętych krajów œwiata: nowojorskiej, tokijskiej,
   londyńskiej,
   frankfurckiej, paryskiej, mediolańskiej, giełdzie w Toronto,
   NASDAQ i
   tuzinie innych. To ponad 20-krotnoœć wszystkich inwestycji
   zagranicznych w Trzecim Œwiecie i byłych krajach
   komunistycznych w
   cišgu 10 lat od 1989 roku, 46-krotnoœć wszystkich pożyczek
   udzielonych przez Bank Œwiatowy w ostatnich 30 latach i
   93-krotnoœć
   całej pomocy na rzecz rozwoju Trzeciego Œwiata,
   wyœwiadczonej w tym
   samym okresie przez państwa rozwinięte." (s.58)


   Pozdrawiam

   Włodzimierz Płużyński
  • Wojciech Studziński
   Dzień Dobry! Chciałbym odpowiedzieć na pytanie Kolegi dotyczące art. 28 ust.1 oraz art. 32 ust.4a Prawa Budowlanego, mówiące o tym, że po rozpoczęcia
   Message 2 of 6 , Jan 6, 2004
   • 0 Attachment
    Dzień Dobry!

    Chciałbym odpowiedzieć na pytanie Kolegi dotyczšce art. 28 ust.1 oraz
    art. 32 ust.4a Prawa Budowlanego, mówišce o tym, że po rozpoczęcia
    budowy bez wymaganego pozwolenia nie wydaje się decyzji o
    zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę.
    Postępowanie takie jest zrozumiałe, gdyż inwestor rozpoczynajšc prace
    bez wymaganego prawomocnego pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót
    budowlanych dopuszcza się samowoli budowlanej. W tym przepadku jego
    postępowanie podlega, w pewnym sensie, karze w postaci wstrzymania
    robót i nakazu rozbiórki (ewentualnie nakazu doprowadzenia obiektu do
    stanu poprzedniego) lub wniesieniu opłaty legalizacyjnej i spełnieniu
    wszystkich nałożonych ustawowo warunków w celu wznowienia budowy.
    Należy zaznaczyć, iż znowelizowane Prawo Budowlane dopuszcza
    legalizację samowoli (ten fakt opisywany jest też przez kolegów i
    koleżanki z grupy dyskusyjnej), jednakże nie we wszystkich
    przypadkach (nawet przy spełnieniu wszystkich warunków takich jak np.
    zgodnoœć charakteru budynku z założeniami planu miejscowego
    itd.).Można stwierdzić, iż przywilej skorzystania z prawa legalizacji
    samowoli nie dotyczy inwestorów, którzy ”z uporem starajš się” nie
    stosować do obowišzujšcego prawa. Ustawa nakłada na takich inwestorów
    nakaz rozbiórki lub doprowadzenia obiektu do stanu poprzedniego w
    przypadku, gdy pomimo stwierdzenia przez właœciwy organ (Powiatowego
    Inspektora Nadzoru Budowlanego) nieprawidłowoœci i wstrzymania
    postanowieniem robót, inwestor nie zastosuje się do powyższych
    zaleceń i wbrew nim dalej prowadzi roboty. Należy pamiętać, iż
    samowoli możemy dopuœcić się często nieœwiadomie, nie doœć dobrze
    znajšc przepisy prawa. W rzeczywistoœci coraz mniej obiektów powstaje
    bez uzyskania stosownych pozwoleń. Jednakże wiele budynków i budowli
    powstaje na zasadach samowoli budowlanej. Praktyka wskazuje na fakt
    nie dofinansowania organów samorzšdowych i przez to ograniczanie ich
    działalnoœci niemal wyłšcznie do interwencji zwišzanych z donosami.
    Stšd samowole budowlane w myœl Prawa Budowlanego cišgle majš miejsce
    w praktyce, choć nierzadko czynione sš nieœwiadomie.

    Pozdrawiam.
    Wojciech Studziński
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.