Loading ...
Sorry, an error occurred while loading the content.
 

Re: Czy UE zagra¿a suwerennoœci? 3

Expand Messages
 • Piotr Piechocki
  Z uwagą zapoznałem się Łukaszu z twoją opinią na temat suwerenności krajów europejskich w UE i choć zgadzam się z twoją wypowiedzią to wyczuwam w
  Message 1 of 3969 , Feb 1, 2005
   Z uwag¹ zapozna³em siê £ukaszu z twoj¹ opini¹ na
   temat suwerennoœci
   krajów europejskich w UE i choæ zgadzam siê z twoj¹
   wypowiedzi¹ to
   wyczuwam w niej du¿o niepewnoœci. Uwa¿asz, ¿e kraje
   zrzeszone w UE
   nie trac¹ suwerennoœci, a przez ca³y czas swojej wypowiedzi
   podwa¿asz
   stawian¹ przez siebie teze, dlatego chcia³bym rozwiaæ
   niepewnoœci
   jakie s¹ w niej zawarte.
   ¯adne z krajów przystêpuj¹ce do Unii Europejskiej nie
   rezygnuje
   choæby z u³amka swojej suwerennoœci.Kwestia przyjmowania
   dokumentów
   wydawanch przez unijne instytucje nie mo¿e byæ podstaw¹
   tezy, ¿e
   godzi to w niezale¿noœæ krajów cz³onkowskich. Sprawa
   ujednolicenia
   niektórych przepisów to bardzo wa¿ny element bez którego
   UE nie
   mog³aby istnieæ. Nie ma on na celu ograniczaæ
   suwerennoœci krajów
   cz³onkowskich a jedynie umacniaæ istniej¹ce wiêzy
   pomiêdzy pañstwami
   UE. Ponadto bez ujednolicania przepisów UE by³aby tylko
   sztucznym
   tworem rozdartym konfliktami pomiêdzy krajami cz³onkowskimi.
   Na temat ujednolicenia wspólnej polityki zagranicznej lub
   problemu
   aborcji odnoszê siê bardzo krytycznie. W³aœnie próba
   ujednolicenia
   tych spraw wywo³a³oby g³êbokie konflikty w UE co w
   konsekwencji
   stawia³oby pod znakiem zapytania sensownoœæ dalszej
   egzystencji Unii.
   Trzeba powiedzieæ, ¿e Polska in inne kraje cz³onkowskie
   s¹ w stu
   procentach suwerenne w UE. Jednolite prawo to tylko pewne zasady,
   które s¹ podstaw¹ funkcjonowania nie tylko ka¿dej
   du¿ej instytucji
   ale i codziennego ¿ycia ka¿dego z nas.
   Pozdrowienia! Piotr
  • Filip Stankiewicz
   Witam, Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic. Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej w 2
   Message 3969 of 3969 , May 3, 2006
    Witam,

    Urzędnicy z Brukseli robią co chcą, opinię obywateli mają za nic.
    Najlepiej to widać, po wprowadzaniu rozwiązan zawartych w odrzuconej
    w 2 krajach (a więc nie przyjętej jako obowiązującej w UE)
    Konstytucji UE. Większego lekcewazenia woli wyborców trudno sobie
    wyobrazić!

    P.S. Wie Pan dlaczego na nowej tablicy rejestrcyjnej nie mogę mieć
    flagi Polski tylko te idiotyczne gwaizdki UE? To chore co UE z nami
    robi. W dodatku jako podatnicy stracimy miliony (w skali kraju):

    http://lodz.naszemiasto.pl/wydarzenia/596159.html

    Zapraszam: http://stankiewicz.netstrefa.com

    Serdecznie Pozdrawiam
    Filip Stankiewicz    ---- Wiadomość Oryginalna ----
    Od: Tadeusz Lemańczyk <TadFromPoland@...>
    Do: forthenewuniverse@yahoogroups.com
    Data: Mon, 24 Apr 2006 03:36:07 -0000
    Temat: [For the New Universe] Europejskie Forum Dyskusyjne

    > Minęły dwa lata i tamte rozważania o europejskiej polityce
    > komunikacyjnej warto uzupełnić nie tylko o lekturę Białej Księgi w
    > sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej: Debatować na temat
    > Europy, angażujšc jej mieszkańców (europa.eu.int/eur-
    > lex/lex/LexUriServ/site/pl/com/2006/com2006_0035pl01.pdf), ale w
    > szczególno�ci o drobiazgowš analizę powstałego w jej efekcie forum
    pod
    > adresem http://europa.eu.int/debateeurope/index.htm . Czyżby nastšpił
    > wreszcie tak oczekiwany przełom w relacji rzšdzšcy-rzšdzeni na
    > szczeblu Unii Europejskiej? Czy przykład ten podziała zara�liwie na
    > szczeblach narodowych i lokalnych? Co o tym sšdzicie?
    >
    > Pozdrawiam,
    >
    > Tad
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    > Yahoo! Groups Links
    >
    >
    >
    >
    >
    >
    >
   Your message has been successfully submitted and would be delivered to recipients shortly.