Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Krok wstecz w reformie

Expand Messages
 • Łukasz Lobermajer
  Krok wstecz w reformie Rząd zamierza „wyprowadzić” ze zreformowanego systemu emerytalnego zawodowych żołnierzy i osoby zatrudnione w tzw. służbach
  Message 1 of 1 , Feb 1, 2003
   Krok wstecz w reformie
   Rzšd zamierza „wyprowadzić” ze zreformowanego systemu emerytalnego
   zawodowych żołnierzy i osoby zatrudnione w tzw. służbach mundurowych.
   Wyłšczenie z tego systemu osób, które zostały nim już objęte, oznacza
   pierwszy wyłom w jego kształcie.

   W rzšdowym projekcie nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń
   społecznych zakłada się, że żołnierze zawodowi i pracownicy służb
   mundurowych zatrudnieni po 1 stycznia 1999 r., tj. dacie wejœcia w
   życie reformy emerytalnej, powrócš do poprzedniego systemu.
   Przypomnijmy, że mundurowi zatrudnieni do momentu wejœcia w życie
   nowych rozwišzań nie wpłacajš składek emerytalno-rentowych od swoich
   wynagrodzeń. Œwiadczenia otrzymujš ze specjalnych resortowych biur
   emerytalno-rentowych, co oznacza finansowanie ich z budżetu państwa.
   Mundurowi, których objęła już reforma i w zwišzku z tym odprowadzane
   sš za nich składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i ewentualnie
   otwartych funduszy emerytalnych, majš powrócić teraz do starego
   systemu, co w praktyce oznaczać będzie brak koniecznoœci
   odprowadzania za nich składek emerytalno-rentowych, a także
   finansowanie ich œwiadczeń w przyszłoœci z pieniędzy podatników.
   Obecny system emerytalny w Polsce zakłada, że wysokoœć œwiadczenia na
   emeryturze będzie zależeć od iloœci zgromadzonych pieniędzy na koncie
   w ZUS i OFE, tzw. dwóch filarach, przy spełnieniu wymogu okreœlonego
   wieku. Oznacza to, że każdy z oszczędzajšcych na swojš staroœć
   dostanie tyle, ile wpłacił. Taki mechanizm, nazywany aktuarialnym,
   odcišża przyszłe pokolenia od finansowania przyszłych
   œwiadczeniobiorców, którym przyznano arbitralnie ustalane
   œwiadczenia. Odrębny system dla mundurowych oznacza w praktyce powrót
   do rozwišzań, w których wysokoœć œwiadczenia nie zależy tylko i
   wyłšcznie od poniesionych kosztów, ale również od decyzji rzšdzšcych,
   nacisku różnych grup interesu, możliwoœci finansowych państwa.
  Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.