Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

ORGANY W£ADZY PUBLICZNEJ W RP

Expand Messages
 • jus_tek
  Zgodnie z Konstytucj���� Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. organami pa����stwa w zakresie w����adzy ustawodawczej s����: Sejm i Senat RP, w
  Message 1 of 3969 , Jan 6, 2002
   Zgodnie z Konstytucj� Rzeczypospolitej Polskiej z
   dnia 2 kwietnia 1997r. organami pa�stwa w zakresie
   w�adzy ustawodawczej s�: Sejm i Senat RP, w zakresie
   w�adzy wykonawczej Prezydent i Rada Ministr�w, w
   zakresie w�adzy s�downiczej: s�dy i trybuna�y. <br>W�ADZA
   USTAWODAWCZA:<br> We wrze�niu 2001r. odby�y si� wybory do Sejmu i
   Senatu RP.<br> Aktualny Sejm sk�ada si� z 460 pos��w z
   nast�puj�cych ugrupowa�: SLD-UP (216), PO (65), Samoobrona
   (53), PiS (44), PSL (42), LPR (38) oraz MN (2). Ka�dy z
   pos��w obdarzony jest immunitetem parlamentarnym (czyli
   niezawis�o�ci� poselsk�) i nie mo�e by� poci�gany do
   odpowiedzialno�ci karnej ani aresztowany lub zatrzymany bez zgody
   Sejmu, z wyj�tkiem uj�cia w momencie pope�nienia
   przest�pstwa, je�eli jego zatrzymanie jest niezb�dne dla
   prawid�owego toku post�powania.<br> 100 senator�w jako
   reprezentant�w Narodu tak�e obdarzonych jest
   immunitetem.<br> Kadencja Sejmu i Senatu trwa 4 lata.<br> Ponad po�owa, bo
   a� 53,9% pos��w w obecnym sejmie to debiutanci (jest
   ich 248). Trzeba przyzna�, �e jest to do�� du�a
   liczba.<br> Sejm i Senat wybiera ze swojego grona Marsza�ka i
   wicemarsza�k�w, pod kt�rych kierownictwem nast�pnie obraduj�.
   Aktualnie Marsza�kiem Sejmu jest Marek Borowski (z SLD) a
   wicemarsza�kami: Janusz Wojciechowski (PSL), Donald Tusk (PO) oraz
   Tomasz Na��cz (UP). Do grudnia 2001r. funkcj� t� pe�ni�
   tak�e Andrzej Lepper (lider Samoobrony) jednak zosta�
   odwo�any z tego stanowiska. Natomiast marsza�kiem Senatu
   jest prof. Longin Pastusiak (z SLD) a wicemarsza�kami:
   Jolanta Danielak (SLD-UP), Ryszard Jarzembowski (SLD-UP),
   oraz Kazimierz Kutz.<br> Sejm i Senat obraduj�ce
   wsp�lnie pod przewodnictwem Marsza�ka Sejmu tworz�
   Zgromadzenie Narodowe.<br>W�ADZA WYKONAWCZA:<br> Rada
   Ministr�w (rz�d) prowadzi polityk� wewn�trzn� i zewn�trzn�
   oraz kieruje ca�o�ci� administracji rz�dowej. Tworz�
   j�: Prezes (czyli premier rz�du) oraz ministrowie.
   Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministr�w, kt�ry proponuj�
   Prezydentowi sk�ad rz�du. W pa�dzierniku 2001r. Prezydent
   Aleksander Kwa�niewski desygnowa� na premiera Leszka
   Millera. Wiceprezesami Rady Ministr�w s�: Marek Belka
   (minister finans�w), Jaros�aw Kalinowski (minister
   rolnictwa i rozwoju wsi) oraz Marek Pol (minister
   infrastruktury).<br> Drugim organem w�adzy wykonawczej jest prezydent.
   Obecnie funkcj� t� pe�ni ju� drug� kadencj� (kt�ra trwa 5
   lat) Aleksander Kwa�niewski. Prezydent jest najwy�szym
   przedstawicielem Pa�stwa Polskiego w stosunkach wewn�trznych i
   mi�dzynarodowych oraz czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji RP.
   Prezydent za naruszenie Konstytucji i ustaw oraz za
   pope�nienie przest�pstwa mo�e by� poci�gni�ty do
   odpowiedzialno�ci tylko przed Trybuna�em Stanu.
  • Filip Stankiewicz
   Witam, Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic. Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej w 2
   Message 3969 of 3969 , May 3, 2006
    Witam,

    Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic.
    Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej
    w 2 krajach (a więc nie przyjętej jako obowiązującej w UE)
    Konstytucji UE. Większego lekcewazenia woli wyborców trudno sobie
    wyobrazić!

    P.S. Wie Pan dlaczego na nowej tablicy rejestrcyjnej nie mogę mieć
    flagi Polski tylko te idiotyczne gwaizdki UE? To chore co UE z nami
    robi. W dodatku jako podatnicy stracimy miliony (w skali kraju):

    http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/596159.html

    Zapraszam: http://stankiewicz.netstrefa.com

    Serdecznie Pozdrawiam
    Filip Stankiewicz    ---- Wiadomość Oryginalna ----
    Od: Tadeusz Lemańczyk <TadFromPoland@...>
    Do: forthenewuniverse@yahoogroups.com
    Data: Mon, 24 Apr 2006 03:36:07 -0000
    Temat: [For the New Universe] Europejskie Forum Dyskusyjne

    > Minęły dwa lata i tamte rozważania o europejskiej polityce
    > komunikacyjnej warto uzupełnić nie tylko o lekturę Białej Księgi w
    > sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej: Debatować na temat
    > Europy, angażujšc jej mieszkańców (europa.eu.int/eur-
    > lex/lex/LexUriServ/site/pl/com/2006/com2006_0035pl01.pdf), ale w
    > szczególno�ci o drobiazgowš analizę powstałego w jej efekcie forum
    pod
    > adresem http://europa.eu.int/debateeurope/index.htm . Czyżby nastšpił
    > wreszcie tak oczekiwany przełom w relacji rzšdzšcy-rzšdzeni na
    > szczeblu Unii Europejskiej? Czy przykład ten podziała zara�liwie na
    > szczeblach narodowych i lokalnych? Co o tym sšdzicie?
    >
    > Pozdrawiam,
    >
    > Tad
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.